Orfizm (Orpheus) təlimi

91

Dualist bir təlim olaraq Orfizm

 

 

Xülasə

Hər din yarandığı coğrafiyanın mədəniyyətindən təsirlənərək meydana gəlir. Din bir həyat, fəlsəfə isə bir düşüncədir. Həyatımızda hər ikisinə də müvazinətli bir şəkildə ehtiyacımız vardır. Orfizm tarixdə Platon, Pifaqor kimi ilk filosofların təlimlərində yer alan bir dindir. Eyni zamanda o, Yunanıstanda həmin dövrdə var olan bir çox dinə meydan oxuyaraq yeni bir səhifə açmışdı, çünki günəş mərkəzli (heliosentrik) dinlər arasından tək tanrı düşüncəsini aşılayan ilk heliosentrik dindir. Orfizmin yaradıcısı mifoloji bir fiqur olan, musiqisi ilə hər kəsi valeh edən Orfeydir. Mövcud olduğu coğrafiyada qarşılaşdığı həvari  Pavelin başçılığı ilə formalaşan xristianlığa təlimləri ilə təkan vermişdir. Ruh köçü, ruhun ölümsüzlüyü, digər dünya inancı, əziyyətli bir dünya həyatı, insanı bədən və ruh olaraq ikiyə ayırmaq əsas xüsusiyyətlərindəndir.

GİRİŞ

E.ə. VII və VI yüzilliklərdə vacib sosial, fəlsəfi və dini hərəkatlar meydana gəlmişdir. Bu dəyişikliklərə  siyasi və iqtisadi amillər səbəb olur. Cəmiyyətin kral və əsilzadələrin hakimiyyəti altında olduğunu göstərən ifadələrə Homerin şeirlərində tez- tez rast gəlirik. Bu vəziyyət İoniyada sənaye və ticarətin inkişaf etməsi ilə birlikdə yeni varlı sinfin köhnə əsilzadə sinfinə rəqib olmasına qədər davam edib. Özünü inkişaf etdirən bu yeni siniflə birlikdə cəmiyyətdə siyasi və sosial bir şüur meydana gəldi. Köhnə siyasi quruluşun tənəzzülü yeni sosial və iqtisadi qaydaların vacibliyini təsdiqlədi. İnsanlarda fərdi şüur peyda olduqca onlar özlərini, ətraflarında baş verən hadisələri və yaşadıqları yeri düşünməyə , sorğulamağa və tanrı , təbiət və tanrıların qaydaları ilə bağlı mövzuları müzakirə etməyə başladılar. Bu dövr nəsihətləri ilə sadəcə Yunanıstanda deyil, bütün dünyada tanınan yeddi müdrikin yetişdiyi dövrdür. Bu hadisələr nəticəsində V yüzilliyin sonu və IV yüzilliyin əvvəllərində cəmiyyətə güclü təsir edən orfizmin yaranmasını izləyə bilir və onun Herodot, Evripid, Pifaqor və Platonun əsərlərində təzahürlərinə rast gələ bilirik.

ORFEY

Əslində Orfey adında biri yoxdur, fəqət tarix səhnəsində həqiqətlə mif arasındakı yerini alır. Aristotelə görə Orfey heç vaxt mövcud olmamış bir personajdır. Əgər həqiqətən də yaşamış biridirsə, təqdirəlayiq bir yenilikçi, dini bir lider və bu yolda ölən bir qəhrəmandır. Real və ya mifoloji personaj olmasından asılı olmayaraq Orfey çoşqun və çılğın saya biləcəyimiz şərab tanrısı Dionisə tam zidd bir şəxsdir. Orfey Apollon ilə ilham pərisi Kalliopanın oğludur. Yeddi telli lirin ustası, bütün təbiətin onu dinləməkdən doymadığı, ayaqlarının altında vəhşi heyvanların səssizcə uzandığı bir ozan və musiqiçidir. Əfsanəvi musiqiçilərin ən böyüyü olmaqla yanaşı eyni zamanda ölümsüzlüyün yolunu tapan və bunu açıqlayan, ilham paylayan bir teoloqdur. Lefran de Pompinyan onu “dünyanın ilk musiqiçisi” olaraq adlandırmışdır. Orfey günahlardan təmizlənmə düşüncəsini mifologiyaya qatan ilk şəxsdir. Yeraltı dünyanın tanrıları Hades və Persefonanı da cəzb edərək yoldaşını xilas etmək şansına çatacaqdır. Ustadı  Apollonun himayəsi altındadır və ondan lira çalmağı öyrənmişdir.  Apollonun onun atası olduğunu deyənlər də vardır. İndiyə qədər gördüyümüz Yunan qəhrəmanlarının heç birinə bənzərliyi yoxdur. Zəfərdən zəfərə qaçan, döyüş  meydanlarında möcüzələr yaradan, qılıncından qan damlayan bir qəhrəman deyil. O, həssas ürəkli, zərif , lirik və incə nəğmələri ilə könülləri fəth edən, maddi güclə edilə bilməyən igidlikləri sazıyla, sözüylə edən sənətkar  qəhrəmandır. Ezoterik bir dinin qurucusudur. Mövcud dini mətnləri şərh etməklə kifayətlənməmiş, eyni zamanda öz düşüncələrini də irəli sürmüşdür. Siciliyalı Diodora  görə Orfey dini ritualları Misirdə öyrənmişdir. Diodor və digərlərinin onu Dionis ilə əlaqələndirdiklərinə baxmayaraq Orfey bütün Yunan ezoterik dinlərinin yaradıcısı olaraq bilinir. Proklusa görə bütün Yunan ilahiyyatı Orfizm doktrinasının əsəridir. Yamvlixə  görə isə Pifaqor və Platonun “mövcud hər şey ədədi dəyərlərə əsaslanır” tezisinin dayağı Orfeydir. Platonun “Timey” adlı dialoq kitabı da Orfeydən qaynaqlanır. Ədəbiyyatda Orfeydən bəhs edilən ilk mətnə İran  döyüşlərindən əvvəl Yunan şairi İvikin bir əsərində rast gəlmək olar. Pindar da Orfeyin  şöhrətini artıran digər bir aşıqdır. O, Orfeyi mahnıların atası olaraq xarakterizə edir və Apollon ilə olan əlaqəsini xüsusilə qeyd edir. Pindarla eyni zamanda  yaşamış olan Simonidin şeirlərində isə Orfeyin musiqisiylə sakitləşən vəhşi heyvanlar görürük. Orfeydən bəhs edən ən köhnə mənbələrdən biri isə Esxilin “Likurq” adlandırılan dörd pərdəli pyesidir. Bu pyesin mətninin müəyyən bir hissəsinin itmiş olmasına baxmayaraq bəzi əhəmiyyətli nəticələr əldə etməyə  imkan verir. Bunlardan birində Otto Kern  Esxilin Orfeyi Apollona ibadət edən bir şəxs olaraq canlandırdığını  göstərir. Orfeyin Apollona ibadət etdiyi ilk dəfə burada nəzərə çarpır. Həmçinin Orfey Afinada tapılmış və tarixi e.ə  VI və V əsrlərə təsadüf edən sənət əşyalarında  qolunda lirası ilə pillələri çıxarkən təsvir edilir. Perikl dövrünə aid İtaliyanın cənubunda  tapılan qırmızı bir kraterdə ( çaxır və suyu qarışdırmaq üçün antik qab) isə frakiyalıların özlərindən gedərək dinlədikləri bir vəziyyətdə Orfey  qayaların üzərində oturaraq mahnı oxuyur. Roma dövrünə aid bir çox katakombalarda musiqisiylə bütün təbiətə təsir edən Orfey tez-tez təsvir edilir. Simonid Orfeyin gözəl nəğmələrini, Esxil inandırıcı səs tonunu, Evripid isə cazibədar danışığını, nəğmələrini və gitarada ifa etdiyi musiqi parçalarını öz əsərlərində qeyd edir.Səslərinin gözəlliyinə görə Orfey və Həzrəti Davudun eyni Tanrıdan ilham almasını iddia edənlər də vardır.

Orfeyin bilinən ən məhşur hekayəsi Evridika ilə bağlı olan kədərli bir hadisədir. Evridikanı bir ilan çalır və o ölür. Orfey Evridikanın ölümündən sonra çox böyük kədər içində olur və onun ardınca yeraltı dünyaya getməyə qərar verir. Orfeyin həyat yoldaşı Evridika üçün oxuduğu ağılar yeraltı dünyanı idarə edən Hades və Persefonanın diqqətini çəkir. Orfey yeraltı dünyaya çağırılır və ona kimsəyə təqdim edilməyən bir təklif irəli sürülür. Evridikanın yer üzünə yenidən dönməsi üçün tək bir şərt vardır: Orfey və Evridika birlikdə yer üzünə çıxacaqlar, lakin yer üzünə çıxana qədər Orfey yoldaşının üzünə baxmayacaq. Son çıxış nöqtəsinə gələnə qədər səbr edən, eşq atəşiylə tutuşub qovrulan Orfey özünə hakim ola bilməyib  arxaya çevrilir və Evridikanı xilas etmək şansını əldən verir. Sevdiyi qadın bir buxar kimi havaya yüksəlir və gözdən itir. Orfey onu tutmaq istəyir, lakin ruhları qayıqla cəhənnəm çayı Stiksdən keçirən qayıqçı Haron onu bir daha öz qayığına mindirməkdən imtina edir. Onun hekayəsi musiqinin gücünün ilk nümunəsidir. Çünki o, musiqisiylə insanların ruhlarını dincəldərək sülhə xidmət etmişdir. Tarixçi və dövlət adamı Polibiyə görə musiqinin insanlar üzərində sakitləşdirici bir təsiri vardır. Polibi  Arkadiyada yaşayan Kynaetheansların vəhşiliyini musiqini tərk etməkləri ilə əlaqələndirir.

Orfey Dionis kultunun içində olan bir çox qanlı səhnələri reform etməyə çalışmışdır. Orfey o dövrdə qaçılmaz , əzablı yuxuya bənzəyən ölümdən ruhları xilas etməyə çalışan bir ruh lideridir (psychopomp). Orfey təlimində inananlar ölümün taleləri olmadığına və eynilə Evridika kimi Hadesin cəhənnəmindən xilas olmağa inanırdılar. Yunan torpaqlarında ölümsüzlük ilk dəfə Orfey vasitəsilə dilə gətirilməkdədir. Pifaqor , Sokrat və Platon bu düşüncəni öz dövrlərində inkişaf etdirmişdirlər. Günümüzə qədər gəlib çatan Orfizm təlimlərdən əksəriyyəti bu şəxslər tərəfindən çatdırılmışdır.

Orfey də Dionis, Attis, Adonis, Herakl, Osiris və İsa Məsih kimi əzab çəkən xilaskarlar arasındadır. Bu xilaskarların  ortaq xüsusiyyəti onların təlimlərinə inananların  müəyyən bir əziyyətin sonunda təbii cənnətlərinə dönəcəkləri ideyasını təbliğ etmələridir. Orfizm təliminin ardıcılları  ölümdən sonrakı taleyimizin bu dünyadakı həyatımızla əlaqəli olduğu doktrinasını Yunan dünyasına ilk təqdim edən şəxslərdir. İsgəndəriyyəli  bir yəhudi tərəfindən yığılan Orfeyin Apokrifal təlimlərində Orfey təkallahlıq axtarışında olan və Allahın tək olduğu tezisini iddia edən ilk paqan dini müəllimidir. Orfeyin politeizmdən monoteizmə dönüşündə Misirə etdiyi səfərin təsiri olduğunu iddia edən yazıçılarla yanaşı bu düşüncəni inkar edən Fiçino kimi  yazıçılar da var.

Orfeyin ölümü də kədərlidir. Evridikanı ikinci dəfə itirdikdən sonra Orfey özünü yenidən musiqiyə qərq edir. Aylarca iztirabını dağlarda təbiətlə paylaşır.Orfey bir rəvayətə görə insanlara musiqi ilə sərxoş olmağı öyrətdiyi üçün ona nifrət edən Dionisin qadın müridləri olan Bakkhalar (Menadlar) tərəfindən öldürülmüşdür. Öldürüldükdən sonra başı və lirası  üzərək Midilli (Lesbos) adasına qədər gəlib. Apollon Orfeyin lirasını buradan alır və o, göy üzündə “Lira” bürcünə çevrilir. Pausanisasın rəvayətinə görə isə Orfey insanlara tanrıların möcüzələrini aşkar etdiyi üçün Zevsin ildırımı ilə vurularaq öldürülmüşdür.

Bir Təlim və Mifik Bir Din Olaraq Orfizm

Orfizm e.ə. VI əsrdə inkişaf etməyə başladı və Pifaqorun fikirləri ilə yekunlaşdı. Orfizmdə ruhun ilahiliyini və ölümsüzlüyünü,  bədənin çirkliliyini qeyd olunur, ölüm bir qurtuluş sayılırdı. Orfizmə görə içində olduğumuz dünya kənar dünya ilə müqayisə edildiyi  zaman önəmsiz qalır. Çünki orda hər şeyi əldə etmək şansımız vardır. Platon məlumat nəzəriyyəsini bu ənənənin təsiri altında inkişaf etdirmişdi. Orfizmə görə insan yaxşı və pisdən yaranan dualist bir quruluşdan peyda olur. Ənənəvi yunan düşüncəsindən fərqli olaraq Orfik inancda insan ruhu bədəninə və bu dünyaya bağlı deyildir. Platonun da ifadə etdiyi kimi Orfik inancda bədən bir həbsxana və ya məzardır. Ruh isə ölümsüzdür.

Evripid ehtimal ki, Orfizmdəm təsirlənərək belə deyir: “Ölüm bir həyatdır”. İçində olduğumuz dünya günahlarımıza görə  bir cəzadır, insan övladı ancaq kənar dünyada təmizlənəcək və Tanrı ilə görüşəcəkdir. Orfizm əslində Dionisizm təliminin reformasiya edilmiş halıdır. Dionisizm mədəni , sadə , ilkin , bəsit və duyğusal olduğu halda  Orfizm inkişaf etmiş ,gözdən keçirilmiş , detallı və intellektual bir təlimdir. Ortaq cəhətləri də çoxdur. Hər ikisi də eyni tanrıya – Dionisə fokuslanmışdır. Ölümsüzlüyü hədəfləmişlər və ayinlərdə bu hədəfə çatmağa çalışmışlar. Bütün bunlarla birlikdə Orfizmi Dionis təlimindən ayıran ən əsas fərq Orfizmin həyatı əziyyətli bir baxış tərzi ilə izah etməsidir. Bu din Yunanların əsas dini olmasa da, yunanların arasında rəngli fəlsəfi mübahisələrə səbəb olmuşdur. Orfizm  yunan düşüncə dünyasının təməlini qıraraq yeni səhifənin açılmasına səbəb oldu. O vaxt zehinlərdə bir maya vəzifəsi görərək  fərqli düşüncələrə təkan. E.ə. VI əsrdə yunanların qarşısında 2 yol var idi: İoniyalı fiziklərin təqib etdiyi rasional düşüncə və Orfizmin işarə etdiyi mistisizm. Bu iki axın ayrı-ayrı məcralardan axsa da, çox zaman yeni bir şey yaratmaq üçün bir araya gəlirdilər. Orfizmin harada başladığı tam olaraq bilinmir. Delfi, Fiv və Afina əsas mərkəzləridir. Bəziləri isə İtaliyanın cənubunda Sicilyadaki Kamarina, Sirakus və Krotonu əsas mərkəzləri olara tanıyırlar.

Orfizm o zaman məşhur olan politeist düşüncəyə qarşı çıxaraq panteizm düşüncəsini ortaya qoyur. Orfizm inancında tanrı təkdir və istənilən forma və şəkildə  universaldır. Bir çox Orfik mətndə Zevs tək bir tanrı olaraq xarakterizə edilir.

Bilindiyi kimi Dionis Zevsin Semeladan olan doğma oğludur. Bir rəvayətə görə qısqanc Heranın əmrinə uyan Titanlar Dionisi parça-parça edib  yeyiblər. Bu zaman Afina uşağın ürəyini alıb Zevsə çatdırmağı bacarmışdır. Zevsin baldırında saxladığı və tanrının ölümsüz cövhərini təşkil edən bu ürəkdən ikinci bir Dionis dünyaya gəlmişdir. Zevs oğluna edilən bu davranışı cavabsız buraxmamış və titanları ildırımla yandırıb kül etmişdir. Dionisi yeyib udmuş Titanların külləri içərisində Dionisdən bir cövhər qalmışdır. Orfik təlimə görə, insan övladı bu küllərdən meydana gəlmişdir.

Burada dualist bir düşüncə yaranır. İnsan övladında Dionisdən gələn ilahi bir hissə ilə yanaşı  titanlardan gələn maddi və günahkar bir quruluş da vardır. Buna görə insan Yer ilə Göyün, titanlarla tanrının qarışığından meydana gəlmişdir. İtaliyanın cənubunda tapılan bir kitabədə buna bənzər ifadələr vardır: “Mən ulduzlarla örtülü səma ilə torpağın uşağıyam ,fəqət mənim irqim cənnətdən gəlir. Özünüzü belə bilin”. Bu ifadələrdə insanın dualist quruluşu ortaya çıxır. İnsan bədəni torpağa, ruhu isə müqəddəs bir mənşəyə söykənir. Orfik təlimə görə insan dualist quruluşunun ilahi yönünü təmsil edən ruhunun  Titanlara dayanan bədənindən qurtulub azadlığa qovuşmasını gözləyir. Əbədi səadəti tapmaq üçün Dionisin çəkdiyi əziyyətin oxşarını çəkmək və bir sıra dünyəvi anlayışlardan yayınmaq lazımdır. Ölümdən sonra ruh Aidə getməyə məhkumdur və burada başqa bir bədənə bürünərək müəyyən bir vaxt qonaq qalır. Bu insanın alın yazısı, günahların bir nəticəsidir. Belə bir alın yazısı ilə qarşılaşmamaq üçün Orfizm təlimini yolunu getmək lazımdır. Ət yeməkdən, qan axıtmaqdan, yumurta və paxlalılardan , yunlu paltar geyinməkdən imtina etmək və hətta yun parça ilə dəfn olunma qadağası  bu təlimin şərtlərindən bəziləridir. Herodot ölümlə əlaqədar olaraq Orfizm və Misir adətlərini müqayisə etdiyi zaman bunları özəlliklə qeyd edir:

“Orfey və Dionis təlimlərində eyni qadağalara rast gəlinir ki, bunlar da  Misirdən və Pifaqorçulardan qaynaqlanır. Bu dinlərə iman gətirənlər yun parça içində dəfn olunmaq haqqına sahib deyildirlər.”

Herodotun hesabatlarına bunlardan başqa  inisiasiya və ayin mərasimləri  aiddir. Bütün edilən bu mərasimlər bədəndə həbs olunan ruhun günahdan təmizlənilməsi və reinkarnasiyası məqsədini təcəssüm etdirir. Cəhənnəmə düşmə bir cəza, günahın əvəzi və təmizlənmə müddətidir. Cəhənnəmdəki cəza müddəti tamamlandıqdan sonra ruh Yer üzündəki həyatına görə yeni bir bədən tapır. Ruh yeni bədəni axtararkən bu bədən hər zaman insan formasında olmaya bilər. Liza Lok “Orfey və Orfizm” adlı əsərində Orfizmin önə çıxan xüsusiyyətlərini bu formada düzmüşdür:

-Tək tanrı inancına yönəlmək

– Şeytanın varlığını qəbul etmək.

-Ruhun bədəndən ayrıla biləcəyini dərk etmək.

-Ruhun ölümsüzlüyünü qəbullanmaq.

-Günahın daimi  olduğunu vurğulamaq

-İnisiasiya olanlara mükafat, olmayanlara cəza verən bir kənar dünya inamı.

-Qan axıtmağı rədd etmək.

Orfizm və Pifaqorçuluq eyni düşüncənin erkək və dişi formaları olaraq göstərilə bilər. Birində vizual və fantastik elementlər varkən digərində isə rasional və elmi elementlər var. Biri, fərdi təmizlənməyə cavab verərkən digəri dövlət və cəmiyyətin tələblərinə cavab verir. Biri paklıq və çirklənmə qorxusu ilə doluykən digəri mülki nizam və xoşniyyətliliyin məqsədini tənzimləyir. Birində tədricolunmaya yönəliş varkən digərində özünü sənət üzərində ifadə edən etik bir mədəniyyətin qərarlaşmış intizamı vardır. Orfizmə inananlar arasında din qardaşlığı varkən Pifaqor cəmiyyəti yarı siyasi bir cəmiyyətdir. Orfizm riyazi və astronomik araşdırmaları nəzərə almır, Pifaqorçuluq isə astroloji və teoloji mübahisələrdən uzaqdır. Bütün bu saydığımız fərqliliklərə baxmayaraq bu iki ayrı düşüncə arasında  güclü uyğunlaşma vardır. Pifaqorçuluğu Orfizmin varisi olaraq görüb Orfizmi fəlsəfi bir axın olaraq da dərk edənlər vardır.

Daşlardan tanrılara qədər hər şeyə təsir edən Orfeyin lirası insanların hisslərini hərəkət etdirmə naminə Pifaqorun əlində elmi bir alətə dönmüşdür. Orfey bir ozan olduğu halda Pifaqor bir intellektual və araşdırmaçıdır.Pifaqorun irəli sürdüyü tezislər xaricdə öyrəndiyi elmi təlimlərlə Orfizmin harmoniyasıdır. Bu sintez Avropadakı ilk fəlsəfə məktəbinin bünövrəsini qoymuşdur. Orfizmdə mövcud olan bütün varlıqlara sevgiylə yanaşma Pifaqorçulara da sirayət etmişdir. Platonun yaradıcılığında da Orfik düşüncənin izləri görülür. “Kratil” adlı əsərində bədəni ruhun həbsxanası olaraq görür və ruhun gücünə olan inancını ifadə edir. Dramaturq Evripidin “Kritlilər” adlı pyesində də Orfizmin izləri görülür, “İppolit” (Zevsin oğlu) adlı pyesində isə bir Orfik  ənənəni təsvir edir. Pindarın şeirlərində Orfizmin ölümsüzlük mövzularına rast gəlinir. Orfizm təlimlərindən bəhs edən digər bir şəxs isə antik Yunan komediyasının ustası Aristofandır.

Orfizm və Xristianlıq

Tarix  Yəhudi Xristianlığını Yunan Xristianlığından ayırır. Birincisində Hz. İsanın ətrafında yəhudi bölgəsində cərəyan edərkən ikincisində hadisələr İsanı tərk edib  Yunanıstanda inkişaf edir. Hz. Isa “Jesus” deyə adlandırılarkən Pavelin təlimlərinin sıx olduğu dövrlərdə  Yunanıstanda  Hz. İsa “Christ” olaraq adlandırılır. Müqəddəs Pavel var olan dini sistematik hala gətirib formulator rolunu oynayır.Müqəddəs Pavel liberal və mühafizəkar olmaqla iki prizmadan analiz olunur. Müqəddəs Paveli liberal baxımdan analiz edən  F. C. Baura görə  Müqəddəs Pavel üzərindəki ellinizmin təsiri və Platonun təlimlərində ilhamlanaraq bu hala gəlmişdir. Liberal axının ikinci düşüncə məktəbinə görə isə fəlsəfi təsir rədd edilmir, lakin Yunan dünyasının sirrli dinlərinin ağırlığı da vurğulanır. Müqəddəs Paveli ənənəvi bir xətt istiqamətində araşdıran mühafizəkar görüşə əsasən ellinizm axınlarının təsiri dar bir çərçivədədir. Professor Klemen Xristianlıqla mistik dinlər arasındakı bağları öz təsbit etdiyi meyarlara görə dəyərləndirmiş, xristianlığa təsir edən mistik dinləri analiz etmiş və Orfizmi ən təsirli mistik din olaraq qeyd etmişdir. Digər mistik dinlər ortaya çıxış zamanı və ya məkanına görə  Xristianlıqdan çox uzaqdırlar.

Xristianlığın ilk dövrlərində  Orfey və  Hz.İsa arasında müqayisə aparılır. Hər ikisi də mövcud olan dini nizama salmaq üçün göndərilən yarım tanrılardır. Hər ikisi də sevdiklərini əbədi ölümdən xilas etmək üçün o biri dünyaya getmişlər. Orfey  Evridikanı gətirməyə gedəndə  eramızın 2-ci əsrindən etibarən formalaşan və Bibliyada mövcud olmayan bir düşüncəyə görə Hz. İsa Əhdi-Ətiqin köhnə qurucularını gətirməyə çalışmışdır, hər iki dinin prinsipləri dünyadakı yaşamdan aslı olaraq ruhun ölümsüzlüyünü təsvir etmişdir . Hər ikisi də dinləri üçün özlərini fəda etmişdir. Xristianlıqda Həzrəti İsa insanların günahını ödəyən qurbanlıq quzu kimi təsvir edilmişdir, orfizmdə isə Orfey  Dionis rituallarında parçalanaraq öldürülmüşdür.Bu dinlərə , yəni orfizm və xristianlığa inananlar bir çox dünyəvi həzzlərdən özlərini məhrum etmiş, hətta bəziləri bu əqidə üçün özlərini cəmiyyətdən belə təcrid etmişlər. Hər iki dinə mənsub olanlar yalnız öz irq və dinindən olan kəslərlə deyil , həmçinin digər dinlərə inanan insanlarla da ünsiyyət qururdular.

Xristianlıqda xaç suyuna salınmaqla günahlardan təmizlənmə, orfizmdə buna müvafiq olaraq xoşbəxtlik gətirən  orfik inisiyasiyalar mövcud idi(initium sözündən olub bir yerə girmə, başlama kimi tərcümə  olunur). Yəni orfizmdə bu, titanlardan gələn xarakterlərdən təmizlənib yaxşılığı təmsil edən Dionis xarakterinə keçid kimi dəyərləndirilir , xristianlıqda isə xaç suyuna salınmaq mənəvi aləmə keçidin bir təcəssümü sayılır .Orfizm və xristianlığa əsasən günah fərdi bir qəbahət deyil, bu insan doğulandan bəri mövcud olan  bir şeydir və insan bundan dərhal qurtulmalıdır. Görünür orfizm Avropada ,ya da bütün dünyada xristianlığın əksər xüsusiyyətlərini özündə ehtiva edən,  o biri dünya anlayışını vəd edən ilk dini nəzəriyyədir .

Həmçinin  orfizmlə xristianlığın antropologiyası və soteriologiyası(xilas olma nəzəriyyəsi)arasında oxşarlıqlar vardır. Həzrəti  İsa Allah tərəfindən dünyaya göndərilir , Zaqrey( Böyük Dionis) isə Zevs tərəfindən yenidən dirildilib dünyaya gəlir. Məhz elə Orfizmin özü də Zaqreyin mifoloji hekayəsinə əsaslanır, bu mifologiyaya əsasən Zevs və Persefonanın oğlu Zaqrey titanlar tərəfindən öldürülmüşdür. Zevs ildırımla titanları yox etdikdən sonra Zaqreyin sağ qalan ürəyini yemiş və ikinci Dionis  yaratmışdır. Bu mif xristianlıq dövrünə kimi orfizmin təməl nöqtəsini əks etdirmişdir .orfizmi teoloji aspektdən tədqiq etdiyimiz zaman burda 5 ünsür  ön plana çıxır:

1-Zaqrey Zevsin oğludur

2-Zaqreyi  titanlar öldürmüşdür

3-Zevs Zaqreyi yenidən həyata qaytarmışdır

4-Zevs Zaqreyi  göylərə yüksəltmişdir

5-Zevs Zaqreyə bir krallıq vermişdir

Bu mifik fiqurlar haqqında  Müqəddəs Pavelin hazırladığı xristianlıq amentusunda(ibadət etmək üçün lazım olan dini əsaslar ) bəhs edilmişdir. O vaxt bir çox insan tərəfindən Dionisin(Zaqreyin) yenidən dirilməsi həqiqət kimi qəbul edilmiş və orfizm teologiyasında Zevs və Dionis ata və oğul kimi əks etdirilmişdir  Dionis və Həzrəti İsa arasındakı bu oxşarlıq ilk xristianlar tərəfindən də kəşf olunmuş və şeytanın işi olaraq qiymətləndirilmişdir. Castin Martir  bu oxşarlıq haqqında  bəzi mülahizələr irəli sürmüşdür:

“Həzrəti İsanın gələcəkdə yenə gələcəyi digər peyğəmbərlər tərəfindən bilindiyi üçün  Zevsin oğlu  Zaqrey(Dionis) mifi uydurulmuşdur.” Xristianlar isanın gəlişini tövratın ilk 5 kitabındakı Təqvin hissəsində adı keçən Yaqub peyğəmbərin kəhanəti  ilə əlaqələndirmişdilər.Castinə görə İsa Məsihin geri dönüşü və Dionis bundan təsirlənmişdir və Dionosin həyatı, ölümü ,yenidən dirilişi, göyə yüksəlməsi məhz bu hadisəylə oxşarlıq təşkil edir

Nəticə

Günahlardan təmizlənmə ,reinkarnasiya, ruhun əbədiliyi  orfizmin təməl prinsiplərini təşkil edir. Bu dinin Misir və hindistanda yarandığına dair əfsanələr gəzir, lakin təsdiqlənməmişdir.

Orfizm Dionis kultu ilə əlaqəlidir və Yunanıstana Frakiyadan gəlmişdir.  Xristianlıq Yunanıstana yayılmazdan əvvəl orfizm artıq çox yayılmış bir din idi, orfiklər Yunanıstanın ilk filosoflarından olmuşdur .

Orfizm Platon, Pifaqor kimi yunan dünyasının öndə gələn filosoflarını təsir altına almış ,Herodot  Evripid ,Pindar kimi bir çox yazıçıların əsərlərində qarşımıza çıxmışdır. Müqəddəs Pavelin nəzəriyyəsiylə yenidən  formaya salınan xristianlıqda digər xüsusiyyətlərin üzə çıxması mübahisələrə yol açmışdır. Orfizm əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi xristianlıqla oxşar prinsiplərə sahibdir. Təktanrılı dinlərdə olduğu kimi, bu dünyadakı yaşam tərzimizdən aslı olaraq o biri dünyada hansı mövqe tutacağımız bu mistik  dində də özünü əks etdirmişdir

Dualist(ikili) bir quruluşa mənsub olmaqla ,bugün bir çox dində gördüyümüz o biri dünya və panteizm anlayışını özündə ehtiva edən bu din heliosentrik bir din kimi diqqətləri çəkmişdir Mifologiyada bundan başqa Orfey və Evridika arasında olan eşq də öz əksini tapmışdır .Orfeyin dağı, daşı insanları ,hətta yerin altındakı tanrıları cəlb etməsi musiqinin gücünü göstərən ilk səhnələrdən  sayılır

mənbə:

Bikerman,E.,The Orphic Blessing,Journal of the Warburg Institute,Cilt.2,No. 4, 1939.
Can,Sefik,Klasik YunanMitolojisi,
Copleston, Frederick, A History  of Philosophy Greece  and Rome,
Godwin,Joscelyn,TheGolden Thread:The Ageless Wisdom of the Western Mystery Traditions, Quest
books,.
Gomperz,T.GreekThinkers A history of Ancient Philosophy,
Heredotos,Heredot Tarihi
 Johansen,  Karsten Friis, A history of Ancient Philosophy:from the Beginnings  to  Augustine,
Routledge
 Linforth,IvanMTransactionsandProceedingsoftheAmericanPhilological Association,John
Hopkins University
Locke,Liz,OrpheusandOrphism:Cosmologyand Sacrificeat theBoundary,Folklore Forum28:2,
1997
Macchioro, Vittorio,Orphism  and Paulinism, the University  of  Chicago Press,

Tərcümə etdilər:Tofiq Cəfərov.Ismayıl İsmayılov .Hüseyn Yaşar

91 ŞƏRH

 1. I just want to say I am newbie to blogs and truly liked your web-site. Almost certainly I’m likely to bookmark your blog post . You certainly have tremendous stories. Regards for sharing with us your webpage.

 2. I got what you intend, appreciate it for posting .Woh I am pleased to find this website through google. “Being intelligent is not a felony, but most societies evaluate it as at least a misdemeanor.” by Lazarus Long.

 3. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 4. I just want to reveal to you that I am new to putting up a blog and genuinely enjoyed your website. Most likely I am most likely to bookmark your blog post . You simply have fabulous article materials. Love it for discussing with us your current website document

 5. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 6. Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he actually bought me lunch as I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thanks for lunch! “We have two ears and only one tongue in order that we may hear more and speak less.” by Laertius Diogenes.

 7. It is really a great and useful piece of info. I am satisfied that you simply shared this useful information with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

 8. Great goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too wonderful. I actually like what you have acquired here, really like what you’re saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it smart. I can not wait to read far more from you. This is really a terrific site.

 9. I think other web site proprietors should take this web site as an model, very clean and fantastic user genial style and design, as well as the content. You are an expert in this topic!

 10. F*ckin’ remarkable issues here. I’m very satisfied to look your article. Thank you so much and i’m having a look forward to touch you. Will you kindly drop me a mail?

 11. I was recommended this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble. You are incredible! Thanks!

 12. Great beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a blog web site? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

 13. I really appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thank you again!

 14. I carry on listening to the news update lecture about getting free online grant applications so I have been looking around for the most excellent site to get one. Could you tell me please, where could i acquire some?

 15. Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such great info being shared freely out there.

 16. Nice read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he actually bought me lunch since I found it for him smile So let me rephrase that: Thanks for lunch! “High living and high thinking are poles apart.” by B. J. Gupta.

 17. I want to voice my admiration for your generosity for visitors who should have assistance with this one topic. Your special commitment to getting the solution all through appeared to be amazingly insightful and has in every case helped many people much like me to arrive at their objectives. Your amazing helpful guidelines denotes this much a person like me and further more to my office colleagues. With thanks; from everyone of us.

 18. Thanks a lot for providing individuals with a very pleasant possiblity to read in detail from this website. It is always so cool and as well , packed with a great time for me and my office friends to visit your blog particularly three times every week to read through the fresh issues you will have. Not to mention, I’m also at all times contented with your mind-boggling strategies served by you. Certain 2 ideas in this posting are completely the very best I have had.

 19. I’ve recently started a blog, the information you provide on this website has helped me tremendously. Thanks for all of your time & work. “So full of artless jealousy is guilt, It spills itself in fearing to be spilt.” by William Shakespeare.

 20. I’ll right away grasp your rss as I can not to find your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you have any? Kindly permit me recognise so that I may just subscribe. Thanks.

 21. I was just looking for this info for some time. After six hours of continuous Googleing, at last I got it in your web site. I wonder what’s the lack of Google strategy that do not rank this type of informative sites in top of the list. Generally the top sites are full of garbage.

 22. Definitely believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the web the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 23. of course like your web site however you have to check the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to tell the truth on the other hand I’ll certainly come again again.

 24. We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your website provided us with valuable info to work on. You have done a formidable job and our entire community will be grateful to you.

 25. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I’ve really enjoyed surfing around your blog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 26. Thank you for your entire effort on this blog. My daughter loves setting aside time for investigations and it’s really obvious why. My spouse and i hear all about the dynamic ways you offer informative secrets on your web site and as well as welcome contribution from other individuals on the theme while our simple princess is being taught a whole lot. Take pleasure in the rest of the year. Your performing a stunning job.

 27. I have been surfing online greater than 3 hours today, yet I never found any attention-grabbing article like yours. It’s pretty value enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made excellent content material as you did, the internet will probably be much more useful than ever before. “We are not retreating – we are advancing in another Direction.” by Douglas MacArthur.

 28. I needed to put you the very small note to finally say thanks a lot yet again for all the exceptional techniques you’ve featured above. It has been so remarkably open-handed with you to present unreservedly what exactly a lot of people would’ve made available as an e-book to get some cash on their own, mostly considering that you might have done it if you ever decided. Those things also served like a easy way to understand that other individuals have similar zeal much like mine to figure out a lot more when it comes to this matter. I know there are thousands of more pleasurable times ahead for people who scan through your site.

 29. I like what you guys are up too. Such intelligent work and reporting! Keep up the superb works guys I¡¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my web site 🙂

 30. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 31. Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such fantastic information being shared freely out there.

 32. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 33. hello!,I like your writing so a lot! percentage we keep in touch extra approximately your article on AOL? I require a specialist in this space to unravel my problem. May be that is you! Taking a look ahead to look you.

 34. I enjoy you because of your entire effort on this web page. My aunt delights in carrying out investigations and it is easy to understand why. Most of us hear all about the lively tactic you offer important ideas by means of this web blog and even attract response from some others on this idea so my daughter is without question being taught a whole lot. Take pleasure in the rest of the year. You’re performing a fantastic job.

 35. Hello there, You’ve done an incredible job. I’ll definitely digg it and personally suggest to my friends. I am confident they will be benefited from this web site.

 36. Hiya, I am really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish just about gossips and net and this is really irritating. A good web site with interesting content, that is what I need. Thanks for keeping this website, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

 37. My husband and i were very cheerful that John could do his survey using the precious recommendations he came across in your site. It is now and again perplexing just to continually be freely giving tips that some others might have been selling. And we remember we now have the website owner to give thanks to for that. The most important illustrations you have made, the easy site menu, the relationships you help to engender – it’s most terrific, and it’s really assisting our son and the family feel that the article is interesting, which is certainly pretty vital. Thanks for all!

 38. I merely desire to inform you that I am new to blogging and totally valued your report. Very likely I am likely to remember your blog post . You really have wonderful article material. Admire it for giving out with us all of your web document

 39. I¡¦m no longer sure the place you’re getting your info, but great topic. I must spend a while studying more or understanding more. Thank you for fantastic information I was in search of this info for my mission.

 40. I have been absent for a while, but now I remember why I used to love this site. Thank you, I will try and check back more frequently. How frequently you update your website?

 41. I¡¦ve been exploring for a little for any high quality articles or weblog posts in this kind of house . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site. Studying this info So i am happy to exhibit that I’ve an incredibly good uncanny feeling I came upon just what I needed. I such a lot without a doubt will make certain to do not omit this website and give it a glance on a relentless basis.

 42. What i do not understood is in reality how you’re now not really much more neatly-preferred than you may be now. You’re so intelligent. You know thus significantly in terms of this matter, produced me in my opinion believe it from numerous various angles. Its like men and women don’t seem to be fascinated except it is one thing to accomplish with Girl gaga! Your individual stuffs great. At all times care for it up!

 43. Thanks so much for giving everyone an extremely breathtaking possiblity to discover important secrets from this blog. It is always so sweet and also packed with a good time for me personally and my office peers to search your website more than three times in a week to read the new issues you have. And definitely, we’re actually satisfied for the incredible points served by you. Selected 2 tips in this post are absolutely the simplest we have ever had.

 44. fantastic points altogether, you simply won a logo new reader. What might you recommend about your put up that you just made some days in the past? Any positive?

 45. I have to convey my respect for your kindness for men who absolutely need help on this particular niche. Your special dedication to passing the solution around ended up being unbelievably valuable and have really permitted girls much like me to arrive at their dreams. Your amazing useful report indicates this much a person like me and additionally to my office colleagues. Thanks a lot; from each one of us.

 46. I have recently started a blog, the information you provide on this site has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work. “One of the greatest pains to human nature is the pain of a new idea.” by Walter Bagehot.

 47. naturally like your website but you need to check the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I to find it very troublesome to inform the truth nevertheless I’ll certainly come again again.

 48. I simply wanted to write a message to say thanks to you for all of the nice guides you are sharing at this website. My time-consuming internet research has finally been recognized with good quality know-how to exchange with my family. I ‘d admit that we readers are unequivocally blessed to exist in a really good community with very many marvellous professionals with great solutions. I feel extremely blessed to have come across your web pages and look forward to some more brilliant moments reading here. Thanks a lot once again for a lot of things.

 49. Thank you for another fantastic article. Where else may anybody get that kind of info in such an ideal manner of writing? I’ve a presentation next week, and I am on the search for such information.

 50. Hello, you used to write excellent, but the last few posts have been kinda boring… I miss your tremendous writings. Past few posts are just a bit out of track! come on!

CAVAB YAZ

Zəhmət olmasa şərhinizi daxil edin!
Zəhmət olmasa adınızı buraya daxil edin