Mifik təfəkkür və söz yaradıcılığı

99

 

Dil təfəkkürün ifadəçisidir və təfəkkürlə dil eyni anda, bir – birinə bağlı şəkildə ortaya çıxmışdır. Belə hesab olunur ki, mifoloji təfəkkür insan şüurunun formalaşması prosesinin ilkin mərhələsində təşəkkül tapmışdır. Əgər bu həqiqətən də belədirsə, deməli, ilkin nostratik dil vahidləri mütləq mifik təfəkkürlə bağlı olmuşdur. Maraqlıdır ki, Türk dilində mövcud olan təkhecalı omonim və paronim sözlər arasındakı semantik bağlılıq, məhz mifoloji platformadan izah oluna bilər. Məlum olduğu kimi, ən qədim insanların kosmoqonik görüşlərinə əsasən dünya üç qatdan ibarətdir:

 1. Yuxarı dünya;
 2. Orta dünya;
 3. Aşağı dünya.

Bu, türklərdə də belə olmuşdur. Məsələn, Orxon-Yenisey kitabələrində Göy ata (yuxarı dünya) ilə Yer ananın (aşağı dünya) izdivacından İnsan övladının (orta dünya) doğulması qeyd edilir. Əski hunlar da xaqanları Metenin oğlunun Yer və Göydən doğulduğuna inanmışlar. İranşünas Rayevski bu bölgünün qədim iranlıların (farsların) dünyagörüşünə də hakim olduğunu qeyd etmişdir. Lakin o bu fikrini əsaslandırmaq üçün bütünlüklə irandilli hesab etdiyi iskit türklərinin mifologiyasına əsaslanmışdır. Folklorşünas Propp isə, eyni dünyagörüşün Amerika hindularından tutmuş Afrika zəncilərinə qədər bütün xalqların mifologiyasında bu və ya digər şəkildə öz əksini tapdığını bildirir.

Maraqlıdır ki, prototürk – Şumer mətnlərində Göy, Yer və İnsan, yəni yuxarı, orta və aşağı dünyaların adı VS(r) sxemi üzrə qurulmuş təkhecalı paronim sözlərlə ifadə olunmuşdur:

Ur (göy, yuxarı dünya, dağ);

Ar (ər, kişi, insan, orta dünya);

Or (er – yer, aşağı dünya).

Şübhəsiz ki, bu uyğunluq təsadüfi uyğunluq da ola bilərdi. Fəqət başqa faktlar da mövcuddur ki, həmin faktlar sözügedən uyğunluğun sistem təşkil etdiyini göstərir və hər cür təsadüfi istisna edir.

VS (ç) sxemi üzrə qurulmuş başqa paronim üçlüyü nəzərdən keçirək;

Uç (uçmaq, uş-quş, yuxarı dünya);

Aç (qaç-ağac, orta dünya);

Oç (qoç, aşağı dünya).

Quş, ağac və qoç arasındakı mifik bağlılıq Oğuz xan əsatirində öz əksini aşağıdakı kimi tapmışdır:

“…Oğuz Kağan böyük düşərgəsində… sağ yanda qırx qulac uzunluqda ağac ucaltdırdı. Onun başına bir qızıl toyuq (quş) qoydurdu. Ayağına bir ağ qoyun bağlatdı. Sol yanda qırx qulaclıq ağac ucaltdırdı. Onun da başına bir gümüş toyuq qoydurdu. Ayağına da bir qoyun bağlatdı.”

İndi isə VS (z) sxemi ilə eyni qaydada qurulmuş digər paronim üçlüyü gözdən keçirək:

Uz (quz-öküz);

Az (xalq);

Oz (su).

Burada çox qədim “Az” etnonimi ilə yanaşı, yuxarı dünyanı təmsil edən “Uz” (öküz) və aşağı dünyaya aid Oz (su) komponenti nəzəri cəlb edir. Öküz və su arasında mifik bağlılığı sübut edən çox sayda məlumat vardır. Məsələn, prototürk –  Şumer ikonoqrafiyasında çayı içindəki balıqlarla birlikdə içib qurudan öküz başı təsvirinə tez-tez rast gəlmək mümkündür. “Bilqamıs” dasanından bir mifik süjetin illüstrasiyası olan bu təsvirlərin yaşı 4-5 min ilə bərabərdir. “Öküz” sözünün türk sözü olduğunu qeyd edən Mahmud Kaşğari (IX əsr) yazırdı:

“Öküz – Ceyhun və Fərat kimi olan hər çaya verilən addır…Türk ölkəsində olan bir çox sular, dərələr öküz adı ilə adlanır.”

Məşhur rus tədqiqatçısı S. Tolstov “oğuz” etnonimini “öküz” sözü ilə bağlayır və bu etnonimdə çaya, dənizə məxsus adların axtarılmasının lazım olduğunu bildirirdi. Görkəmli Azərbaycan alimi, mifoloq Mirəli Seyidov isə özünün “Azərbaycan mifik təfəkkürünün qaynaqları” kitabında bildirir:

“Bizcə, çaya, böyük suya “öküz” deyilməsi təsadüfi deyildir. Çay, böyük su ilə öküz (heyvan mənasında) adi sinonim ola bilməz. Burada maraqlı əlaqə vardır… Bir çox türkdilli xalqlarda, o cümlədən qırğızlarda öküzlə – inəklə bağlı əfsanələr vardır ki, bunlar çayın öküz adlanması səbəbinin izahına kömək edir. Qırğız əfsanələrinin birində deyilir ki, inək (öküz) sudan yaranmışdır.  Digər  qırğız  əfsanəsində isə deyilir ki, əski zamanlarda yer üzündə su yox idi. Böyük göy öküzü (koq-oquz) iki nəfər otarırdı. Onlar susuzluqdan yanırdılar. Göy öküzü dedi ki, mən su taparam və buynuzları ilə yeri qazmağa başladı. Su fışqırdı, axdı-daşdı və iki böyük su hovuzu yarandı. Bunlardan biri Zeysan gölü və Tenqiz (Dəniz) idi.”

Göründüyü kimi, “Uz” və “Oz” komponentləri arasında mifik bağ olmuşdur və bu bağın tarixi minillərlə ölçülməkdədir.

İndi isə VS (t) sxemi üzrə yaranmış “ut” (ud, günəş – yuxarı dünya), “at” (orta dünya) və “ot” (od – aşağı dünya) kəlmələri arasındakı mifik əlaqəyə nəzər salaq. İlk öncə “ut” (günəş) və “ot” (od) bağlılığına aid faktlardan söhbət açaq. Mirəli Seyidov yuxarıda adı çəkilən əsərində yazırdı:

“İndi isə Günəş və odun mifoloji səciyyələrinin bəzilərini açaq: Günəş, xaqanlıq – hakimlik verir, insanları pis ruhlardan, pis niyyətlərdən qoruyur, təmizləyir, yüksək od tanrısı oymaq – oru hər şeyi biləndir, odun sahibi od – əzi (ot-ezzi) pak, təmiz, xeyirli, nicatverici ruhdur, od gələcəkdən xəbər verir. Günəşin, odun; eləcə də hər ikisi ilə bağlı tam biçimlənmiş tanrı, ilahə və hər ikisi ilə bağlı onqon, tanrı kimi formalaşmış inamlar lap əski türk qəbilələrinin, qəbilə birləşmələrinin təfəkkürünün zənginliyini və soypsixologiyasını nümayiş etdirir. Günəşlə, odla bağlı inamlar, anlayışlar, həyata yanaşma və onu dərketmə türkdilli xalqların, eləcə də azərbaycanlıların mifik – fəlsəfi, mifik – bədii təfəkküründə rol oynamışdır.”

Bu deyilənlərə onu da əlavə edək ki, irandillilərin qədim dini kitabı “Avesta”da od Günəş tanrısı Mitranın oğlu kimi təqdim edilir.

“Ut – at – ot” üçlüyündə orta dünyanı təmsil edən atla bağlı da maraqlı məlumatlar vardır. Görkəmli folklorşünas P. Propp atın hər üç dünya (yuxarı, orta, aşağı) arasında vasitəçisi olması ilə bağlı süjetlərə dünyanın hər bir yerində rast gəlindiyini və bu süjetin vahid mifoloji qaynaqdan qaynaqlandığını qeyd etmişdir. Eyni mifik süjetin Altay türkləri arasında geniş yayıldığı haqqında Potapov və ümumiyyətlə, türk-monqol xalqları arasında çox yayğın olduğu haqda Lipets kimi tədqiqatçılar məlumat vermişlər. D. Rayevski isə eyni halın iskit mifologiyasına da xas olduğunu yazır. Deyilənlərə Oğuz xanın zülmət dünyasına atın belində gedib – gəlməsini, yəni “Oğuznamə”də atın mediator xüsusiyyətinin qabardılmasını da əlavə etmək lazımdır.

VS (l) sxemi ilə qurulmuş, yuxarı dünyanı bildirən “ul” (ulduz), orta dünyanı bildirən “al” (əl) və aşağı dünyanı bildirən “ol” (öl-göl) nostratik vahidləri arasında da maraqlı bir mifik əlaqə mövcud olub. “Ul” (ulduz) – “al” (əl), “ul”-“ol” (göl) bağlılığını nəzərdən keçirək. Bəri başdan qeyd edək ki, “Avesta”da Tiştra adlı ulduz su (göl) məbudu kimi təqdim edilir. Qədim Şumer ikonoqrafiyasında aypara və ulduza doğru yönəlmiş əl təsvirinin geniş yayılmış təsvirlərdəndir, eyni təsvirlər bu gün Azərbaycanın müsəlman qəbiristanlıqlarındakı başdaşları üzərində də istənilən qədərdir. Bunu da xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, bu gün Azərbaycanda belə bir inam mövcuddur ki, ulduzu əllə göstərmək olmaz, ulduzu əllə göstərən adam ölməlidir. Yeri gəlmişkən, diqqəti “ölmək” felinin kökündə qərar tutmuş “öl” vahidinin “ol” (öl-göl) komponenti ilə eyni VS (l) sxemi üzrə qurulmuş olmasına çəkərək, burada da bir bağlılığın olduğunu görmək olar.

Bütün bu deyilənlər VS sxemi üzrə qurulmuş daha 12 nostratik dil vahidindən xəbər verməkdədir:

“ur”, “ar”, “or”, “uç”, “aç”, “oç”, “uz”, “az”, “oz”, “ul”, “al”, “ol”.

Maraqlıdır ki, bu vahidlər müxtəlif qeyri – türk dillərində də müəyyən təkamül keçmiş şəkildə mövcuddur. Məsələn, “ar” (ər, adam) komponenti “er” [ə:] şəkilçisi kimi ingilis dilində mövcuddur və bu şəkilçi müxtəlif fellərə əlavə olunaraq, həmin felin məzmunu ilə məşğul olan insanı bildirir. “Ur” (göy, dağ) komponenti isə rus dilindəki “q(or)a” (dağ) kəlməsində qorunmuşdur. Eyni dildə özündə “oz” (su) komponentini yaşadan “(oz)ero” (göl) kəlməsi də vardır.

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, yuxarıda göstərilən sxemlərlə yaranmış bir sıra başqa sözlər də məlumdur ki, bu sözlər də eyni qəbildən olan sözlərlə ya funksional, ya da mifoloji baxımdan bağlanmaqdadır. Məsələn; VS (d) sxemi üzrə qurulmuş “öd” kəlməsi qədim türk dilində “zaman” anlamında işlənmişdir. Zaman isə günəşlə (ud) bilavasitə bağlıdır. Eyni sxemlə yaranmış omonim mənalı bir “ud” vahidi  də   məlumdur   ki,   bu   söz  qədim türk dilində qoyun mənasını vermişdir.

Günəş mənasında “ud”la qoyun mənasında “ud” arasında da mifik bağlılıq qədim mənbələrdə öz əksini tapmışdır. Məsələn; qədim İran mifologiyasında qoyun günəşin simvoludur.

Aparılan tədqiqatlardan üzə çıxarılan faktların məntiqi təhlili nəticəsində gəlinən fikrə görə, VS sxemi üzrə qurulmuş sözlər, SV sxemi üzrə qurulmuş sözlərdən daha əvvəl yaranmışdır. Belə düşünmək üçün bizə “su” (SV) kəlməsinin ilkin “oz” (os, us; VS) variantına sahib olması əsas verir. E.ə. IV-III minilliyə aid Şumer yazılı mənbələrində bu söz məhz “su” (zu) formasında, yəni metatezaya uğramış şəkildə qeydə alınmışdır. İlkin “oz” variantına gəlincə, bu leksik vahid günümüzə “(üz)mək” felində və çay, çay qolu mənasında Turan ərazisində geniş yayılmış hindronimlərdə (məsələn; Cənubi Azərbaycandakı Qızıl (Üz)ən çayı, Qazaxıstandakı Sarı (oz)ek çayı və s.) qorunmuş vəziyyətdə gəlib çıxmışdır.

Şübhəsiz ki, təkcə yuxarıda söylədiyimiz metateza faktı bu fikri isbat etmək üçün yetərli deyildir. Lakin məsələyə eyni məntiqlə yanaşıb “dağ” və “doğmaq” kəlmələrinin arxaik “tu” (to; SV) kökünün ilkin variantda VS sxemi üzrə qurulmuş olduğunu və “ut” (ot, VS) formasında yarandığını ehtimal etmiş olsaq, “ot” komponentinin od (atəş) mənasından başqa “dağ” və “doğmaq” kimi semantik yüklərə də sahib olduğunu söyləməli olacağıq. Bu halda isə od, dağ və doğum arasında mütləq əski bir mifik bağlılığın olması lazım gəlir.

Belə bağlılıq var və bu bağlılıq, “tu” arxaik leksik vahidinin ilkin “ut” (od) variantına sahib olduğunu təsdiq edir. Məsələn; Altay türkləri “qız ana” dedikləri od tanrısını ağ, gözəl qız və doğum ilahəsi kimi təsəvvür etmişlər. Teleut türkləri də ailə ocağının qoruyucusu, doğum və bərəkət ilahəsi “od ana”nın ocaqda yaşadığına inanmışlar. Od və doğum arasında mifik bağlılığı əks etdirən bu əski türk inancları haqqında tədqiqatçı N. Dırenkov məlumat vermişdir. Od və dağ arasında mövcud olmuş analoji bağlılığı özündə əks etdirən mifik süjetlər də az deyildir. Bu məsələ Mirəli Seyidovun “Azərbaycan mifik təfəkkürünün qaynaqları” əsərində öz əksini belə tapmışdır:

“Oda inam, qeyd olunduğu kimi, əski və müxtəlifdir. Teleutlar inanırdılar ki, hər bir ocaqda yaşayan “ot – ana”dan başqa daha böyük, yüksək od tanrısı vardır. Həmin od tanrısı daşın içində yaranan oddur ki, üç ocaq sahibidir, xanıdır. Həmin yüksək od tanrısı dağ ruhu ilə birgə yaşayır. Altaylarda dağa həsr olunmuş dualarda – alqışlarda odun daşla – dağla əlaqədar olması gözə ayrıca çarpdırılır.”

Əski türklərin mifik görüşlərindən söz açan Türkiyəli tədqiqatçı Əbdülqadir İnan yazır ki, əski türklər, odu yaratmağı onlara Ülgen tanrının öyrətdiyinə inanmışlar. Altay əfsanələrində deyilir ki, Ülgen göydən bir ağ, bir qara daş gətirir və quru otu ovcunda əzir, daşları bir-birinə vurur, qığılcımdan od yaranır. İnsanlar ondan odu yaratmağı öyrənirlər.

Əbdülqədir İnanın haqqında söz açdığı bu süjetin dəyəri ondadır ki, bu süjet od, ot (bitki) və daş arasındakı mifik əlaqəni özündə əks etdirməkdədir. Əslində isə, sözügedən süjet Paleolit dövrü insanının məişətində adi bir hal olan hadisəni təsvir edir, od, ot və daş arasında real əlaqəni mifik boyalarla bəzədilmiş şəkildə təqdim edir.

Şübhəsiz ki, yuxarıda haqqında söz açdığımız və nostratik dilin qalıqları olduğunu iddia etdiyimiz sözlərin bir qismi (ov, ev, oyuq, öy, eşik, qazma, od, ot və s.) bu gün də əvvəlki forma və məzmununu saxlamış halda, bəzən isə təkamül prosesindən keçmiş halda çağdaş dilimizdə yaşamaqdadır. Bir sıra sözlər də vardır ki, hazırda işlənməsə də (ud, ur, ol və s.), qədim yazılı mənbələrdə qorunmuşdur. Məsələn, “ud”, “ur” leksik vahidləri Şumer mətnlərində əbədiləşmişdir ki, bu haqda bir qədər sonra söhbət açılacaqdır. “Ol” sözü isə “öl” formasında V-VI əsr abidəsi hesab edilən “Manixeylərin tövbə duası” mətnlərində, Mahmud Kaşğarlının məşhur “Lüğət”ində öz əksini tapıb. Türkoloq S. Malov bu sözü “yaş”, “nəm” kimi tərcümə etmiş, M. Kaşğarlı da eyni şeyi bildirmişdir. Tədqiqatçı Velyaminov Əlişir Nəvainin bu sözü göz yaşı, nəmişlik, bəzi hallarda isə dəniz mənasında işlətdiyini qeyd edir. Şəmsəddin Sami bəy həmin kəlməni “bataqlıq” kimi tərcümə etməyi düzgün saymışdır. M. Seyidov isə onun “göl” mənasını üzə çıxarmışdır.

Böyük dilçi alim, akademik H. Marr vaxtilə yazırdı: “…Türk dillərinin mənşəyi nəinki aydınlaşmayıb, bu məsələyə heç toxunulmayıb da. Türk dillərinin genezesi, yəni mənşəyi məsələsi əslində heç vaxt və heç kimtərəfindən diqqət mərkəzində çəkilməyib. Hamıya bəllidir ki, türklər Asiyanın dərinliklərindən baş alıb gəliblər. Deməli, elə orada yaranıblar. Ədəbi fəallıqları ilə türklər VI əsrdən bəllidir, çinlilər isə, ondan min il əvvəl də türkləri belə tanıyırmışlar, elə bunun əsasında da mütəxəssislər bizi öyrədirlər ki, Türk dilləri öz konservatizmi ilə seçilir, belə ki, VI əsrə aid abidələr müasir dövrdə də mövcud olan dialektləri özündə əks etdirirlər. Belə çıxır ki, Türk dilləri min üç yüz il ərzində, demək olar ki, dəyişilməyib. Onu da nəzərə alaq ki, Türk dilləri öz təbii mühafizəkarlığını əvvəlki minilliklərdə də hifz edə bilərdilər, yəni çinlilərin “zəhmət çəkib” onlar haqqında məlumat verdikləri dövrdə də, ondan qat-qat qədim dövrlərdə də.

Bu belədir. Hələ o da məlumdur ki, əsil izahın olmaması üzündən bu səbəb başqa   dillərlə   əlaqədar   da   tətbiq edilir.   Məşhur  dilçi Kanqran çinlilərin dilə

münasibətlərindəki mühafizəkarlığı barədə tam ciddiyyətlə yazırdı: “Qədim dilin qalmasının əsas səbəbini Çindəki ənənənin yenilməz gücündə axtarmaq lazımdır.”

Lakin dillər təbiətin məhsulu deyil, dillərdə təbiətdən alınma xüsusi cəhətlər yoxdur. Hətta konservatorluğun da öz tarixçəsi var. Bir sözlə, Türk dillərinin mənşəyi məsələsi çoxdan həlli çatmış elmi problemdir. Dilin öyrənilməsində və onun tam dərkində bunsuz irəli bircə addım da atmaq mümkün deyil. Necə ki, türklərin kütləvi surətdə Asiyada yaşadığı faktı (əslində, heç bunu da demək olmaz) əsasında məhz Asiyanın onların əcdadlarının vətəni olması ideyası ilə elmi cəhətdən razılaşmaq olmaz…

Aydın məsələdir ki, türklərin və türk dilinin yaranması və inkişafı taleyi ilə müqayisədə bəşəriyyətin tarixi yaddaşının çox qısa bir dövrünə aid olan faktın əsasında Asiya, türklərin ana kök vətəni kimi qəbul edilə bilməz…

Belə bir məntiqi təhlildən sonra müəllif aşağıdakı nəticəyə gəlmişdir: “Deməli, türkoloqların ümumi rəyinə görə, türk dillərini fərqləndirən belə etatik vəziyyətə və konservatorluğa nail olmaq üçün bu dillər böyük bir ictimai fəaliyyət və dinamik dil yaradıcılığı prosesindən keçməli idi.”

 1. Marr Türk dillərinin tədqiqində hind-Avropa dilçiliyinin metafiziki metodlarının tətbiq edilməsinə etiraz edərək yazırdı:“Bu ki, “quyu”dur və Hindavropaçıların “quyu”sundan bununla fərqlənir ki, Hind – Avropa dilçiləri öz sahələrində çox dərin qatlara gedib çıxıblar və indi yoldan dönmək istəsələr də, öz dahilərini yerlə yeksan etmədən buna nail ola bilməzlər. Öz dil sistemlərinin dərinliyinə nüfuz etməyə macal tapmamış türkoloqların “quyu”su arasında ümumi cəhət var; hər ikisinnin metodu formal xarakter daşıyır; dilçi türkoloqlar canlı və zəngin materiallar ümmanında səslərin maddi reallığına əsaslanır, hind-Avropa dilçiləri isə türklərin ayağı altında ləngər vuran insanın ilk doğuluş yerindən beş əlli yapışaraq, zəngin türk nitqini türklərin, yaxud öz sosial ənənəsinə sadiq olan digər qohum xalqların təsərrüfat və ictimai həyatı ilə üzvi surətdə əlaqələndirilə bilmirlər”.Akademikin bu fikirlərinin bəzi müddəaları ilə razı olmasaq da, irəli sürdüyü iradları, xüsusən də türkoloqların türk dilini türklərin və qohum xalqların təsərrüfatı, ictimai həyatı ilə üzvi surətdə əlaqələndirə bilməmələri haqqında fikirləri ilə tam şərikik. Doğrudan da dilin ən qədim qatlarının üzə çıxarılmasında əcdadlarımızın ən qədim təsərrüfat, məişət və ictimai həyatları haqqında bilgiləri incələməyin son dərəcə böyük rolu var və məhz daş dövrü insanlarının həyat və fəaliyyətlərinin ayrı-ayrı sahələrini araşdırmaqla, bu günkü dilimizdə həmin sahələri ifadə edən sözlərin ilkin köklərini bərpa etməklə, həmin kökləri digər dillərdəki leksik vahidlərlə tutuşdurmaqla dilimizin ən qədim qatlarını, hətta nostratik dil dövrünə aid olan köklərini üzə çıxarmaq mümkündür. Bu baxımdan üzə çıxartdığımız “ov” (ev), “iz” (yazı), “ot” (od) və s. bu kimi morfemlər, eləcə də ən qədim leksik vahid kimi aşkarladığımız “o” (a, u) vahidi deyilənlərə ən gözəl sübutdur.Akademik Marr Türk dilinin öz konservatizmi ilə seçildiyini, VI əsrə aid abidələrin müasir dövrdə mövcud olan dialektlərini özlərində əks etdirdiklərini, türk dillərinin öz təbii mühafizəkarlığını əvvəlki minilliklərdə də hifz edə biləcəklərini söyləyəndə gerçəkdən də nə qədər haqlıymış. Əminik ki, bu böyük alim 5-6 min il bundan əvvələ aid Şumer mətnlərinin dilindəki sözlərin müasir türk ləhcə və şivələrindəki sözlərlə tam uyğun olduğunu və bu uyğunluğun sistem təşkil etdiyini bilsə idi, türk dilinin mühafizəkarlıq xüsusiyyətinin minillərlə deyil, yüzminillərlə ölçüldüyünü çəkinmədən bəyan edər, özünün nostratik dil nəzəriyyəsini sırf Türk leksem və morfemləri üzərində qurar, bunun üçün dağa – daşa düşməyə ehtiyac hiss etməzdi!Türk dilinin praformasını bərpa etmək cəhdləri hələ XIX əsrin ikinci yarısında olmuş və bu işin ilk pionerlərindən biri kimi İ. Qruntsel çıxış etmişdir. O belə bir fərziyyə irəli sürürdü ki, guya ilk çağlarda Türk dillərində üç sait olub (a, i, u). Onun ardıcıllarından olan M. Çerkasski də 1965-ci ildə eyni fikri ifadə etmişdi. Sonralar həmin müəllif diqqətini Orxon-Yenisey yazılarına tutmuş və həmin saitlərin sayını dördə (a, i, u, ü) “çatdırmışdı”. Şübhəsiz ki, bu fərziyyələrin heç bir elmi əsası yoxdur, çünki bu abidələr üzrə görkəmli mütəxəssis V.Tomsen hələ 1893-cü ildə qeyd edib ki, Orxon – Yenisey yazılarında 4 sait işarəsi olsa da, bu işarələr müxtəlif kontekstlərdə o dövrdə mövcud olmuş 8 sait səsi ifadə edirdi. Türk dilinin praformasını bərpa etmək cəhdində olanlardan biri də A. Şerbak idi. A. Şerbak bir neçə yüz praformanı bərpa etmiş, bu zaman aşağıdakı kimi hərəkət etmişdir: “ıır” – arıqlamaq, yorulmaq (yakut), “aar” (türkmən), deməli, kök türk dilində “aar” imiş; “ııs” – iş (yakut), “ıış” (türkmən), deməli, – “ıış” (kök türk dilində); “aas” – aşmaq, tökmək (yakut), “aaş” (türkmən), “aaş” (kök türk) və s. A.Şerbakın bəzi qeyri-elmi mülahizələr əsasında gəldiyi qeyri – elmi nəticələri nəzərə almasaq, hər halda, görülən işin müəyyən mənada uğurlu olduğunu da etiraf etmək lazımdır. Çünki onun bərpa etdiyi praformaların bir çoxu Şumer mətnlərindəki sözlərlə də öz təsdiqini tapmaqdadır. Bu praformalar nostratik dil nümunələri kimi də diqqəti cəlb edə bilər. Bunun həqiqətən də belə olub – olmadığını gələcək tədqiqatlar göstərəcəkdir.

Bəxtiyar Tuncay.AMEA-nın Folklor İnstitutunun Mifologiya şöbəsində elmi işçidir.

 

99 ŞƏRH

 1. I simply want to say I am just beginner to weblog and certainly loved your web blog. Most likely I’m planning to bookmark your site . You amazingly have wonderful article content. With thanks for revealing your website.

 2. I simply want to say I’m beginner to weblog and actually enjoyed you’re blog site. Almost certainly I’m going to bookmark your blog . You certainly have exceptional stories. Bless you for revealing your blog site.

 3. Enjoyed studying this, very good stuff, thanks . “Nothing happens to any thing which that thing is not made by nature to bear.” by Marcus Aurelius Antoninus.

 4. I merely hope to show you that I am new to putting up a blog and really enjoyed your website. Likely I am most likely to store your blog post . You absolutely have fabulous article information. Be Thankful For it for swapping with us your url article

 5. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 6. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 7. Magnificent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just too wonderful. I really like what you’ve acquired here, certainly like what you are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it sensible. I cant wait to read far more from you. This is actually a wonderful web site.

 8. Great – I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs and related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, website theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task.

 9. I got what you intend, thanks for putting up.Woh I am lucky to find this website through google. “Being intelligent is not a felony, but most societies evaluate it as at least a misdemeanor.” by Lazarus Long.

 10. Whats up very cool web site!! Man .. Excellent .. Wonderful .. I will bookmark your web site and take the feeds also…I’m glad to search out numerous useful info right here in the publish, we want develop more techniques in this regard, thanks for sharing.

 11. Thank you, I have recently been looking for info approximately this subject for a while and yours is the best I’ve came upon till now. However, what in regards to the bottom line? Are you positive concerning the supply?

 12. I think this is among the most important info for me. And i’m glad reading your article. But should remark on few general things, The web site style is great, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 13. I like what you guys are up also. Such smart work and reporting! Keep up the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my site 🙂

 14. I like what you guys are up too. Such clever work and reporting! Carry on the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my website :).

 15. A person essentially lend a hand to make significantly posts I might state. That is the first time I frequented your web page and thus far? I amazed with the analysis you made to make this actual publish amazing. Fantastic activity!

 16. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great. I do not know who you are but definitely you’re going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 17. Wow! This could be one particular of the most useful blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Fantastic. I am also a specialist in this topic therefore I can understand your effort.

 18. I’ve been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all site owners and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.

 19. I do accept as true with all of the concepts you have offered in your post. They are really convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are very short for newbies. May you please prolong them a bit from subsequent time? Thank you for the post.

 20. Wow! This can be one particular of the most useful blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Magnificent. I am also an expert in this topic so I can understand your effort.

 21. I’ve been surfing online more than three hours as of late, yet I never discovered any fascinating article like yours. It¡¦s beautiful price enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content material as you probably did, the net shall be much more helpful than ever before.

 22. Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such excellent info being shared freely out there.

 23. Thanks a lot for giving everyone an extremely marvellous possiblity to read critical reviews from this website. It’s usually very pleasurable and as well , packed with a good time for me personally and my office mates to visit your web site minimum three times per week to read through the new secrets you will have. Of course, I’m always astounded with the astounding pointers you give. Certain 4 areas in this posting are unquestionably the most beneficial we have all ever had.

 24. I¡¦ve been exploring for a little bit for any high quality articles or weblog posts in this kind of area . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this website. Studying this information So i am happy to convey that I’ve an incredibly excellent uncanny feeling I found out just what I needed. I so much certainly will make certain to don¡¦t forget this web site and provides it a look on a relentless basis.

 25. My brother recommended I might like this website. He was entirely right. This post actually made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 26. I do agree with all the concepts you have presented to your post. They’re very convincing and will certainly work. Still, the posts are too short for novices. Could you please extend them a bit from next time? Thanks for the post.

 27. But wanna remark on few general things, The website design is perfect, the subject material is rattling great. “War is much too serious a matter to be entrusted to the military.” by Georges Clemenceau.

 28. Just wanna remark on few general things, The website style and design is perfect, the content is very wonderful. “Drop the question what tomorrow may bring, and count as profit every day that fate allows you.” by Horace.

 29. Unquestionably believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the internet the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people consider worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 30. hello!,I really like your writing very a lot! percentage we communicate extra about your article on AOL? I require a specialist on this house to unravel my problem. May be that’s you! Taking a look ahead to peer you.

 31. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is wonderful blog. A great read. I’ll certainly be back.

 32. Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is magnificent blog. An excellent read. I will certainly be back.

 33. Magnificent beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a blog web site? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

 34. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 35. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 36. Terrific work! This is the kind of info that are meant to be shared around the internet. Disgrace on the search engines for now not positioning this put up upper! Come on over and discuss with my web site . Thanks =)

 37. Thanks for all of your labor on this website. Betty takes pleasure in carrying out investigation and it’s easy to understand why. Almost all notice all relating to the compelling ways you make functional tactics through the blog and as well as inspire contribution from other people on this subject matter plus our daughter is truly learning so much. Take pleasure in the remaining portion of the new year. You are carrying out a very good job.

 38. Undeniably believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be on the web the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 39. I was just seeking this info for some time. After six hours of continuous Googleing, finally I got it in your web site. I wonder what is the lack of Google strategy that don’t rank this kind of informative sites in top of the list. Usually the top web sites are full of garbage.

 40. What i don’t understood is in reality how you’re no longer really much more neatly-appreciated than you may be now. You’re very intelligent. You realize therefore considerably when it comes to this topic, produced me for my part consider it from numerous numerous angles. Its like women and men are not interested except it¡¦s something to do with Girl gaga! Your personal stuffs nice. At all times handle it up!

 41. I’ve been browsing on-line more than three hours lately, but I by no means found any interesting article like yours. It is beautiful value enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

 42. Just want to say your article is as astonishing. The clarity in your post is simply cool and i can assume you are an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the enjoyable work.

 43. Thank you, I have just been looking for information approximately this topic for a while and yours is the greatest I have came upon so far. However, what in regards to the conclusion? Are you sure about the supply?

 44. I like what you guys are up too. Such intelligent work and reporting! Keep up the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my website :).

 45. I as well as my pals were examining the great tips and tricks from your web blog and so unexpectedly got a terrible feeling I never expressed respect to the site owner for those tips. All the young boys appeared to be for that reason very interested to see all of them and now have in fact been making the most of those things. Appreciation for genuinely really kind as well as for deciding upon these kinds of nice ideas millions of individuals are really needing to discover. My personal honest regret for not saying thanks to earlier.

 46. I just could not go away your website prior to suggesting that I actually loved the usual information an individual provide for your visitors? Is gonna be back frequently to check out new posts

 47. I have not checked in here for some time since I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I’ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 48. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something which I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 49. Hi my loved one! I wish to say that this article is amazing, nice written and come with almost all significant infos. I’d like to see more posts like this.

 50. Nice post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Extremely helpful info specifically the last part 🙂 I care for such information much. I was looking for this certain information for a long time. Thank you and best of luck.

 51. I actually wanted to jot down a simple note so as to thank you for the unique solutions you are giving at this website. My long internet look up has at the end of the day been paid with good concept to exchange with my company. I would suppose that most of us readers actually are really fortunate to dwell in a remarkable place with so many lovely individuals with beneficial principles. I feel very happy to have come across your web pages and look forward to tons of more pleasurable times reading here. Thank you once more for a lot of things.

 52. You have noted very interesting details ! ps nice web site . “Where can I find a man governed by reason instead of habits and urges” by Kahlil Gibran.

 53. I’m not sure where you are getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for fantastic information I was looking for this information for my mission.

 54. You are my intake , I have few web logs and very sporadically run out from to brand.I conceive this web site has got some really wonderful information for everyone. “The fewer the words, the better the prayer.” by Martin Luther.

 55. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! By the way, how can we communicate?

 56. Thanks for any other informative web site. Where else could I am getting that kind of information written in such a perfect approach? I have a venture that I’m simply now running on, and I’ve been on the glance out for such info.

 57. I really like your writing style, excellent information, appreciate it for posting :D. “Freedom is the emancipation from the arbitrary rule of other men.” by Mortimer Adler.

CAVAB YAZ

Zəhmət olmasa şərhinizi daxil edin!
Zəhmət olmasa adınızı buraya daxil edin