Herbert Spencerin yaradılışçılara cavabı

88

“Onların təəccübü, sonuncu dəfə uşaqlıq çağında gördükləri birisini gözlənilmədən qocalıq çağında görməkdən yaranan təəccübə çox oxşayır.”

Herbert SPENSER

 

Bioloji inkişafın gedişi ilə bağlı hipotez

Bu yaxınlarda dostlarımdan biri, bioloji inkişafın gedişi ilə bağlı hipotez üzərində gedən söz çəkişməsinə qatılanlardan birinin belə sözlər işlətdiyini dedi:

“Biz apardığımız elmi sınaqların heç birində yeni növlərin doğulmasına gəlib çıxmırıqsa, onda növlərin hansısa inkişafın gedişində və haçansa doğulmasından danışmağın da heç bir elmi əsası ola bilməz”.

Mən bu söz çəkişməsinin gedişində orada olsaydım, doğrudan da, növlərin yaranması ilə bağlı hipotezə tənqidi yanaşıla biləcəyini deyib, sonra dediklərimə bunu da artırardım: apardığımız elmi sınaqların heç birində biz fərdi olaraq yaradılmış hansısa bir növlə qarşılaşmamışıq, ona görə də növlərin haçansa elə indi olduğu kimi yaradıldığını və heç vaxt dəyişikliyə uğramadığını demək də, fəlsəfi baxımdan düzgün sayıla bilməz.

Herbert Spencer

Herbert Spencer

İnkişaf nəzəriyyəsi ilə bağlı hipotezi sayğısızcasına danan və bunu inkişafın gedişi ilə bağlı hipotezin faktlarla yetərincə təsdiq oluna bilməməsi ilə əsaslandıran kimsələr bir şeyi unudurlar: onların özlərinin də bu konu (mövzu) ilə bağlı inandıqları nəzəriyyə, ümumiyyətlə heç bir fakta əsaslanmır.

Beləliklə də, faktlara əsaslanmayan bir inama bağlı olan adamlar, başqa bir inama bağlı olan adamlardan inamlarının doğruluğunu göstərən çox ciddi faktlar tələb eləyirlər və bu vaxt özlərinin bağlı olduqları inamın heç bir fakta əsaslanmağa ehtiyacı olmadığını da deyirlər.

Biz yer üzündə (Humboltun araşdırmasına görə) üç yüz iyirmi minə yaxın bitki növünün və (Karpenterin araşdırmasına görə) iki miloyondan artıq heyvan növünün olduğunu bilirik; keçmişlərdə yaşamış və sonradan aradan getmiş bitki və heyvan növlərini də buraya artırsaq, onda indiyədək yer üzündə yaşamış və yaşamaqda olan növlərin sayının on milyondan artıq olduğunu çəkinmədən deyə bilərik.

Sizcə, bu on milyondan artıq növün mənşəyi ilə bağlı hansı nəzəriyyə daha ağlabatan görünür?

Bu on milyon fərqli növlərin ətraf mühitin yaratdığı təsirlər nəticəsində ardıcıl olaraq baş verən dəyişilmələrə uğrayaraq yarandığı ağlabatan deyilmi? Təbiətdəki bu müxtəlifliklərin yaranmasının bugün də davam elədiyini düşünmək daha doğru olmazdımı?

Sözsüz, rəyini soruşduğumuz adamların böyük çoxluğu, onlar üçün bu on milyon növün birdəfəyə yaradılmasının daha asan anlaşılan olduğunu bildirəcək, bütün bunların ardıcıl dəyişilmələr yolu ilə meydana çıxmasının isə özləri üçün aydın olmadığını deyəcəklər.

Ancaq bu cənabların kimliyini araşdıranda onların demək olar, hamısının öz sağlam düşüncələrinə arxalanmadıqları, kimlərinsə onlara aşıladığı fikirlərin cazibəsinə düşdükləri də bəlli olacaqdır.

Bu, bizim çox sıx-sıx üzləşdiyimiz bir durumdan soraq verir: adamlar əslində hansısa bir mühakiməyə inanmasalar da, ancaq özlərini buna inandıqlarına inandırırlar.

Doğrudan da, onlar bu on milyon növün hər birinin ayrıca olaraq yaradıldığını anlaya bilməzlər: ancaq onlar bunu anladıqlarını düşünürlər.

Bu adamların növlərin hər birinin ayrıca yaradıldığına olan inamlarını araşdırmağa başlayanda isə, onların heç bu on milyon növdən bircəciyinin də necə yaradıla biləcəyini özləri üçün aydınlaşdırmadıqlarını da görürsən.

Yox, birdən onlar bu prosesi yetərincə anlayırlarsa, onda qoy bizə bunu izah eləsinlər: yeni növlər necə yaranır və onlar yer üzünə necə gəlirlər? Yoxsa, buludların üstündən uçub yerə düşürlər? Ya da biz onların yerin altından sıyrılaraq çıxdıqlarına inanmalıyıq?

Bu növlərin bədən üzvləri və daxili orqanları birdəfəyəmi yaradılır? Yoxsa biz tanrının öz yaratdıqlarını gildən yoğurduğunu deyən əskidən qalma yəhudi nağıllarına inanmalıyıq?

Bu adamlar yeni yaradılan növlərin heç birinin bu gülünc görünən və inanılası olmayan üsullarla yaradılmadığını desələr, onda onlar bu növlərin başqa necə yaradıldığını təsvir eləyən sözlər tapıb deməyə borcludurlar və bu sözlər də gərək yaradılışla bağlı olan bundan qabaqkı mühakimələri kimi gülünc olmasın.

Bu adamlarla danışanda, onların növlərin hansı üsulla yaradıldığını qavramağa çalışmadıqlarını və istəsələr belə, qapıldıqları bu dardüşüncəliklərinə görə, bunu qavramaq gücündə olmadıqları da bəlli olur.

Ola bilsin, yer üzündəki növlərin birdəfəyə və hər birinin ayrıca olaraq indi gördüyümüz şəkildə yaradıldığına inananlar, onlardan bu növlərin hansı üsulla yaradıldığını izah eləməyi soruşmağımızı vicdansızlıq adlandırsınlar; belə olan halda bunları demək istəyərdim:

belə bir sorğuya cavab verməyi tələb eləmək, onların təkamüllə bağlı hipotezə inanan adamlardan cavablamağı tələb elədikləri sorğuya baxanda olduqca qanacaqlı bir davranışdır.

Onlardan yalnız növlərin dedikləri sayaq necə yaradılmasını açıqlayan ağlabatan bir üsul göstərmək tələb olunur. Onlar isə, öz rəqiblərindən ağlabatan üsul göstərməkdən başqa, üstəlik, bu üsulun necə işlədiyini konkret olaraq göstərməyi də tələb eləyirlər.

Onlar demirlər: bunun necə ola biləcəyini bizə göstər; onlar belə deyirlər: bunun necə baş verdiyini əyani olaraq bizə göstər. Baxmayaraq, onların qarşısında belə bir soğru qoymaq ağlabatan deyil, ancaq onlardan ayrı-ayrı növlərin yaradılması üsulunu soruşmaqdan başqa bunun sübutunu da soruşmaq yersiz görünmür; onlar öz rəqiblərindən belə bir sübut tələb eləyirlərsə, onda özləri də belə bir suala cavab verməyə borcludurlar.

Gəlin indi də yeni təlimi doğrultmağın köhnə təlimi doğrultmaqdan nə qədər əlverişli olduğuna baxaq.

Birdən bioloji inkişafın gedişi ilə bağlı irəli sürülən hipotezin müdafiəçiləri növlərin mənşəyinin arasıksilməz dəyişikliklərlə bağlı olduğunun anlaşılan yozumunu verə bilsələr, bu elə onların rəqiblərindən üstünlüyü demək olardı.

Ancaq onlar bundan artığını da eləyə bilərlər. Onlar ətraf mühitdə yaranmış şəraitin təsiri altına düşmüş bütün orqanizmlərdə dəyişikilərin baş verdiyini və verməkdə olduğunu göztərə bilmək gücündədirlər.

Düzdür, üstündən olduqca çoxlu vaxt keçdiyindən, mövcud növlərin indiki vəziyətinə gəlib çıxanadək hansı inkişaf fazalarından keçib gəldiyini və onları ilk olaraq dəyişiklikliyə uğradan mühitin özünün də o uzaq keçmişlərdə necə olduğunu aydınlaşdırmaq üçün bu təlimin müdafiəçilərinin əlində olan faktlar bəzən dəyişikiliklər prosesini ardıcıl olaraq izləyə bilmək üçün yetərli olmur.

Ancaq buna baxmayaraq, onlar indi mövcud olan bütün bitki və heyvan növlərinin olduqlarından fərqli yeni şəraitə düşən kimi, onların quruluşlarında, çox keçmədən, yeni şəraitə uyğunlaşmaq üçün baş verən bir sıra dəyişikliklərin yaranmağa başladığını dəqiqliklə göstərməyi bacarırlar.

Bunu da göstərmək mümkündür: bu dəyişikliklərin baş verməsi bu növlərin sonra gələn nəsillərində də davam eləyir və yeni yaranmış şərait bu növlər üçün təbii bir mühitə çevrilənə kimi həmin dəyişikiliklərin baş verməsi davam eləyir.

Bu dəyişikliklərin gedişini yabanı bitkilərin əkin şəraitinə uyğunlaşdırıla bilməsində, öncələr vəhşi olmuş heyvanların ələ öyrədilməsində və insan irqlərinin yaranmasında izləmək mümkündür.

Yaranmış yeni şəraitə uyğun olaraq baş verən dəyişikliklərin miqyasının hansısa canlının – bunu itlərin örnəyində çox aydın görmək olur – onu mənsub olduğu növdə başqa tipli canlılardan ayran fərqlərin miqyasından daha böyük olduğunu da göstərmək mümkündür.

Üstündə gedən mübahisələr davam eləsə də, yeni şəraitə uyğunlaşmaqla yaranan dəyişikilərdən sonra bu dəyişikliyə uğrayan canlının indiyədək mənsub olduğu növün bir çeşidimi olaraq qaldığını və ya yeni bir növə çevrildiyini də araşdırıb aydınlaşdırmağa dəyər.

Gündəlik, tədrici bədən məşqlərilə yarışa hazırlaşan idmançılar

Gündəlik, tədrici bədən məşqlərilə yarışa hazırlaşan idmançılar

Elə özümüzdə gündəlik baş verən dəyişikiliklərə də baxmaq olar.

Tutalım, uzun müddət eyni bir işlə məşğul olmaqla bağlı hansısa vərdişin yaranması və bu işdən uzun müddətə ayrılanda buna yadırğamaq.

Hansısa ehtirasların cilovunu buraxmaqla onların şiddətlənməsi, bir başqalarının isə sıxışdırılmaq yolu ilə zəifləməsi.

Özünü ardıcıl olaraq çalışdırmaq yolu ilə istənilən: bədənlə, əxlaqla və ağılla bağlı olan qabiliyyətlərin inkişaf etdirilməsi kimi örnəklər də elə bu prinsiplərlə aydınlaşdırıla bilər.

Beləliklə də, bütün üzvi təbiətli varlıqlarda bəlli dəyişdirici bir faktorun olduğunu demək olar və elə inkişafın gedişi ilə bağlı hipotezin tərəfdarları da öz mülahizələrini bu faktora əsaslanaraq yürüdürlər.

Bu faktor olduqca yavaş təsir eləsə də, yaranmış əlverişli şəraitlərdə, uzun zaman müddətində köklü dəyişikiliklər yarada bilir – elə bu faktor da, milyon illər boyunca, geoloqların tapıb üzə çıxardıqları çox müxtəlif şəraitlərin təsiri altında, böyük ehtimallarla, canlı orqanizmlərdə bəlli miqdarda dəyişikiliklərin yaranmasına gətirib çıxarmışdır.

Bütün bu deyilənlərdən sonra hansı hipotezi daha ağlabatan saymaq olar?–növlətin fərdi qaydada yaradılıb dəyişilməz olaraq qalması kimi anlaşılmaz və öz doğruluğunu göstərmək üçün heç bir fakta əsaslana bilməyən hipotezimi, yoxsa növlərin dəyişikliyə uğramasını deyən və anlaşılan olduğu kimi də, mövcud orqanizmlərdə vərdişlərin yarana bilməsi ilə özünün doğruluğunu göstərə bilən hipotezimi düzgün saymalıyıq?

Zoologiya ilə tanış olmayan və buna görə də, ən sadə canlılarla mürəkkəb varlıqlar arasındakı qohumluğun çox aydın olduğunu bilməyən birisi üçün, bu sadə quruluşlu varlıqlarda baş verən bir sıra dəyişikiliklərdən yaranan aralıq canlıların tədricən məməliləri doğurduğunu eşitmək, sözsüz, çox gülməli olacaqdır.

Şeyləri yalnız onların dayanıqlı formalarında görməyə alışmış, onlarda baş verən dəyişiklikləri izləməyə öyrəşməmiş bu adamlar, uzun müddət ərzində yığılan kiçik dəyişikliklərin toplanaraq yeni bir canlı növünə başlanğıc verə biləcəyi faktının mümkünlüyünə inana bilmirlər.

Onların bununla bağlı yaranan təəcübü, sonuncu dəfə uşaqlıq çağında gördükləri birisini gözlənilmədən qocalıq çağında görməkdən yaranan təəcübə çox oxşayır, ancaq dediyimiz durumda onlarda hansısa canlıda çox böyük dəyişikiliklərin yaranmasından doğan bu təəcüb anlaşılmaz bir inamsızlığa çevrilir.

Buna baxmayaraq, ilk baxışda sezilməyən dəyişikiliklərin toplanaraq ən müxtəlif gözəçarpacaq dəyişikiliklər yarada bilməsinin çoxlu örnəkləri vardır.

Bir neçə müddət öncə, bu mövzunu bir tanınmış professorla araşdıranda mən öz mövqeyimi belə anlatmışdım:

– Siz çevrə ilə hiperbola arasında heç bir qohumluq əlaqəsinin olmadığını düşünürsünüz. Onlardan biri qapalı, o birisi isə sonsuzluğa gedib çıxan əyridir.

Çevrə və parabola

Çevrə və parabola

Birincinin bütün hissələri biri-birinə uyğundur, ikincinin isə, qarşılıql simmetrik olan hissələri qırağa qoysaq, heç bir hissəsi o birisi ilə uyğun deyildir.

Onlardan biri bəlli bir müstəvi hissəsini öz içinə alır, o biri isə sonsuzluğa qədər uzanıb getsə də, müstəvinin heç bir hissəsini öz içində saxlamır.

Ancaq bu əyrilər özəlliklərinə görə nə qədər biri-biri ilə tərs olsalar da, onları biri-birindən hiss olunmayacaq dərəcədə fərqlənən çoxsaylı vasitəçi əyrilərin köməyi ilə biri-birinə bağlamaq olar. Beləliklə də, biz konusu onun oxu ilə düz bucaq əmələ gətirən bir müstəvi boyunca kəssək, çevrə alacağıq.

Ellips

Ellips

Birdən, konusu onun oxunu 890 59/ bucağı altında kəsən müstəvi götürsək, onda bu kəsişmədən ellips alınacaqdır, ancaq heç bir iti göz və dəqiq ölçən pərgar da, bu ellipsi bundan öncəki çevrədən fərqləndirə bilməyəcəkdir.

Konusu kəsən müstəvinin onun oxu ilə kəsişmə bucağını belə, çox kiçik intervallarla azaltmağa davam elədikcə, biz getdikcə bir mərkəzdən eyni uzaqlıqda olan nöqtələri üzərində saxlamayan bir qapalı əyri alacağıq və kəsişmə bucağı seziləcək dərəcədə böyüyəndə artıq bu ellips, dairəyə əsla oxşamayacaqdır.

Hiperbola

Hiperbola

Bu prosesi başladığımız qaydada, kəsişmə bucağını cüzi dəyişməklə davam elətdirdikcə, bu ellips, öncə sezilmədən parabolaya, daha sonra kəsişmə bucağının daha da kiçilməsindən isə hiperbolaya çevrilir.

Beləliklə də, bu prosesin gedişində biz hərəsinin özünəməxsus özəllikləri olan: dairə, ellips, parabola və hiperbola kimi dörd fərqli fiqurlar almış oluruq; ancaq onlardan öz təbiətlərinə görə biri-biri ilə kəskin əksliklərdə olan dairə ilə hiperbolanı sezilməyəcək şəkildə baş verən dəyişilmə prosesi ilə bağlı olaraq yaranan uzun bir sıra əyrilər biri-birinə qırılmaz tellərlə bağlayır.

Ancaq mürəkkəb üzvi formaların çox sadə üzvi formaların ardıcıl olan dəyişmələrindən yaranması düşüncəsini gülünclük sayan adamlar öz korluqları ucbatından belə bir prosesin demək olar, hər gün baş verdyini görə bilmirlər.

Ağac onu yaradan toxumdan ölçüyəgələməz dərəcədə fərqlənir, burada ölçülər, quruluş, rəng, kimyəvi tərkib baxımından olan fərqlər olduqca böyük olduğundan, onlardan birinə baxıb o birisi ilə hansısa uyğunluğunun olmasını göstərə bilmək mümkünüsüzdür.

Ancaq bir neçə il ərzində bunlardan sadə formalısı tədricən daha mürəkkəb üzvi quruluşa çevrilir və bu çevrilmə çox yavaşgəlliklə baş verdiyindən, bu dəyişilmənin heç bir anında toxumun artıq toxum olmaqdan çıxıb bitkin bir ağaca çevrildiyini də demək olmur.

Yeni doğulmuş körpə ilə insanın kürəşəkilli, olduqca kiçik, yarımşəffaf yumurtalığı arasındakı fərqdən də böyük olan bir müxtəlifliyi başqa haradan tapmaq olar?

Körpə çox mürəkəb quruluşlu olduğundan, onun bədən üzvlərini təsvir eləmək üçün bütöv bir ensiklopediya yazmaq gərək olur. Onun dölləndiyi bu kiçik qovuq olduqca sadə bir quruluşda olduğundan, onu bir cümlə ilə də təsvir eləmək mümkündür.

Ancaq bir neçə ayın içində döllənmənin baş verdiyi bu qovuq sezilməyəcək bir şəkildə dəyişərək doğulacaq körpənin yaranmasına gəlib çıxır və bu zaman ən güclü mikroskopla belə burada baş verən tədrici dəyişikliyin yaratdığı sonrakı momentin gözəçarpan məqamlarını müşahidə eləmək mümkün deyildir.

Bütün canlıların, o sıradan insanın da bəlli bir vaxt ərzində sadə bir hüceyrənin inkişafı nəticəsində yaranması hipotezinin savadsız və ya yetərincə savadı olmayan adama gülünc görünməsində qəribə heç nə yoxdur.

Ancaq hər bir fərdi varlığın yalnız bu yolla yaranıb inkişaf elədiyini öyrənən fizioloq bunu yaxşı bilir: bütün bitkilərin və heyvanların rüşeyimləri özlərinin ilk başlanğıc çağında biri-birinə ayırdedilməyəcək qədər oxşar olurlar və baxılan rüşeyimin yosunmu, yoxsa palıdmı, birhüceyrəli canlımı, yoxsa insanmı olduğunu fərqləndirmək üçün əlamətdar bir fərq tapmaq demək olar mümkün deyildir.

Əlbəttə, əgər bir hüceyrəyə iyirmi il ərzində bir sıra təsirlər elədikdən sonra, ondan şüurca yetkin bir insan yarana bilirsə, onda milyon illər ərzində hansısa hüceyrənin inkişaf eləyərək insan soyuna başlanğıc verməsi ilə bağlı hipotezdə də heçbir ağlasığmazlıq ola bilməz.

Bir sıra alimlərin də qatıldığı bu, “Qanunlar Möcüzələrə qarşı” adlanan mübarizənin gedişində biz mövhumatın necə bir inadkarlıq və tərsliklə yaşamağa çalışdığının şahidi oluruq.

Bizim istənilən qabaqcıl geoloqumuzdan və ya fizioloqumuzdan onun dünyanın tanrı tərəfindən yaradılması əfsanəsinə inanıb-inanmadığını soruşsanız, o, bu sualla onu ələ salmaq istədiyinizi düşünüb sizdən inciyəcəkdir. O, bu yaradılış əfsanəsini ya büsbütün danır, ya da bütün bu danışıqların hansısa qeyri-müəyyən və qeyri-təbii bir anlamda olduğunu düşünür.

Buna baxmayaraq, bu danışılanların bir bölümünü o qeyr-şüuri olaraq qəbul eləyir. O, bu danışıqlardan növlərin “fərdi yaradılışı” ilə bağlı deyilən fikri əsaslı şəkildə mənimsəyir və bu ideyanı qorumaq uğrunda bütün gücü ilə savaşa atılmağa da hazırdır.

Görünür, o, növlərin necə inkişaf eləyib yaranması ilə bağlı başqa bir mənbə görmədiyindən, özünün də dandığı bu mifdən yararlanmağa başlayır.

O, təbiətdə bu inandığı nəzəriyyənin doğruluğunu sübut eləyə biləcək bir dənə də olsun tutarlı fakt əldə eləyə bilmir; onun çalışmalarında bu yanlış nəzəriyyəni doğrulda biləcək və biri-biri ilə qırılmaz tellərlə bağlı olan hansısa mücərrəd doktrinalar da yoxdur.

Siz onu səmimi etirafa məcbur eləsəniz, onda o, bütün bunların onun başına uşaqlıqdan yeridilən və indi çox hissəsini gülünc saydığı hekayətlərdən mənimsədiyini boynuna alacaqdır.

Ancaq onun bu danışılan gülünc yaradılış hekayətlərində deyilənlərdən demək olar hamısını dansa da, yalnız bu sonuncu hissəsini, sanasan, hansısa etibarlı mənbədən götürübmüş kimi qəbul elədiyinin və böyük bir qızğınlıqla onun müdafiəsinə qalxdığının səbəbini soruşsanız, o, sizə cavab verməkdə çətinlik çəkəcəkdir.

 

 

Qaynaq;Спенсер Герберт Опыты научные, политические и философские Том I.

Tərcümə Araz gündüz

Leave a Reply

88 Comments on "Herbert Spencerin yaradılışçılara cavabı"

Notify of
avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
read this
Guest

I just want to tell you that I am just new to blogging and site-building and really savored you’re web-site. Likely I’m likely to bookmark your site . You absolutely have incredible articles and reviews. Thanks a bunch for revealing your web site.

Fashion
Guest

I consider something really special in this web site.

FayTech North America!
Guest

Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

News
Guest

I’ve recently started a website, the information you offer on this site has helped me tremendously. Thanks for all of your time & work. “The inner fire is the most important thing mankind possesses.” by Edith Sodergran.

@Metroclick
Guest

MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

;Emery EPS
Guest

I really wish to tell you that I am new to writing a blog and very much cherished your review. Quite possibly I am going to save your blog post . You indeed have great article content. Acknowledge it for telling with us your current internet report

News
Guest

F*ckin’ tremendous issues here. I am very glad to see your article. Thanks a lot and i am having a look ahead to contact you. Will you please drop me a mail?

Pozycjonowanie Stron Google
Guest

As soon as I detected this internet site I went on reddit to share some of the love with them.

Tworzenie Stron WWW Gorzow Wlkp
Guest

Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such excellent information being shared freely out there.

News
Guest

Only wanna say that this is handy , Thanks for taking your time to write this.

News
Guest

I conceive you have observed some very interesting details , appreciate it for the post.

News
Guest

Thanks for sharing excellent informations. Your website is very cool. I’m impressed by the details that you have on this website. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found just the info I already searched all over the place and simply couldn’t come across. What a great website.

Wyplaty Kindergeld 2018
Guest

I got what you mean , appreciate it for posting .Woh I am delighted to find this website through google. “Those who corrupt the public mind are just as evil as those who steal from the public.” by Theodor Wiesengrund Adorno.

Fashion
Guest

Normally I don’t learn article on blogs, however I wish to say that this write-up very compelled me to check out and do it! Your writing taste has been amazed me. Thank you, very great article.

online shopping
Guest

Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is excellent, as well as the content!

News
Guest

F*ckin’ awesome issues here. I am very glad to see your post. Thanks so much and i’m taking a look forward to contact you. Will you kindly drop me a e-mail?

News
Guest

I truly appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thanks again!

OLX Maszyny Rolnicze Kombajny
Guest

Hello, Neat post. There is a problem with your site in web explorer, would test this… IE nonetheless is the market leader and a huge section of folks will leave out your magnificent writing due to this problem.

News
Guest

You have brought up a very wonderful details , appreciate it for the post.

aoflibrary.net
Guest

Hello. magnificent job. I did not imagine this. This is a splendid story. Thanks!

Fashion
Guest

of course like your web site however you need to take a look at the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I to find it very bothersome to tell the reality nevertheless I will definitely come back again.

mental health
Guest

Fantastic web site. Lots of useful info here. I am sending it to several friends ans also sharing in delicious. And naturally, thank you for your sweat!

Home Improvement
Guest

You are my breathing in, I have few blogs and occasionally run out from to post .

Pozycjonowanie Bloga
Guest

Thank you for sharing superb informations. Your web site is very cool. I’m impressed by the details that you’ve on this blog. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found simply the information I already searched everywhere and just could not come across. What an ideal site.

Home Improvement
Guest
I simply wanted to write down a remark to be able to thank you for all of the fantastic recommendations you are sharing on this website. My time consuming internet look up has at the end been honored with reputable details to talk about with my family. I ‘d assume that many of us website visitors actually are unquestionably blessed to live in a fabulous place with many lovely people with interesting basics. I feel really fortunate to have encountered your web pages and look forward to tons of more fabulous minutes reading here. Thank you once more for a… Read more »
Zaun Polen
Guest

Very interesting information!Perfect just what I was looking for! “It is our choices…that show what we truly are, far more than our abilities.” by J. K. Rowling.

handbags
Guest

Hello.This article was really remarkable, particularly since I was browsing for thoughts on this topic last Tuesday.

zgrzewarka do rur pe
Guest

Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Magnificent. I am also an expert in this topic so I can understand your hard work.

columbusgis.com
Guest

Great work! This is the kind of information that should be shared across the net. Shame on the search engines for now not positioning this publish higher! Come on over and talk over with my web site . Thanks =)

http://www.chanelpascher.com
Guest

Hello, you used to write great, but the last several posts have been kinda boring¡K I miss your great writings. Past several posts are just a little bit out of track! come on!

Home Improvement
Guest
Needed to draft you the very little observation just to say thanks once again for the marvelous guidelines you’ve provided here. This is so shockingly open-handed of people like you in giving freely exactly what many of us could possibly have marketed for an e book to make some cash for themselves, precisely since you might well have done it if you ever wanted. These things as well served like the great way to recognize that someone else have the identical zeal similar to mine to find out whole lot more in respect of this condition. I think there are… Read more »
bhp sklep gorzow
Guest

I love the efforts you have put in this, regards for all the great posts.

News
Guest

Some genuinely nice and utilitarian information on this internet site, also I conceive the layout holds superb features.

TripCheck
Guest

I was recommended this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my problem. You’re incredible! Thanks!

FashionMerchandising
Guest

Hey, you used to write fantastic, but the last several posts have been kinda boring¡K I miss your tremendous writings. Past few posts are just a bit out of track! come on!

MarketingPlan
Guest

Nice read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he actually bought me lunch because I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thanks for lunch!

Contemporary Furniture
Guest

It is really a nice and useful piece of information. I¡¦m satisfied that you just shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

Home Improvement
Guest

I have not checked in here for some time as I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I’ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

Home Improvement
Guest

But wanna input that you have a very nice site, I enjoy the design and style it actually stands out.

EstateTax
Guest

As a Newbie, I am permanently searching online for articles that can benefit me. Thank you

HomeDecoration
Guest

Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such wonderful info being shared freely out there.

EducationalKids
Guest

It¡¦s actually a great and useful piece of info. I¡¦m glad that you shared this useful information with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

Buty Lanqier Opinie
Guest

I’ll immediately take hold of your rss as I can’t to find your email subscription link or newsletter service. Do you have any? Please allow me understand so that I may subscribe. Thanks.

display
Guest

Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

Health
Guest

I truly enjoy examining on this site, it contains wonderful articles. “And all the winds go sighing, For sweet things dying.” by Christina Georgina Rossetti.

BusinessOperations
Guest

I do agree with all the ideas you’ve offered for your post. They’re really convincing and can certainly work. Still, the posts are too brief for starters. May just you please lengthen them a little from next time? Thanks for the post.

LegalRights
Guest

I’m so happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the random misinformation that’s at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

EducationExpress
Guest

I think this is one of the most vital information for me. And i’m glad reading your article. But should remark on some general things, The web site style is great, the articles is really great : D. Good job, cheers

CruiseAgency
Guest

Great ¡V I should definitely pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, web site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task..

Obuv Mustang
Guest

I conceive this site holds some very superb information for everyone. “Few friendships would survive if each one knew what his friend says of him behind his back.” by Blaise Pascal.