Bitməyən ziddiyyət: Cinsi Konflikt

93

Erkəyini yeyən dəvədəlləyi dişilərini eşitməmiş olmazsız. Cinsi yam-yamlıq olaraq bilinən bu davranış dişilərə üstünlük verən bir xüsusiyyətdir. Bu növdə erkək cütləşə bilmək üçün özünü dişiyə və gələcəktəki balalarına qida olaraq verər və canını fəda edər. Ancaq bir çox növlərdə, xüsusən, hörümçəklərdə aqressiv və cütləşməyə asanlıqla yanaşmayan dişilərə qarşı erkəklər adaptiv xüsusiyyətlər və müdafiə mexanizmaları formalaşdırmışdır. Məsələn, bəziləri dişilər tərəfindən yeyilməmək üçün iflicedici toksin ifraz edər və hərəkət edə bilməyən dişi ilə ölüm təhlükəsi olmadan cütləşər.

Cütləşmə dönəmindəki çulha quşlarının (lat. remiz penduline) erkəkləri cütləşdikləri dişinin neçə yumurta qoyduğunu bilmək üçün yuvaya hücum edir. Dişilər bu yoxlamanın erkəklər üçün daha çətin bir hala gəlməsi və gələcək balaları qorumaq məqsədilə yumurtaları basdırırlar və erkəklərə qarşı aqressiv davranır, onları yaralayır, hətta öldürürlər.

Məsum və məzlum tərəf heç də hər zaman erkəklər olmur. Məsələn, lobya qurdu (lat. Callosobruchus maculatus) erkəklərinin penisləri tikanlı quruluşa malikdir və eyni dişi ilə bir neçə dəfə cütləşmdən sonra tikanlar dişinin çoxalma orqanlarında sağalması çətin olan yaralara səbəb olur. Bu yaralar dişinin yenidən cütləşə bilməsinin müvəqqəti vəya daimi olaraq qarşısını alır.

Hermafrodit ilbizlər cütləşmək üçün dişi vəya erkək rolunu oynamağı seçərlər. Erkək rolu oynayan ilbizlər kalsiumdan əmələ gələn və içində zülallar ehtiva edən “eşq oxu” deyilən bərk oxabənzər bir maddəni dişiyə vurarlar. Oxu dişiyə vurmağı bacaran erkək oxdaki zülallar vasitəsilə digər erkəklərin spermalarını məhv edər və məhz öz spermalarının yumurta hüceyrəsini mayalandırmasını təmin edər. Ancaq bu “eşq oxları” dişidə açıq yaralara və, bəzən də, dişinin ölümünə səbəb olur.

Təbiətdə buna bənzər bir çox öldürücü davranışlar vəya yaralayıcı vasitələr təkamül etmişdir. Orqanizmlər yaşadıqları mühitin şərtləri altında həyatda qalma şanslarını artırmaq, öncəki nəsillərdən daha adaptiv və daha sağlam olmaq, daha çox nəsil artıra bilmək üçün ətraf mühitə uyğunlaşma yönündə təkamül edirlər. Başqa sözlə, ətraf mühitin hər cür faktorunun təsiri ilə ortaya çıxan təbii seçim basqısı altında uyğunlaşma dərəcəsini ən yuxarı səviyyəyə çıxarmağa yönəlik adaptasiyalar formalaşır. Lakin təbiətdə içində olduqları mühit dişi və erkəklərə eyni dərəcədə və eyni yöndə təsir etməz. Bəzən bir cinsin adaptasiya qabiliyyətini artıran xüsusiyyət digər cinsin bu qabiliyyətini aşağı sala vəya basqılaya bilir. Cinsi konflikt (ing. Sexual conflict) belə durumlarda dişi və erkəklərin maraqlarının təkamül baxımından fərqliləşməsidir. Çünki bu müddətdə dişi və erkəklərin maraqları heç vaxt tam olaraq üst-üstə düşmür.

Ən başlıcası, erkək və dişi fərqli ölçülərdə və fərqli sayda sperma və yumurtahüceyrə istehsal edir (ing. unisogamy), yəni qametlərinə etdikləri yatırım eyni deyil. Beləcə, çoxalma qabiliyyətlərini fərqli yollarla ən üst səviyyəyə çıxarmağa çalışarlar. Erkəklərdə cütləşmə sayı ilə sahib olunan bala sayı düz mütənasibkən, dişilərdə bala sayı istehsal etdikləri yumurtahüceyrənin sayı ilə məhdudlaşır (Bateman prinsipi). Bu səbəbdən də, erkəkdə təbii seçmə daha çox cütləşə bilmə qabiliyyətinin inkişafı yönündə gedərkən, dişidə bu yöndə seçmə aparılmaz. Yəni, fərqli genetik maraqlar səbəbəbindən, müəyyən bir xüsusiyyət üçün (məsələn, cütləşmə sayı) iki cins fərqli kriteriyalara (optimum) sahib ola bilir. Nəticədə, cinslər arasında ontoqonist ziddiyyət, digər adı ilə cinsi konflikt meydana gəlir. Bu təməl fərqlərdən dolayı cinsiyyətli çoxalan bütün növlərdə cinsi konflikt qaçınılmazdır. Ziddiyyətin formasına və təkamül müddətində necə həll olunduğuna bağlı olaraq, erkəklər və dişilər arasında rastlana bilən, yuxarıda misal çəkdiyimiz kimi davranış ziddiyyətlərinə səbəb ola vəya olmaya bilər.

Burada cinsi seçmədən danışdığımız üçün, ontoqonist seçmə, yəni cinsi konflikt genlər səviyyəsində ortaya çıxır. Seçmə obyektinə görə ziddiyyət lokusiçi vəya lokuslararası baş verə bilər. Genetikada lokus bir genin vəya genin fərqli variantlarını təmsil edən alellərin birinin xromosomdaki fiziki yerləşməsinə deyilir. Çoxalmaq üçün birləşən partnyorlar qohum olmadığı müddətcə genetik olaraq fərqlidirlər, yəni genomlarının böyük hissəsi bənzər olsa da, müəyyən bir gen üçün genin fərqli variantlarını, yəni alellərini daşıyırlar. Qohum olmayan iki fərdin tamamilə eyni alellərə sahib olma ehtimalı çox aşağdır. Cinsi konflikt lokus daxilində meydana çıxdığında, bir alel bir cins üçün cinsi seçmə baxımından yararlı xüsusiyyəti ortaya çıxararkən, həmin xüsusiyyət digər cins üçün yararsız ola bilir. Burada yararlılıq vəya yararsızlıq genin bu alelinin fərdin adaptasiya və çoxalma qabiliyyətinə nə kimi təsir göstərməsi ilə ölçülür.

Məsələn, tovuzquşlarının erkəklərində gördüyümüz uzun və ehtişamlı quyruğun seçilməsinin səbəbi dişilərin uzun və rəngarəng quyruğu olan erkəklərlə cütləşməyi üstün tutmasıdır. Lakin uzun quyruq uçma qabiliyyətini əngəllədiyi və ovçulara ov olma ehtimalını artırdığı üçün daşınması çətin bir xüsusiyyət olsa da, erkəklərin çoxalma qabiliyyətini artırdığı üçün cinsi seçmə bu yöndə davam edir. Digər tərəfdən, erkəklər tərəfindən quyruğun ölçüsünə görə seçilməyən dişi tovuzquşlarında uçmanın asanlaşması baxımından orta ölçülü quyruq təkamül edir. Yəni iki cinsin quyruq ölçüsü baxımından optimumları fərqlidir. Belə vəziyyətdə, quyruq ölçüsünə təsir edən bir gen daxilindəki fərqli alellər dişi və erkəklər üçün fərqli seçim şərtləri altında formalaşır. Bir lokusdaki iki aleldən birini atasından, birini anasından alan bir bala üçün sahib olduğu bu kombinasiya erkək və dişiyə adaptasiya və çoxalma qabiliyyəti baxımından yararlı vəya zərərli olacaqdır. Məsələn, əgər A aleli fərdin uzun quyruğa malik olmasını təmin edirsə, bu aleli daşımaq dişi üçün təkamül baxımından zərərli olacaqdır. Bu durum təkamül müddətində cinsə məxsus genin formalaşması ilə nəticələnir, yəni sözü gedən gen yalnız bir cinsdə özünü göstərir (cins məhdudiyyətli ifadə olunan genlər). Ancaq bu çox uzun bir müddətdir. Məsələn, erkək tovuzquşunda uzun və rəngarəng görünüşlü quyruğu təmin edən gen artıq dişidə özünü göstərmir və təbiətdə çox tez-tez rastlaşdığımız cinslərarası morfoloji fərqliliklər meydana gəlir (dişi və erkəyin xarici görünüşlərinin fərqli olması).

Cinsi konflikt cinslərdə müstəqil olaraq təkamül etmiş fərqli genlər arasında da olur. Məsələn, cütləşmə sayının lokus A və lokus B ilə təmin edildiyini düşünək. Lokus A erkəklərdə daha çox cütləşə bilməni yaradarkən, lokus B dişilərdə limitli cütləşmə qabiliyyəti formalaşdırsın. Lokus A-daki alellər erkəyin çoxalma qabiliyyətini artıracağı üçün onun üçün yararlı olacaq, ancaq eyni zamanda dişilər üçün zərərli bir xüsusiyyət populyasiyada artmış olur. Eynilə, lokus B-dəki genlərin populyasiyada artımı da erkəklər üçün zərərlidir. Bax, bu durum cinslərarası konflikt deməkdir. Təkamül müdddətində bu konfliktin həlli birlikdə təkamül (co-evolution) adlandırılan mexanizmadır. Birgə təkamül müddətində erkəklərdəki bir hissə xüsusiyyətlər (israrlı adaptasiyalar) dişilərdə qarşı xüsusiyyətlərlə (müqavimət adaptasiyaları) ilə qarşılaşar. Yəni, öz spermaları ilə mayalanmış yumurtaların varlığından əmin olmaq istəyən çulha quşu erkəyinin zoraki davranışları qarşısında dişi çulha quşları yumurtaları basdırma və aqressiv davranışlar kimi xüsusiyyətlər formalaşdırır. Yaşılbaş ördək erkəklərinin dişiləri “cütləşməyə məcbur etməsi” nəticəsində dişi yaşılbaş ördəklərdə özü üzərinə spiralvari qıvrılan əngəlləyici uşaqlıq yolunun təkamül etməsi də buna bir misaldır.

Konfliktin qalibi kim olur?

Teoriyalar bir neçə fərqli, ancaq bir-biri ilə ziddiyyət təşkil etməyən ideyalar önə sürür: erkək qazanır, dişi qazanır, uzlaşırlar və ya təkamül müddətində sonsuza qədər bir nəticəyə varmaq üçün çalışırlar. Hər bir teoriyanın təbiətdə gerçək nümunələri vardır. Bəzi durumlarda, erkəklər qazanır, çünki bu dişilər üçün öz oğullarının da qazanacağı anlamına gəlir, yəni uduzaraq qazanmağı seçirlər. Məsələn, meyvə milçəklərində cütləşmə zamanı sperma ilə birlikdə dişinin bədəninə axıdılan bəzi seminal maye zülallar dişilərin daha tez ölməsinə səbəb olur. Ancaq dişilərdə bu mayelərə qarşı formalaşmış hər hansı bir xüsusiyyətə hələ ki rast gəlinməyib. Bu durumda, əgər bu zülallar dişinin erkək balalarının həyatda qalma və uğurla çoxalma qabiliyyətini artıracaqsa, dişilər uduzaraq qazanmağı seçmiş ola bilərlər.

Konfliktin nəticələləri qarışıq və təxmin edilməsi çətin ola bilər. Belə durumlarda, ən yaxşı hallarda qazanan xeyir-zərər hesablanmasına uyğun olaraq müəyyənləşir. Ancaq bu nisbi yarar və zərəri müəyyənləşdirən mühit şərtləri çox dinamik və dəyişkəndirsə, nəticələr də tez-tez dəyişə bilər.

Əvvəl də dediyimiz kimi, cinsiyyətli çoxalan növlərdə cinsi konflikt qaçınılmazdırsa, o zaman insanda da fərqli olmasını gözləməməliyik. Bizdə erkəyi yeyən dişilər, tikanlı penislər vəya “eşq oxları” yoxdur, ancaq bizdə də cinsi konflikt nəticəsində meydana çıxan davranışlardan danışa bilərik. Davranışlara keçməzdən əvvəl, lokusiçi cinsi konfliktin ən məşhur nümunəsindən danışmamaq olmaz. Primatlardan bəri, erkəklər yuvarlaq cizgili dişiləri seçir, xüsusilə, insanlarda dolğun döşlər, yuvarlaq və iri ombalar diqqət çəkir. Çünki bu dişinin bədənində uşaq doğacaq qədər yağın olduğuna, balanı bolca bəsləmə qabiliyyətinə malik olduğuna işarə rolunu oynayır. Əksinə dişilər isə erkəklərdə sərt və güclü cizgilərə fikir verərlər, çünki erkək yuvanı və balaları qoruyacaq gücə malik olmalıdır.

İnsanlarda cinsi konflikt araşdırmaları, əsasən, təkamül psixologiyası sahəsində aparılır və olduqca məhduddur. Necə ki, həyatda qalmamızı və çoxalmamızı təmin edən hər bir orqanımız təbii seçmə ilə şəkil alıb, davranışlarımız da bənzər bir dönəmdən keçir və orqanizmin mühitə adaptasiya və çoxalma qabiliyyətinin artırılması yönündə qurulur. Təkamül psixologiyasında davranışların təkamülü baxımından əsas diqqət mərkəzi beyindir. Yəni təkamül psixologiyası təkamül mexanizmalarının insan zehninin tədqiqinə tətbiq edilməsi üzərində qurulur. Təbiətdəki bir çox növdən fərqli olaraq, insanda cütləşmə ortaq məqsədlə iki ayrı cinsin nümayəndəsi arasında bir akt olaraq görülsə də, insan erkək və dişilərinin təkamül müddətində mənfəətləri heç də ortaq deyildir. Kişi və qadınlarda aldatma dərəcəsini tədqiq edən elmi ədəbiyyatların gözdən keçirilməsi göstərir ki, insan heç də monoqam bir növ deyil. Beləliklə, bənzər adaptasiyaların insanda davranışlarda təkamül etmiş olmasını düşünə bilərik. Məsələn, qadın və kişilərin cütləşmə instinkti nəticəsində bir-birini düşüncələr, duyğular və kəlimələr vasitəsilə manipulyasiya etməsini cinsi konfliktin insandaki ifadəsi olaraq görə bilərik. Başqa sözlə, üz ifadələri, sözlü və sözsüz ünsiyyət, təqlid və digər yollarla potensial partnyorların emosional durumunu, yəni neyrotransmitter və hormon sistemini dəyişdirərək olunan manipulyasiya cinsi konflikt və mümkün adaptasiyaların nəticəsi ola bilər.

Bu sahədə aparılan araşdırmalar təkamül baxış bucağının insan davranışlarını anlamada necə önəmli olduğunu isbatladı. Ümidvarıq ki, bu sahədəki tapıntılar araşdırmalarını psixologiya, antropologiya və sosiologiya yönündə davam etdirən elm adamlarına da yeni bir yön göstərər.

Mənbə: http://delta.evrimagaci.org/photo/tr/bitmeyen-kavga-eseysel-catisma

93 ŞƏRH

 1. I just want to tell you that I am very new to blogging and site-building and honestly loved your blog. Most likely I’m likely to bookmark your blog . You surely have exceptional articles and reviews. Thanks for sharing your website.

 2. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 3. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 4. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I have truly enjoyed browsing your blog posts. After all I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 5. I merely desire to show you that I am new to posting and undeniably loved your webpage. More than likely I am likely to store your blog post . You indeed have outstanding article material. Love it for discussing with us your url article

 6. I have been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.

 7. F*ckin’ tremendous issues here. I’m very glad to look your article. Thanks so much and i’m taking a look forward to touch you. Will you kindly drop me a e-mail?

 8. I got what you mean , thanks for putting up.Woh I am delighted to find this website through google. “Spare no expense to make everything as economical as possible.” by Samuel Goldwyn.

 9. What i do not realize is if truth be told how you’re no longer really a lot more neatly-preferred than you might be now. You are so intelligent. You know thus considerably with regards to this matter, produced me in my opinion consider it from a lot of various angles. Its like men and women are not fascinated until it’s one thing to accomplish with Girl gaga! Your personal stuffs nice. Always maintain it up!

 10. Hi, Neat post. There’s an issue together with your web site in web explorer, could check this… IE still is the market leader and a huge part of people will miss your wonderful writing because of this problem.

 11. I precisely wished to appreciate you yet again. I do not know the things I could possibly have used in the absence of the actual tips discussed by you over such topic. It was actually a very distressing scenario in my view, however , being able to see the very professional mode you managed it made me to leap over fulfillment. Extremely grateful for the support and as well , sincerely hope you recognize what a powerful job you’re providing instructing people today via your web page. Most probably you haven’t encountered any of us.

 12. You really make it seem so easy with your presentation but I to find this topic to be actually one thing which I believe I might by no means understand. It sort of feels too complicated and very wide for me. I’m having a look ahead to your next publish, I¡¦ll try to get the hold of it!

 13. I truly wanted to make a brief message in order to express gratitude to you for all of the stunning ways you are placing at this site. My extended internet look up has now been honored with good suggestions to go over with my close friends. I would express that most of us visitors are definitely fortunate to be in a wonderful community with many brilliant individuals with helpful tips and hints. I feel rather fortunate to have come across your entire web pages and look forward to so many more brilliant times reading here. Thanks once more for all the details.

 14. I haven¡¦t checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 15. I¡¦ve been exploring for a little bit for any high quality articles or blog posts in this sort of space . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this web site. Reading this info So i¡¦m satisfied to convey that I have an incredibly good uncanny feeling I found out just what I needed. I such a lot surely will make certain to don¡¦t disregard this website and provides it a look regularly.

 16. Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I’ll make sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I will definitely return.

 17. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Today bloggers publish just about gossips and web and this is really frustrating. A good blog with exciting content, that’s what I need. Thank you for keeping this website, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

 18. My husband and i got thankful when Michael could do his investigations because of the precious recommendations he gained from your very own weblog. It is now and again perplexing to just find yourself offering information that many people might have been making money from. So we do know we have got the blog owner to thank for that. The main illustrations you’ve made, the simple website navigation, the friendships you help to promote – it’s got many extraordinary, and it’s assisting our son and us imagine that this situation is excellent, which is tremendously important. Thank you for the whole thing!

 19. I¡¦ve been exploring for a little bit for any high quality articles or blog posts in this kind of area . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this site. Studying this info So i am happy to express that I’ve a very excellent uncanny feeling I discovered just what I needed. I such a lot without a doubt will make certain to don¡¦t forget this site and give it a look on a constant basis.

 20. Good web site! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I could be notified when a new post has been made. I’ve subscribed to your feed which must do the trick! Have a great day!

 21. Thanks for some other informative site. The place else may I am getting that type of info written in such a perfect manner? I’ve a challenge that I’m simply now running on, and I’ve been at the glance out for such information.

 22. You could definitely see your expertise in the paintings you write. The sector hopes for even more passionate writers such as you who aren’t afraid to say how they believe. Always follow your heart. “Experience is a good school, but the fees are high.” by Heinrich Heine.

 23. certainly like your web site however you have to test the spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to tell the reality then again I¡¦ll certainly come again again.

 24. Awsome info and straight to the point. I don’t know if this is really the best place to ask but do you guys have any thoughts on where to hire some professional writers? Thx 🙂

 25. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Today bloggers publish only about gossips and internet and this is really annoying. A good web site with interesting content, that is what I need. Thanks for keeping this site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

 26. Hello, Neat post. There is an issue together with your site in internet explorer, could check this… IE still is the market chief and a big section of other people will leave out your magnificent writing due to this problem.

 27. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 28. I like what you guys are up also. Such intelligent work and reporting! Carry on the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my web site :).

 29. you’re in reality a excellent webmaster. The website loading velocity is incredible. It sort of feels that you are doing any unique trick. Furthermore, The contents are masterwork. you’ve done a wonderful job on this matter!

 30. Thanks for sharing excellent informations. Your web-site is very cool. I am impressed by the details that you have on this web site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found simply the info I already searched all over the place and just couldn’t come across. What a great web-site.

 31. Simply desire to say your article is as astonishing. The clarity in your post is just nice and i could assume you are an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the gratifying work.

 32. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 33. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.

 34. Thanks for some other informative website. The place else could I am getting that type of info written in such a perfect way? I have a project that I’m just now running on, and I’ve been on the glance out for such info.

 35. Heya here, just started to be familiar with your writings through Yahoo and bing, and discovered that it is very good. I will be grateful should you decide keep up these.

 36. I just wish to reveal to you that I am new to posting and incredibly enjoyed your work. Most likely I am probably to store your blog post . You simply have impressive article material. Love it for swapping with us all of your internet webpage

 37. You actually make it seem really easy together with your presentation however I to find this matter to be really something that I think I might never understand. It seems too complex and very vast for me. I’m looking forward for your subsequent publish, I will attempt to get the dangle of it!

 38. I wanted to post you that bit of remark to finally say thanks a lot over again about the lovely thoughts you have featured on this page. It has been quite particularly open-handed of people like you to allow openly all that a few people would’ve distributed as an e book in making some dough for themselves, chiefly now that you might well have done it in case you wanted. Those secrets also served to be the good way to be aware that someone else have the same keenness just as my own to realize great deal more pertaining to this matter. I am sure there are numerous more enjoyable opportunities up front for individuals that look over your site.

 39. What i do not understood is in reality how you’re now not actually much more well-favored than you may be right now. You’re very intelligent. You know thus considerably with regards to this subject, made me personally consider it from numerous various angles. Its like men and women are not involved until it is one thing to accomplish with Girl gaga! Your own stuffs outstanding. Always take care of it up!

 40. I¡¦m not positive the place you are getting your information, but good topic. I must spend a while learning more or figuring out more. Thank you for wonderful information I was searching for this information for my mission.

 41. I wanted to write down a simple comment in order to thank you for those awesome secrets you are placing on this website. My time-consuming internet investigation has at the end of the day been compensated with reliable insight to exchange with my friends. I ‘d repeat that many of us visitors actually are very much blessed to exist in a decent site with many brilliant people with useful hints. I feel very much happy to have used your site and look forward to so many more awesome minutes reading here. Thanks once more for all the details.

 42. I have been browsing on-line more than 3 hours lately, yet I never found any attention-grabbing article like yours. It is beautiful value enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made excellent content material as you did, the web shall be a lot more helpful than ever before.

 43. Great paintings! This is the kind of info that are meant to be shared across the web. Disgrace on Google for not positioning this post upper! Come on over and visit my site . Thanks =)

 44. Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such magnificent information being shared freely out there.

 45. I simply couldn’t leave your site before suggesting that I really loved the usual info an individual supply to your guests? Is going to be back regularly in order to check up on new posts.

 46. Thanks a bunch for sharing this with all people you really recognize what you’re speaking about! Bookmarked. Kindly additionally visit my web site =). We may have a hyperlink trade agreement between us!

 47. I am not sure where you are getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for magnificent info I was looking for this info for my mission.

 48. I would like to convey my admiration for your generosity for folks that require guidance on in this theme. Your very own dedication to passing the message around was incredibly beneficial and has in every case permitted those much like me to realize their endeavors. Your personal insightful hints and tips signifies a lot to me and further more to my office colleagues. Thank you; from all of us.

 49. F*ckin’ amazing issues here. I’m very glad to peer your article. Thanks a lot and i’m taking a look ahead to touch you. Will you please drop me a e-mail?

 50. You really make it appear really easy with your presentation but I to find this matter to be really something which I believe I’d never understand. It seems too complex and extremely vast for me. I am looking forward to your next put up, I¡¦ll try to get the dangle of it!

 51. Thanks so much for giving everyone an extraordinarily superb opportunity to read from this site. It really is so awesome and also packed with a lot of fun for me personally and my office fellow workers to visit the blog at minimum three times every week to study the newest things you will have. Of course, I’m just always satisfied concerning the unique tips you give. Selected 4 points in this article are basically the most impressive we’ve ever had.

 52. you’re really a good webmaster. The website loading speed is amazing. It seems that you are doing any unique trick. Furthermore, The contents are masterwork. you’ve done a fantastic process on this subject!

 53. Hello my friend! I want to say that this post is awesome, great written and come with approximately all significant infos. I would like to see more posts like this.

CAVAB YAZ

Zəhmət olmasa şərhinizi daxil edin!
Zəhmət olmasa adınızı buraya daxil edin