Kompyuterlər: Dünəni, bugünü və sabahı.

85

XX əsrin ən böyük kəşflərindən biri hesab edilən kompyuter texnologiyası böyük bir sürətlə inkişaf edərək, cəmiyyətin inkişafetdirici qüvvəsinə, elmi-texniki, iqtisadi tərəqqinin, ictimai-siyasi münasibətlərin, bir sözlə həyatımızın ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilmişdir. Bu gün dünyamızı kompyutersiz təsəvvür etmek demək olar ki, mümkün deyil. Artıq bütün sahələrdə kompyuterin istifadəsi bizim gündəlik işimizə çevrilmişdir. Kompyuterlərin yaranmasından yetmiş ildən artıq vaxt keçməsinə baxmayaraq, bu müddət ərzində onlar çox böyük sürətlə inkişaf etmişdir. Bu inkişaf yolu kompyuterlərin istehsalında, həcmində və funksionallığında özünü açıq şəkildə büruzə verir. Kompyuterlər, yalnız hesablama əməliyyatı aparmağa qadir olan, istehsalı və istismarı böyük xərc tələb edən böyük həcmli cihazlardan, kütləvi istehsal edilən, çox funksiyalı və maya dəyəri az olan, kiçik ölçülü cihazlara çevrilmişdir. Kompyuterlərin sürəti, böyük həcmli informasiyaları qəbul etmək, saxlamaq və emal etmək qabiliyyəti kəskin surətdə yüksəlmişdir.
İstifadəçi kompyuterlərdə tələb olunan məsələləri həll etmək üçün dəqiq başlanğıc informasiyalar, səhvsiz alqoritm və səmərəli proqram təminatına malik olmalıdır. Belə proqramların yaradılması isə kompyuter texnikasının arxitekturasını və funksional imkanlarını, alqoritmik dilləri bilməyi və proqramlaşdırma vərdişinə malik olmağı tələb edir.
Bəs kompyuter nədir?
Kompyuter, istifadəçidən aldığı məlumatlarla məntiqi hesablamalar aparan, hesablamaların nəticəsini saxlaya bilən, saxladığı məlumatları istənilən vaxt yenidən işlədə bilən bir elektron maşındır.
Kompyuterlər müvafiq proqram təminatı vasitəsilə rəqəmli informasiyanın yaradılmasını, emal edilməsini, etibarlı saxlanılmasını və operativ mübadiləsini təmin edən universal qurğudur. Başqa sözlə, kompyuterlər informasiya ilə işləmək üçün nəzərdə tutulmuş proqramla idarə olunan elektron qurğulardır.
Kompüterlər sürətli təkamül yolu keçmişlər və bu gündə təkmilləşməkdə davam etməkdədirlər.

17-0

Kompüterlər və onların inkişaf tarixi

İlk “Kompyuter” İngilis riyaziyyatçısı Charles Babbage (1792-1871) tərəfindən hazırlanmışdır. Ancaq onun yaşadığı illərdə texnologiya çatışmazlıqlarından, hazırladığı maşınlarda əməliyyat sistemləri mövcud deyildi. Bu səbəbdən də Charles Babbagenin hazırladığı elektron maşınlar müvəffəqiyyətsizliyə məruz qaldı. Babbage-ın müvəffəqiyyətsizliklə nəticələnən işlərindən sonra, II Dünya Müharibəsinə qədər olan dövrdə demək olar ki, az bir inkişaf olmuşdur. 1940-cı illərdə isə, Harvard Universitetində Howard Aiken, Princeton Universitetində John Von Neumann və Amerika ilə Almaniyadakı bəzi digər araşdırmaçıların işləri nəticəsində vakuum balonları (lampalar) istifadə edilərək bəzi elektron maşınların inkişaf etdirilməsi mümkün oldu. Ancaq bu inkişaf etdirilən maşınlar son dərəcə böyük və on minlərlə lampalardan təşkil edilmiş və bu gün evlərdə istifadə edilən kompyuterlərdən çox daha yavaş işləyirdilər.
Bu dövrdə maşının həm dizaynını verən, həm emalatını edən, həm proqramlaşdıran, həm işlədən və həm də baxımını edən kiçik bir qrup olmalı idi. Bütün proqramlaşdırma, idarə panelindəki əlaqədar yerlərə, əlaqədar kabelləri taxaraq maşın dili ilə edilərdi. Əməliyyat sisteminin isə adı belə xatırlanmamaqda idi. Sonraları 1950-ci illərin əvvəlində kartlı maşınların inkişafı ilə proqramların kartlara yazılıb buradan oxudulması təmin edildi, lakin digər hadisələr tamamilə eyni olaraq qalırdı.

bqra1iacqaeoozr

Kompyuterlərin əsas iş prinsipləri

XX əsrin 40-cı illərində Amerika alimləri Con Fon Neyman, Q.Qoldsteyn və A.Beris tərəfindən işlənib verilmişdir. Həmin prinsiplər əsasında 1946-cı ildə ABŞ-ın Pensilvaniya ştatında Con Mokli və Presper Ekkertin rəhbərliyi altında ENIAC adlı universal kompyuterin yaradılması ilə həyata keçirilmişdir. Məhz həmin tarix kompyuterlərin yaranma tarixi hesab olunur. Lakin, qeyd etmək lazımdır ki, bir sıra ədəbiyyatlarda ilk kompyuerin 1943-cü ildə məhşur alim Allan Turinqin rəhbərliyi altında Böyük Britaniyada yaradıldığı və ikinci dünya müharibəsində alman məxfi məlumatlarının “oxunması” üçün istifadə edilən «Collos» kompyuterinin olması iddia olunur. Lakin əksər alimlər «Collos» kompyuterinin texniki imkanlarının zəif olması səbəbindən onu yalnız kompyuter yaradılmasında atılan vacib addımlardan biri hesab edərək, “kompyuter erasının” məhz ENIAC kompyuterilə başlandığını qəbul edirlər.

images
Allan Turing haqqında çəkilmiş avtobioqrafik film

Hesablama texnikasının əsas inkişaf mərhələləri.
İlk hesab vasitəsi e.ə.V-əsrdə Çində Abak adı ilə hesablama cihazı yaradıldı.
İlk dəfə Blez Paskal (Fransa) 1642-ci ildə cəmləyici maşın hazırlamışdır;
1673-cü ildə Vilhelm Leybnis (Almaniya) hesab əməllərini yerinə yetirən mexaniki arifmometr yaratmışdır;
1830-cu ildə Çarlz Bebic (İngiltərə) proqramla işləyən hesablama maşını (analitik maşın) yaratmağa cəhd göstərmişdir. Bebicin ideyaları sonralar universal kompyuterlərin yaradılmasının əsasını qoymuşdur;
1930-cu ildə A.Turinq (İngiltərə) və E. Post (ABŞ) tərəfindən universal kompyuterlərin yaradılmasının nəzəri əsasları inkişaf etdirilmişdir. Kompyuterin arxitekturasında C.F Neyman prinsipi
Nəsilin bəzi nümayəndələrini çıxmaqla bütün nəsil kompyuterin arxitekturasında məşhur Amerika alimi Con Fon Neyman tərəfindən 40-cı illərdə təklif etdiyi prinsipləri əsas götürülür. Başqa sözlə desək indiki kompyuter hələ ki, Neyman arxitekturası ilə qurulur. Fon Neyman arxitekturasının əsas prinsipləri aşağıdalılardır:
1) Kompyuer proqramla idarə olunan avtomatmaşındır, yəni kompyuterin işləməsi üçün proqram lazımdır. Proqram bir tərəfdən kompyuterin işini idarə edir, digər tərəfdən isə qoyulmuş məsələni həll edir.
2) Kompyuter ardıcıl ünvanlanan vahid yaddaşa malik olmalıdır. Yaddaş birölçülü və xəttidir, yəni sözlər vektor şəklindədir. Həmin yaddaşda müəyyən üsulla kodlaşdırılan həm proqram, həm də verilənlər saxlanılır.
3) Əmrlərlə verilənlər arasında aşkar şəkildə heç bir fərq yoxdur, yəni əmrlərə verilənlər kimi baxmaq olar və onlar üzərində əməliyyatlar aparıla bilər.
4) Verilənlərin təyin edilməsi aparat səviyyəsində yox, proqram səviyyəsində aparılır. Məsələn, maşın sözündəki bitlər yığımının hər hansı ədəd və ya simvollar sətri olmasını proqram müəyyənləşdirir.
Kompüter texnikasının inkişaf mərhələlərində Neyman arxitekturası xeyli təkmilləşdirilmiş və kompyuterə qoyulan tələblərin böyük hissəsi proqram vasitələrinə istiqamətləndirilmişdir. Kompyuterin aparat vasitələri ilə proqram vasitələri arasında qarşılıqlı əlaqələrin yeni səviyyədə təşkil olunan arxitekturaya gətirib çıxardır.

Kompyuterin ümumiləşdirilmiş məntiqi struktura malikdir. Neyman arxitekturalı hər bir kompyuter iki hissədən: Mərkəzi və periferiya (xarici)-dan ibarətdir. Mərkəzi hissə hesab məntiq qurğusundan (HMQ), idarəetmə qurğusundan (İQ) və daxili yaddaş qurğusundan (DVQ) ibarətdir. Müasir kompyuterlərə HMQ və İQ prosessor adlanan bir qurğuda birləşdirilir. Periferiya hissəsinə xarici yaddaş qurğuları (XYQ), daxiletmə və xaric etmə qurğuları (DXQ) və idarə pultu (İP) daxildir. Köhnə kompyuterdə (I və II nəsil) mərkəzi hissə ilə periferiya hissəsi sərt (dəyişdirilə bilməyən) sxemlə əlaqələndirilirdi. Bu isə periferiya qurğularının tərkibini və sayını istifadəçilərin tələblərinə uyğun quraşdırmağa imkan vermirdi. Müasir kompyuterdə mərkəzi hissə ilə periferiya hissəsi sistem interfeysi adlanan aparat proqram vasitəsilə əlaqələndirilir. Bu isə periferiya qurğularının sayını və tərkibini dəyişdirməyə imkan verir. Proqram vasitəsilə əlaqələndirilir.

I nəsil kompyuterlərin istehsal olunması.

Bu mərhələ ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) kompyuterinin yaradılması ilə başlayır və 1946-1958-ci illəri əhatə edir. Birinci nəsil kompyuterlərin element bazası çoxsaylı elektron lampalar idi. Onlar elmi-texniki məsələlərin həlli üçün istifadə olunurdu. Həddən artıq baha olduğundan əsasən hərbi-sənaye kompleksində və dövlət təşkilatlarında istifadə olunurdu. Bu kompyuterlər böyük həcmə və kütləyə malik idi. Elektron lampalar böyük həcmli elektrik enerjisi sərf edirdi və tez qızırdı. Buna görə də əlavə soyutma sistemindən istifadə olunurdu. Məsələn, ENIAC (ENIAC kompüteri 9 il – 1955-ci ilə qədər fəaliyyət göstərmişdir) kompyuterində 178468 elektron lampa, 7200 kristallik diod, 4100 maqnit elementləri istifadə olunmuşdur və o, 30 ton ağırlığında olub, 200 kvadrat metr sahəni tuturdu, 150 Kvt elektrik enerjisi sərf edirdi. Birinci nəsil kompyuterlər yalnız saniyədə 10-20 min əməliyyat yerinə yetirə bilirdi. Belə ki, adicə loqarifmik və triqonometrik funksiyaların hesablanması üçün bir dəqiqədən artıq vaxt tələb olunurdu. Əməliyyatlar yalnız ardıcıl – bir əməliyyat qurtardıqdan sonra digər əməliyyat yerinə yetirilirdi. Elektron lampaların istismar müddəti qısa olduğundan kompyuterlər texniki cəhətdən də etibarlı deyildi. Kompyuterlərin operativ yaddaşı zəif olub, 512-2048 bayt təşkil edirdi. Operativ yaddaş qurğusu olaraq ilk vaxtlar civə doldurulmuş kicik diametrli borulardan, sonra isə ferromaqnitlərdən istifadə olunmuşdur. Birinci nəsil kompyuterlər üçün proqramlar konkret kompyuter üçün unikal olan “maşın dilində” tərtib edilirdi. Bu proqramlar həddən artıq mürəkkəb olub, onları yazmaq üçün proqramlaşdırıcıdan kompyuterin arxitekturasını dəqiq bilməyi tələb edirdi. Proqramın daxil olunması və yerinə yetirilməsi idarəetmə blokunun açarları vasitəsilə həyata keçirilirdi. Bu proses mürəkkəb olduğundan və proqramda meydana çıxan səhvlərin aradan qaldırılması zərurəti proqramın daxil edilməsi və yerinə yetirilməsi prosesinin proqramlaşdırıcı tərəfindən yerinə yetirilməsini tələb edirdi. Bu nöqsanlara baxmayaraq birinci nəsil kompyuterlər o dövr üçün elmi-texniki tərəqqinin ən böyük nailiyyəti hesab olunur və mürəkkəb, əvvəllər həlli mümkünsüz hesab edilən elmi, mühəndis məsələləri həll etdi. Bunun nəticəsində bir sıra elm və sənaye sahələrində fundamental nəticələr əldə olundu. Xüsusilə, atom fizikası və energetikası, riyaziyyat, astronomiya və hərbi-sənaye kompleksi sürətlə inkişaf etməyə başladı. Qərb dünyası ilə müqayisədə kecmiş SSRİ-də, o cümlədən Azərbaycanda kompyuterlər bir qədər gec, keçən əsrin 50-ci illərinin əvvəllərindən başlayaraq istifadə edilmişdir. Sovet sənayesi MESM, BESM, Strela, M-1, M-2, M-3, Minsk-1, M-20, Ural-1, Razdan və s. birinci nəsil kompyuterlər istehsal etmişdir.
MESM (Малая Электронная Счетная Машина) 1950-ci ildə S.A.Lebedevin rəhbərliyi altında Ukrayna Elmlər Akademiyasının Elektrotexnika İnstitutunda hazırlanmışdır və SSRİ-də yaradılan ilk kompyuter hesab edilir.

ENİAC
ENİAC

II nəsil kompüterlərin istehsalı.

Bu mərhələ 1955-1967 –ci illəri əhatə edir. İkinci nəsil kompyuterlər element bazası əsasən yarımkeçiricilərdən ibarət olan kompyuterlərdir. Bu kompyuterlərdə elektron lampaları Bell Laboratories (ABŞ) firmasında Nobel mükafatı laureatları Uilyam Şokli, Uolter Bratteyn və Con Bardin tərəfindən yaradılmış tranzistorlar əvəz etdi. Tranzistorlar kiçik ölçüyə malik olub, daha davamlı, elektrik enerjisinə az tələbkar idi və təqribən 40 ədəd elektron lampanı əvəz edə bilir. Bunun nəticəsində kompyuterlərin həcmi və kütləsi dəfələrlə kiçildi, elektrik enerjisinə tələbat azaldı, maya və istismar dəyəri ucuzlaşdı. Eyni zamanda məhsuldarlığı, funksional imkanları, etibarlığı on dəfələrlə yüksəldi. Məsələn, Mark-1 adlı birinci nəsil kompyuter 2,5×17m ölçüyə malik olub, maya dəyəri 500 min dollar idisə, PDP-1 ikinci nəsil kompyuteri artıq məişət soyuducusu həcmində olub 20 min dollara satılırdı.
İkinci nəsil kompyuterlərdə displeylərdən istifadə edilməyə başlandı. Bu informasiyanın etibarlı qorunmasını təmin etməklə, informasiyanın daxil və xaric olunmasını xeyli asanlaşdırdı. Operativ yaddaşın həcmi artaraq minimum 32 kbayt oldu. İkinci nəsil kompyuterlər üçün xüsusi sistem proqram təminatı, o cümlədən informasiyanın paket emalı sistemləri, sonralar əməliyyat sistemləri yaradıldı. Kompyuterin arxitekturasından asılı olmayan yüksək səviyyəli alqoritmik dillərin (Fact, MathMatic, Algol, Fortran, Kobol və s.) yaranması və onlar üçün müvafiq kompilyatorun və standart altproqramlar kitabxanasının yaradılması ilə proqramlaşdırılma olduqca asanlaşdı və həll olunan məsələlərin əhatə dairəsi genişləndi.
Kompyuterlərin ucuzlaşması və proqram təminatının inkişafı onların tətbiq sahəsini xeyli genişləndirdi. Kompyuterlər artıq elmi-texniki hesablamalar aparmaqla yanaşı maliyyə-iqtisadi, istehsal-texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılması üçün tətbiq edilməyə başlandı. Artıq onlar daha çox biznes müəssisələrində, təhsil və layihələndirmə mərkəzlərində geniş istifadə olundu. Azad kompyuter bazarı formalaşdı, kompyuter istehsalı sürətlə artdı. Bir sıra böyük firmalar, məsələn, IBM, CDC, DEC və s. kompüter istehsalına başladı.
Keçmiş SSRİ-də BESM-3, BESM-4, Ural-11, Ural-14, Ural-16, Minsk-22, M-222, Mir, Nairi ikinci nəsil kompyuterlər istehsal olunmuş və istifadə edilmişdir. Onların məhsuldarlığı saniyədə 50-100 min əməliyyat olmuşdur.

İKİNCİ NƏSİL KOMPÜTERLƏR
İKİNCİ NƏSİL KOMPYUTERLƏR

III nəsil kompyuterlərin istehsalı.

Bu mərhələ 1964-1975-ci illəri əhatə edir. Üçüncü nəsil kompyuterlərin element bazalarını inteqral sxemlər və ya mikrosxemlər təşkil edirdi. İlk mikrosxemlər 1958-ci ildə Cek Kilbi və Robert Noys tərəfindən yaradılmışdır. Mikrosxemlər təqribən 10 мм2 ölçüyə malik olub, on min tranzistoru əvəz etməyə qadirdir. Bu isə kompyuterlərin sürətlə miniatürləşməsini və ucuzlaşmasını təmin etdi. Bununla yanaşı üçüncü nəsil kompyuterlərin məhsuldarlığı kəskin yüksəldi. Artıq kompyuterlərdə 100 kilobaytlarla ölçülən operativ yaddaşlar tətbiq olunurdu, onlar saniyədə 10 milyon əməliyyat yerinə yetirə bilirdi. Miniatürləşmə ilə paralel olaraq kompyuterlərin arxitekturasında köklü dəyişiklik baş verdi. Xarici yaddaş qurğusu olaraq maqnit disklərindən və diski oxuyan qurğulardan diskovodlardan istifadə edildi. Bir sıra xüsusi təyinatlı kompyuterlər məsələn, kosmik raketlərdə, aviasiyada və gəmilərdə istifadə edilən bortkompyuterlər meydana gəldi. Bununla yanaşı az – təqribən 4 kilovat enerji sərf edən mini kompyuterlərin istehsalına başlandı. Məsələn, ABŞ-da RDR,

IBM-360

VAX mini kompyuterləri və SSRİ-də isə onların analoqu olan CM-1/2/3/4/1420 və s. istehsal olundu. Mini kompyuterlər sənayedə texnoloji proseslərin idarə edilməsində, məlumat banklarının yaradılmasnda və informasiyanın idarə edilməsində geniş istifadə olunurdu. Üçüncü nəsil kompyuterlər seriya şəklində istehsal olunurdu. ABŞ-da İBM 360, SSRİ və Şərqi Avropanın keçmiş sosialist ölkələrində EC seriyalı kompyuterlər istehsal olunurdu.

Üçüncü nəsil kompyuterlərdə ilk dəfə olaraq multiproqram rejimi tətbiq olundu. Bu rejim paralel olaraq bir neçə istifadəçinin proqramının yerinə yetirilməsini təmin etdi.

apple_isimler_1

IV nəsil kompyuterlərin istehsalı.

Bu mərhələ böyük inteqral sxemlərin kompyuter istehsalında tətbiqi ilə 1974-1976–cı ildən başlamışdır. Böyük inteqral sxemlər bir kristal üzərində minlərlə tranzistor və digər elektron komponentləri birləşdirməyi təmin etdi. Bunun nəticəsində əvvəllər ayrı-ayrı elementlərdən ibarət olan kompyuterin funksional qurğularını böyük inteqral sxemlər əvəz etdi. Məsələn, böyük inteqral sxemlərdən ibarət olan mikroprosessorlar, xarici qurğular kontrollerləri, operativ yaddaş və digər qurğular yaradıldı. Bunun nəticəsində kompyuterlərin məhsuldarlığı və etibarlığı on dəfələrlə yüksəldi. Böyük inteqral sxemlərə keçid kompyuterin qurğularını kiçik ölçülü bir lövhə-“ana lövhə” üzərində asanlıqla yerləşdirməyi mümkün etməklə birlövhəli kompyuterlərin istehsalını təmin etdi. Altair adlı ilk mikrokompüter 1974-1975-ci ildə Intel 8080 mikroprosessoru əsasında istehsal olundu və bununla da insanlar ucuz, az enerji sərf edən, istifadə üçün həddən artıq rahat və əlavə işçi heyəti tələb etməyən, şəxsi istifadə üçün nəzərdə tutulmuş və bu səbəbdən fərdi kompyuterlər adlanan kompyuterlər əldə etdilər. 1981-ci ildə İBM firması fərdi kompyuterlərin kütləvi istehsalına başladı və mikroprosessorlar istehsal edən İntel firması ilə əməkdaşlıq edərək fərdi kompyuterlərin əsas istehsalçısına çevrildi.

acer-aspire-r7
Mikroelektronikada əldə edilən uğurlar və müasir proqram təminatının yaradılması sayəsində fərdi kompyuyerlərin sürətli təkamülü təmin olunmaqdadır…

 

Müəllif: Telman Süleymanlı.

85 ŞƏRH

 1. I simply want to tell you that I am just all new to weblog and really savored this blog. Most likely I’m likely to bookmark your blog . You amazingly have incredible well written articles. Thanks a lot for revealing your website page.

 2. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 3. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 4. Thanks for sharing excellent informations. Your site is so cool. I’m impressed by the details that you have on this blog. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found just the info I already searched all over the place and just could not come across. What an ideal web site.

 5. wonderful issues altogether, you just won a logo new reader. What could you recommend about your submit that you just made a few days in the past? Any certain?

 6. I really have to inform you you that I am new to writing and certainly loved your information. Very likely I am prone to remember your blog post . You indeed have fantastic article materials. Love it for telling with us the best internet article

 7. Magnificent web site. Lots of helpful information here. I am sending it to a few buddies ans additionally sharing in delicious. And obviously, thanks to your effort!

 8. But wanna comment on few general things, The website style is perfect, the content is real great. “To imagine is everything, to know is nothing at all.” by Anatole France.

 9. Nice post. I be taught one thing more challenging on totally different blogs everyday. It should always be stimulating to read content material from other writers and apply a bit one thing from their store. I desire to make use of some with the content on my blog whether or not you don’t mind. Natually I give you a link in your internet blog. Thanks for sharing.

 10. What i do not realize is in reality how you are now not actually a lot more smartly-favored than you may be right now. You are very intelligent. You recognize thus considerably relating to this topic, made me for my part imagine it from so many various angles. Its like women and men are not fascinated unless it’s something to do with Lady gaga! Your individual stuffs excellent. At all times take care of it up!

 11. Hiya very cool site!! Man .. Beautiful .. Wonderful .. I will bookmark your site and take the feeds additionally…I’m glad to seek out a lot of helpful info here in the post, we want work out more strategies in this regard, thank you for sharing.

 12. Hi, i think that i saw you visited my blog so i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to enhance my site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 13. I like the helpful information you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here frequently. I am quite certain I’ll learn plenty of new stuff right here! Best of luck for the next!

 14. You have observed very interesting points ! ps nice site. “The length of a film should be directly related to the endurance of the human bladder.” by Alfred Hitchcock.

 15. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

 16. My husband and i ended up being now more than happy that Louis managed to conclude his survey with the precious recommendations he made out of your web page. It is now and again perplexing just to happen to be giving freely helpful tips that some others might have been selling. We really fully grasp we’ve got the blog owner to thank for that. The explanations you made, the straightforward site navigation, the friendships you can aid to create – it’s got most superb, and it is letting our son and us believe that the subject matter is fun, which is especially fundamental. Thanks for the whole thing!

 17. Great beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a blog website? The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

 18. Thank you for all your valuable labor on this web page. My aunt loves working on investigation and it is easy to understand why. We know all regarding the dynamic ways you produce very useful tips and hints by means of your website and therefore cause participation from other ones on the theme plus our favorite simple princess is without question discovering a lot. Enjoy the remaining portion of the year. You have been carrying out a good job.

 19. Great post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Extremely helpful info particularly the last part 🙂 I care for such information much. I was looking for this certain information for a very long time. Thank you and good luck.

 20. Nice read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he actually bought me lunch since I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thank you for lunch!

 21. I like what you guys are up also. Such intelligent work and reporting! Keep up the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my website :).

 22. I’ll immediately grab your rss feed as I can not find your email subscription hyperlink or newsletter service. Do you’ve any? Please allow me realize so that I may subscribe. Thanks.

 23. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but definitely you’re going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 24. I really wanted to write down a small message to be able to express gratitude to you for these pleasant solutions you are sharing here. My time intensive internet investigation has at the end been paid with reasonable points to share with my family. I would suppose that many of us readers are quite fortunate to be in a wonderful place with many outstanding individuals with good secrets. I feel really blessed to have encountered your website page and look forward to really more excellent minutes reading here. Thanks a lot again for everything.

 25. I just could not depart your web site before suggesting that I actually loved the standard information an individual supply to your guests? Is going to be back regularly to check up on new posts.

 26. What i don’t understood is in truth how you are now not really much more neatly-liked than you may be right now. You’re very intelligent. You recognize thus considerably when it comes to this matter, produced me personally imagine it from numerous various angles. Its like women and men don’t seem to be interested except it’s something to accomplish with Lady gaga! Your personal stuffs nice. At all times care for it up!

 27. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something that I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 28. I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Carry on the superb works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my website :).

 29. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 30. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 31. Hello, Neat post. There’s a problem together with your web site in internet explorer, could test this¡K IE still is the marketplace leader and a large component to folks will pass over your wonderful writing because of this problem.

 32. hello!,I like your writing so so much! percentage we keep in touch more about your post on AOL? I need an expert on this area to unravel my problem. May be that is you! Taking a look ahead to look you.

 33. What i don’t understood is if truth be told how you are now not really much more well-appreciated than you might be now. You are so intelligent. You understand thus considerably on the subject of this topic, made me in my opinion believe it from numerous varied angles. Its like men and women are not interested except it’s something to accomplish with Lady gaga! Your personal stuffs great. At all times take care of it up!

 34. I have been exploring for a little bit for any high-quality articles or blog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this web site. Reading this info So i¡¦m happy to show that I have an incredibly good uncanny feeling I found out just what I needed. I such a lot undoubtedly will make sure to don¡¦t fail to remember this web site and give it a look on a constant basis.

 35. you’re truly a excellent webmaster. The web site loading pace is amazing. It sort of feels that you’re doing any unique trick. Furthermore, The contents are masterpiece. you’ve performed a magnificent activity in this topic!

 36. Just desire to say your article is as surprising. The clarity in your post is just great and i could assume you’re an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the enjoyable work.

 37. Attractive section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently fast.

 38. Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is fantastic blog. An excellent read. I will certainly be back.

 39. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 40. Heya i am for the first time here. I found this board and I find It really useful & it helped me out much. I hope to give something back and help others like you helped me.

 41. I and my buddies ended up reviewing the good helpful tips found on the blog and so unexpectedly got a horrible suspicion I had not expressed respect to the blog owner for them. Those men are actually absolutely joyful to learn all of them and have simply been taking pleasure in them. Appreciate your indeed being indeed accommodating as well as for utilizing variety of extraordinary ideas most people are really desperate to discover. My very own honest apologies for not expressing gratitude to you earlier.

 42. Thanks, I have just been searching for info approximately this topic for a long time and yours is the greatest I have found out till now. But, what concerning the bottom line? Are you certain in regards to the supply?

CAVAB YAZ

Zəhmət olmasa şərhinizi daxil edin!
Zəhmət olmasa adınızı buraya daxil edin