Müdafiə mexanizmləri-psixoanaliz

74

Müdafiə mexanizmləri.

 • “Müdafiə” termini ilk dəfə 1984-cü ildə yaranıb. Freyd “Qoruyucu nevropsixozlar” işində Mənin mübarizəsinin təsviri üçün bir sıra ağrılı və ya dözülməz fikirlərə və affektlərə qarşı istifadə edilmişdi. Sonra termin “sıxışdırıb çıxartma” terminiylə əvəz edilmişdi.
 • Freyd (1926): “Bütün üsulların ümumi işarəsidir ki, münaqişədə Mən tərəfindən istifadə edilir və hansılar ki, nevroza gətirib çıxara bilərlər”.
 • Laplanş, J. Pontalis (1967): “Azaldılmaya və ya bütövlüyü və biopsixoloji individin sabitliyini hədələyən istənilən dəyişikliyin aradan qaldırmasına tuşlanmış təsirlərin məcmusu.
 • Bütovlükdə daxili oyanmadan müdafiə gedir və xüsusilə bu meylə, həmçinin belə oyatmanı doğuran vəziyyətlərdən müdafiəyə cəlb olunmuş təsəvvürlərdən (xatirələr, fantaziyalar) hansı ki, mənəvi tarazlığı pozur və, beləliklə, xoşagəlməzdir Mən üçün.
 • Freyd (1936): “Analizlə açılmış bütün müdafiə üsulları tək hədəfə xidmət edirlər – Mənin instinktiv həyatla mübarizəsində ona kömək etmək”.
 • Müdafiənin işləməsinə nə səbəblər gətirir:
 • 1) həyəcan, instinktiv gərginliyin artımıyla şərt qoyulmuş
 • 2) həyəcan, çirkli vicdan səbəb olan (Super -Mən),
 • 3) real təhlükələr.
 • Hər bir insan müəyyən müdafiələrə mexanizmlərinə üstünlük verir, hansılar ki, çətinliklərlə mübarizənin onun fərdi stilinin ayrılmaz hissəsi olurlar. Müəyyən müdafiənin və ya müdafiə yığımının avtomatik istifadəsi ən azı dörd mürəkkəb qarşılıqlı təsirin nəticəsidir:
 • 1) anadangəlmə temperament;
 • 2) streslərin təbiətləri, erkən uşaqlıqda yaşanmışlar (dözülmüşlər);
 • 3) müdafiələr, hansılar ki, nümunələr bəzən və  müəllimlər tərəfindən, valideynlər və ya başqa əhəmiyyətli fiqurlar idilər;
 • 4) təcrübəli yolla mənimsənmiş ayrı müdafiə mexanizmləri

 

Təsnifat

 • İlkin (primitiv) müdafiə mexanizmləri: Onların təsiri emosiyalara, hisslərə, affektlərə, fikirlərə yönəlmişdir.
 • Primitiv təcrid etmə,
 • İnkar etmə,
 • Qüdrətli kontrol,
 • Primitiv idealizasiya (devalvasiya),
 • Proyeksiya,
 • İntroeksiya,
 • Proyektiv eyniləşdirmə,
 • Parçalanma – dissosiasiya.
 • İkinci (ən yüksək sıra) qoruyucu proseslər: Onların təsiri yalnız bir sahədə təsirini göstərir (yalnız hisslər, yalnız emosiyalar)
 • Repressiya (sıxışdırma),
 • Regressiya,
 • Təcrid etmə,
 • İntellektualizasiya,
 • Rasionallaşdırma,
 • Ləğv etmə,
 • Özünə qarşı dönmə,
 • Yerdəyişmə,
 • Reaktiv yaranma
 • Eyniləşdirmə,
 1. Sublimasiya

 

Müqavimət

 • Travmanı müəyyən etməmişdən qabaq mütləq müqavimətlə qarşılaşacağıq. Şüursuzluq birdən birə informasiyanı vermir, vuruşur, sonra.
 • Müqavimət elə dəyişikliyə aiddirki, şüurlu olaraq arzu edilir, amma şüursuz qorxudur.
 • Müqavimət psixoterapevtik prosesin bir hissədir.
 • Qarşılayıb və müqaviməti tədqiq edərək biz ayırmalıyıq ki:

–  pasiyent müqavimət göstərir,

– necə o bunu edir,

– nədən o çəkinir

– niyə o bu edir.

 

Sıxışdırıb çıxartma

 • Bu prosess zamanı, müdafiə mexanizmi şüursuzluqa təsəvvürləri (xatirələri,arzuları) sıxışdırmaq istəyir. Sıxışdırma elə vəziyyətdə baş verirki, baş vermiş hadısə özü özlüyündə arzu olunandı, lakin başqa tələbləri gözə alanda arzunun- meylin reallaşmağı qeyri mümkündür.
 • Sıxışdırma isteriya vaxtı əyani çıxış edir, başqa ruhi nasazlıqlar zamanıda özünü büruzə verir, və hətta normal psixikadada baş verir. Hesab etmək olar ki, bu psixikanın ayrı sahəsi kimi şüursuzun formalaşmalarının əsasını təşkil edən universal psixi prosesdir.

Freyd ilkin sıxışdırmanı ayırırdı ki, instinktiv impulsun ilkin təzahürün qarşısı alınır, hansı ki, heç vaxt dərk edilmirdi. İkinci – hansının ki, impulsun törəmə və gizli təzahürləri şüuraltıda dayanırlar- haçansa şüurlu qavranılırdı, indi isə sıxışdırılıb. “Sıxışdırılmışın qayıdışı” ilkin impulsun (səhv hərəkətlər, simptomlar) qəbuledilməz törəmələrin şüuruna iradəsiz nüfuzetməylə nəticələnir.

Sıxışdırıb çıxartmalar

Qorxunun isteriyası zamanı,  məsələn: zoofobinf libidinoz enerjinin atayla bağlı sıxışdırılıb çıxardılır. Ata libido obyekti kimi şüürda yox oldu . və onun yeri heyvanı tutdu.Hansındanki xəstə instiktiv formada qorxur.

Konversiya isteriyası vaxtı affekt sıxışdırılıb çıxardılır. Meylin nümayəndələri şüurdan  təmamilə çıxarırırlar .Və konversiya simptomu onların əvəzləməsinin formasıdır. Məsələn: iflic.

Sarışan hallar nevrozu ən çox uşağa qulluq edən şəxsə yatırdılmış düşmənçiliklə bağlıdır- anaya, ataya.

Bəzən şüursuzluq sıxışdırılıb çıxartma ilə eyni tutulur. Və burada ən əsası, müdafiəni sındırmaqdır. Əgər inam yaransa o zaman psixoloji baryeri dəhf etmək olur.

Müdafiə mexanizmləri

 • Reqressiya 2. İzolasiya
 • Etdiyini məhv etmək
 • Proeksiya
 • İntroeksiya
 • Sublimasiya
 • İnkar
 • İdealizasiya
 • Aqressorla identifikasiya
 • Rasionalizasiya və intellektualizasiya

 

Reqressiya

 • Köhnəyə qayıdış deməkdir.
 • Keçmiş inkişaf mərhələlərinə qayıdış. (libidal fazalar, obyektli münasibətlər, identifikasiya prosesləri)
 • Hallüsinasiyalarda yer alır
 • Freyd təkid edirdi ki, uşağın, individin və bununla bəşəriyyətin keçmişi – həmişəlik bizdə qalacaq: “İlkin hallar həmişə yenidən yarana bilər. İlkin psixika sözün həqiqi mənasında məhv edilməzdi”.
 • Fallik etapdan oral səviyyəyə eniş (qayıdış) kastrasiya həyəcanından yaranan vəziyyət kimi, separasiya qardışısında onu təşvişli edir. Nəticədə tənəzzül adətən nəticələrin Eqonu qorumağa nəzərdə tutulmuş sonrakı qoruyucu ölçülərlə müşayiət olunur.
 • Fiksasiya və reqressiya bir birindən asılıdır. Amma onuda bilmək lazımdır ki, fiksasiya inkişaf konsepsiyadır, reqressiya isə müdafiə prosesi.
 • İnkişafın müəyyən anında həddən artıq təmin olunma (məmnunluq) fiksasiyaya gətirib çıxarır.

İzolyasiya

 • Sayrışan nevrozlar zamanı yaranan müdafiə mexanizmi
 • Hansısa müəyyən sözün, aktın, fikrin başqalarından izolasiyası.
 • Freyd bu növ müdafiəni arxaik, yəni köhnə növ müdafiə adlandırır. Rituallar, təkrarlar- hamısı- zamanı dayandırıb o aktı, fikri, sözü deyib rahatlaşmaqdı.

 

Etdiyini məhv etmək

 • Subyekt özünü elə aparır ki, güya bundan qabaqkı akt yerinə yetirilməmişdi.
 • 2 fazalı simptomlarda yer alır: 1. işığı yandırmaq, sonra söndürmək məqsədi ilə
 • Məhv etmə anal erotizmlə bağlı olur – kastrasiyadan qorxan insan fekaliydən azad ola ola anlayır ki, itki sonacan olmayıb və bundan həzz alır.

P və İ – insan həyatında Mənin ətrafla fərqlənməsində böyük rol oynayır.

 • Proyeksiya-Nevroloji və ya psixoloji təsirinin ətrafa keçməsi – mərkəzdən periferiyaya və ya subyekdən obyektə
 • Özünə nifrət elədiyi şeyləri başqasında görmək
 • Paranoyada daha çox rast gəlinir, homoseksual qorxularla bağlıdır ki, iki dəfə dəyişməyə uğrayır.
 • İntroyeksiya-Həm müdafiə mexanizmi kimi, həmdə normal psixi inkişafın bir hissəsi kimi çıxış edə bilir.
 • Mənin həzzi ətrafdan alınan həzzin introeksiyadır və xariclənən qeyri- həzzin proeksiyasıdır.
 • Oral faza ilə bağlı bir anlayış – mən bunu yemək istəyirəm, mən bunu tüpürmək istəyirəm.

İnkar etmək

 • Yaşanmış hadisə inkar edilir və ya impuls və ya özünün bir hissəsi
 • İnkar hallüsinator arzuların yerinə yetirilməsidir
 • İnkarı imtinadan ayırmaq lazımdır: imtina (əvvəl bu fikir olub. İndi isə imtina edilir ondan)

İdealizasiya

 • Yaxşı xüsusiyyətlərin şişirdilməsi
 • Pis xüsusiyyətlərin qeyb olması
 • İnkişaf prosesinin bir hissəsidir ki, ideal strukturların formalaşmasında rol oynayırlar: 1. ideal- mən –arzuolunan mən
 • super Eqo
 • Idealizasiya kor olmaq mənasında verilirki , burada qul olma şansı ona oxşamaqdan daha qabaqda gedir.
 • Burada insanın pis xüsusiyyətləri olmadığın görə obyekt əlçatmaz sayılır və bununla daha çox travma alınır

 

Aqressorla identifikasiya

 • Travmatik vəziyyətlə qarşılaşan zaman aqressordan öyrənərək aqressiv davranışı (fiziki, mənəvi) öz xüsusiyyətinə çevirir.
 • Bu müdafiə mexanizmi super Eqo formalaşmamış zaman yaranır, çünki özünü tənqid yaranan kimi, bu müdafiə mexanizmi parçalanır.
 • İlk öncə, inroeksiya yolu ilə aqressiya kemir daxilə və sonradan davranış ğzünü büruzə verir.
 • Anna Freyd tərəfindən kəşf edilib.
 • Paranoyanın bir fazası kimi çıxış edə bilər.

Üstün mənin ilkin fazasıda ola bilər

Rasionalizasiya

 • Mənəvi və etik normalara uyğun bir anlayış verməklə insan icazə verilməyən bir addımları öz fikirlərində düzəldir.
 • Real meyillər kölgədə qalır.
 • Freydin təsnifatında bu müdafiə mexanizmi yox idi.
 • Dində, siyasətdə, mənəvi dünyada özünə bərk fundament tapan rasionalizasiya ona görə daha çox istifadə olunur

 

Intellektualizasiya

 • Başqa sözlə «özünü idarə»
 • Neqativ fonda çıxış edərək, emosiyalar və affektlər üzərində qalibiyyət mənasını verir.
 • Terapiya zamanı intellektualizasiyanı «müqavimət» adlandırmaq olarki, çünkü insan məntiqinin gücü ilə emosiyaları gizlətməyə çalışır.

 

 

Niyə məhz transfer?

Psixoanaliz zamanı Freyd ilk olaraq Berta ilə işində transfer hadisəsi ilə qarşılaşdı.

Hissləri başqa insandan terapevtə keçirən insana perenoslu deyilir.Hisslər, əsasən valideynərinə qarşı ola bilən hisslərdir. Hisslər neçə cür ola bilər:

 1. Pozitiv- a. Ata –ana b. Erotik c. Dost d. Bacı- qardaş (yalnız pozitiv hisslərin köçürülməsi)
 2. Neqativ – a. Ata –ana b. Erotik c. Dost d. Bacı- qardaş (yalnız neqativ hisslərin köçürülməsi)

Hisslər keçmişdən gəlir, lakin pasientə indiki zamanda baş verən kimi hiss olunur. Transfer, əsasən, nevrotik insanlarda baş verir, yanı öz psixikasını tam anlaya bilməyən, problemlərini həll edə bilməyən.

Transfer bir insandan başlayır sonra başqasına keçir və uzun müddət davam edir.

Freydin sözlərinə görə, insanın libidal enerjisi bir obyektdən o birinə keçən zaman transfer olunur.Əvəzləmə baş verir.

Psixoanalitikin əsas rolu bu transferi qəbul edib, dəyişib geri qaytarmaqdır.

 

 

Transferi necə hiss edək?

 • Real situasiyanı qeyri-adekvat emosional qiymətləndirmə
 • Keçmiş konfliktlər və hadisələri yenidən yaşama
 • Psixoseksual fazanın keçmiş etaplarına qayıdış
 • Psixoanalitiki kimləsə müqayisə etmək

Kontrperenos

 • Pasientə olan emosional münasibət
 • Pasientə olan empatiyanı simpatiya ilə əvəzləmə
 • Probelemini özünün kimi qarşılamaq
 • Pasient psixoanalitik şüursuzluğuna təsir etdikcə terapevtdə kontrperenos yaranır
 • Terapiyaya ziyan vuran bir münasibətdir
 • Superviziya üsulu ilə aradan qalxızmaq mümkündür

PSİXOANALİTİK SEANSIN STRUKTURU . 1.Otaq

 • Təmiz
 • Çox parlaq olmayan işıqlı
 • Sakit tonlarda olan mebellə
 • Kuşetka- yanı taxt kimi bir mebel- uzanmaq üçün
 • Otaqda artıq heçnə olmasın
 • Dini heç bir şey olmasın
 • Fikir yayındıran heçnə
 • Nə soyuq nə isti otaq olmalıdır

 

2.seans necə başlayır?

 • Tanışlıq
 • Dinləmək
 • Passiv rol saxlamaq
 • Psixoanalitikin gözləri pasientin gözləri ilə toqquşmamalıdır
 • Ümumiyyətlə, pasient psixoterapevti görməməlidir
 • Texnikalar ilklərdə istifadə edilməməlidir

 

 • Anamnez – informasiya
 • Terapiya
 • Son – asılılığın inkiçafını dayandırırıq

 

Yuxu yozmaları. 5 yaşlı Hansın fobyasının analizi .

 • 1900 ildə ilk dəfə satışa şıxarılan bu əsər Freydin ilk böyük əsəri sayılır.
 • Freydə görə yuxunun 2 funksiyası var:
 • Bioloji – dincəlmək üçün
 • Psixoloji- hansıki bioloji ilə eyni deyil- burada bizim şüurumuz deyil, şüursuzluğumuz işləyir. Ətraf aləm maraqlı deyil, əsas maraq indi şüursuzluqda yaranan tələbatların super ego və egoya uyğun təmin etməkdir

 

 • Lakin yalnız şüursuzluq deyil, həmdə şüur işləyir:
 • Həyatda qatarın səsini eşidən yatmış insan yuxuda ildırım və şimşək görür
 • dişləri xəstə olan insan yuxuda dişlərin tökülməsini görür
 • İnsan öz arzularını reallaşdırır- yuxuda biz arzumuzu reallaşmış görürük- niyə?
 • Somatik tələbatın ödənməsi- su istəyən yatmış insan yuxuda su içir

 

 

 • Yuxunun ən əsas funksiyası- bizim yuxumuzu qorumaqdır. Əgər, şüursuzluq bizim yuxuya reallaşmamış aru versəydi, biz yuxudan oyanıb həyəcan keçirərdik. Necəki, qorxulu yuxularda olur. Ona görə, biz reallaşmış görürükki, yuxudan oyanmayaq, stress yaşamayaq.

 

100 söz. Yungun sözlər assosasiyası .

 • 100 xüsusi seçilmiş sözlər.
 • Və ilk ağıla gələn sözlər
 • Təsnifat 1. qeyri adi cavablar- stimul sözün təkrarlanması, eqosentrik reaksiyalar
 • Reaksiya vaxtının uzanması
 • Affektiv reaksiyalar

 

Hans və anası

 • Kastrasiya qorxusu
 • 5 yaşlı Hans ağ atın dişləməsindən qorxur- ata simvolu
 • Anasının cinsiyyət orqanını görən Hans edip komleksinin tam mərkəzində Freyd tərəfindən müalicə olunmaqla atdan nə səbəbə qorxduğunu anlayır.
 • Atdan daha qorxmayan Hans atası ilə identifikasiya olunur və anasına olan meyli özündə boğur.
 • Evrotik uşaq və normal uşaq arasında sərhəd qoymaq çox çətindir

 

Yuxu yozmaları

Image result for freud ve rüyalar

 • Yuxu şüursuzluğun köməkçisidir
 • Yuxu NƏYİNSƏ təhrif edilmiş bir formasıdır
 • Yuxunun əsas funksiyası – idin arzularını reallıqda super Eqo və Eqo reallaşdırmağa qoymadığına görə, yuxuda reallaşır. Bununla idin tələbatı ödənir, cəmiyyət qarşısında olan məsuliyyət pozulmur və balans qorunur
 • Yuxular emala uğrayır – 1. Qatılaşma
 • Yerdəyişmə- yuxular qeyri-adi gəlir
 • Simvolizasiya
 • İkicili emal – sujet xətli olmaq

 

SEKSUAL POZUNTULAR

 • Fetişizm – simvolika (bədən hissəsi, paltar, ətir, kalqotka)
 • Frotterizm
 • Eksgibisionizm
 • Pedofiliya
 • Sadomazoxizm
 • Nekrofiliya
 • Zoofiliya
 • Autoasfiksiofiliya – boğulmadan həzz almaq
 • Telefon xuliqanlığı
 • Seksual deviasiyalar- orientasiya və ya idensifikasiya pozuntusu
 • Erotomaniya
 • Simfomaniya
 • Gerontofiliya
 • Ekskrementofiliya
 • Flaggelasiya – özünü və ya partneru döymək
 • Narsisizm

 

PSİXOANALİZ Nədir?

 • Danışıqla müalicə
 • Şüuraltı ruhi prosesslərin nəzəriyyəsidir.
 • İlusiyaları yox edən bir metod
 • xatırlamağa, təkrar hasil etməyə icazə verən bir metod
 • Uşaqlıq seksuallığı əsas momentlərdən olan bir metod
 • Psixologiyanın bir qolu- şüuraltı psixologiya
 • Cinsiyyətə aid nəzəriyyə

 

 • 1882q-da. German Notnaqelin yanında Vyana ümumi hospitalında  işləyirdi. Bu zaman Breyer  onu öz pasiyenti Anna O. Ilə tanış olur. Onun  əsl adı, Berta Pappenqeym (27 fevral 1859 — 28 may 1936). O, isteriyadan əzab çəkirdi: vaxtlarla ana dilində danışa bilmirdi, udmanın pozulmaları var idi, bəzən ona tam  lal olurdu, vizual hallüsinasiyalar olurdu. Breyer onu bütovlükdə vəziyyətini yüngülləşdirərək uzun müddət hipnozun köməyi ilə müalicə edirdi. Annada münasibətlərin pikində xəyali hamiləlik inkişaf etdi, doktor Breyerin arvadı ilə ciddi münaqişə yarandı, və o pasiyenti tərk etməyə məcbur idi.
 • Bu hadisə Freydda bəzi fikirlər yaratdı: burada həkim və pasient arasında sevgi deyil, hansısa başqa insana olan münasibət keçir. (valideyn, dost və s.).  Bu münasibət psixoanalizda perenos və ya transfer adlanır.  Bu fikir psixoterapiya zamanı yaranan  impulsiv emosiyaları  artıq başa salamağa kömək edir.
 • Uzun vaxt ərzində bu şəxslərarası münasibət həkimlərin sayıqlığına səbəb olurdu və affektin yaranmasına ehtiyat edərək, bütün güclərini şəxsiyyəti müalicəyə yox, xəstəliyə yönləndirirdilər.
 • Freydi satanlarda çox oldu: 1. A.Adler (individual psixologiya) 2. K.Yung (analitik psixologiya) 3. V. Ştekkel 4. A.Brille
 • Ayrılmanın səbəbi seksual enerjinin bizim həyatımızda nə qədər böyük rol oynadığı oldu. Freyd, əlbəttə ki, klassik fikirlərinə xəyanət eləmədi.
 • 1920-ci ildə Sofiya adlı qızının ölümünü yaşıyan Freyd Erosdan başqa olaraq Tanatos anlayışını psixoanaliza gətirir.
 • Bu zamanlar ən əsas anlayışlar formalaşmağa başlayır: İd, Eqo, Super Eqo.
 • Psixoanaliz elə bir cihazdır ki, onunla biz Eqonu, İdi bütövlüklə idarə etməyə öyrədəcəyik.

Redaktor :Vəliyeva Fatimə

74 ŞƏRH

 1. I simply want to mention I am just beginner to blogging and site-building and certainly liked you’re web-site. Most likely I’m likely to bookmark your blog post . You really have excellent writings. Thanks a lot for sharing your web site.

 2. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 3. I just intend to show you that I am new to wordpress blogging and incredibly admired your work. Very possible I am likely to save your blog post . You seriously have extraordinary article material. Truly Appreciate it for swapping with us your own internet report

 4. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 5. I was suggested this web site by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my difficulty. You’re wonderful! Thanks!

 6. great points altogether, you simply received a emblem new reader. What would you recommend about your submit that you made some days in the past? Any sure?

 7. I simply wanted to jot down a simple remark to be able to express gratitude to you for those remarkable facts you are placing on this website. My time consuming internet lookup has now been compensated with reputable points to share with my classmates and friends. I ‘d admit that we readers are really fortunate to exist in a magnificent site with very many awesome professionals with very beneficial opinions. I feel quite blessed to have seen your entire webpages and look forward to really more cool minutes reading here. Thanks a lot once more for everything.

 8. I am really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a great blog like this one these days..

 9. What i don’t realize is in reality how you are now not actually a lot more smartly-liked than you might be now. You are so intelligent. You already know therefore significantly in the case of this topic, made me in my view imagine it from numerous varied angles. Its like women and men aren’t interested except it¡¦s one thing to accomplish with Girl gaga! Your own stuffs great. Always care for it up!

 10. I’ve been absent for a while, but now I remember why I used to love this blog. Thanks, I will try and check back more frequently. How frequently you update your site?

 11. I’m really impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it is rare to see a great blog like this one today..

 12. I like what you guys are up too. Such clever work and reporting! Keep up the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my site :).

 13. I’ve learn several good stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting. I surprise how much attempt you set to make the sort of magnificent informative site.

 14. Thank you for any other informative website. Where else may just I am getting that kind of information written in such an ideal means? I have a mission that I am simply now running on, and I have been on the look out for such info.

 15. hello!,I really like your writing so so much! share we communicate more about your post on AOL? I need a specialist on this house to unravel my problem. May be that is you! Having a look forward to see you.

 16. I wish to express some appreciation to this writer just for rescuing me from this challenge. Just after exploring throughout the search engines and seeing tricks which are not productive, I believed my entire life was gone. Being alive without the presence of answers to the difficulties you have resolved as a result of your entire article is a serious case, and the kind that might have badly affected my career if I hadn’t come across the blog. The skills and kindness in dealing with the whole lot was very useful. I don’t know what I would have done if I hadn’t come upon such a stuff like this. I can also at this time look forward to my future. Thanks very much for your specialized and sensible guide. I won’t hesitate to endorse your site to anyone who should get guidance on this situation.

 17. Awsome post and straight to the point. I don’t know if this is really the best place to ask but do you people have any ideea where to get some professional writers? Thanks 🙂

 18. Thanks for sharing excellent informations. Your web site is very cool. I am impressed by the details that you’ve on this site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found just the information I already searched everywhere and simply could not come across. What a great site.

 19. Thanks a bunch for sharing this with all folks you actually know what you are talking about! Bookmarked. Please also consult with my site =). We will have a hyperlink exchange contract among us!

 20. Thanks a lot for providing individuals with an extremely remarkable possiblity to read in detail from here. It’s always so pleasant plus full of a lot of fun for me and my office mates to search your website the equivalent of three times in one week to see the latest items you have. And indeed, we’re at all times amazed with all the unique secrets you give. Certain 2 facts on this page are really the most efficient I’ve ever had.

 21. I’ve been browsing online greater than three hours these days, yet I never found any attention-grabbing article like yours. It’s pretty worth sufficient for me. Personally, if all webmasters and bloggers made good content material as you did, the net can be much more useful than ever before. “I thank God for my handicaps, for through them, I have found myself, my work and my God.” by Hellen Keller.

 22. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 23. I simply wanted to write a small remark to be able to say thanks to you for all the fabulous tips you are showing at this website. My incredibly long internet lookup has now been rewarded with good tips to write about with my family and friends. I would repeat that most of us site visitors are very much lucky to dwell in a fine network with very many outstanding professionals with helpful methods. I feel somewhat blessed to have discovered your webpages and look forward to some more thrilling times reading here. Thanks once more for all the details.

 24. I cling on to listening to the news broadcast talk about getting free online grant applications so I have been looking around for the best site to get one. Could you advise me please, where could i find some?

 25. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 26. Somebody essentially assist to make severely posts I’d state. This is the very first time I frequented your website page and up to now? I surprised with the analysis you made to create this particular submit incredible. Fantastic job!

 27. Someone necessarily help to make seriously posts I would state. That is the first time I frequented your website page and to this point? I surprised with the research you made to create this actual submit amazing. Excellent activity!

 28. Whats up very nice web site!! Guy .. Excellent .. Wonderful .. I’ll bookmark your site and take the feeds additionally¡KI’m glad to search out numerous helpful information right here within the post, we need work out extra strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 29. I am not sure where you are getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for magnificent information I was looking for this info for my mission.

 30. Hello here, just turned receptive to your blog site through Bing, and discovered that it is really entertaining. I’ll be grateful should you persist this informative article.

 31. I just need to show you that I am new to writing and genuinely cherished your webpage. More than likely I am most likely to remember your blog post . You literally have impressive article materials. Get Pleasure From it for sharing with us your very own website document

 32. Someone necessarily lend a hand to make significantly articles I’d state. This is the very first time I frequented your web page and up to now? I surprised with the research you made to create this actual put up extraordinary. Wonderful activity!

 33. I¡¦ve been exploring for a bit for any high quality articles or blog posts in this kind of area . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this site. Reading this info So i am glad to show that I’ve an incredibly excellent uncanny feeling I found out exactly what I needed. I most unquestionably will make sure to don¡¦t forget this website and provides it a glance regularly.

 34. My wife and i got really joyous when Peter could finish up his research while using the precious recommendations he had through your site. It is now and again perplexing to simply happen to be giving away guides others might have been trying to sell. And we also already know we have got the blog owner to be grateful to because of that. The entire illustrations you made, the straightforward website navigation, the friendships you will aid to engender – it is everything great, and it’s really aiding our son and us believe that this subject matter is satisfying, and that is really pressing. Thank you for the whole lot!

 35. I’ve been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.

 36. I think this is among the most significant info for me. And i’m glad reading your article. But should remark on some general things, The site style is ideal, the articles is really nice : D. Good job, cheers

 37. I in addition to my pals happened to be checking the great helpful tips found on your site then the sudden developed a terrible feeling I had not thanked the website owner for them. Those young boys were certainly warmed to learn them and have unquestionably been taking pleasure in those things. Appreciation for genuinely so kind as well as for pick out certain remarkable tips most people are really needing to discover. My personal honest apologies for not saying thanks to you earlier.

 38. I have not checked in here for some time as I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I¡¦ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 39. Thanks for sharing superb informations. Your website is so cool. I am impressed by the details that you have on this web site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found just the info I already searched everywhere and just could not come across. What an ideal web-site.

 40. I do believe all of the concepts you have presented in your post. They are very convincing and will definitely work. Nonetheless, the posts are too brief for starters. May just you please extend them a little from subsequent time? Thanks for the post.

 41. I like what you guys are up too. Such intelligent work and reporting! Keep up the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my web site :).

 42. I¡¦m no longer positive where you are getting your info, but good topic. I must spend some time learning much more or figuring out more. Thank you for excellent information I used to be searching for this info for my mission.

 43. My spouse and i got very fortunate that Edward could do his web research by way of the precious recommendations he obtained from your very own web pages. It’s not at all simplistic to just possibly be making a gift of information and facts which often other people may have been making money from. And we also fully understand we have the writer to be grateful to for that. The main explanations you made, the straightforward website navigation, the relationships you can give support to instill – it’s mostly sensational, and it is helping our son in addition to the family reckon that that matter is cool, which is certainly unbelievably vital. Thanks for the whole lot!

CAVAB YAZ

Zəhmət olmasa şərhinizi daxil edin!
Zəhmət olmasa adınızı buraya daxil edin