Təkamül nəzəriyyəsi, təkamülün bir nəticəsi olaraq növlərin dəyişməsini və yeni növlərin meydana gəlməsini, təkamülə təsir edən faktorları və mexanizmləri ilə açıqlayan nəzəriyyədir. Bunun yanında təkamül nəzəriyyəsi, növlərin meydana gəlməsinə dair son elmi araşdırmaların gətirdiyi nəticələr və yeni tapıntılar ilə izah etməyə çalışır. Charles Darwinin ilk dəfə 1859-cu ildə nəşr olunan “Növlərin Mənşəyi” adlı kitabında, Darwinin bioloji təkamül nəzəriyyəsini təbii seçmə, irsiyyət və dəyişkənlik mexanizmləri əsasında qurmuşdur, zaman içində edilən daha dərin elmi araşdırmaların sayəsində isə bu elm sahasində inkişaflar və irəliləmələr olmuşdur. Xüsusilə, təkamülün mexanizmləri və bir-birləriylə olan təsirləri haqqında da daha başqa nəzəriyyələrinin yaranmasını mümkün hala gəlmişdir. .

Bir fakt olaraq Təkamül, eyni zamanda qanun olaraq da elm dünyası içində həqiqəti haqqında müzakirəsiz qəbul olunub, təkamülün müəyyən olunan mexanizmləri arasında hansılarının daha təsirli və ya daha çox təkamülə təsir etdiyi, bununla birlikdə hansı faktorların hansı nisbətlərdə təkamül proseslərində təsirli olduğu təkamül nəzəriyyəsinin araşdırdığı və şərh gətirdiyi sahələrdir. Təkamülün necə olduğuna dair araşdırmaların açıqlanmasında bu səbəbdən müxtəlif təkamül nəzəriyyələrindən bəhs edilir.
 
Müasir biologiyada bu təkamül nəzəriyyələrindən birinə nümunə verəcək olsaq, Təkamül nəzəriyyəsini tamamlayan “ortaq əcdad” nəzəriyyəsi, bu mövzuda dünya üzərində yaşayan ya da nəsli tükənmiş olan bir çox canlının, hansı ortaq bir əcdaddan gəldiyini araşdırır və bunu bir nəsil ağacı meydana gətirərək şərh etməyə çalışır. Canlıların sinifləndirilməsinə dair filogenetik sistem isə bu mövzuda əldə edilən palentoloji (fosil) və genetik tapıntıları qiymətləndirərək Ortaq Əcdad nəzəriyyəsini dəstəkləyir və növlər arasındakı qohumluq dərəcələrini genetik və anatomik bənzərliklər (müqaisəli anatomiya) səviyyəsində araşdırır. Molekulyar təkamül isə əldə edilən genetik tapıntıları genomlar və alleller köməyiylə qiymətləndirərək yenə Ortaq Əcdad nəzəriyyəsini və bu səbəbdən Təkamül Nəzəriyyəsini dəstəkləyir. Müasir biologiyada canlılığın inkişafı və formalaşması əhəmiyyətli bir mövqeyə sahib olduğu və bu mövzuda araşdırılan fenomenlər bir-birləriylə əlaqəli olduğu üçün, biologiyanın bütün bu təsnifatları da Təkamül nəzəriyyəsi üçün mənalı ola biləcək məlumatları əldə edərək təkamülün daha yaxşı başa düşülməsinə kömək edirlər. Genetik, Morfologiya, Hüceyrə Biologiyası, Anatomiya, Biokimya, Davranış Biologiyası, Ekologiya və İnkişaf Biologiyası, biologiyanın təkamülü dəstəkləyən təsnifatlara nümunə verilə bilər.
TƏKAMÜL NƏZƏRİYYƏSİNİN TARİXÇƏSİ
Təkamülə dair görüşlər, canlıların ortaq bir əcdada sahib ola biləcəkləri və dəyişmə göstərdiklərinə dair bilinən qeydlər, ən az e.ə.VI əsrə, Miletli Yunan filosof Anaksimadr’a qədər getməkdədir. Tək tanrılı dinlərin qarşıya qoyduğu yaradılış hekayələrinə əsaslanaraq dünyadakı canlıların tək səfərdə yaradıldığına və bu növlərin sabit bir şəkildə heç bir dəyişmə göstərmədən günümüzə qədər gəldiklərinə inanılmışdı. Orta əsrlərdə isə “yaradılışçılıq” inancına zidd düşüncə inkişaf etdirmək inkvizisiya zehniyyəti tərəfindən qadağan edilmişdi. Ancaq XVIII əsrdə fərqli elm insanlarında və filosoflarda bunun doğru ola biləcəyinə dair şübhələr yaranmağa başladı. Bu gün bildiyimiz mənadakı Təkamül anlayışı isə Fransız Compt de Buffon’a aiddir. Buffon bu mövzuda 1749-1804 illər arasında 44 əsər vermişdir. Buffon’un əsərlərində bilinməyən isə “təkamül faktını” verən və səbəb olan poseslərdir. Xüsusilə XVIII əsrdə bu mövzularda bir düşüncə zənginliyi müşahidə edilmiş və 1809’da Lamarck, növlərin meydana gəlməsini valideynlərin həyatdaykən əldə etdikləri irsiyyət və uyğunlaşma yolu ilə meydana gəldiyini söyləyən görüşünü ifadə etmişdir. Bu fikirlər İngiltərədə siyasi və dini nizamı təhdid edən fikirlər olaraq görülmüş və oradakı elm qurumlarında da bu fikirlər ilk əvvəl təhlükəli olaraq görülmüş, mənfi reaksiyaya məruz qaldı.
1858-ci ildə isə həm Charles Darwin, həm də Alfred Russel Wallace eyni vaxtda olaraq Linnean Society of London (London Linne Dərnəyində) iki fərqli işdə, növlərin təbii seçmə yolu ilə təkamül keçirdiklərinə dair tutarlı nəzəriyyələrini ortaya qoyaraq nəşr etdilər və buna Təkamül nəzəriyyəsi dedilər. Lakin bu yayın ilk əvvəl çox diqqət çəkmədi. Bir il sonra 1859-ci ildə isə Darvin, “Növlərin Mənşəyi” adlı kitabını nəşr etdi, bu kitabında Təkamül nəzəriyyəsini daha yaxşı açıqladığı və təkamül prosesinə dair daha dərin şərhlər gətirdiyi üçün artıq elm dünyasında da gedərək daha çox qəbul görməyə və təkamülün həqiqəti qəbul edilməyə başladı.
Darvinin bu nəzəriyyəsində açıqlaya bilmədiyi şey isə, canlıların bu xüsusiyyətlərini nəsillərdən nəsillərə necə ötürdükləri və bu xüsusiyyətlərin sahib olduğu fərqli varyasiyalarının nəsldə hansı mexanizmlə əmələ gəlməsi idi. Çünki o zamanda Gen və DNT hələ tapılmamışdı və Darvin də bu səbəbdən bunların genetik əsaslarını bilmirdi. Bu mexanizmi açıqlayan məlumatları isə 1865-ci ildə Gregor Mendel müəyyən etdi. Mendelin araşdırmaları isə müəyyən xüsusiyyətlərin əvvəlcədən ehtimal oluna bilər və qəti təyin oluna biləcək bir formada gələcək nəsillərə irsiyyətlə necə keçdiyini açıqlayırdı. Lakin Mendel də hələ DNT və genlərin olduğunu bilmirdi.
Bir az daha geriyə getsək, Darvindən əvvəl Jean Baptiste Lamark’a (1744-1829) görə bütün canlılar ortaq bir mənşədən gəlməkdə və canlının yaşadığı mühitdə meydana gələn ekoloji bir dəyişiklik, bu mühitə uyğun gəlməyə çalışan canlı növünün bütün (və ya çoxu) üzvlərində bir dəyişikliyə səbəb olmaqda idi. Məsələn Lamark’a görə istifadə edilən orqanlar inkişaf edir, istifadə edilməyən orqanlar isə inkişafdan qalırdı (ridument). Yeni qazanılan bu xüsusiyyət isə gələcək nəsillərə irsiyyət ilə köçürülə bilər. Bu vəziyyət də canlıların mütəlifliyinə və yeni növlərin əmələ gəlməsinə gətirib çıxarırdı. Bilinən ən məşhur nümunəyə görə Zürafələrin boyunları yüksək budaqlardakı yarpaqları yeyə bilmək üçün məşğul olmaları nəticəsində uzanmışdır və bu xüsusiyyət sonrakı nəsillərə ötürülərək o növün xüsusiyyəti olmuşdur.
Charles R. Darvin (1808-1882) və Alfred R. Wallace (1823-1913) görə də bütün canlılar ortaq bir mənşədən gəlirdi. Canlı növlərinin dəyişməyə uğramasının və mütəlifliyinin səbəbi isə Lamark’ın önə sürdüyü kimi ətraf dəyişiklikləriylə qazanılan xüsusiyyətlərin və bacarıqların gələcək nəsillərə irsiyyət yolu ilə köçürülməsi deyil, hər hansı bir növün fərdləri içində yaranan fərqliliklər və dəyişkənliklərdir. Bu fərqliliklər və dəyişkənliklər fərdlərdən ətraf mühitə daha yaxşı uyğunlaşa bilənlərin digərlərindən daha əlverişli şəraitlər tapıb, daha çox törəyib çoxalmasıydı. Yəni Darvinə görə ətraf mühitə uyğunlaşma göstərmək və adaptasiya seleksiyanın nəticəsi, Lamarcka görə isə ətrafa uyğunlaşma ehtiyacının nəticəsi idi. Yuxarıdakı zürafə nümunəsinə geri dönəcək olsaq Darvinə görə uzun boyunlu Zürafələrin şərhi: əvvəl qısa boyunlu Zürafələrin olduğunu, bunların arasında bəzi uzun boyunlu Zürafələrin (varyasyonları) olduğu və bu uzun boyunlu Zürafələrin qidalanmasına görə daha yaxşı bir üstünlüyə sahib olduqlarıdır.Qida qıtlığı olduğu zamanlarda uzun boyunlu olduqlarından ötəri yüksək ağaclardakı yarpaqlara çataraq həyatda qaldıqları, qısa boyunlu olanların isə təbii seleksiya nəticəsində zaman içində get-gedə azalaraq yox olduqlarını söyləyər. Yeni məlmuta əsasən isə zürafələrin boynunun güclü və uzun olmasının səbəbi daha çox  cinsi seçmənin nəticəsidir. Buna səbəb erkək zürafələrin dişi uğrunda mübarizə zamanı silah olaraq boyunlarından istifadə etməsidir. Bu mənada Darvinə görə təsadüfi variasiyalar daha əvvəldə baş verər və təbiətin tənzimləyici təsiri olan təbii seleksiya sonra dövrəyə girər. Bunun kimi Lamark, mağarada yaşayan və gözləri kor olan heyvanların o mühitə uyğun gəlmək məcburiyyətində qaldıqları üçün belə olduqlarını söyləyərkən, Darvin isə gözləri kor olanların mağarada yaşaya bildiklərini irəli sürür, lakin kor olmanın səbəbini açıqlaya bilmirdi.
Darvin, təkamülə təsir edən faktorların kobudca, indiki vaxtda olduğu kimi keçmişdə də eyni şəkildə, bərabər nisbətlərdə və sabit bir şəkildə təsirli olduğunu düşünürdü. Lakin bu mövzuda yanılırdı. Bu şəkildə daha əvvəl Geologiya elminin atası sayılan Charles Lyell’in (1797-1875) yer elmi prosesləri açıqlamaq üçün istifadə etdiyi “Aktuallıq prinsipi” ‘ni də səhvən götürmüş oldu. Darvinin təbii seçmə  mövzusunda yazdıqları təkamül nəzəriyyəsinin təməlində dayanmasına baxmayaraq, Darvin irsi variasiyalar ilə ətraf mühitin təsiri nəticəsində meydana gələn dəyişikliklər arasındakı fərqliliyin və bu faktorlardan tam olaraq hansının daha çox rol oynadığının tam olaraq şüurunda deyildi.Təkamülün mexanizminin başa düşülməsi ancaq daha sonrakı illərdə, Mendelin işlərinin və başqa elm adamlarının kəşflərindən sonra mümkün oldu. Buna baxmayaraq hələ indiki vaxtda da təkamülə təsir edən faktorlardan hansılarının hansı vəziyyətlərdə daha çox rol oynadığı elm dünyasında müzakirə və hər keçən gün bu əlaqələrə dair yeni məlumat və tapıntılar da ortaya çıxarılmaqdadır. Ən əhəmiyyətlisi XX əsrin ilk yarısında, populyasiya genetikasının ortaya çıxardığı nəticələr, Darvinin təkamül nəzəriyyəsinin inkişafında əhəmiyyətli qatqılarda iştirak etmiş, bunun yanında Modern Sintez Təkamül Nəzəriyyəsi`nin meydana gəlməsini təmin etmişdir. 1950-ci illərdən sonra isə molekulyar biologiya da təkamül araşdırmalarına daxil olmuş və 1970-ci illərdə də ictimai-biologiya çərçivəsində seleksiya və seçmə prosesləri haqqında faydalı məlumatlar – maliyyət analizləri etmə surətiylə daha tutarlı məlumatlar əldə edilə bilmişdir [Sosial biologiya;ağırlıqlı olaraq biologiyada təkamül prosesləri araşdıran davranış biologiyasının bir sahəsidir. İnsan da daxil olmaq üzrə hər cür canlı formaların ictimai davranışlarının bioloji təməllərini araşdırır, Sosyobiologiya termini 1975-də Edward Osborne Wilsonn’un “Sociobiology – The New Synthesis” (Sosyobiologiya – Yeni Sıntez) adlı əsərində anlaşılmışdır].
Darvin ilə Mendel’in arasındakı görüş fərqlilikləri və aydın olmayan məqamları isə 1930-ci ildə Bioloq Ronald Fisher həll edərək açıqlığa qovuşdurdu. Ronald Fisherin işləri bu mənada Darvinin açıqladığı təbii seleksiya mexanizmi ilə Mendelin irsilik qaydalarını birləşdirərək müvəffəqiyyətlə sintez etdi və təkamül prosesində təsir edən mexanizmlərin bir-birləriylə də əlaqə içində olduğunun başa düşülməsini təmin etdi. Fisherin bu işlərinə da Sintetik Təkamül nəzəriyyəsi ya da digər adıyla Yeni Darvinizm (Neo Darwinizm) adı qoyuldu. Daha sonra Ernst Mayr bu tapıntıları qiymətləndirərək bu məlumatların Hüceyrə Biologiyası və Populyasiya Biologiyası sahələrində da istifadə edilməsini təmin etdi. DNT-nin 1944-ci ildə ilk dəfə Oswald Avery tərəfindən tapılması və bunun genetik material olduğunun başa düşülməsi, sonra 1953-də James Watson ilə Francis Crickin DNT quruluşunun öyrənilməsi ilə də bu səfər irsiyyətinin fiziki və maddi əsasları olduğu aydın oldu və genetikanın rolu ilə təkamül mexanizmlərinə dair daha çox açıqlamalar gətirə bilmək mümkün olmuşdur. O zamandan bəri genetik və molekulyar biologiya təkamül nəzəriyyəsi meanizmlərinin təməl göstəriciləridir. Buna baxmayaraq bir bütün olaraq təkamül nəzəriyyəsi ən çox ABŞ-da və radikal xristian dindarlar tərəfindən inkar edilməkdədir (Kreasyonizm və ya Yaradılışçılıq). Avropadakı xristian kilsələri çoxu isə Təkamül nəzəriyyəsini dəstəkləməkdə və qəbul etməkdədirlər (Teistik Təkamül və ya Təkamül Yaradılışçılıq). Təkamül Nəzəriyyəsinin ölkəmizdəki qəbul edilmə nisbəti isə çox aşağı olub bu nisbət ABŞ’dakından daha azdır.  Buna səbəb isə əlbəttə ki, təhsil səviyyəsinin çox aşağı olması və biologiyaya marağın az olmasıdır. İxtisası tibb və biologiya olan bəzi insanlar belə dini düşünələr səbəbindən təkamül nəzəriyyəsini qəbul etmir. Bu bir geoloqun yerin kürə formasında olduğunu qəbul etməməsinə bənzəyir.
TƏKAMÜL NƏZƏRİYYƏLƏRİ
Katastrofizm (Qiyamət Nəzəriyyəsi): Paleontologiya’nı böyük nisbətdə inkişaf etdirən Fransız anatom Georges Cuvier (1769-1832) tərəfindən irəli sürülən və laylar arasında hər bir sərhədin, zaman olaraq, sel basqınları və quraqlıq kimi fəlakətlərə uyğun gəldiyini və o dövrdə yaşayan növlərin çoxunun aradan qalxmış olduğunu müdafiə edən fərziyyədir. Ancaq katastrofizmde hadisələr bir-birinə təkamül olaraq bağlı deyil (George Cuvier layları araşdırarkən, hər qatdaki palentoloji qalığın bir üstdəki qatdaki palentoloji qalıq ilə uyğunlaşmadığını görməməzlikdən gəlir); bu katmanlaşmaların səbəbi dini bir səbəbə bağlanır. Yəni bu fəlakətlər Nuh Tufanı kimi Tanrının bir cəzası kimi görülür.
Lamarkizm (Lamarkın Təkamül Nəzəriyyəsi): Lamarck tərəfindən canlı növlərin dəyişməsinə bağlı olaraq ortaya atılan fərziyyə. Bu fərziyyəyə görə, Lamarck, ətrafdakı yavaş dəyişikliklərin canlılarda yeni ehtiyaclar doğurduğunu, bu ehtiyaclar nəticəsində canlıların hərəkətlərinin bədənlərində dəyişikliklər meydana gətirdiyini və bu dəyişikliklərin sonrakı nəsillərə köçürüldüyünü söyləyər. İstifadə olunan orqanlar neyroloji mayedən daha çox faydalanıb inkişaf edir, buna qarşı istifadə edilməyən orqanlar korlaşar. Mendelin və Weismann’ın işləri, Lamarkın Təkamül Nəzəriyyəsinin ürəyi olan “sonradan qazanılan xüsusiyyətlərin köçürülməsi” fikrinin səhvini göstərdi və Lamark’ın sonradan qazanılan xüsusiyyətlərin ötürüldüyünü göstərmək üçün edilən bütün təcrübələr nəticə vermədi. Bu nəzəriyyə indiki vaxtda etibarlı deyil.
Darvinizm (Darvinin Təkamül nəzəriyyəsi): Darvin, Lamarck’tan 50 il sonra ‘Növlərin Mənşəyi “adlı əsərini (1859) yazdıqdan sonra Lamark’ın fikirləri yeni formatlarla müdafiə olunmağa davam edilmiş və Darvin də sonradan qazanılan xüsusiyyətlərin ötürülə biləcəyini düşünmüş olsa da bu mexanizm, onun nəzəriyyəsində, Lamarck’ta olduğu qədər əhəmiyyətli deyil. Lamarkın nəəriyyəsində  ekoloji dəyişikliklər əvvəldir, bunlar canlıdaki dəyişikliyə səbəb olur. Darvinin nəzəriyyəsində isə təsadüfi variasiyalar öncədən baş verir, təbiətin tənzimləyici təsiri olan təbii seleksiya isə sonra dövrəyə girər. 
Müasir Sintetik Nəzəriyyə: Darvinin Təkamül Nəzəriyyəsi ilə Mendelin isiyyət (varislik) qaydasını, müasir molekulyar biologiya və riyazi populyasiya genetikası işığında birləşdirən müasir təkamül nəzəriyyəsinin adıdır. Müasir sintezin ana qatqısı irsiliyin və bu səbəbdən təkamülün təməl vahidi olan genlər üzərinə yeni əldə edilən məlumatlarla təkamülün mexanizmi, yəni təbii seçmə arasındakı əlaqəni qurmuş olmasıdır. Müasir sintezin söykəndiyi ümumi tapıntılar 1930-40’cı illərdə ortaya çıxan və bu gün qismən DNT kopyalanması zamanı səhvlərlə meydana gəldiyi bilinən mutasiya və rekombinasyadır. Bunların xaricində müasir sintez, gen hovuzunun genetik sürüşmə və gen axını kimi mexanizmlərlə dəyişməyə uğradığını ortaya qoymuşdur. Müasir sintezə görə, populyasiyalar ekoloji səbəblərlə (məsələn coğrafi əngəllər) bir-birindən ayrıldığı zaman növəmələgəlmə baş verir. Bu səbəbdən populyasiya təkamül vahidi hesab olunur.
Digərləri:
Sıçrayışlı Müvazinat nəzəriyyəsi (Punctuated Equilibrium)
Kladistizm (Cladistics)
Ortaq Həyat Nəzəriyyəsi (mitoxondri nəzəriyyəsi)
Mürəkkəblik Nəzəriyyəsi
Panspermia Fərziyyəsi
Heteretrof Fərziyyəsi
Avtotrof Fərziyyəsi
TƏKAMÜL NƏZƏRİYYƏSİNDƏ YENİLİKLƏR
Elmin, növlərin inkişafı və təkamülü haqqında bu gün sahib olduğu məlumatlar, elmin müxtəlif prinsiplərindən əldə edilən məlumatların birləşdirilərək qiymətləndirilməsindən əldə edilməkdədir. Bu tapıntılar, növlər mütəlifliyinin səbəbini təkamülə (çoalma, variasiya, seçmə kimi bir növ təkamül faktorlarına) söykəndiyini göstərir. Təkamül haqqındakı müzakirələr və edilən elmi konfranslar bu faktorların ön şərtləri və detalları çərçivəsində reallaşmaqdadır. Bu mənada
Təkamül nəzəriyyəsi bu təməllər üzərində dayanmışdır:
• Təkamül hər zaman reallaşar
• Təkamül tərsinə dönməz (Louise Dolla qaydaları). Bəzi genetik strukturlar və ya xüsusiyyətlər sahib olduqları köhnə vəziyyətlərini kopiyalama yolu ilə günümüzə köhnə hallarıyla yanına qayıda bilərlər amma əsas aldıqları genlər artıq eyni quruluşa sahib deyildirlər.
• Təkamülün son bir hədəfi yoxdur və ya hər hansı yekun bir məqsədə istiqamətli deyil.
• Təkamül, ekosistemlərindən molekulyar strukturlarına qədər orqanizmlərin bütün səviyyələrində baş verir.
Müxtəlif təkamül nəzəriyyələri eyni hipotezləri ortaya çıxarmışdır. Bu fərziyyələr;
• Bir növə aid olan fərdlər və fenotip, daima bir-birindən fərqli dərəcələrdə ətraf mühitə uyğunlaşma göstərirlər.
• Təkamül, canlıların xüsusiyyətlərinin yalnız irsi olduğu vəziyyətlərdə reallaşar. Digər bir deyişlə təkamül, valideynlər xüsusiyyətlərini sonrakı bala nəsillərə köçürdüyündə və bu xüsusiyyətlər populyasiyada qalıcı olduğunda reallaşar.                          • Ekoloji faktorların canlılar üzərində davamlı davam edən təsirləri nəticəsində, bəzi orqanizmlər və onların genetik kodları da (genotipi) seleksiyaya uğrayar. Bu genetik plan da bir növün fərdlərindən ibarət populyasiyada dominant olur. Yəni zaman içində Genotiplər (genetik plan) və Fenotiplər (fərdlər) dəyişmə göstərir.
 Theodosius Dobzhansky 1973-cü ildə bunu belə ifadə etmişdir:
“Nothing in Biology makes sense, except inthe light of evolution” (Təkamül işığı olmadan biologiyada heç bir şeyin mənası yoxdur) Təkamül Nəzəriyyəsinin XIX əsrdəki erkən dövrlərində, daha çox irsi fenotipik xüsusiyyətlərin necə qorunduğu və bu xüsusiyyətlərin gələcək nəsillərə necə köçürüldüyü mövzusunda alimlər arasında fikir fərqlilikləri varkən, bu gün alimlər bunun böyük ölçüdə hüceyrə nüvəsindəki genlər və mitoxondrilərin üzərindən reallaşdığında fikir birliyi içindədirlər. Əlavə olaraq bu mövzuda valideyni  effektlər və faktorlar haqqında da müzakirələr gedir. Bunun yanında uyğun olan fərqli fenotip xüsusiyyətlərin ətraf mühitin xaricində də seçildikləri birdən çox vəziyyətlərin və yerlərin olduğu da bilinməkdədir. Bu seçmələr məsələn fərqli genlərin bir-birləriylə rəqabət etməsi nəticəsində hal-hazırda genomlarda, bəzi hallarda gen ifadəsinin transkripsiyadan sonra təşkil gen ekspresiyalarında, struktur məhdudlaşmalar səbəbiylə rüşeym inkişafda, ov-ovçu əlaqələri kontekstində və ya populyasiyadaki mədəni fenomenlərdə mövcuddur. Bu son mövzu araşdırmaya dair aktual müzakirələrin günümüzdəki foks nöqtəsidir.
ƏDƏBİYYAT:
“Introduction of Evolution” – Wikipedia
“Evolution Mensch” – Rosemarie Benk-Bursian, Gondram Yayınları, Bindlach 2006
“Evolution und Biologische Vielfalt” – Prof. Dr.Vilfred Probst, Bibliografisches İnstitut & FABrockhaus, Mannheim 2008
“1oo Prüfungsfragen Abitur Biologie” – Prof.Dr. Vilfred Probst, Bibliografisches İnstitut AG, Mannheim 2009
“Biologie – Kompaktwissen Oberstufe” – Walter Kleesattel, Cornelsen Verlag, Berlin 2007
“https://kozmopolitaydinlar.wordpress.com/2011/05/09/evrim-teorisi-nedir-3/”

 

 

 

95 ŞƏRH

 1. I just want to say I am new to weblog and absolutely loved you’re blog. Probably I’m want to bookmark your blog post . You surely come with perfect articles and reviews. Bless you for revealing your blog site.

 2. I just want to mention I am beginner to blogs and absolutely savored this blog. Likely I’m likely to bookmark your site . You surely have fantastic well written articles. Thank you for sharing with us your web site.

 3. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 4. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 5. I just desire to notify you that I am new to posting and certainly liked your write-up. Very possible I am prone to save your blog post . You definitely have stunning article materials. Like it for giving out with us the best internet information

 6. What i don’t realize is if truth be told how you’re not really a lot more well-favored than you may be now. You are very intelligent. You recognize therefore considerably in the case of this subject, made me personally consider it from numerous various angles. Its like women and men are not involved until it’s one thing to accomplish with Girl gaga! Your own stuffs great. At all times handle it up!

 7. great points altogether, you simply gained a emblem new reader. What might you recommend about your post that you made some days ago? Any sure?

 8. You can definitely see your skills within the paintings you write. The arena hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always follow your heart. “History is the version of past events that people have decided to agree upon.” by Napoleon.

 9. I¡¦m not certain the place you’re getting your info, however good topic. I must spend a while finding out much more or working out more. Thank you for fantastic information I used to be looking for this information for my mission.

 10. I’ve recently started a site, the information you provide on this website has helped me greatly. Thank you for all of your time & work. “The only winner in the War of 1812 was Tchaikovsky” by Solomon Short.

 11. Woah! I’m really digging the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s difficult to get that “perfect balance” between superb usability and appearance. I must say you have done a superb job with this. In addition, the blog loads very quick for me on Chrome. Exceptional Blog!

 12. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good. I do not know who you are but definitely you’re going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 13. I believe this web site contains some really superb info for everyone :D. “Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail.” by Ralph Waldo Emerson.

 14. Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a blog web site? The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

 15. I will right away clutch your rss feed as I can not find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you have any? Kindly permit me recognize in order that I may just subscribe. Thanks.

 16. I¡¦ll immediately seize your rss as I can’t find your email subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you have any? Please let me recognise in order that I could subscribe. Thanks.

 17. I am only commenting to make you know what a remarkable discovery my princess had studying your web site. She discovered such a lot of things, which included what it’s like to have a marvelous teaching nature to have other individuals smoothly understand a number of advanced subject matter. You actually exceeded our own expectations. Thanks for distributing the warm and helpful, trustworthy, revealing as well as fun tips on the topic to Jane.

 18. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Today bloggers publish just about gossips and web and this is really irritating. A good site with exciting content, this is what I need. Thanks for keeping this website, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

 19. Thanks for sharing superb informations. Your website is so cool. I’m impressed by the details that you’ve on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found just the information I already searched all over the place and simply couldn’t come across. What a perfect web-site.

 20. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 21. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 22. I simply wanted to write down a simple message in order to express gratitude to you for some of the splendid solutions you are giving out on this site. My incredibly long internet investigation has now been compensated with reliable ideas to talk about with my pals. I would assert that many of us visitors are unquestionably blessed to exist in a fantastic network with many marvellous individuals with valuable concepts. I feel very much lucky to have used your web page and look forward to really more enjoyable moments reading here. Thanks once again for all the details.

 23. You could certainly see your skills within the paintings you write. The arena hopes for even more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe. Always follow your heart.

 24. Wow! This can be one particular of the most useful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Basically Magnificent. I’m also an expert in this topic so I can understand your hard work.

 25. I’m really impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a great blog like this one today..

 26. Magnificent beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how could i subscribe for a blog website? The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 27. Simply wish to say your article is as amazing. The clarity in your post is simply great and i could assume you’re an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the rewarding work.

 28. Gday there, just started to be conscious of your writings through Search engines like google, and have found that it’s very entertaining. I will take pleasure in should you decide continue on such.

 29. I really intend to tell you that I am new to writing a blog and thoroughly valued your work. Likely I am most likely to bookmark your blog post . You definitely have outstanding article materials. Appreciate it for discussing with us your own site post

 30. I have not checked in here for some time as I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 31. It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or advice. Perhaps you could write next articles referring to this article. I wish to read more things about it!

 32. Very interesting subject , thanks for putting up. “There are several good protections against temptations, but the surest is cowardice.” by Mark Twain.

 33. I haven¡¦t checked in here for a while as I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I¡¦ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 34. It’s the best time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it!

 35. Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Wonderful. I am also a specialist in this topic therefore I can understand your hard work.

 36. I like this site very much, Its a very nice place to read and find info . “I’d better get off the phone now, I’ve already told you more than I heard myself.” by Loretta Lockhorn.

 37. I’ve been surfing on-line greater than three hours as of late, but I by no means discovered any fascinating article like yours. It is beautiful worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content material as you did, the web shall be a lot more helpful than ever before. “Learn to see in another’s calamity the ills which you should avoid.” by Publilius Syrus.

 38. Excellent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just too fantastic. I actually like what you have acquired here, certainly like what you’re saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it sensible. I can not wait to read much more from you. This is really a terrific site.

 39. A person essentially assist to make significantly posts I’d state. That is the very first time I frequented your website page and up to now? I amazed with the research you made to make this particular put up incredible. Wonderful job!

 40. You can definitely see your enthusiasm within the work you write. The arena hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always follow your heart.

 41. I am not sure where you’re getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for excellent info I was looking for this information for my mission.

 42. I’m just writing to make you be aware of of the great experience our child developed browsing your webblog. She figured out numerous pieces, which included what it’s like to have an amazing teaching spirit to get folks easily know just exactly specified complicated things. You actually surpassed people’s desires. Thanks for displaying these essential, trustworthy, revealing and as well as easy tips on the topic to Gloria.

 43. What i don’t realize is in reality how you are not actually much more well-preferred than you might be right now. You’re very intelligent. You recognize therefore considerably in the case of this subject, made me in my opinion consider it from numerous numerous angles. Its like men and women are not interested except it is one thing to accomplish with Woman gaga! Your individual stuffs outstanding. All the time maintain it up!

 44. I have not checked in here for a while because I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I’ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 45. Nice post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Extremely helpful info specially the last part 🙂 I care for such info a lot. I was seeking this certain information for a very long time. Thank you and best of luck.

 46. Hey very nice website!! Man .. Beautiful .. Wonderful .. I will bookmark your site and take the feeds also¡KI am satisfied to search out so many helpful information here within the put up, we want work out extra techniques on this regard, thanks for sharing. . . . . .

 47. Whats up very cool blog!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I’ll bookmark your site and take the feeds also…I am glad to search out so many helpful information right here within the put up, we’d like develop more techniques on this regard, thanks for sharing.

 48. I simply couldn’t depart your website prior to suggesting that I actually loved the usual information an individual provide for your visitors? Is gonna be again frequently to check up on new posts

 49. Hiya very nice website!! Man .. Excellent .. Wonderful .. I’ll bookmark your website and take the feeds additionally¡KI’m glad to search out a lot of useful info right here in the submit, we want develop extra techniques in this regard, thank you for sharing. . . . . .

 50. Somebody necessarily lend a hand to make seriously posts I would state. This is the first time I frequented your web page and thus far? I surprised with the analysis you made to make this particular put up extraordinary. Excellent job!

CAVAB YAZ

Zəhmət olmasa şərhinizi daxil edin!
Zəhmət olmasa adınızı buraya daxil edin