Ulduzların doğulması, həyatı və ölümü

71
Image converted using ifftoany

Ulduzlar da insanlar kimi doğulub, yaşlanıb və insanlar kimi ölüb gedirlər mi?
Bir ulduz necə doğulur? Bir ulduzun ölümü necə baş verir? Bugün bu sualların cavabını artıq demək olar ki dəqiq bilirik. Əlbəttə ki bir ulduzun bütün ömrünü başdan sona izləmək şansımız yoxdur ama ulduzları yaş sıralamasına qoya bilirik. Yer kürəsində apardığımız geoloji tədqiqatlar nəticəsində Yerin yaşının 4,5 milyard il olduğunu bilirik. Demək ki bizim ulduzumuz Günəş ən azı 4,5 milyard ildir ki Yer kürəsi üzərinə işıq saçır.

 

Bəs bir ulduz harda, necə doğulur?

Gecə teleskopunuzu işıq və atmosfer kirliliyi olmayan bir yerdən göy üzünə tuşlayıb baxdıqda göy üzündə öz Qalaktikamızın qaranliq, tozlu və içərisində çoxlu miqdarda qaz toplamış bölgələrini görə bilərsiz. Bu qaranliq bölgələr əslində içərisində kütləsi minlərlə və hətta milyonlarla Günəş kütləsinə bərabər soyuq buludlardır. Ulduzların əmələ gəlmə, doğulma yerləri bu buludların içi, xam maddəsi isə buludu təşkil edən qaz və tozdur. Bu bölgələrin temperaturu 100 K-dən aşağı olur. Buludu təşkil edən toz və qazın əksər hissəsini isə hidrogen və helium təşkil edir. Her 100 atomun 90’ı hidrogen, 9’u helium, 1’i də daha ağır elementlərin payına düşür. Sıxlıq çox azdır. Hər kub santimetrlik əraziyə 1 atom düşür. Yer kürəsində əldə edə bildiyimiz vakuum 104 atom/sm3 dur. Bu şərait altında bir ulduzun doğulması üçün ilk addım buludun müəyyən bir hissəsinin öz qravitasiyası altında öz üzərinə çökməsi ilə başlayır. Qravitasiya qüvvəsi buludun həmin hissədəki maddəsini bir nöqtəyə toplamağa başlayır. Maddə toplanıb həcmi və kütləsi artdıqca daxilində olan sıxlıq və temperaturu da artmağa başlayır. Çökən bütün maddə gedərək daha kiçik həcmdə toplandığı üçün zerrecikler toqquşmaga başlayır. Beləliklə qravitasiya enerjisi (potensial enerji) zerreciklerin Kinetik enerjisinə çevrilir. Bu temperaturun daha çox yüksəlməsinə səbəb olur. Bu çökməkdə olan hissənin mərkəzi artıq bir ulduz “embriyonu”dur. Bu ulduz embriyonu buludun daxilində özünün bucaq momentini qoruya bilməsi üçün dönməyə başlayır. Dönərkən isə ətrafında buludun maddəsini disk şəklində toplayır. Bu diskə protoplanetar disk deyirik. Diskin mərkəzindəki kürə öz üzərinə daha çox maddə toplayıb kütləsini artirdiqca nüvəsi isinməyə və daha çox sıxılmağa başlayır. Bu məqamda temperatur səbəbi ilə bu kürənin mərkəzindən gələn enerji axını çölə doğru bir təzyiq yaradır. Ideal qaz qanununa görə həcm kicildikce çöle doğru olan bu təzyiq də artır (PV=nRT). Bu təzyiq kürəni öz üzərinə doğru sıxan qravitasiya qüvvəsini tarazlamaga başlayır. Nüvə daha çox sıxılıb temperaturu təxminən 15 milyon santiqrad dərəcəyə çatdıqda nüvə reaksiyası “alovlanır”. Nüvədəki hər 2 hidrogen atomu birləşərək 1 helium atomu yaradır və enerji istehsal edilir. Bu kürəmiz artıq bir ulduzdur. Ulduzun nüvə reaksiyası nəticəsində çölə doğru itələyən qaz təzyiqi içəriyə doğru sıxan qravitasiya qüvvəsini artıq tamamilə tarazlığa gətirir. Buna hidrostatik tarazlıq deyirik və bu ulduzu ayaqda saxlayan yeganə amildir.

 

Ulduzların həyatı

Bir ulduz özünün bütün ömrünü içəriyə doğru sıxan qravitasiya qüvvəsi ilə çölə doğru itələyən təzyiq arasında savaşla keçirir. Bu təzyiqin səbəbi əlbəttə ki nüvə reaksiyasıdır. Nüvə reaksiyası üçün isə yanacaq lazımdır. Bu yanacağın əsas hissəsini hidrogen təşkil edir. Bu isə o deməkdir ki bəzi ulduzlar qısa bəzi ulduzlar daha uzun ömürlü olurlar. Sonda hidrogen qaynağı tükənir və bu da ulduz üçün sonun başlanğıcı deməkdir. Ulduzlar öz ömürlərinin 90%-ni baş ardıcıllıqda keçirirlər. Bu arada yavaş yavaş yaşlanırlar. Ulduzların bu fazasını insanların gənclik və yetişkənlik çağına oxşada bilərik. Yaşlılıq çox qısa çəkir, arxasınca ölüm tez gəlir.  Ulduz astrofizikasinda yaxşı bilinən bir teorem vardır: Bir ulduzun bütün özəlliklərini onun kimyəvi tərkibi ilə kütləsi müəyyən edir. Kimyəvi tərkib bütün ulduzlarda demək olar ki eyni olduğundan bir ulduzun ömrünü, parlaqlığını, temperaturunu, yaşını yalnızca kütləsi müəyyən edir. Bir ulduzun kütləsi ilə ömrü tərs mütənasibdir. Beləki kütləsi böyük olan az, kütləsi az olan daha çox yaşayır. Günəş kimi bir ulduzun ömrü təxminən 10 milyard ildirsə, qırmızı cırtdanların ömrü 1 trilyon ilə qədər uzana bilər. Buna uyğun olaraq ulduzları aşağıdakı 3 qrupa ayırırıq:
1. Kiçik kütləli ulduzlar (0,08 – 0,8 Günəş kütləsi)
2. Orta kütləli ulduzlar (0,8- 8 Günəş kütləsi)
3. Böyük kütləli ulduzlar ( 8 Günəş kütləsindən böyük)

 

Orta kütləli ulduzlarda yuxarıda qeyd etdiyim kimi nüvəsində hidrogeni heliuma çevirərək enerji istehsal edir. Nüvədəki hidrogenin demək olar ki hamısı heliuma çevrildiyi zaman ulduz Baş Ardıcıllıqdaki fazasını tərk edir. Daha sonra alt nəhəng fazası başlayır. Ulduzun çapı biraz artır, səthinin temperaturu düşür. Mərkəz daha da isinir. Hidrogeni yandıran qabığın temperaturu artır və dolayısı ilə enerji istehsalı yəni nüvə reaksiyası daha da sürətlənir. Sürətlənən enerji istehsalı üst qatlarının təxminən sabit temperaturda genişlənməsinə səbəb olur. Ulduzun radiusu olduqca artmağa başlayır. Bu ulduz artıq qırmız nəhəngə çevrilmişdir. Bu fazada ulduzun maddəsinin çoxu hissəsi mərkəzdə toplanmış, atmosferi olduqca genişlənmişdir. Nüvəsi böyüdükcə temperaturu da artmağa davam edir. Nüvədəki temperaturu təxminən 100 milyon dərəcəyə çatan kimi helium partlayışlı bir şəkildə “alovlanır”. 3He>>>C + E şəklində bir nüvə reaksiyası getməyə başlayır. Artıq nüvə heliumu karbona çevirməyə başlayır. Burada E ortaya çıxan enerjidir. Bu şəkildə istehsal olunan karbon atomlarının bir qismi He atomları ilə birləşib oksigenə çevrilir. Qırmızı nəhəng fazasında ulduz böyük miqdarda kütlə itirir. Bir neçə min il içərisində özünün atmosferini tamamilə itirir və sadəcə karbon və oksigendən ibarət qaynar nüvə ortaya çıxır. Bu qaynar nüvənin saçdığı istilik çevrəsindəki qazı iyonlaşdırır. Genişlənən bu qaza “planetar dumanlıq” deyirik. Bu dumanlıq genişlənməsini davam etdirir və zamanla ulduzlararası boşluğa qarışır.
Orta böyüklükdə bir ulduz kütləsinin təxminən 35 faizini kosmosa atar. Geriyə qalan C və O dur. Üst qatlarda ağırlıq tətbiq edən maddə də qalmadığı üçün daha çox büzülmür və temperaturunu artıra bilmir. Bu səbəbdən karbon yanmasını başlada bilmir. (karbonun yanması üçün lazım olan minimum temperatur 1 milyard dərəcənin üstündədir) Təxminən yüz min il içində karbon-oksigendən ibarət bir ağ cırtdana çevrilir. Bu bizim Günəşimizi gözləyən dramatik bir son olacaq. Təbii ki bütün Günəş sisteminin də həmçinin. Kiçik kütləli ulduzlarda nüvənin temperaturu yetəri qədər yüksəlməz. Heliumu yandırıb karbona çevirməyə gücü yetmir və belə ulduzlar ömrünün sonunda əsasən heliumdan ibarət ağ cırtdan olaraq qalırlar. Böyük kütləli ulduzlarda proses daha mürəkkəb gedir. Bu ulduzların nüvəsində elementlər dəmirə qədər çevrilir. Bu yanacaq tükənən kimi nüvə çökər, temperatur inanılmaz dərəcədə yüksələr və tükənən bu yanacağın “külü” alovlanar, bu külün qabığında köhnə yanacaq yanmağa davam edər. Beləliklə heliumdan sonra karbon, oksigen, neon, silisyum, kükürd kimi elementlər, son olaraq da dəmir əmələ gəlir. Bu elementlər bir soğan kimi ard-arda qabıq əmələ gətirir. Bundan sonrası isə Supernova partlayışı ilə nəticələnir.

 

Süpernova partlayışları

Dəmir elə bir elementdir ki, o nüvə reaksiyasına girmək üçün özü enerji verməkdən əlavə xaricdən enerji tələb edir. Ona görə də bir ulduzun nüvəsində dəmirdən daha ağır element əmələ gəlməz. Ulduzun nüvəsi tamamilə dəmirə çevrilən kimi nüvə reaksiyası dayanır və ulduzu ayaqda saxlayan və çölə doğru itələyən təzyiq tükənir. Qravitasiya qüvvəsi qalib gəlir və bütünlüklə dəmirdən ibarət olan nüvə saniyələr içində çökür. Çökmə nəticəsində 1 saniyədən daha qısa müddətdə ya bir neytron ulduzu və ya kütlə daha böyükdürsə bir qara dəlik ortaya çıxır.(buna aşağıda daha geniş toxunacam)  Bu çökmə prosesi belə gedir: deməli ulduzun dəmir nüvəsi çökərkən maddəsinin atomlarını neytronlarına qədər sıxır. Əgər kütlə yetərli qədər deyilsə çökmə neytron – neytron zəncirini qıra bilmir. Həddən artıq yüksək sıxlıqlı neytron qazı bu çökməni sanki ayağımızın altına qoyub aşağı doğru sıxdığımız bir yay kimi ani olaraq tormozlayir və nüvəni geri tullayır. Bu geriyə tullanma ulduzun üst qatlarının partlamasına səbəb olur. Ortaya çıxan neytronlar yüksək enerji əlavə edirlər və ulduzun üst qatları bu enerji əlavəsi nəticəsində darmadağın olaraq partlayır. Bir Supernova partlayışı bu cür ortaya çıxır.  Supernova partlayışı nəticəsində oksigen, neon, silisyum, kükürd kimi elementlər ulduzlararası boşluğa yayılır. Dəmirdən daha ağır elementlər məhz bu Supernova partlayışı nəticəsində əmələ gəlir. Qızıl, gümüş, civə və s. Bu elementlər də ulduzlararası boşluqda gələcəkdə yaranacaq yeni ulduz və ulduz sistemləri üçün xam maddəyə çevrilir.

 

 Ulduzların ölümü.

Yuxarıda sizə hər növ ulduzun həyatının necə keçdiyini danışdıq. Gəlin indi isə ulduzların ölüm formalarına daha yaxından baxaq. Dedik ki bir ulduzun bütün özəlliklərini onun kütləsi müəyyən edir. Buraya bir ulduza öldükdən sonra nələr olur sualına cavab da daxildir. Bunu bilmək üçün ulduzun ölüm sancıları başlayanda sahib olduğu kütləsinə baxmaq kifayətdir. Ulduzlar öldükdən sonra aşağıdakılardan birinə çevrilir:
1. Heç bir qalıq yoxdur.
2. Ağ cırtdan.
3. Neytron ulduzu.
4. Qara dəlik.

 

Ağ cırtdanlar üçün M<1.4 Günəş kütləsi, Neytron ulduzları üçün 1.4 Günəş kütləsi < M < 3 Günəş kütləsi və Qara Dəliklər üçün M>3 Günəş kütləsi olmalıdır. Gəlin bunlarla daha yaxından tanış olaq.

 

 Ağ cırtdanlar.

Günəş kimi bir ulduzda nüvəsindəki temperatur karbonu çevirəcək qədər yüksələ bilmir. 10 minlərcə il ərzində ulduzun atmosferi genişlənərək planetar dumanliga çevrilir. Sonra ortadakı nüvə ortaya çıxır. Həddən artıq isti, ağ və kiçik olduğu üçün buna Ağ Cırtdan deyirik. Bu ağ cırtdanlar kütlələri 1,4 Günəş kütləsindən kiçik və təxminən Yer kürəsi boyda olurlar. Bu, təxminən sıxlığın 10 üstü 9 kg/m3 olması deməkdir. Yəni bir noxud dənəsi boyda ağ cırtdan maddəsinin ağırlığı 1 ton gəlir. Kiçik bir radiusa sığışan bu sıxlıqdakı bir kütləni özünün qravitasiya qüvvəsinə qarşı ayaqda tutan güc çölə doğru itələyən qaz təzyiqi deyil. Ağ cırtdanların maddəsi o qədər sıxdır ki bu maddənin elektronları artıq məlum bir mərkəzə bağlı deyil, daha çox sıxıla bilməz və yüksək sürətlərde sərbəst hərəkət edirlər. Qravitasiya qüvvəsinə qarşı dirəniş göstərən güc məhz bu elektron qazının təzyiqidir. İsti ağ cırtdanlar özləri enerji istehsal etmədikləri üçün zamanla soyuyub qara cırtdan olaraq gözdən itirlər.

 

Neytron ulduzları.

Neytron ulduzları Supernova partlayışı nəticəsində ortaya çıxır. Partlayan ulduzun nüvəsinin kütləsi 1,4 Günəş kütləsindən böyük 3 Günəş kütləsindən kiçikdirsə çökmə nəticəsində Neytron ulduzu ortaya çıxır. Bu kütləyə sahib nüvə çökərkən yuxarıda adını çəkdiyim elektron qazının təzyiqi qravitasiya qüvvəsini saxlaya bilmir və nüvə çökərək elektron və protonları birləşdirib neytronları əmələ gətirir. Ortaya maddəsi sadəcə neytronlardan ibarət olan bir kürə çıxır və buna görə onlara Neytron ulduzları deyirik. Neytron ulduzunu daha da çökməyə qoymayan güc isə bu neytron qazının təzyiqidir. Neytron ulduzları 1,4 Günəş kütləsindən böyük 3 Günəş kütləsindən kiçik olub ölçüsü 10-20 km olur. Bu maddənin elə bir sıxılmış halıdır ki, hər sm kubda 10 üstü 14 qram maddə olur. Yəni bir noxud dənəsi boyda Neytron ulduzu maddəsi Yerdə 100 milyon tondan daha ağır gəlir.

 

Qara Dəliklər

Bütün nüvə enerjisi tükənmiş və çökməkdə olan bir ulduz nüvəsindəki neytronqazının təzyiqi qravitasiya qüvvəsini tarazlamaga yetmezse nə baş verər? Fizika qanunlarına görə çökməkdə  olan bir ulduzun nüvəsinin kütləsi əgər 3 Günəş kütləsindən böyük olarsa onun çökməsinin qarşısını alacaq fizikada bilinən heç bir qüvvə yoxdur.  Həcm getdikcə kiçilir, sıxlıq artır və elə bir radiusa gəlib çatır ki işıq da daxil olmaqla bilinən heç bir maddə artıq bu cismin Qravitasiyasına qalib gəlib ondan qurtula bilmir.Bildiyimiz bütün klassik fizika qanunları bu radiusun içərisində keçərsizdir. Kütləsi M olan bir Qara Dəliyin radiusu R=2GM/c² dir.  Buna Schwarzschild radiusu deyilir. Günəşimiz üçün Schwarzschild radiusu 3 km dir. Bu sıxlığın 10 üstü 16 q/sm kub olması deməkdir. Yəni 1 sm kub qara dəlik maddəsi Yerdə 10 milyard ton gəlir. Radiusu Schwarzschild radiusuna bərabər olan kürənin səthinə hadisə üfüqü deyilir. Hadisə üfüqü yaxınlığında qravitasiya qüvvəsi o qədər güclü olur ki burada fəza-zaman ikilisi qarmaqarışıq bir hal alır. Bunun izahını isə başqa məqaləmizdə geniş verəcəyik.

 

Müəlif : Orxan Əhmədli

71 ŞƏRH

 1. I simply want to say I am just very new to weblog and certainly savored this web site. Likely I’m want to bookmark your blog post . You really have beneficial article content. With thanks for sharing with us your blog site.

 2. I just need to share it with you that I am new to posting and certainly liked your information. Likely I am likely to remember your blog post . You really have memorable article material. Get Pleasure From it for expressing with us your current blog information

 3. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 4. hi!,I like your writing so a lot! share we keep in touch extra approximately your article on AOL? I require an expert on this area to resolve my problem. May be that’s you! Having a look ahead to see you.

 5. fantastic points altogether, you just received a brand new reader. What would you recommend in regards to your submit that you just made some days ago? Any positive?

 6. you are truly a good webmaster. The web site loading velocity is amazing. It kind of feels that you are doing any distinctive trick. Moreover, The contents are masterwork. you’ve performed a magnificent task in this subject!

 7. I am not sure where you are getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for wonderful information I was looking for this information for my mission.

 8. I as well as my buddies appeared to be going through the best points on your web page and suddenly developed a terrible feeling I never expressed respect to the site owner for those techniques. All the young men happened to be certainly warmed to see all of them and have in effect undoubtedly been having fun with those things. Appreciate your really being well helpful and for having this form of ideal things millions of individuals are really desperate to know about. My personal honest regret for not saying thanks to you earlier.

 9. Needed to write you the very small note to thank you so much again relating to the breathtaking views you’ve shared above. It was quite pretty generous of you to offer openly exactly what many individuals would have made available as an electronic book to help with making some dough for themselves, particularly considering that you could possibly have done it if you ever wanted. Those advice also worked to provide a easy way to fully grasp most people have the identical dreams just as my personal own to find out way more with regards to this problem. I believe there are several more pleasant periods up front for folks who read carefully your site.

 10. This is really interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I’ve shared your web site in my social networks!

 11. I got what you intend, appreciate it for putting up.Woh I am lucky to find this website through google. “You must pray that the way be long, full of adventures and experiences.” by Constantine Peter Cavafy.

 12. Great – I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task.

 13. I have been exploring for a little bit for any high quality articles or weblog posts in this sort of space . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this site. Reading this info So i am satisfied to exhibit that I have a very just right uncanny feeling I found out just what I needed. I such a lot indisputably will make certain to do not omit this site and provides it a glance regularly.

 14. Thank you for sharing superb informations. Your site is so cool. I’m impressed by the details that you have on this site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found simply the info I already searched everywhere and simply could not come across. What a great web site.

 15. Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it is truly informative. I’m gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!

 16. I truly wanted to construct a quick note in order to thank you for some of the awesome ways you are sharing on this site. My time intensive internet investigation has at the end been recognized with wonderful know-how to go over with my family and friends. I would repeat that we visitors are rather lucky to exist in a really good website with so many awesome individuals with helpful advice. I feel quite grateful to have seen the webpage and look forward to many more exciting moments reading here. Thanks again for all the details.

 17. My brother recommended I might like this website. He was totally right. This post truly made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 18. I have been browsing on-line greater than three hours as of late, but I by no means discovered any fascinating article like yours. It¡¦s pretty worth enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made good content material as you probably did, the net will likely be a lot more useful than ever before.

 19. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 20. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 21. I simply could not go away your website before suggesting that I actually enjoyed the usual info an individual supply in your guests? Is gonna be again continuously in order to investigate cross-check new posts

 22. Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how could i subscribe for a blog website? The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

 23. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 24. Someone necessarily lend a hand to make critically posts I’d state. That is the very first time I frequented your web page and thus far? I surprised with the analysis you made to create this actual submit extraordinary. Magnificent task!

 25. Heya there, just started to be receptive to your writings through Bing, and have found that it’s truly useful. I will take pleasure in should you decide continue this idea.

 26. I just desire to advise you that I am new to writing and completely liked your page. Very likely I am probably to bookmark your blog post . You definitely have fabulous article materials. Get Pleasure From it for sharing with us your website write-up

 27. I do agree with all of the concepts you have offered to your post. They are very convincing and can certainly work. Nonetheless, the posts are very short for beginners. May you please lengthen them a little from next time? Thank you for the post.

 28. Thank you for another informative site. The place else may just I get that type of information written in such an ideal way? I have a challenge that I am simply now operating on, and I have been on the glance out for such info.

 29. I got what you intend, regards for posting .Woh I am delighted to find this website through google. “It is a very hard undertaking to seek to please everybody.” by Publilius Syrus.

 30. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 31. You are my intake, I own few blogs and often run out from brand :). “Fiat justitia et pereat mundus.Let justice be done, though the world perish.” by Ferdinand I.

 32. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such wonderful information being shared freely out there.

 33. you are actually a just right webmaster. The website loading velocity is incredible. It kind of feels that you’re doing any unique trick. Furthermore, The contents are masterwork. you’ve performed a fantastic process on this matter!

 34. Nice post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Extremely useful info specifically the last part 🙂 I care for such info much. I was seeking this particular information for a very long time. Thank you and best of luck.

 35. Great work! This is the kind of information that are meant to be shared across the internet. Shame on Google for now not positioning this publish upper! Come on over and visit my website . Thank you =)

 36. Thank you a lot for providing individuals with remarkably terrific chance to check tips from this site. It really is very pleasant plus full of a great time for me and my office friends to visit your site minimum thrice weekly to find out the fresh issues you have. Not to mention, I’m always fulfilled for the excellent knowledge served by you. Certain 2 facts in this post are undeniably the most impressive I have had.

 37. Hey there, You have done an excellent job. I’ll definitely digg it and personally recommend to my friends. I’m sure they will be benefited from this site.

 38. Very nice article and straight to the point. I don’t know if this is actually the best place to ask but do you people have any thoughts on where to hire some professional writers? Thx 🙂

CAVAB YAZ

Zəhmət olmasa şərhinizi daxil edin!
Zəhmət olmasa adınızı buraya daxil edin