Fəlsəfə Tarixi #4 – Mifologiya

80

 

Salam. İşimiz çoxdur, ona görə də yubanmadan başlamalıyıq. Fəlsəfə deyəndə biz eramızdan altı yüz il əvvəl Yunanıstanda meydana gəlmiş yeni düşüncə tərzini nəzərdə tuturuq. O vaxta qədər insanlar bütün suallarına cürbəcür dinlərdə cavab tapırdılar. Bu dini izahlar miflər şəklində nəsildən-nəslə keçirdi. Mif – həyatın nədən bu cür olmasını izah etmək üçün fərz olunan tanrılar haqda rəvayətlərdir.  Fəlsəfi sualların mifik izahları min il boyu bütün dünyaya yayılmışdı. Yunan filosofları bu izahların dürüst olmadığını sübut etməkdən ötrü qollarını çırmaladılar. İlkin filosofların necə fikir yürütdüyünü bilmək üçün biz dünyanın o zamankı mifoloji mənzərəsinin necə olduğunu bilməliyik. Uzağa getməyə ehtiyac yoxdur, bir neçə Skandinaviya mifini götürək. Norveçdə Xristianlıqdan əvvəl insanlar inanırdılar ki, Tor iki keçinin qoşulduğu arabayla səmadan keçir. O öz çəkicini havada yellədəndə ildırım çaxır. İldırım sözü Norveç dilində “thordon” – Torun yolu mənasını verir. İsveç dilində ildırımı ifadə edən söz “aska”dır, bu sözün orijinalı belədir: “as – aka”, mənası isə səmalarda “tanrının səyahəti”dir. İldırım çaxanda, havada şimşəklər oynayanda yağış da yağır. Yağış vikinq fermerləri üçün olduqca vacib idi. Bununla da Tora bərəkət tanrısı kimi ibadət edir, tapınırdılar. Beləliklə, yağışın mifoloji izahı Torun öz çəkicini havada yellətməsi idi. Yağış  yağanda taxıl yetişirdi, tarlalar çiçəklənirdi. Tarlada bitkilər necə yetişə, məhsul verə bilər, – məlum deyildi. Buna görə də hamı inanırdı ki, yağışla Torun əlaqəsi var, o, tanrıların ən hörmətlilərindən idi. Torun hörmətli olmasının bir səbəbi də var, bu səbəb dünya düzəni ilə bağlıdır. Vikinqlər inanırdılar ki, insanların yaşadığı dünya daimi kənar təhlükələr altında olan bir adadır. Onlar dünyanın bu hissəsinə Midqard adı vermişdilər, bu, mərkəzdə krallıq deməkdir. Midqardın içində tanrıların malikanəsi olan Asqard yerləşir. Midqardın kənarında dünyanı dağıtmaq üçün hər cür hiyləgərliyə qadir olan xain divlər diyarı – Utqard krallığı var. Belə şər divlərinə “xaos qüvvələri” də deyirlər. Təkcə Norveç mifologiyasında deyil, demək olar ki, bütün mədəniyyətlərdə şər və xeyir qüvvələr arasında qeyri-müəyyən tarazlığa inam var. Şər divlərin Midqardı dağıtmaq üsullarından biri bərəkət ilahəsi Freyjanı oğurlamaqdır. Amma onlar bunu edə bilsələr, tarlalar məhsul, qadınlar uşaq verə bilməz. Ona görə  də bədheybət divləri nəzarətdə saxlamaq həyati önəm daşıyır. Tor divlərlə bu döyüşdə mərkəzi fiqur sayılır. Onun çəkici təkcə yağış yağdırmır, həm də xaosun təhlükəli qüvvələrinə qarşı mübarizədə əsas silahdır. Həmin çəkic ona sonsuz güc verir. Məsələn, çəkici qorxunc divlərin başı üstündə fırlatmaqla onları qanlarına qəltan edə bilər. Çəkicin itməsindən isə heç vaxt narahat olmamalıdır, çünki çəkic həmişə sahibi olan Toraya qayıdır. Bu, təbiətdə tarazlığın necə saxlanması və niyə daim xeyir və şər arasında mübarizə getməsinə dair mifoloji izah idi. Filosoflar məhz belə izahları rədd edirdilər. Lakin təkcə izahlarla məsələ bitmir. İnsanlar quraqlıq, vəba kimi fəlakətlərdə əllərini əllərinin üstünə qoyub tanrıların müdaxilə etməsini gözləyə bilməzdilər. Onlar şərlə mübarizədə özləri də iştirak etməliydilər. Bunu isə onlar cürbəcür dini mərasimlər və ayinlərlə etməyə çalışırdılar. Norveçdə ən vacib dini mərasim qurbanvermə idi. İnanırdılar ki, tanrıya  qurban verilməsi həmin tanrının gücünün artmasına təsir göstərir. Tanrılara qurban verirdilər ki, şər qüvvələrlə savaşda daha güclü olsunlar. Qurban adətən hər hansı heyvan olurdu. Tor tanrıya adətən keçi, Odin tanrıya isə bəzən insan da qurban verilirdi. Bu mif haqda Skandinaviya ölkələrində geniş yayılmış “Srim şərqisi” poemasında söz açılır. Orada deyilir ki, bir dəfə Tor yuxudan oyanıb çəkicini yerində görmür. Elə hirslənir ki, əlləri əsir, saqqallı çənəsi titrəyir. Köməkçisi Loki ilə birlikdə yollanır Freyjanın yanına. Loki Freyjadan soruşur ki, qanadlarını ona borc verə bilərmi. Həmin qanadlarla o, bədheybət divlərin Jotunheym diyarına uçmalı və Torun çəkicini onların oğurlayıb-oğurlamadığını üzə çıxarmalıdır. Jotunheym vilayətində Loki divlər kralı Srimlə tanış olur. Srim qürrələnir ki, o, çəkici yerin yeddi qat dərinliyində gizlədib. Əgər tanrılar çəkici geri almaq istəyirlərsə, Freyja ona ərə getməlidir. Təsəvvür edirsənmi? Yaxşı tanrılar birdən-birə özlərini mürəkkəb bir hadisənin ortasında görürlər. Divlər tanrıların həyat  əhəmiyyətli silahını ələ keçiriblər. Bu qəti qəbulolunmaz bir vəziyyətdir. Nə qədər ki, Torun çəkici divlərdədir, tanrılar və insanlar üzərində nəzarət onların əlindədir. Çəkicin əvəzinə Freyjanı tələb edirlər. Amma bu da qəbulolunmazdır. Tanrılar həyatı qoruyan bərəkət ilahələrini güzəştə getsələr, çöllərdə yaşıl otlar quruyacaq, tanrılar və insanlar öləcək. Vəziyyət çıxılmazdır. Loki Asqarda qayıdır. Mif davam edir və deyilir: Freyja əfsuslar olsun ki, divlər kralına ərə getmək üçün gəlinlik paltarını geyinməli olur. Freyja hiddətlənib, fikirləşir ki, divə ərə getsə, camaat onun xəriflədiyini düşünəcək. Bu vaxt Heimdal tanrının ağlına bir fikir gəlir. Təklif edir ki, gəlinlik paltarını Tor geyinsin. Saç qoysun. Köynəyinin yaxasından görünən daş-qaşla o, əsl qadına oxşayacaq. Əlbəttə, Torun bu ideyadan xoşu gəlmir, amma axırda razılaşır ki, çəkicini geri almaqdan ötrü bundan yaxşı yol yoxdur.  Beləcə, Tora gəlin paltarı geyindirirlər, Loki isə onun sağdışı olur. İndiki sözlərlə desək, Tor və Loki anti-terror birliyidir. Qadın cildinə girmiş bu tanrıların missiyası divlərin qalasına daxil olmaq və Torun çəkicini ələ keçirməkdir. Tanrılar Jotunheymə çatanda divlər toy ziyafətinə hazırlıq görməyə başlamışdılar. Lakin toyda gəlin – Tor bütöv bir öküzü və səkkiz qızıl balığı aşırdı, üstündən də üç barrel pivə içdi; bu, Srimi heyrətə saldı. Az qalmışdı ki, “komandanların” kimliyi üzə çıxsın. Lakin Loki tez araya girdi, bunu belə izah etdi ki, Freyja Jotunheymə gəlməyi elə həsrətlə gözləyirmiş ki, bir həftə yemək yeməyib. Bununla da sirlərinin açılması təhlükəsinin qarşısını aldı. Srim gəlini öpmək üçün fatanı qaldıranda Torun ona dikilmiş od-alov saçan hirsli gözlərini gördü və yenə çaşıb qaldı. Loki bu dəfə də vəziyyətdən çıxış yolu tapdı. Dedi ki, gəlin toyun həsrətilə bir həftədir yatmır və budur, indi gözləri qızdırma verir. Bundan sonra Srim əmr etdi ki, çəkici gətirsinlər.  Onu gəlinin ətəyinin altına qoydu ki, toy boyunca orada qalsın. Tor çəkici əlinə alıb şaqqanaq çəkdi. Əvvəlcə çəkiclə Srimi öldürdü, sonra o biri divlərin və bütün qohum-əqrəbalarının axırına çıxdı. Bununla da qorxunc məsələ xoşbəxt sonluqla tamamlanmış oldu. Çox dolanbac mif oldu. Bunun arxasında duran əsas məna nədir? Bu, sadəcə əylənmək üçün düşünülmüş bir rəvayət deyil. Bu mif həm də nəyisə izah etməyə çalışır. Yozumlardan biri belə ola bilər: Quraqlıq olanda insanlar yağışın yağmamasına səbəb axtarıblar. Ola bilərmi ki, Torun çəkicinin başında bir iş var, şər qüvvələr onu oğurlayıblar? Bəlkə də bu mif ilin fəsillərinin dəyişməsinə bir izahdır: qışda təbiət ona görə ölür ki, Torun çəkici şər qüvvələrin diyarında olur. Yazda isə o, nəhayət, qələbə çalıb çəkicini geri alır. Beləcə, miflər insanlara anlaya bilmədikləri şeyləri anlamaqdan ötrü izah verirlər. Lakin mif sadəcə izah deyil. İnsanlar miflərlə bağlı ayinlər də həyata keçirirdlər. Onların  quraqlığa və ya məhsul qıtlığına cavabının mifdəki hadisələri canlandıran bir tamaşa oyununa çevrildiyini təsəvvürümüzdə canlandıra bilərik. Bəlkə də bir kəndli çəkici divlərdən geri almaq üçün sinəsindən daş-qaş asılmış paltar geyinirdi. Belə etməklə insanlar tarlalara məhsul bəxş edən yağışı yağdırmağa çalışırdılar. Dünyanın başqa hissələrindən də çoxlu nümunələr gətirmək olar, həmin nümunələrdə adamlar təbiət proseslərini sürətləndirməkdən ötrü öz miflərini dramatikləşdiriblər. İndiyədək biz yalnız Skandinav mifologiyasına qısaca göz atdıq. Tor və Odin, Freyrvə Freja, Hodervə Balder, həmçinin başqa tanrılar haqda saysız miflər mövcuddur. Bu cür mifoloji anlayışlar fiilosoflar onlara qarşı çıxana qədər bütün dünyanı bürümüşdü. Mifoloji dünya mənzərəsi ilk fəlsəfənin meydana gəldiyi Yunanıstanda da mövcud idi. Yunan tanrılarının hekayətləri əsrlərlə nəsildən-nəslə keçirdi. Yunanıstanda tanrıların bir neçəsinin adlarını sadalasaq,  bunlar idi: Zevs və Apollon, Hera və Afina, Dionis və Asklepios, Herakl və Hefastas. Eramızdan əvvəl -cü ildə yunan mifologiyasının böyük bir hissəsi Homer və Hesiod tərəfindən qələmə alındı. Bu, tamamilə yeni vəziyyət yaratdı. Artıq miflər yazılı şəkildə mövcud idi, onları müzakirə etmək mümkün idi. Erkən yunan filosofları Homerin mifologiyasını tanrılar həddən artıq insanları xatırlatdığına, insanlar kimi eqoist və etibarsız olduğuna görə, tənqid edirdilər. İlk dəfə idi ki, miflərin insan düşüncəsinin məhsulu olduğu deyilirdi. Bu baxışı dilə gətirənlərdən biri eramızdan əvvəl təxminən -ci ildə doğulmuş filosof Ksenofan idi. O deyirdi ki, tanrıları insanlar uydurublar, inanıblar ki, onlar da özləri kimi doğulur, bədənləri olur, paltar geyinirlər, danışırlar. Misirlilər tanrıların qara və yastıburun olduqlarına inanıblar, Frakiyalılar tanrıları mavi gözlü, düz saçlı təsəvvür ediblər. Öküzlər, atlar, şirlər  təsəvvür edə bilsəydilər, onlar öz tanrılarını öküz, at, şir şəklində təsvir edərdilər! Həmin dövrdə yunanlar çoxlu şəhər-dövlətlər yaratdılar. Bu şəhər-dövlətlər bütün əl işlərini qulların gördüyü, vətəndaşlarınsa bütün vaxtlarını siyasətə və mədəniyyətə həsr etdiyi Yunanıstanda, Cənubi İtaliyada və Kiçik Asiyada olan yunan müstəmləkələrində meydana gəlirdi. Bu şəhər mühitlərində insanlar tamamilə yeni cür düşünməyə başladılar. Hər bir vətəndaş cəmiyyətin necə qurulmasına dair məsələ qaldıra, şübhəsini dilə gətirə, eləcə də vətəndaşlar qədim miflərlə razılaşmadan fəlsəfi suallar qaldıra bilərdilər. Biz bunu mifoloji düşüncə tərzindən təcrübə və məntiqə əsaslanan düşüncə tərzinə inkişaf keçidi hesab edirik. Erkən yunan filosofların məqsədi təbii proseslərin izahında fövqəltəbii deyil, təbii izahlar tapmaq idi”.

*Jostein Gaarder. Sofinin Dünyası- Kitabı buradan oxuya bilərsiniz

80 ŞƏRH

 1. I just want to tell you that I am beginner to blogging and site-building and truly savored this website. Likely I’m going to bookmark your blog post . You surely have really good articles and reviews. Many thanks for sharing your webpage.

 2. I really hope to show you that I am new to writing and really loved your post. Quite possibly I am going to store your blog post . You truly have extraordinary article blog posts. Love it for discussing with us your current blog page

 3. I do agree with all of the concepts you’ve introduced in your post. They are really convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are too quick for starters. May you please extend them a little from next time? Thanks for the post.

 4. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 5. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 6. I got what you mean , appreciate it for putting up.Woh I am thankful to find this website through google. “Do not be too timid and squeamish about your actions. All life is an experiment.” by Ralph Waldo Emerson.

 7. What i do not realize is in fact how you are no longer really a lot more neatly-liked than you might be now. You are so intelligent. You know therefore considerably in relation to this subject, produced me for my part believe it from so many various angles. Its like men and women are not interested unless it’s one thing to accomplish with Lady gaga! Your individual stuffs great. All the time handle it up!

 8. I’m just commenting to make you understand what a wonderful experience my cousin’s princess encountered reading through your web site. She noticed lots of pieces, including what it’s like to possess a great coaching spirit to make most people smoothly fully understand chosen tricky things. You actually did more than people’s expectations. Many thanks for delivering these invaluable, trusted, revealing as well as unique thoughts on that topic to Julie.

 9. I’m still learning from you, while I’m making my way to the top as well. I absolutely love reading everything that is posted on your site.Keep the posts coming. I enjoyed it!

 10. I do believe all the ideas you’ve presented on your post. They are really convincing and can certainly work. Still, the posts are too quick for newbies. May just you please extend them a little from subsequent time? Thank you for the post.

 11. I do believe all of the concepts you have offered to your post. They are very convincing and can certainly work. Still, the posts are too short for newbies. May just you please extend them a little from next time? Thank you for the post.

 12. Thank you a lot for giving everyone an extremely brilliant chance to read in detail from this site. It is often very kind and as well , packed with a great time for me and my office co-workers to search your website on the least three times a week to learn the new secrets you have. Not to mention, I am certainly satisfied for the breathtaking principles you give. Some 4 points in this post are easily the most effective I have ever had.

 13. F*ckin’ tremendous things here. I am very satisfied to see your article. Thanks so much and i am having a look ahead to touch you. Will you please drop me a e-mail?

 14. You could definitely see your skills within the paintings you write. The world hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid to mention how they believe. At all times go after your heart.

 15. I simply wanted to say thanks once more. I do not know the things I would have created in the absence of the actual tricks revealed by you over my field. Certainly was a real fearsome concern in my view, but discovering a well-written approach you processed that made me to leap over delight. I’m happier for this information and thus trust you recognize what an amazing job you were carrying out teaching people through the use of a blog. Most probably you’ve never encountered any of us.

 16. Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such magnificent info being shared freely out there.

 17. I’ve been browsing online more than three hours these days, but I by no means found any fascinating article like yours. It¡¦s beautiful value sufficient for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made good content material as you probably did, the internet shall be a lot more helpful than ever before.

 18. I like the valuable info you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here regularly. I am quite certain I will learn many new stuff right here! Best of luck for the next!

 19. I have not checked in here for some time as I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 20. Hello, i think that i saw you visited my weblog so i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to enhance my web site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 21. It is really a nice and helpful piece of information. I¡¦m satisfied that you just shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 22. hi!,I like your writing very much! share we be in contact more about your article on AOL? I need an expert on this space to solve my problem. Maybe that’s you! Taking a look forward to see you.

 23. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 24. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I have shared your web site in my social networks!

 25. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

 26. I am really impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it is rare to see a nice blog like this one nowadays..

 27. I¡¦m not certain where you are getting your info, but great topic. I must spend a while finding out much more or figuring out more. Thank you for fantastic information I was in search of this information for my mission.

 28. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 29. Hi, Neat post. There is a problem together with your site in internet explorer, may check this… IE still is the marketplace leader and a huge component of other folks will miss your great writing due to this problem.

 30. We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site provided us with valuable info to work on. You have done a formidable job and our whole community will be grateful to you.

 31. I am extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a great blog like this one nowadays..

 32. I really desire to advise you that I am new to online blogging and completely cherished your website. Very likely I am likely to bookmark your blog post . You truly have superb article material. Like it for discussing with us your very own domain report

 33. Good morning here, just turned out to be aware of your weblog through Search engines like google, and have found that it’s very entertaining. I’ll value in the event you carry on this.

 34. I have not checked in here for some time as I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I¡¦ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 35. We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your web site offered us with valuable information to work on. You’ve done an impressive job and our whole community will be grateful to you.

 36. Thanks for any other informative site. Where else may I get that kind of information written in such an ideal manner? I’ve a challenge that I am just now running on, and I have been at the look out for such information.

 37. Keep up the good work , I read few blog posts on this internet site and I believe that your site is very interesting and has got bands of wonderful info .

 38. of course like your web site but you need to check the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to inform the truth on the other hand I¡¦ll certainly come back again.

 39. Great – I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme . a tones way for your client to communicate. Nice task.

 40. you’re in reality a excellent webmaster. The site loading velocity is amazing. It seems that you are doing any unique trick. Also, The contents are masterpiece. you’ve performed a fantastic activity in this topic!

 41. What i don’t realize is if truth be told how you’re not actually a lot more neatly-favored than you may be now. You are very intelligent. You recognize thus considerably when it comes to this topic, produced me for my part imagine it from numerous various angles. Its like men and women are not interested unless it¡¦s something to do with Lady gaga! Your individual stuffs great. At all times deal with it up!

 42. Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Extremely useful info specifically the last part 🙂 I care for such information a lot. I was looking for this particular information for a very long time. Thank you and best of luck.

 43. Thank you, I’ve just been searching for info approximately this topic for a long time and yours is the best I’ve discovered till now. However, what in regards to the conclusion? Are you sure about the supply?

 44. Wonderful beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a blog web site? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

CAVAB YAZ

Zəhmət olmasa şərhinizi daxil edin!
Zəhmət olmasa adınızı buraya daxil edin