Albert Eynşteyin; “Din və Elm” məqaləsi

96

İnsan irqinin etdiyi və düşündüyü hər şey, əksikliyini dərindən hiss etdiyi ehtiyaclarının ödə
nməsi və ağrılarını yüngülləşdirmə istəyi ilə bağlıdır. Hissi hərəkətlənmələri və bunların inkişafını başa düşmək istəyiriksə, bunları həmişə bilməliyik. Hiss etmək və çox istəmək – hər nə qədər istəmək qavramı özünü bizlərə daha görkəmli şəkildə təqdim etsə də, insanın bütün cəhdlərinin və yaradılışının arxasındakı idarə edici gücdür.
İnsanları dini düşüncələrə və inanclara yönləndirən duyğular və düşüncələr ən geniş izahı ilə nələrdir?

 

Bir az düşünmək bizlərə dini düşüncənin ortaya çıxmasına nəyin səbəb olduğunu göstərmək üçün bəs edəcəkdir. Primitiv insanlar üçün dini düşüncələri ortaya çıxaran məsələlər onun ən böyük qorxuları idi: aclıq qorxusu, vəhşi heyvanlar, xəstəlik və ölüm kimi qorxular. Belə bir mövcudluq dövründə təsadüflər arasındakı əlaqələri anlamaq olduqca zəif bir səviyyədə inkişaf etmiş ola biləcəyindən, insan zehni az – çox özünə bənzəyən və istəklərinin və hərəkətlərinin təməli bu qorxu verən hadisələr olan xəyali varlıqlar yaratdı. Beləliklə, insan bu varlıqların ozünə qarşı lütf etməsi üçün nəsildən – nəslə keçən ənənələrlə onlara qurban vermək kimi hərəkətlər edir, onları sakitləşdirməyə çalışır və ya fanilərə qarşı xoş niyyət bəsləməsi üçün çalışırdı.


Bu dediklərim qorxu dinini izah edir. Bu, xüsusi ruhanilər sinfi tərəfindən meydana gətirilməmiş olsa da, onların ortaya çıxması ilə birlikdə inkişafı əhəmiyyətli dərəcədə dayandırılmış bir inanc formasıdır. Haqqında danışılan ruhanilər sinfi özünü insanlar ilə insanların qorxduğu varlıqlar arasında bir vasitəçi kimi təqdim etməkdə və bu təməl üzərinə qurulmuş bir hegomoniya yaratmaqdadır. Çox vaxt bir lider və ya idarəçi ya da digər bəzi amillərdən qaynaqlanan müəyyən bir mövqesi olan adam ruhani funksiyalarını ictimai nüfuzu ilə birləşdirərək dünyəvi nüfuzunu daha çox möhkəmlətməkdə idi, ya da siyasi idarəçilər və ruhanilər sinfi öz maraq dairələrinə görə ortaq hədəf meydana gətirirdilər.


İctimai hərəkətləndirici amillər də dinin yayılmasında digər bir qaynaq olmalıdır. Analar, atalar və daha böyük cəmiyyətlərin liderləri fanidirlər və səhv etmələri mümkündür. Rəhbərlik, sevgi və dəstək istəyi insanları ictimai və etik bir tanrı anlayışı meydana gətirməyə məcbur edir. Bu; qoruyan, qiymətləndirən, mükafatlandıran və cəzalandıran, həmçinin inanan insanın dünya görüşünün sərhədlərinə görə insan irqini sevən və həyatını bağışlayan, hətta həyat üçün bunları edən, iztirablı və sonu gəlməyən həsrətə son qoyan, ölülərin ruhlarını qoruyan bir tanrıdır.
Əhdi – Ətiq, qorxu dinindən əxlaq dininə olan inkişafı insanı heyran edən bir formada təsvir etməkdədir və bu Əhdi-Cədiddə davam etmişdir. Bütün müasirləşmiş xalqların dinləri, xüsusi ilə də şərq xalqlarının dinləri, təməldə əxlaq dinidir. Qorxu dinindən əxlaq dininə olan inkişaf xalqların həyatlarında böyük bir addımdır. Amma, bəhs etdiyimiz primitiv dinlər qorxu üzərinə qurulub və tamamilə əxlaq üzərinə qurulan, müasirləşmiş xalqların dinləri diqqətli olmağımızı zəruri edən bir hökmdür. Həqiqət budur ki, bütün dinlər bunların hər ikisinin qarışığının versiyalarıdır, ancaq bir fərqlə: ictimai həyatın daha yüksək səviyyələrində əxlaq dini daha üstündür.

 

Bütün din törəmələri üçün ortaq olan məqam tanrı anlayışının insan formasında bir xarakter olmasıdır. Ümumiyyətlə, yalnız qeyri-adi qabiliyyətlərə sahib olan fərdlər və zehni qeyri – adi bir aydınlıq səviyyəsində olan cəmiyyətlər bu anlayış səviyyəsinin daha yüksəkdə çıxış etməkdədirlər. Ancaq bir də dini təcrübələrin üçüncü bir mərhələsi var ki, bu, dini törəmələrin hamısına aid olmamaqdadır və nadir olaraq saf qala bilmiş formadadır: mən buna “kosmik dini duyğu” deyirəm. Bu, o duyğunu hiss etməyən birisinə izah olunması çətin bir hissdir, səbəbi isə xüsusi ilə məzmununda insan formasında bir tanrı anlayışının olmamasıdır.

Bu hissə sahib olan insan, insanın istək və meyllərinin faydasızlığının yanında özünü həm təbiətdə, həm də düşüncə dünyasında göstərən ucalığı və “mükəmməl nizamı” hiss edir. Fərdi mövcudluq onda bir növ həbsxana təsiri meydana gətirir və kainatı “tək və mənalı bir bütünün hissəsi” olaraq hiss etmək istəyir. Kosmik dini hissin ilk mərhələləri inkişafın erkən bir mərhələsində ortaya çıxır. Məsələn, Davudun Məzmurlarının bir çoxunda və bəzi peyğəmbərlərdə olduğu kimi. Buddizm, xüsusi ilə Şopenhaurerin möcüzə yazılarından öyrəndiyimiz kimi, bunun çox daha güclü bir ünsurunu daşımaqdadır.


Bütün zamanların din sahəsindəki dahiləri bu cür bir dini hisslə fərqlənmişlər ki, bu hiss nə ehkam, nə də insan şəklində bir tanrı tanımamaqdadır. Buna görə də bu hissin təməlləri üzərinə qurulmuş bir kilsə ola bilməz. Bu cür çox yüksək səviyyədə dini duyğuyla dolu insanlar bizə hər çağın mirası olublar və meydana gələn bir çox hadisədə öz müasirləri tərəfindən “ateist” bəzən də “müqəddəs” olaraq damğalanmışlar. Bu tərəfdən baxıldığında Demokrit Müqəddəs Fransis və Spinoza bir – birlərinə olduqca bənzəməkdədirlər.
Yaxşı, heç bir müəyyən Tanrı düşüncəsinə və ya teologiyaya mənsub olmadığı halda kosmik dini duyğu insandan insana necə ötürülə bilir? Məncə, bu hissi oyandıran və qəbul edici olan kəslərdə canlı qalmasını təmin edən ünsürlər arasında ən əhəmiyyətlisi sənət və elmin funksiyalarıdır.

 

Beləliklə, elm və din arasındakı əlaqə qavramına, başa düşüləndən çox fərqli bir formada gəlmiş olduq. Birisi, mövzuya tarixi aspektdən yanaşdığı zaman elm və dinə uzlaşmaz müxaliflər olaraq baxma meylinə girməkdə və bunu nəzərə çarpacaq bir səbəblə etməkdədir. Səbəb – nəticə prinsipinin universal əməliyyatları mövzusunda tamamilə inanmış bir şəxs, üçün hadisələrin meydana gəlmə prosesinə müdaxilə edən varlığın mövcud olması fikri ağlası\mazdır. Əlbəttə, əgər o, səbəb – nəticə əlaqələrinə ciddi şəkildə inanırsa. Belə bir insanın qorxu dini ilə əlaqəsi olmayacağı kimi, ictimai və əxlaq dini də onun üçün eyni dərəcədə səthi qalmaqdadır. Mükafatlandıran və cəzalandıran bir tanrı onun üçün məntiqli deyil, çünki bir insanın hərəkətlərini tənzimləyən onun daxili və xarici ehtiyaclarıdır. Buna görə də, insan tanrının gözündə yaşadıqlarına görə cansız bir varlıqdan daha məsul ola bilməz. Beləliklə, elm etikanın dəyərini düşürməklə ittiham olunur; amma bu haqsız bir ittihamdır. Bir insanın etik əlaqələri mütləq bir formada simpatiya, təhsil və ictimai əlaqələri üzərinə qurulmalıdır. Bunun üçün heç bir dini təmələ ehtiyac yoxdur. İnsan ölümdən sonra cəzalandırılma və ya mükafatlandırılma qorxusu ilə məhdudlaşdırılarsa, həqiqətən yoxsul bir yolda ilərləyər.

 


Bu səbəbdən, kilsələrin niyə həmişə elmlə mübarizə apardığını və elmin arxasından gedənlərə təzyiq göstərdiyini başa düşmək sadədir. Digər tərəfdən, kosmik dini duyğunun elmi araşdırmalar üçün ən güclü və ən nəcib hiss olduğu fikrindəyəm. Yalnız “çox böyük səyləri” və hər şeydən əvvəl nəzəri elmdə olmadığı halda qabaqcıl səylərin həyata keçirilə bilməyəcəyi “özünü həsr etmə halını” hiss edənlər belə bir iş ilə belə bəhs etdiyimiz duyğunu əldə edə bilərlər, çünki bu hal içində həyatın reallıqlarından uzaqlaşmaq bu nəticəni verəcəkdir.
Keplerin və Nyutonun kosmos mexanikasının prinsiplərini öyrənmək üçün illər boyu tək işləmələri üçün kainatın rasionallığı üzərinə nə qədər dərin bir inanca sahib olmaları, öyrənməyə qarşı nə böyük bir sevgi duymaları lazım idi və dünyada bu ruh halı nə qədər zəif bir əksini tapmışdır!


Elmi tədqiqatlar haqqındakı düşüncələrini onun nəticələrinə görə mühakimə edənlər üçün, ətrafları skeptik yanaşan bir dünya ilə əhatə olunmuş, bütün ölkə və ərazilərə yayılmış ardıcıllarına yol göstərməyə müvəffəq olmuş insanların mənəvi dünyası haqqında tamamilə səhv fikir formalaşdırmaq çətin deyil. Yalnız öz həyatını anoloji məqsədlərə həsr etmiş insanlar, bu cür insanları ruhlandıran və onlara, bütün müvəffəqiyyətsizliklərə baxmayaraq, qarşılarına qoyduqları məqsədlərə sadiq olmağa güc verənin nə olduğunu başa düşə bilərlər. Bu cür insanlar öz güclərini kosmik dini hisslərindən alırlar. Bizim müasirlərimizdən biri demişdir ki: “içində yaşadığımız bu materialist çağda həqiqi böyük dindarlar elmlə məşğul olanlardır”

 

Mənbə;

1)Albert Einstein Religion and Science PDF

2) New York Times

 

New York Times, 9 Noyabr 1930

Tərcümə: Elşad Müzəffərov                                         (c) SOLFRONT.org

96 ŞƏRH

 1. I just want to tell you that I’m very new to weblog and actually liked this web blog. Likely I’m planning to bookmark your site . You actually have awesome articles. Thanks a lot for sharing with us your web-site.

 2. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 3. I got what you intend, regards for posting .Woh I am happy to find this website through google. “Since the Exodus, freedom has always spoken with a Hebrew accent.” by Heinrich Heine.

 4. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 5. I just intend to show you that I am new to blog posting and very much liked your website. Quite possibly I am inclined to bookmark your blog post . You really have great article content. Be Grateful For it for sharing with us your url page

 6. I am not sure where you are getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for great information I was looking for this info for my mission.

 7. A person essentially lend a hand to make critically articles I’d state. This is the first time I frequented your website page and to this point? I surprised with the research you made to create this actual post incredible. Great activity!

 8. Hello, Neat post. There’s an issue with your web site in web explorer, might test this… IE still is the market chief and a big component of folks will miss your excellent writing because of this problem.

 9. It’s really a great and helpful piece of info. I am glad that you just shared this useful information with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 10. Thank you for sharing excellent informations. Your web-site is very cool. I’m impressed by the details that you’ve on this web site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found simply the information I already searched all over the place and just couldn’t come across. What a great web site.

 11. obviously like your website but you need to take a look at the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I to find it very bothersome to inform the truth on the other hand I will surely come back again.

 12. I have been browsing on-line greater than three hours nowadays, but I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content as you probably did, the web will probably be a lot more helpful than ever before. “Baseball is 90 percent mental. The other half is physical.” by Lawrence Peter Berra.

 13. I would like to thank you for the efforts you’ve put in writing this web site. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. Actually your creative writing abilities has inspired me to get my own website now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

 14. I was recommended this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my trouble. You are incredible! Thanks!

 15. Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your website is magnificent, let alone the content!

 16. Heya i am for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and aid others like you aided me.

 17. I¡¦ve been exploring for a bit for any high-quality articles or weblog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Studying this information So i¡¦m satisfied to exhibit that I have an incredibly good uncanny feeling I discovered just what I needed. I most certainly will make sure to do not put out of your mind this website and give it a look on a continuing basis.

 18. naturally like your web-site however you need to check the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to inform the truth then again I will certainly come back again.

 19. It’s the best time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you can write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it!

 20. I precisely wished to thank you so much again. I am not sure what I might have sorted out in the absence of the tricks discussed by you over my subject matter. It absolutely was a very scary difficulty in my opinion, but coming across a well-written fashion you dealt with that made me to jump for happiness. I’m happy for the work and even hope you find out what a great job that you are carrying out training other individuals thru your websites. I’m certain you haven’t encountered all of us.

 21. It’s appropriate time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or suggestions. Perhaps you can write next articles referring to this article. I wish to read more things about it!

 22. I do trust all the ideas you have offered on your post. They are very convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are too short for starters. Could you please extend them a little from next time? Thank you for the post.

 23. This is very interesting, You’re a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I have shared your website in my social networks!

 24. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 25. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Today bloggers publish just about gossips and web and this is actually frustrating. A good site with exciting content, that’s what I need. Thank you for keeping this site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

 26. I like what you guys are up also. Such intelligent work and reporting! Carry on the excellent works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my site :).

 27. I’m not sure where you are getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for magnificent info I was looking for this information for my mission.

 28. Whats Happening i am new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It positively useful and it has aided me out loads. I’m hoping to give a contribution & help other customers like its aided me. Great job.

 29. I got what you intend, regards for posting .Woh I am glad to find this website through google. “I was walking down the street wearing glasses when the prescription ran out.” by Steven Wright.

 30. Great web site. Lots of useful information here. I am sending it to a few buddies ans also sharing in delicious. And of course, thank you in your effort!

 31. Thanks for each of your efforts on this web site. My mom takes pleasure in carrying out research and it is simple to grasp why. We all hear all about the dynamic way you make both useful and interesting things via your website and inspire participation from the others about this situation while our favorite simple princess is in fact discovering a lot of things. Take advantage of the remaining portion of the year. You are always carrying out a really good job.

 32. Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I will make sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll certainly comeback.

 33. Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I’ll be sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll certainly return.

 34. Pretty section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

 35. Nice blog right here! Also your web site lots up fast! What host are you the use of? Can I get your associate link for your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 36. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 37. I was just seeking this information for some time. After six hours of continuous Googleing, finally I got it in your site. I wonder what’s the lack of Google strategy that do not rank this type of informative websites in top of the list. Normally the top websites are full of garbage.

 38. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 39. I really intend to show you that I am new to wordpress blogging and very much liked your site. Probably I am likely to bookmark your blog post . You absolutely have wonderful article blog posts. Truly Appreciate it for discussing with us your main blog document

 40. Greetings there, just became mindful of your wordpress bog through The Big G, and realized that it’s quite beneficial. I will take pleasure in should you decide retain these.

 41. Thanks for sharing excellent informations. Your web site is very cool. I am impressed by the details that you have on this site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found just the info I already searched all over the place and just couldn’t come across. What a perfect web site.

 42. I am commenting to make you know what a awesome discovery my cousin’s princess had going through your webblog. She mastered such a lot of pieces, which included what it’s like to possess an ideal giving mindset to have the rest clearly learn chosen problematic matters. You actually exceeded readers’ expected results. Thanks for delivering these priceless, dependable, informative not to mention cool guidance on this topic to Ethel.

 43. I have recently started a web site, the information you provide on this site has helped me greatly. Thanks for all of your time & work. “One of the greatest pains to human nature is the pain of a new idea.” by Walter Bagehot.

 44. I will immediately seize your rss as I can’t to find your e-mail subscription link or newsletter service. Do you have any? Please let me realize so that I may just subscribe. Thanks.

 45. you are actually a good webmaster. The site loading speed is incredible. It kind of feels that you are doing any unique trick. Furthermore, The contents are masterwork. you’ve done a excellent process in this matter!

 46. Hiya very nice web site!! Man .. Beautiful .. Superb .. I’ll bookmark your blog and take the feeds also¡KI’m satisfied to find so many useful info here in the submit, we’d like develop extra techniques in this regard, thank you for sharing. . . . . .

 47. I’m so happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

 48. You really make it seem so easy with your presentation but I in finding this topic to be actually something that I think I’d by no means understand. It kind of feels too complicated and very wide for me. I’m taking a look forward in your subsequent post, I¡¦ll attempt to get the dangle of it!

 49. hi!,I love your writing very so much! proportion we be in contact extra about your article on AOL? I require an expert in this area to solve my problem. Maybe that’s you! Looking ahead to look you.

 50. I think this is one of the most important information for me. And i am glad reading your article. But want to remark on few general things, The web site style is great, the articles is really nice : D. Good job, cheers

 51. I’ve been browsing online greater than 3 hours these days, but I by no means found any attention-grabbing article like yours. It’s beautiful worth enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made just right content material as you did, the web will be a lot more useful than ever before. “No nation was ever ruined by trade.” by Benjamin Franklin.

 52. I really like your writing style, superb information, appreciate it for posting :D. “God save me from my friends. I can protect myself from my enemies.” by Claude Louis Hector de Villars.

 53. Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just extremely excellent. I really like what you have acquired here, really like what you’re saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it smart. I can’t wait to read much more from you. This is really a great web site.

 54. Its good as your other content : D, regards for posting . “What makes something special is not just what you have to gain, but what you feel there is to lose.” by Andre Agassi.

 55. I’ve been absent for some time, but now I remember why I used to love this web site. Thank you, I’ll try and check back more frequently. How frequently you update your site?

 56. of course like your web site however you need to check the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I to find it very troublesome to tell the truth however I will definitely come again again.

 57. you are in reality a excellent webmaster. The web site loading velocity is amazing. It sort of feels that you are doing any distinctive trick. Furthermore, The contents are masterpiece. you have performed a excellent task on this subject!

CAVAB YAZ

Zəhmət olmasa şərhinizi daxil edin!
Zəhmət olmasa adınızı buraya daxil edin