Freud – insanın seksual həyatı (psixoanaliz)

127

İnsanın seksual həyatı

Seksuallıq, ilk növbədə, ədəbsiz olan, haqqında danışılması qadağan olandır. “Seksuallıq” anlayışının məzmununu müəyyən etmək elə də asan deyil. Bəlkə də, ən doğrusu, belə demək olardı ki,  seksuallıq iki cinsin fərqliliyi ilə bağlı olan hər şeydir. Əgər diqqət mərkəzinə cinsi aktı qoysaq, o zaman da deyəcəksiniz: Seksuallıq – həzz almaq məqsədi ilə, bədənlə, xüsusilə digər cinsin cinsiyyət orqanları ilə hər şeydir və nəticədə genitaliyaların birləşməsinə və cinsi aktın icrasına istiqamətlənmişdir. Yox, əgər siz nəslin davam etdirilməsini seksuallığın mahiyyəti saysanız, onda nəslin davamına xidmət etməyən və buna baxmayaraq, yenə də müəyyən dərəcədə seksual olan (məsələn, masturbasiya və hətta öpüş kimi) bir sıra şeyləri istisna etməyə risk edirsiniz.

Seks – cinslərin əksliklərinin, həzzin alınmasının, nəslin davamının və gizlədilən ədəbsizliyin xarakterinin hesaba alınmasından qurulandır. Biz “seksual həyatı” kəskin şəkildə adi orta təmsilçidən fərqlənən fərdlər qrupu ilə tanış olduq. Bu “azğın” qruplardan  biri öz cinsi ilə seks münasibətləri qurur. Belə şəxsləri biz homoseksuallar və ya dönüklər adlandırırıq.

Heteroseksuallar öz seksual obyekti ilə nə edirsə, homoseksuallar da onu edir. Amma çoxlu sayda qeyri-normal qruplar var ki, onların seksual həyatı getdikcə  normadan çox kənara çıxmağa başlayır. Biz onları 2 yerə ayırırıq:

 1. Seksual obyekti dəyişmişlər (homoseksuallar);
 2. Seksual məqsədi dəyişmişlər (sadistlər).

Birinci qrupa o kəslər aiddir ki, genitaliyaların birləşməsindən imtina etmişdir və cinsi akt zamanı tərəfdaşının genitaliyasını bədənin başqa hissəsi yaxud sahəsi ilə əvəz edir; bununla yanaşı, onlar üzvü orqanın çatışmazlığını hesaba almırlar və iyrəncliyin sərhədlərini keçirlər. (Ağız, vaginanın yerinə arxa keçid)

Bura həmçinin başqaları da aiddir, hansılarında ki, genitaliyalara maraq qorunsa da,  bu maraq seksual deyil, başqa funksiyalarla bağlıdır. Uşağın tərbiyəsi zamanı ədəbsiz kimi arxa plana atılan ifrazat funksiyaları bütövlükdə özünə seksual maraq oyada bilər. Digərləri, ümumən genitaliyalardan obyekt kimi imtina etmişdir. Və onların yerinə istəkli obyekt kimi bədənin başqa hissəsini – qadın döşünü, ayağını, saçını qoymuşdur. Başqa qrup kəslərin-fetişistlərin bütün istəklərini geyimin hansısa predmeti, ayaqqabı, alt paltardan nəsə icra edir. Bu sırada növbəti yeri o şəxslər tutur ki, bütün obyekti istəsə də, ona qarşı tamamilə qəribə yaxud iyrənc tələblər qoyur, hətta elə ki, obyekt müdafiəsiz meyit olsun və onu öz cinayət zorakılıqlarında ondan həzz almaq üçün belə edirlər. Bu sahədən dəhşətlər kifayət edər!

Digər qrupa, öz seksual istəklərinin məqsədi kimi normal şəraitdə sadəcə giriş və hazırlıq olan əməlləri təyin edən azğınlıqlar başçılıq edir, başqa sözlə, digər şəxsi məhz seyretmə və əlləşdirmə yaxud onu intim hərəkətlərin icrası zamanı seyretmə yaxud gizli olmalı olan öz şəxsi bədən hissələrini açması, kiçicik ümidlə ki bu hərəkətlər eyni cavab reaksiyası ilə mükafatlandırılacaq. Ardınca sadistlər və onların antipodu – mazoxistlər gəlir. Başqaları da var ki, onlarda bir neçə belə anormallıq birləşir və iç-içə keçir və nəhayət, biz həmçinin öyrənirik ki, bu qruplardan hər biri iki növdə mövcud olur, seksual təminolunmağı reallıqda axtaranlarla yanaşı, elələri də var ki, bu təminolunmağı sadəcə təsəvvürlərində canlandırmaqla kifayətlənirlər.

Adı çəkilən azlıqların (yaranması) imkanlarının və onların normal seksuallıq adlanan şeylərə əlaqəsinin nəzəri izahı üçün qarşımızda qaçılmaz tapşırıq durur. Bu məsələdə bizə mövcud baxışlar və iki yeni fakt kömək edəcək. İlk olaraq, biz İvan Bloxa (1902-1903) borcluluq; o, seksual məqsəddən belə kənara çıxmağın, seksual obyektə belə zəifləmiş münasibətin qədim zamanlardan və bütün xalqlarda, həm ən primitiv xalqlarda, həm də yüksək sivilizasiyalı xalqlarda da mövcud olmasının qəbul edilən və hamı tərəfindən tanınan olmasına işarə etməklə, bu azğınlıqların  “degenerasiya əlamətləri” olduğu fikrini dəyişdirdi.

Nevrotik simptomlar seksual təminolunmanın əvəzolunmasıdır. Paranoya qanunauyğun olaraq həddən artıq güclü homoseksual təhriklərə müqavimət cəhdləri nəticəsində əmələ gəlir. İsterik nevrozun simptomları orqanların bütün sistemlərində yarana və bununla da bütün funksiyaları poza bilər. Bədən orqanları, onların funksional rolundan başqa, həmçinin seksual-erogen-mahiyyət daşıyır. Və əgər seksual olan onlara həddən artıq sahiblənirsə, onda bu funksional tapşırığın icrası pozulur.

SHN-ın təzahür etdiyi simptomların çoxsaylı birləşməsindən ən vacibləri, sən demə, çox güclü sadist, başqa sözlə, məqsədinə görə sapqın ,seksual təhriklərin təsiri altında yaranır və SHN-nın strukturuna uyğun olaraq simptomlar əsasən, bu istəklərin əks təsirinə xidmət edir yaxud razıqalma (təminolunma) və ona qarşıdurma arasında mübarizəni ifadə edir. Lakin razıqalmanın özü də bu zaman zərərgörmüş olmur, o, istədiyinə xəsarətlərin davranışında dolayı yollarla nail olur və başlıca olaraq, onları öz işgəncəçilərə çevirərək onların öz şəxsiyyətinə qarşı istiqamətlənir. Xəstələrin uzunmüddətli düşüncələri ilə müşaiyət olunan nevrozların digər formaları aktların fövqəlseksuallaşdırılmasına uyğun gəlir, hansılar ki adətən, normal cinsi razıqalmaya, başqa sözlə, nəzərdən keçirməyə, əlləməyə və tədqiq etməyə xidmət edir. Toxunma həyəcanlılığının və əllərin sayrışan şəkildə yuyulmasının xüsusi mahiyyəti bunda öz izahını tapır. Gizli təkrarlama və modifikasiya növündə sarışan əməllərin təəccüb edəcək qədər çox hissəsi masturbasiyaya bağlanır.

Normal seksual razıqalmadan imtina zamanı nevrozla xəstələnmək mümkündür. Bununla yanaşı, biz bayaq haqqında dediyimiz ikinci yeni fakta gəlib çıxırıq. Psixoanalitik tədqiqat həmçinin uşağın seksual həyatı ilə məşğul olmağa məcbur idi. Məhz ona görə ki, (böyüklərin) simptomlarının təhlili zamanı beynimizə gələn xatirələr və düşüncələr daima erkən uşaqlıq dönəminə götürür. Uşaqlıqda bütün təcavüzkarlığın köklərini tapmaq olar.

İnsan cəmiyyətinin motivi son nəticədə iqtisadidir (qənaətcildir); öz üzvlərini onların əməyi olmadan təmin edə bilmək üçün kifayət qədər həyati vasitələri olmadığından o öz üzvlərinin sayını məhdudlaşdırmalı , onların enerjisini isə seksual fəaliyyətdən yayındırmalı və əməyə yönəldilməlidir. Uşağın seksual həyatı haqqında mühakimə apara  bilməyimiz üçün libido anlayışı təklif edirik. Libido, tamamilə aclığa analoji olaraq, meylin, indiki halda seksual meylin ifadə olunduğu qüvvə adlanır. Necə ki, aclıqda qidaya meyl ifadə olunur. Südəmər körpənin ilk seksual təhrikləri digər həyati vacib funksiyalarla təzahür edir. Onun başlıca marağı bildiyimiz kimi qida qəbuluna yönəlib. O, doyduğu zaman sinədə yatarkən, onda razıqalma ifadəsi təzahürünü tapır, hansı ki, gələcəkdə cinsi orqazmın yaşanmasından sonra təkrar olunacaqdır. Biz deyirik ki, əmmə aktı öz –özlüyündə ona həzz vermişdir. Məlum olduğu kimi, daha sonra uşaq əmmədən yatmır. Bu əməlin seksual tələbinə Macarıstanda yaşlı həkim dr. Lindner (1879 ) qeyd edirdi.  Biz bu həzzin alınmasını sadəcə ağız və dodaq zonalarının oyanmasına aid edə bilərik, bədənin bu hissəsini erogen zonalar, əmmə zamanı əldə olunmuş həzzi isə seksual adlandırırıq. Ana döşünü əmmə bütün seksual həyatın çıxış nöqtəsi olur. Təxəyyül ana döşünü seksual meylin ilk obyekti kimi daxil edir. Lakin əvvəl körpə ondan əmmə aktı zamanı imtina edir və öz bədəninin hissəsi ilə əvəz edir. Lindnerin dediyi kimi körpə əmmədən onanizmə keçəndə bu, vacib yaşantıya çevrilir. Əmmənin mahiyyətinin üzə çıxarılması sayəsində biz uşaq seksuallığının iki əsas xüsusiyyəti ilə tanış olduq. O, vacib üzvü təlabatların ödənilməsi ilə əlaqədar yaranır və avtoerotik şəkildə təzahür edir, başqa sözlə, öz obyektlərini öz bədənində axtarır və tapır. Biz nəticə çıxarırıq ki, körpə sidik ifrazı, defekasiya (nəcisləmə) həzz duyğularını yaşayır. Əgər uşaqda ümumiyyətlə seksual həyat varsa, onda o azğın xarakterdə olmalıdır, ona görə ki, müəyyən qaranlıq limanlardan başqa, uşaqda seksuallığı nəslin artırılması funksiyası edən heçnə yoxdur. Digər tərəfdən, bütün azğınlıqların ümumi xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onlar nəsil artırma məqsədi güdmür. Uşaq seksuallığı çox erkən, bəzən 3 yaşa qədər başlayır. Bu uşağa heçnə verməyən cinslərin fərqi ilə əlaqədar deyil, belə ki, ən azından  oğlan hər iki cinsə eyni kişi genitaliyalarını şamil edir. Sonra onları artıq Edip komplesi ilə əlaqədar olaraq bilirik.  Qız klitoru uşaq vaxtı əsasən penis rolunu oynayır, o, xüsusi qıcıqlanma daşıyıcısı avtoerotik həzzin yaşandığı yer olur. Kiçik qızın qadına çevrilməsi, əsasən, bu həssaslığın klitordan vaxtında və tam olaraq vaginanın girişinə köçürülməsindən asılıdır. Uşaqların seksual marağı əvvəllər daha çox uşaqların necə əmələ gəlməsi probleminə yönəlir. Lap əvvəldən uşaqlar bir nəfər kimi əmindirlər ki, uşağın doğulması bağırsaq vasitəsilə həyata keçirilir, yəni uşaq belə çıxır ki, nəcis topası kimi doğulur.

 

Mənbəə :Фреуд 3. Введение в психоанализ :Лекции.М. :Наука,1989,с. 192-203

Tərcümə: Məhərrəm Əliyev

Redaktə etdi: Şəfiqə Babayeva (24.11.2017)

127 ŞƏRH

 1. I just want to mention I’m very new to blogging and site-building and seriously savored your website. Most likely I’m want to bookmark your blog . You actually come with amazing posts. Regards for sharing with us your web page.

 2. I simply want to mention I’m newbie to blogging and site-building and absolutely loved your website. Very likely I’m going to bookmark your website . You surely come with impressive articles. Kudos for sharing with us your blog.

 3. I just want to tell you that I’m very new to blogging and really loved you’re website. Probably I’m want to bookmark your blog . You absolutely have impressive articles and reviews. Cheers for sharing with us your web site.

 4. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 5. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 6. I simply have to show you that I am new to writing and undeniably adored your write-up. Likely I am probably to store your blog post . You indeed have wonderful article content. Admire it for discussing with us the best domain webpage

 7. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 8. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 9. I really have to advise you that I am new to putting up a blog and certainly valued your work. Probably I am probably to remember your blog post . You certainly have excellent article information. Be Grateful For it for share-out with us your favorite web document

 10. I simply couldn’t go away your website before suggesting that I extremely enjoyed the usual info a person supply to your visitors? Is gonna be back regularly in order to inspect new posts.

 11. Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such great information being shared freely out there.

 12. Thank you for sharing excellent informations. Your web-site is so cool. I’m impressed by the details that you’ve on this web site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found just the information I already searched everywhere and simply could not come across. What an ideal website.

 13. I haven’t checked in here for a while since I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I’ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 14. Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is magnificent blog. A fantastic read. I’ll definitely be back.

 15. I have recently started a web site, the info you provide on this website has helped me greatly. Thank you for all of your time & work. “Never trust anybody who says ‘trust me.’ Except just this once, of course. – from Steel Beach” by John Varley.

 16. Youre so cool! I dont suppose Ive read anything similar to this prior to. So nice to find somebody with some original ideas on this subject. realy appreciation for starting this up. this fabulous website is one area that is needed on-line, somebody if we do originality. useful project for bringing interesting things to your world wide web!

 17. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your web site provided us with valuable information to work on. You’ve done a formidable job and our entire community will be grateful to you.

 18. I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

 19. I¡¦ll right away clutch your rss feed as I can not in finding your email subscription link or newsletter service. Do you have any? Please allow me recognise so that I could subscribe. Thanks.

 20. I’ve been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.

 21. Some truly superb blog posts on this site, regards for contribution. “Once, power was considered a masculine attribute. In fact, power has no sex.” by Katharine Graham.

 22. Someone necessarily assist to make significantly articles I’d state. That is the very first time I frequented your web page and thus far? I amazed with the research you made to make this particular put up amazing. Wonderful job!

 23. Wow! This can be one particular of the most beneficial blogs We’ve ever arrive across on this subject. Basically Great. I’m also a specialist in this topic therefore I can understand your hard work.

 24. Great – I should certainly pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your client to communicate. Nice task.

 25. Hi, Neat post. There’s an issue with your website in internet explorer, could check this¡K IE still is the market chief and a huge component to folks will leave out your fantastic writing because of this problem.

 26. A person essentially help to make critically posts I would state. This is the very first time I frequented your web page and thus far? I surprised with the research you made to create this particular publish extraordinary. Magnificent job!

 27. Normally I do not read post on blogs, but I would like to say that this write-up very compelled me to take a look at and do so! Your writing taste has been surprised me. Thank you, very great article.

 28. I have not checked in here for a while since I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 29. Thanks , I’ve recently been looking for info about this subject for ages and yours is the greatest I have found out so far. However, what concerning the conclusion? Are you certain in regards to the supply?

 30. Thank you for every other informative blog. Where else may just I get that kind of information written in such an ideal way? I’ve a project that I am simply now operating on, and I have been on the glance out for such information.

 31. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

 32. Nice blog here! Also your website lots up very fast! What host are you the usage of? Can I am getting your affiliate hyperlink on your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 33. I happen to be commenting to make you know what a wonderful discovery my child enjoyed using your web page. She picked up such a lot of pieces, including what it is like to have an ideal helping style to let other individuals without problems learn about selected hard to do subject areas. You truly did more than readers’ expectations. Many thanks for giving such important, trusted, educational as well as fun tips about the topic to Emily.

 34. I wish to point out my love for your kindness in support of those people that have the need for help on your subject. Your personal dedication to getting the message all-around had become pretty helpful and have specifically permitted guys like me to get to their pursuits. Your new insightful information entails a whole lot a person like me and extremely more to my peers. Regards; from each one of us.

 35. I simply could not depart your web site before suggesting that I really loved the standard info a person provide to your guests? Is gonna be back ceaselessly to investigate cross-check new posts.

 36. I think this is one of the most significant info for me. And i’m glad reading your article. But want to remark on some general things, The site style is ideal, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 37. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 38. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 39. I am not sure where you are getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for excellent information I was looking for this info for my mission.

 40. Wow, fantastic blog structure! How long have you ever been running a blog for? you make blogging glance easy. The full glance of your web site is great, as neatly as the content!

 41. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 42. hello!,I really like your writing very a lot! proportion we keep in touch extra about your article on AOL? I require a specialist on this area to unravel my problem. Maybe that is you! Having a look ahead to see you.

 43. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 44. I will immediately grasp your rss as I can’t to find your email subscription hyperlink or newsletter service. Do you’ve any? Kindly permit me know in order that I could subscribe. Thanks.

 45. I like what you guys are up too. Such clever work and reporting! Keep up the excellent works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my website :).

 46. Good ¡V I should certainly pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all tabs and related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, web site theme . a tones way for your client to communicate. Nice task..

 47. It¡¦s actually a nice and helpful piece of information. I am glad that you shared this useful info with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

 48. great submit, very informative. I wonder why the other specialists of this sector don’t notice this. You must proceed your writing. I am sure, you have a great readers’ base already!

 49. I just wish to inform you you that I am new to posting and undeniably liked your website. Likely I am inclined to save your blog post . You literally have excellent article materials. Get Pleasure From it for share-out with us your favorite internet webpage

 50. I merely intend to share it with you that I am new to posting and really valued your review. Likely I am prone to bookmark your blog post . You really have great article content. Acknowledge it for giving out with us your current site webpage

 51. Good morning there, just turned out to be mindful of your weblog through Search engines like google, and found that it’s quite good. I’ll be grateful in the event you keep up this post.

 52. I do consider all of the ideas you have presented on your post. They are really convincing and can certainly work. Nonetheless, the posts are too quick for starters. May just you please extend them a bit from next time? Thanks for the post.

 53. We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your site offered us with valuable information to work on. You’ve done a formidable job and our entire community will be thankful to you.

 54. Hiya, I’m really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish just about gossips and web and this is actually annoying. A good site with interesting content, that is what I need. Thanks for keeping this website, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

 55. I have recently started a site, the info you provide on this site has helped me greatly. Thanks for all of your time & work. “Money is power, freedom, a cushion, the root of al evil, the sum of all blessings.” by Carl Sandburg.

 56. Hello there, I found your website by means of Google at the same time as looking for a similar subject, your web site came up, it looks good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 57. you are in point of fact a excellent webmaster. The web site loading speed is amazing. It kind of feels that you’re doing any unique trick. Furthermore, The contents are masterwork. you’ve done a wonderful task on this subject!

 58. Hi, Neat post. There’s an issue along with your web site in web explorer, would test this¡K IE nonetheless is the marketplace chief and a big section of people will pass over your excellent writing due to this problem.

 59. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Today bloggers publish only about gossips and web and this is actually annoying. A good site with interesting content, this is what I need. Thank you for keeping this site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

 60. I’ve recently started a web site, the information you provide on this site has helped me greatly. Thanks for all of your time & work. “A creative man is motivated by the desire to achieve, not by the desire to beat others.” by Ayn Rand.

 61. I do agree with all of the ideas you’ve introduced for your post. They are really convincing and will definitely work. Nonetheless, the posts are too short for newbies. May you please prolong them a little from next time? Thanks for the post.

 62. Hiya, I am really glad I have found this info. Today bloggers publish only about gossips and net and this is actually frustrating. A good web site with interesting content, this is what I need. Thank you for keeping this site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

 63. Undeniably believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be on the internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people consider worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 64. I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Keep up the superb works guys I¡¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my web site 🙂

 65. You could definitely see your enthusiasm in the paintings you write. The world hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe. All the time follow your heart. “Until you walk a mile in another man’s moccasins you can’t imagine the smell.” by Robert Byrne.

 66. I wish to get across my love for your kindness giving support to people that actually need guidance on that niche. Your real commitment to passing the message along was rather insightful and has in most cases encouraged somebody much like me to achieve their ambitions. Your own useful hints and tips indicates this much a person like me and additionally to my fellow workers. Many thanks; from everyone of us.

 67. I and also my pals have already been viewing the excellent ideas on your site while all of a sudden I got an awful feeling I never thanked the web blog owner for those techniques. Those people ended up warmed to study all of them and have actually been using them. Appreciation for simply being very helpful and also for considering some outstanding ideas most people are really needing to understand about. My sincere regret for not expressing gratitude to you sooner.

 68. Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is wonderful, as well as the content!

 69. I do agree with all of the ideas you have presented to your post. They’re really convincing and can definitely work. Nonetheless, the posts are very short for novices. Could you please lengthen them a bit from subsequent time? Thanks for the post.

 70. Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it is really informative. I’m gonna watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!

 71. F*ckin’ amazing things here. I am very glad to see your article. Thank you a lot and i’m taking a look forward to contact you. Will you kindly drop me a mail?

 72. I do believe all of the ideas you have introduced for your post. They’re really convincing and can certainly work. Still, the posts are very quick for newbies. May just you please prolong them a bit from subsequent time? Thank you for the post.

 73. you’re in point of fact a good webmaster. The web site loading velocity is amazing. It kind of feels that you’re doing any unique trick. Furthermore, The contents are masterwork. you’ve done a fantastic activity in this matter!

 74. I really wanted to write down a quick comment to express gratitude to you for the great steps you are giving on this site. My long internet look up has at the end of the day been paid with useful details to share with my family. I would express that we website visitors actually are extremely blessed to dwell in a good community with so many marvellous professionals with valuable guidelines. I feel really blessed to have used your entire website and look forward to many more excellent minutes reading here. Thanks once more for all the details.

 75. Excellent post. I was checking continuously this blog and I’m impressed! Extremely useful info specifically the last part 🙂 I care for such info much. I was seeking this particular information for a very long time. Thank you and best of luck.

 76. I just couldn’t leave your site prior to suggesting that I extremely enjoyed the usual information an individual supply in your visitors? Is gonna be back steadily in order to check up on new posts

 77. I’ve recently started a blog, the information you provide on this website has helped me tremendously. Thanks for all of your time & work. “The inner fire is the most important thing mankind possesses.” by Edith Sodergran.

CAVAB YAZ

Zəhmət olmasa şərhinizi daxil edin!
Zəhmət olmasa adınızı buraya daxil edin