Qadın psixologiyasının tarixi inkişafı

88

Psixologiya tarixi araşdırıldıqda digər sahələrdə olduğu kimi edilən əhəmiyyətli işlərin əksəriyyətinin kişilər tərəfindən və kişilər üçün olduğu bəllidir. Kişilərin lehinə olan ictimai quruluşa görə qadın və psixologiya anlayışları bir-birindən ayrı tutulmuş və psixologiya qadınlar üçün uyğun sahə olaraq görülməmişdir. Əvvəllər qadınların gördüyü əhəmiyyətli işləri ciddiyə almırdılarsa, son dövrlərdə qadınlar apardıqları mübarizə sayəsində psixologiya elminin əhəmiyyətli bir parçası olmağı bacarıblar.

TARİXDƏ QADINLAR.

Qadın psixologiyasının tarixinə baxmazdan əvvəl  tarixdə qadının ümumiyyətlə necə xarakterizə edildiyinə baxmaq lazımdır. Ənənəvi yanaşmaya görə, qadın tarixi yalnız müvəffəqiyyətli və qeyd olunmağa dəyər qadınların iştirak etdiyi ” tarazlayıcı tarix”  olaraq görülür.  Bu yanaşma Mary Calkins,  Margaret Floy Washburn və Christine Ladd-Franklin kimi ən köhnə qadın psixoloqların da araşdırılmasını tələb edir.

Qadın tarixinin bir sonrakı mərhələsini ” qatqı tarixi” adlandırmaq olar. Məsələn,  bir qadının davam edən psixologiya sahəsinə necə yardım etdiyi araşdırıla bilər. Lakin Lerner (1992) tarix boyunca qadınların töhfələrini araşdırmaq üçün müəyyən zaman qəlibləri və sərhədlənmiş tək istiqamətli parametrlərdən kənar olan “mərhələli qadın tarixi”  təklif edib. Bu sistem qadının müəyyən kateqoriyalara necə yardım etdiyini, onları necə inkişaf etdirdiyini və onlara necə reaksiya verdiyini əhatə edir.  Bu səbəbdən qadınların psixologiyadakı yeri araşdırıldığı zaman cinsəllik,  artım,  analıq və uşaq böyütmə, etnik mənşə, yarış və din kimi bir çox psixoloji mövzu çox əhatəli bir mövqedə toplana bilər.

QADIN PSİXOLOGİYASINI MÜƏYYƏN ETMƏK.

Qadın psixologiyası cinsi fərqlilikləri əsas götürən və yalnız qadınlara xas hamiləlik,  əmizdirmə və menstruasiya kimi hadisələri araşdıran bir sahədir.  Mednick ( 1976)  qadın psixologiyasını qrup içindəki müxtəlifliyin və zaman ərzində qadın təcrübələrinin işlənilməsi nəticəsində təyin edib.  Russo isə qadın davranışlarının araşdırılması təklifini istifadə etmişdir.  Bu səbəbdən qadın psixologiyası qadınlarla və qadınların təcrübələri ilə əlaqədar olan bütün psixoloji mövzuları özünə daxil edir.  ( Danimarka,  1977)

PSİXOLOJİ ARAŞDIRMALARDA QADINLAR.

Qadınların psixologiyaya töhfələrinə nəzər yetirmədən öncə qadının psixologiyadakı statusunu anlamaq lazımdır. Cinsiyyət dəyişkənliyinin araşdırmalara daxil edilməsi 3 fərqli zamanda tədqiq edilə bilər:

1. Problem olaraq qadın

2.Qadın – kişi fərqlilikləri və oxşarlıqları

3. Feminist mübarizə ilə qadınların həyatı

Köhnə zamanlardan bu günümüzə qədər psixologiyadakı araşdırmalara  baxanda psixologiyanın xüsusilə kişi davranışlarına və erkək heyvanlara fokuslandığını görürük. Qadın təcrübəsinin daxil olduğu ən köhnə araşdırmalarqadınların aşağı dərəcədə olduğu nəticəsinə gəlib. Bundan başqa, qadınların daxil edildiyi təcrübə qruplarında cinsiyyət fərqlilikləri nəzərə alınmamışdır,  kişilər ölçü olaraq götürülüb və yenə də qadınlar daha aşağı səviyyədə qalırdı. Məsələn, Sir Francis Galtonun XIX əsrdəki işi fərdi fərqliliklərə diqqətin olması və qadınların hər mövzuda kişilərdən daha zəif olduğunu ifadə etmişdir ( Levin & Wild, 1991,səhifə 582). Bütün bunlardan başqa, ilk araşdırmaların 95% – i qadın-kişi qarşıdurmasını heç nəzərə almayıb. Buna görə də cinsiyyətdən  qaynaqlanan fərqliliklərə diqqət edilməyib ( Mc Kenna & Kessler, 1976).

Feminizm dalğasının yayıldığı illərdə bir çox psixoloji araşdırmalar qadın və kişi fərqliliklərini araşdırmağa başladı. Ancaq bu araşdırmalar da kişi üstünlüyünü dəstəkləmiş və qadının daha aşağıda olduğuna işarə etmişdir. 1944 – cü ildə  Freydin şagirdlərindən Helene Deutsch  “Qadın Psixologiyası”  adlı iki kitab yazaraq qadınların kişilərdən daha həssas bir psixologiyası olduğunu dəstəkləyərək eyni zamanda analığın əhəmiyyətini və erotizmi müzakirə etmişdir.

Psixologiya tez – tez davranış elmi olaraq vurğulanır.  Ancaq tədqiqatçıların məşhur bir tətbiqi  yalnız ağ kişiləri ya da erkək heyvanları araşdırma qrupuna daxil etməkdir. Bir araşdırma qrupunun ümumiləşdirilə bilən və cəmiyyətin bütövlükdə təmsil edən xüsusiyyətdə olması düşünülsə, yalnız ağ kişi respondentlərin ( təcrübə üzvləri)  araşdırılması psixologiyanı  ağ kişilərin davranış elmi halına gətirir.

QADIN PSİXOLOGİYASININ TARİXİNƏ TƏSİR EDƏN İKİ ƏHƏMİYYƏTLİ MÖVZU.

Qadın psixologiyasının tarixinə baxanda  Çarlz Darvinin 1859-cu il tarixli “Növlərin mənşəyi”  əsəri və Ziqmund Freydin işləri əhəmiyyətli mövzu başlıqları olaraq qarşımıza çıxır.  Bu iki işin ortaq nöqtəsi qadınların alt səviyyədə olduğu fikrini dəstəkləmələri kimi görünür.  Ancaq bu dəstək, qadınların bərabərlik üçün mübarizəsini də gücləndirmişdir.

SOSİAL DARVİNİZM MİFLƏRİ.

Sosial Darvinizm, Darvinin “Növlərin mənşəyi”  əsərindəki ictimai nəzəriyyələrə əsaslanır.  Fərdi müctəlifliyi və növlər arası müxtəlifliyi açıqlamaq məqsədilə, Darvin tibbi və cinsi seleksiya nəzəroyyələrini təklif etmişdir. Darvin,  növlər içindəki üzvlərin həyat üçün mübarizə etmək adına bir – biri ilə rəqabət etdiyini və organizmlərin dəyişkənlik göstərdiyini müşahidə edir və bu tibbi seleksiya düşüncəsini ərsəyə gətirir.  Tibbi seleksiya ən uyğun olanın yaşamağa davam etməsini nəzərdə tutur. Cinsi seleksiya isə kişilərin qadınlara sahib olmaq üçün verdikləri mübarizə olaraq təyin olunur və bu seçkidə müvəffəqiyyətsizlik tibbi seleksiyanın əksinə ölümlə deyil, nəslini davam etdirməklə nəticələnir. Darvinə görə qadınlar kişilər üçün mübarizə etmədiklərinə görə, kişilərlə eyni zəka,  əzm və cəsarətə çatma şansına təkamül edərək sahib olurlar. Bu səbəbdən ictimai Darvinizmin təməl mifi kişilərin qadınlardan üstün olmasıdır.

Herbert Spenser, nəzəriyyələrini Darvinin fikirləri ilə əsaslandırmağa çalışmışdır. Və funksional xüsusiyyətlərin zamanla bioloji quruluşa yerləşdiyini ifadə etmişdir. Məsələn, qadınlar cəmiyyətdə prioritetli olaraq uşaq dünyaya gətirən və böyüdən olduqları üçün zamanla analıq instinkti qadınların bioloji quruluşuna yerləşmişdir.

Darvinin nəzəriyyələri və nəticələri, bir çox qadının sistematik işlərlə Darvinin fikirlərinin səhvini sübut etmə ehtiyacına itələyib.  1970- ci illərə qədər qadın psixologiyası ayrı bir sahə olaraq ortaya çıxmasa da, Leta Hollingworth, Helen Thompson,  Mary Calkins və Mary Putnam Jacobi kimi qadın psixoloqlar ictimai Darvinizm mifini çürütmək üçün təcrübi dəlillər tədqiq etmişlər.

Leta Hollingworth

Leta Stetter Hollingworth qadın psixologiyası ilə əlaqədar mövzulara diqqət ayıran ilk tədqiqatçılardandır.  Qadının ictimai rolu,  aybaşı dövründəki ağıllı və fiziki performans və çüxtəliflik kimi psixologiyadakı köklü mühakimələri araşdırmışdır. Hollingworthun  töhfələrindən biri də aybaşı dövründəki ağıllı və fiziki performans dəyişikliklərinin aybaşı dövrü mərhələləri ilə əlaqədar olmağıdır.  Əlavə olaraq,  Darvinin daha  böyük işi dəyişkənlik fikrinin də doğru olmadığını göstərib.  Hollingwortha görə, qadınların daha az müvəffəqiyyətli olmalarının səbəbini anlamaq üçün ictimai sərhədlər və mədəni maneələr araşdırılmalıdır.  Hollingworth və daha sonrakı qadınlar, tarix boyunca problemin özünün, qadınların uşaq dünyaya gətirməsi və onlara baxması olduğunu deyiblər.

Hollingworth və antropoloq Robert Lowie, 1916-cı ildəki işlərində elmi ədəbiyyatdakı mədəniyyətlərarası, bioloji və psixoloji işləri araşdırmış və qadınlarda doğuşdan gələn (fitri)  bir aşağı səviyyəliyə rast gəlməyiblər.  Qısaca,  Hollingworth qadın psixologiyası üçün yol açan və Mifləri çürüdən, ilk Feminist və məhsuldar tədqiqatçılardan biridir.

Mary Putnam Jacobi və Mary Bissell

Mary Putnam Jacobi (1877) yazdığı kitabda qadınların aybaşı dövründə fiziki fəaliyyətlərdən çəkinmək lazım olduğu fikrinə qarşı çıxmış,  əlavə olaraq məşq etməyin və yüksək bir maarifləndirici biliyə sahib olmağın aybaşı dövrünü daha az narahatlıqla keçirə bilmək olduğunu vurğulamışdır.  Bir başqa tədqiqatçı Mary Bissell isə qadınların romantik həssaslığı normasına qarşı çıxmış və bu həssaslıqda ictimai faktorların təsirini işarə etmişdir.

Helen Thompson və Mary Calkins

Helen T.  etdiyi araşdırmalarla dövrünün tanınmış tədqiqatçılarındandır.  Doktorluq dissertasiyası üçün cinsiyyət fərqlərini araşdıran Helen, fərqliliklərdən çox oxşarlıqlar tapmışdır. Cins fərqləri ortaya çıxdığında isə, bu nəticənin bioloji səbəblərdən deyil, təcrübə və ətraf təsirlərlə meydana gəldiyini göstərmişdir

Mary Calkins də sosial Darvinizm mifini çürüdən tədqiqatçılardan biri olmuşdur.

Qadın psixologiyasın-Freyd

Sosial Darvinizmə əlavə olaraq qadın psixologiyasındakı digər mövzu başlığı Zigmund Freydə olan müqavimətdir.  Psixoanalitik yanaşmanın qurucusu olan Freyd,  şəxsiyyət nəzəriyyəsini şəxsən özünü araşdırmasına və digər fərdi hadisə işlərinə söykənərək etmişdir.  Bu səbəbdən Freydin tapıntıları qiymətləndirilərkən etibarlılıq və ümumiləşdirilə bilən mövzudakə limitlər nəzərə alınmalıdır.  Freyd həm qadın, həm kişi üçün cinsi impulsların şəxsiyyət inkişafında çox əhəmiyyətli bir yeri olduğunu müdafiə edib.  Freydin psixoseksual inkişaf qaydasına görə doğulduqdan dərhal sonra qadın və kişi arasında çox az bir psixoloji fərqlilik vardır.

Freydin nəzəriyyəsinin ən əhəmiyyətli künc daşlarından biri olan Oedipus ( Edip)  kompleksinə görə oğlan uşağı anasına bəslədiyi istəkdən atasına düşmənlik hissi duymağa başlayır.  Ancaq atası tərəfindən xədim edilmə qorxusu ilə, anasına olan təhrikləri imtina edərək özünü atası ilə istinad edərdi.  Buna görə də oğlan uşağı atasının əxlaqi dəyərlərini qəbul edir.  Digər tərəfdən, qız uşaqları penisləri olmadığını fərq etdiklərində oğlan uşaqlarını qısqanarlar və bu əksikliklərinə görə analarını günahlandırarlar. Daha sonra bir penis əldə etməyi xəyal edərək, analarından atalarına romantik yükləməyə keçərlər. Amma burada validrynlərin əxlaq dəyərlərinin daxilən mənimsənməsi yoxdur. Yəni Freydə görə qadınlarda Supereqo inkişafı əksik qalar.

Freyd,  anatomik fərqliliklərin psixoloji və ictimai fərqliliklərə də səbəb olduğu fikrindədir. Sağlam bir qadının əsl motivasiyası bir körpəyə sahib olmaq olduğu üçün ictimai olaraq daxil edilən və müvəffəqiyyət mərkəzi davranışlarda tapılmaz. Yəni qadınlar əxlaqı normaları və mədəni ideaları kişilərə görə daha az özününküləşdirirlər. Freydin nəzəriyyəsinə görə qadınlar əxlaqı olaraq daha az inkişaf etmiş və mədəniyyətdən daha uzaq qalmış olmağa məhkumdurlar. Eyni zamanda qadınlar kişilərə görə qeyri-kafi şəxsiyyət xüsusiyyətləri göstərməyə də məhkumdur. Bu səbəbdən Freyd ” biologiya qismətdir (qədər)”  fikrindən yola çıxaraq bioloji müxtəlifliyin psixoloji fərqliliklərə səbəb olduğunu müdafiə etməkdə və beləliklə ictimai davranışları açıqlayaraq, kişi suveren mövcud vəziyyətin davamını dəstəkləməkdədir.

Qaynaq –  psixologiya – Gender

www.ppd.com –  tarihsel gelişim

88 ŞƏRH

 1. I simply want to mention I’m very new to blogging and absolutely savored this web site. Very likely I’m likely to bookmark your blog . You really come with superb well written articles. Kudos for sharing your webpage.

 2. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 3. I simply wish to show you that I am new to writing a blog and clearly cherished your write-up. Probably I am prone to remember your blog post . You indeed have fantastic article information. Truly Appreciate it for swapping with us all of your site write-up

 4. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 5. I think this site has got some really good information for everyone :D. “When you get a thing the way you want it, leave it alone.” by Sir Winston Leonard Spenser Churchill.

 6. you are in reality a excellent webmaster. The web site loading speed is incredible. It seems that you’re doing any distinctive trick. Also, The contents are masterwork. you have performed a wonderful process in this topic!

 7. I have to point out my love for your generosity for individuals who have the need for help with this content. Your special dedication to passing the solution throughout was amazingly insightful and has truly made others much like me to arrive at their objectives. Your warm and helpful recommendations indicates so much to me and extremely more to my peers. Many thanks; from everyone of us.

 8. I got what you intend, thanks for posting .Woh I am lucky to find this website through google. “Don’t be afraid of opposition. Remember, a kite rises against not with the wind.” by Hamilton Mabie.

 9. Appreciate it for helping out, wonderful information. “Nobody can be exactly like me. Sometimes even I have trouble doing it.” by Tallulah Bankhead.

 10. hello!,I love your writing very so much! share we be in contact more approximately your post on AOL? I require an expert in this house to unravel my problem. Maybe that’s you! Having a look forward to see you.

 11. I got what you intend, thankyou for putting up.Woh I am happy to find this website through google. “Do not be too timid and squeamish about your actions. All life is an experiment.” by Ralph Waldo Emerson.

 12. Some really superb content on this internet site, appreciate it for contribution. “He that falls in love with himself will have no rivals.” by Benjamin Franklin.

 13. Nice read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he just bought me lunch since I found it for him smile So let me rephrase that: Thank you for lunch! “A thing is not necessarily true because a man dies for it.” by Oscar Fingall O’Flahertie Wills Wilde.

 14. Great beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog web site? The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 15. Thank you for some other informative web site. The place else could I am getting that kind of information written in such an ideal method? I have a venture that I’m just now operating on, and I have been on the look out for such information.

 16. Good – I should definitely pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all tabs as well as related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task.

 17. A person necessarily assist to make significantly posts I would state. This is the very first time I frequented your web page and so far? I amazed with the research you made to create this particular publish incredible. Excellent task!

 18. Thank you for sharing excellent informations. Your site is so cool. I am impressed by the details that you have on this site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found simply the information I already searched everywhere and simply couldn’t come across. What a perfect web site.

 19. hello!,I like your writing so so much! share we keep in touch more about your article on AOL? I require a specialist on this house to unravel my problem. Maybe that’s you! Taking a look ahead to see you.

 20. great put up, very informative. I’m wondering why the opposite specialists of this sector don’t understand this. You must continue your writing. I am sure, you’ve a great readers’ base already!

 21. This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I have shared your website in my social networks!

 22. of course like your website but you need to take a look at the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I to find it very troublesome to tell the reality then again I’ll definitely come again again.

 23. What i don’t realize is in fact how you are now not really much more well-favored than you may be now. You’re very intelligent. You recognize therefore significantly with regards to this subject, made me for my part consider it from a lot of numerous angles. Its like men and women aren’t fascinated unless it is one thing to do with Woman gaga! Your own stuffs excellent. At all times handle it up!

 24. I like the valuable information you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here frequently. I’m quite certain I’ll learn many new stuff right here! Best of luck for the next!

 25. I simply needed to thank you very much yet again. I’m not certain the things I might have worked on without the actual tactics shared by you regarding my area of interest. Entirely was a frightening situation in my view, but discovering a well-written manner you managed it forced me to jump with joy. Now i am grateful for the advice and thus hope that you know what an amazing job you were undertaking teaching other individuals by way of your webpage. More than likely you have never got to know all of us.

 26. I haven’t checked in here for some time since I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I’ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 27. Great ¡V I should certainly pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task..

 28. Hi, Neat post. There’s an issue with your web site in internet explorer, would test this¡K IE nonetheless is the market chief and a huge portion of people will pass over your fantastic writing due to this problem.

 29. I’m not sure where you’re getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for excellent information I was looking for this info for my mission.

 30. Good ¡V I should definitely pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task..

 31. Thank you for another informative site. Where else may just I get that kind of information written in such an ideal approach? I have a project that I’m simply now running on, and I have been on the glance out for such information.

 32. It is really a nice and helpful piece of information. I¡¦m satisfied that you just shared this helpful information with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

 33. Hi there very cool blog!! Man .. Beautiful .. Superb .. I will bookmark your web site and take the feeds additionally…I am satisfied to seek out so many useful info right here within the submit, we need develop extra strategies on this regard, thank you for sharing.

 34. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 35. I think this is among the most important information for me. And i’m glad reading your article. But should remark on some general things, The site style is ideal, the articles is really great : D. Good job, cheers

 36. I am not sure where you’re getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for great information I was looking for this info for my mission.

 37. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 38. I haven’t checked in here for a while because I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 39. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something that I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 40. I do consider all of the concepts you have offered in your post. They are really convincing and will certainly work. Still, the posts are very quick for beginners. May you please lengthen them a bit from subsequent time? Thanks for the post.

 41. Wow! This can be one particular of the most useful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Basically Wonderful. I am also an expert in this topic therefore I can understand your hard work.

 42. Thanks for sharing superb informations. Your web-site is so cool. I am impressed by the details that you’ve on this website. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found simply the information I already searched all over the place and simply could not come across. What a great web-site.

 43. Excellent post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Very useful information specially the last part 🙂 I care for such information much. I was seeking this certain info for a very long time. Thank you and best of luck.

 44. Wonderful work! That is the kind of information that are supposed to be shared around the web. Disgrace on the seek engines for not positioning this submit upper! Come on over and visit my website . Thank you =)

 45. Wow! This can be one particular of the most helpful blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Magnificent. I am also an expert in this topic therefore I can understand your hard work.

 46. I wish to show some appreciation to you for rescuing me from this trouble. Just after surfing around through the internet and getting tips which were not helpful, I was thinking my entire life was done. Existing without the strategies to the difficulties you’ve solved through your entire article content is a crucial case, and those that would have negatively affected my entire career if I had not encountered your site. Your main expertise and kindness in touching all areas was crucial. I am not sure what I would’ve done if I had not come across such a solution like this. I’m able to at this point look forward to my future. Thanks for your time very much for the skilled and sensible help. I will not hesitate to refer your web site to anybody who ought to have care on this problem.

 47. Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I will certainly comeback.

 48. Very nice article and right to the point. I don’t know if this is in fact the best place to ask but do you people have any ideea where to hire some professional writers? Thanks in advance 🙂

CAVAB YAZ

Zəhmət olmasa şərhinizi daxil edin!
Zəhmət olmasa adınızı buraya daxil edin