Təbiət və təkamül mövzuları üzərində çalışmış müsəlman alimlər

85

Tarixdə VIII əsrdən XIII əsrə qədər (bəzi qaynaqlara görə XV əsrə qədər) olan dövr İslam coğrafiyasının qızıl dövrü olaraq bilinir. İslam dünyasında mühəndislər, alimlər, mütəfəkkirlər  sənətdə, əkinçilikdə, iqtisadiyyatda, hüquqda, ədəbiyyatda, fəlsəfədə, elmdə və texnologiyada köhnə adətləri qoruyub, yenilərini əlavə edərək çox önəm daşıyan inkişafın öndərləri olmuşlar. Bu inkişafın qərbə təsiri, İslam aydınlanmasının kədərli geriləməsi və elm dünyasının bugünkü cədvəli ayrı bir tarixi araşdırma mövzusudur. Bu yazımızda təbiətin işləmə mexanizmi ilə əlaqədar suallar vermiş, zamanın şərtlərinə görə cavablar tapmağa çalışmış İslam alimlərindən bir neçəsinin düşüncələrini xronoloji ardıcıllıqla paylaşacağıq.

Əlbəttə ki, tarixi olaraq bir fikirdən bəhs etmiş olmaq o fikrin “fikir atası” olmaq üçün yetərli deyil. İndiki vaxtda bir çox insan uçan avtomobillərdən və kosmos səfərindən bəhs edir, amma bunu reallaşdıran şəxslər xaricində heç kim bu fikrin atası olma haqqını daşımaz. Bir şeyi yalnız düşünmək ya da fərq etmək kifayət deyil, onu ətraflı  məlumatlarla, dəqiq bir şəkildə açıqlamaq da tələb olunur. Bu səbəblə özündən öncə bir çoxları, hətta antik yunan zamanında Heraklit (Heraklitos) və Anaksimandr (Anaksimander) kimi mütəfəkkirlər belə “canlıların dəyişməsi” fikrindən söz etsə də, Çarlz Robert Darvin (Charles Robert Darwin) və Alfred Ruzel Valis (Alfred Russel Wallace) təkamülün gerçək ataları olacaqlar. Çünki Darvin təkamül biologiyasından yalnız söz etməklə qalmamış, çıxdığı dünya turunda topladığı dəlillər sayəsində təkamülün doğruluğunu müzakirəyə yer buraxmaz şəkildə elm ictimaiyyətinə isbat etməyi bacarmışdır. Əlbəttə, ondan sonra gələn yüz minlərlə elm insanı Darvinin nəzəriyyəsini inkişaf etdirmiş, gücləndirmiş, çeşidləndirmişdir. Ancaq Darvin bu müdhiş kəşfin atası olaraq xatırlanacaq.

Bütün bunlara baxmayaraq, bu anda heç ağıl almayacaq bir şəkildə “İslam coğrafiyası” deyə bəhs edilən torpaqlarda bir zamanlar bu yazıda gördüyümüz kimi dahilərin var olduğunu anlamaq, bəlkə, bu coğrafiyanın da bir gün qaranlıqdan çıxaraq müasir elmin aydınlığına girəcəyi ümidini bizə verir. Bütün canlılar kimi zaman da dəyişir. Bir zamanlar geri olanlar indi irəli, bir zamanlar irəli olanlar indi geridə ola bilər. Bu səbəblə, həyatdakı tək gerçək yol göstərici olan elmin izindən getməyi bacara bilsəniz, insanlıq olaraq çox daha parlaq və işıqlı günlərə qovuşmağımız çox yaxındır! Bəlkə bu coğrafiyalardan çıxmış insanları və onların fikirlərini bir az daha yaxından araşdırmaq bizlərə daha çox ümid və güc verəcək. Xoş mütaliələr.

 

Əl-Cahiz (Al-Jahiz)

O, 781-869-ci illər arasında (Darvindən 1000 il əvvəl) yaşamış, Bəsrədə doğulan müsəlman, ərəb elm adamıdır. Əsl adı Əbu Osman Əmr bin Bəhr əl-Kinanə əl-Fukaimi əl-Bəsriyə-dir, ancaq gözündəki qüsur üzündən “pörtləmiş göz” anlamındakı El-Cahiz (Al-Jahiz) təxəllüsünü istifadə etmişdir. Həyatı boyunca teologiya, İslam fəlsəfəsi, filologiya kimi mövzularla maraqlandığı kimi zoologiya, heyvan psixologiyası, ictimai psixologiya mövzuları da daxil olan 200-ə yaxın kitab yazmışdır. Ən məşhur elmi əsəri 7 cilddən ibarət olan, 350-ə yaxın canlını araşdırdığı “Kitab əl-Hayavan”dır (Heyvanlar Kitabı). Bu kitab təbii mühitin heyvanlar üzərindəki təsirindən bəhs edən, ekoloji faktorların bir fərdin fiziki xüsusiyyətlərini necə dəyişdirə bildiyini şərh etməyə çalışan ilk əsər olaraq xatırlanır. Qida zənciri və ətraf mühitin bir heyvanın həyatda qalmaq ehtimalına necə təsir edə biləcəyini xüsusi olaraq araşdırmışdır.

“Siçan yemək axtarışına çıxır, tapır, tutur və yeyir. Kiçik quşlar və digər kiçik heyvanları da yeyir. Körpələrini ilanlardan və quşlardan qorumaq üçün yeraltı tunellərini də qoruyur. İlanlar siçanları yeməyi çox sevir. İlanlar da özlərini özündən böyük olan qunduzlar və kaftarlardan qoruyur. Kaftar tülkünü və özündən kiçik digər heyvanları qorxudur. Var olmaq başqasını yeməkdən keçir, əsas qayda budur. Bütün kiçik heyvanlar özündən kiçikləri yeyir, amma hər böyük heyvan özündən böyüyünü yeyə bilməz. İnsanlar da heyvanlar kimidir. “Allah bəzi bədənlərin ölümünü digərinin həyatı üçün səbəbləndirmişdir ya da digərinin həyatını bir başqasının ölümü üçün.”

“Əgər göyərçin qaradırsa, hamilə olduğunda və yetkinlik sərhədlərini keçəndə yumurtalıqda çox yüksək temperaturda gərilə bilər. Eyni şey insanlarda da baş verir, çünki ananın bədəni normaldan daha yüksək bir istilikdə yaşayır, qara olur və saçları kiçilər və qıvrılırlar.” (Zənci insanların mənşəyi üçün edilmiş bir şərh)

“Bir bölgədəki hava şərtləri pisləşərsə, suyu pisləşər, torpağı pisləşər, bu vəziyyət heyvanların, insanların fitrətini dəyişdirər.”

“Neçə nəsil sonra qara ağ, ağ da qara olar?” (Dəri rəngləri)

Kitabdakı çıxarışlarla Əl-Cahizin çox rahatlıqla fərdi xüsusiyyətlərin nəsillər arasında dəyişə biləcəyini, üstəlik bu dəyişmənin yumurtalar sayəsində ola biləcəyini, ətraf mühitin fiziki xüsusiyyətlərə təsir edə biləcəyini və həyatda qalma motivi ilə təbii seçmə qanunlarını dilə gətirdiyini söyləyə bilərik.

 

Əl-Fərabi (El-Farabi)

870-950-ci illər arasında yaşamış məşhur alim. Doğum yeri və mənşəyi haqqında müzakirələr mövcuddur (Əfqanıstan və ya Qazaxıstan, türk və ya fars). Orta dövr İslam ziyalıları arasında müəllim-i sani (ikinci ustad / magister secundus) olaraq bilinir. Birinci ustad Aristoteldir (Aristoteles). Qərbdə “Alfarabius” adıyla da tanınır. Məntiq, riyaziyyat, fəlsəfə, təbiət fəlsəfəsi, psixologiya, musiqi, siyasət sahələrində özünü inkişaf etdirmişdir. Haqqında sonradan yazılan bioqrafik məlumat siyahılarında 100-160 əsərin Fərabiyə aid edildiyi görünür, amma bu əsərlərin kiçik bir qismi bizə çatıb. “El-Medinetü’l Fâzıla” (“Fəzilətli şəhər – ideal dövlət”) kitabı bunlardan biridir. Bu kitabda “Var olmada heyulani (maddi) cisimlərin mərtəbələri haqqında” bölümü, varlıqların sadədən başlayaraq bir-birlərinə çevrildiklərini izah etdiyi aşağıdakı paraqrafla başlayır:

“Əvvəla ünsürlər (hava, su, od, torpaq / cövhər) hasil olurlar. Sonra o cins və təbiətdəki cisimlər hasil olurlar ki, buxar və bu zümrədən olan buludlar, küləklər və havada baş verən digər şeylər və yerin üstündə, altında, suda və odda olan şeylər bu qəbildəndir. Bunlardan da başqa cisimlərin var olması lazımdır, belə ki, əvvəlcə, ünsürlər bir-birləri ilə qarışır, bunlardan bir-birinə zidd olan bir çox cisimlər hasil olur. Sonra bu zidlərin bir qisimi yalnız bir-biriylə qarışar, digər bir qismi isə həm bir-biriylə, həm də ünsürlərlə qarışaraq ikinci bir qarışıq hasil edər ki, bundan da sürətcə bir-birinə zidd olan bir çox cisimlər hasil olur. Beləcə, qarışan köhnə tərkib (sintez) daha qarışıq yeni tərkiblər hasil olmaqla, elə səviyyəyə gəlirlər ki, artıq qarışma imkanını itirərlər və onların qarışıqlarından hasil olacaq cisimlər onlardan da ünsürlər qədər uzaq qalaraq ihtilat (qarışıq) sona çatmış olur. Beləcə, bəzi cisimlər ilk ihtilatdan, bəziləri ikincisindən, digərləri üçüncüsündən, bəziləri da son ihtilatdan hasil olurlar. Mədənlər nisbətən sadə və ünsürlərə daha yaxın ihtilatlardan hasil olmaqla ünsürlərdən az uzaqdadırlar. Nəbat (bitki) daha dolaşıq olub ünsürlərdən daha uzaq analizlərlə hasil olur ki, əvvəlkilərə nisbətlə ünsürlərdən daha uzaqda qalar. Nati olmayan heyvan (danışmayan heyvan) bitkidən daha qarışıq bir tərkibdən hüsulə gəlir. İnsan isə, müstəsna surətlə, son tərkibdən hasil olur.”

Kitabın “İlahi varlıqların mərtəbələri və heyulânî (maddi) cisimlərin bölümləri haqqında” bölməsində isə aşağıdakı izahatlara yer verilmişdir:

“Bunlar beləcə tərtib edilirlər: əvvəla, onların arasından ən bayağısı ələ alınır. Sonra daha mükəmməl olanını və ən sonunda ondan daha mükəmməli olmayan mükəmmələ çatmaq olar. Bunların ən bayağısı, müştərək ilk maddədir. Ondan mükəmməl olaraq ustukuslar gəlir, sonra bitkilər, sonra nitqsiz heyvanlar (danışmayan), sonra natiq (danışan) heyvan gəlir ki, ondan mükəmməl bir şey yoxdur. ”

Göründüyü kimi, bu görüşlər müasir təkamülün keçirilməsinə tam olaraq uyğun olmasa da, yenə də canlılar arasındakı pilləli təkamül prosesinə dair çox əhəmiyyətli təsbitlərdir. Canlıların statik, dəyişməz, son halları ilə yaradılmış olduğunu deyil, pilləli və məcmu bir təkamül müddətinin nəticələri olduğunu irəli sürməkdədir. Bu, İslam tarixində təkamülün nə qədər güclü bir təməldə inkişaf etdiyinə çox əhəmiyyətli bir istinaddır.

 

 

 

İbn-i Miskeveyh (İbn Miskawayh)

932-1030-cu illər arasında İranda yaşamış İslam filosofudur. Fərabi məktəbinə mənsub mütəfəkkirdir. Həyatı boyunca çox əsər yazmış, fəaliyyətini, xüsusilə, insan əxlaqı və davranışı üzərində cəmləmişdir. Təbiətin mexanizmi ilə əlaqədar düşüncələri Əl-Cahiz qədər elmi olmasa da, fəlsəfi səviyyədə “El-Fevzi əl-minimum” (Al-Fawzi Al-Asghar – Kiçik müvəffəqiyyət)” adlı kitabında diqqətə çarpmışdır. Filosofa görə, təbiətin irəliləmə müddəti cansız maddədən bitkiyə, bitkidən heyvana, heyvandan meymuna, meymundan insana doğrudur. Miskeveyhin əsərlərini araşdıran Dr. Məhəmməd Hamidullah onun kitabındakı fikirlərini bu şəkildə yekunlaşdırır:

“Miskeveyhə görə, Allah maddəni və gücü yaratdı. Maddə zamanla buxara və suya çevrildi. Bir sonrakı pillədə mineral dünyası meydana gəldi. Müəyyən zamanda fərqli minerallar yarandı. Daha sonra mineral dünyası bitki dünyasını meydana gətirdi. Bitkilər heyvan xüsusiyyətləri daşıyana qədər təkmilləşdilər, dişi və erkək cinsləri meydana gəldi. Bu xurma ağacıdır. Xurma ağacı bitkilər aləminin ən yüksək, heyvanlar aləminin ən aşağı səviyyəli canlısıdır.”

Miskeveyhə görə, bitkilərin lif və köklərdən xilas olması heyvanlar aləminə keçid olmuşdur, hərəkət, toxunma və yönəlmə ilk pillədir. Heyvanlar aləmi dörd ayaqlılarda “at”, uçan heyvanlarda “şahin” ilə ən üst mərtəbəyə çatmışdır. Ən sonunda insanlıq sərhədindəki meymun yer alır.

“… hər heyvan, əslində, heyvan olmayandan törəmişdir, spermanın özünün heyvan olmadığı kimi. Bu maye qandan yaradılmışdır və yeməkdən, bitkidən və maddədən…”

Miskeveyhin təkamüllə əlaqədar fikirləri bugünkü bilgilərimizin yanında primitiv qalmaqdadır, amma “hamımız ulduz tozuyuz” fikrinin özünü ilk mənimsəyənlər olması olduqca diqqət çəkicidir.

 

İhvan Əl-Səfa (Ikhwan El-Safa)

İhvan əl-Səfa (xalis qardaşlar) bir şəxs deyil, şəxsiyyətləri gizli alimlərdən yaranmış, təbiət elmləri, riyaziyyat, astronomiya, fəlsəfə və islami biliklər ehtiva edən 52 kitabdan ibarət olan,  “Rasa’il Ikhwan al-Səfa” adlı ensiklopedik əsər vermiş bir birlikdir (X əsr). Yazarların şəxsiyyətləri haqqında təxminlər olsa da, qəti bir bilik yoxdur. Hər ayın müəyyən üç axşamı bir araya gəlib əvvəldən təyin olunmuş mövzular haqqında yığıncaqlar etmiş və onları kitab halına gətirmişlər. Canlılığın meydana gəlmə müddəti haqqındakı fikirlər aşağıdakı şəkildə təsvir edilmişdir:

“…üç aləm var. Hər son üzv özündən sonra gələn bir sonrakı pillənin ilk üzvünə bağlıdır. Minerallar özündən altdakı su və torpağa və onların da alt növü olan aluminium sulfat, dəmir sulfat və zirkona bağlıdır. Qırmızı qızıl mineralların ən üst pilləsidir və bitkilərə yaxındır. Bitkilər arasında yosun ən alt səviyyədədir, buna qarşılıq xurma, dişi və erkəyin yaranması heyvanlar və bitkilər arasındadır. İlbiz bitkilərə ən yaxın heyvandır, fil isə (zəkasına görə) insana ən yaxın heyvandır…”

 

İbn Əl-Heysəm (İbn Al-Haytham)

O, 965-1039-cu illər arasında yaşamış, Bəsrədə doğulan, müsəlman, ərəb fizikaçı, riyaziyyatçı, filosofdur. Zamanının çoxunu dinə və elmə həsr etmiş olan Əl-Heysəm çox əhəmiyyətli bir fizikaçı və optik elminin qurucusu olaraq qəbul edilir. Bəzi qaynaqlar Heysəmi elmi üsullardan istifadə şəklini göz önündə tutaraq “ilk elm insanı” olaraq qəbul edir. Qərb dünyasında “Alhazen” adıyla bilinir. Nyuton (Newton) və Keplerin (Kepler) yüzlərlə il əvvəl Dünya mərkəzli bir kainat sisteminin gerçək ola bilməyəcəyini, kosmosda başqa sistemlərin də ola biləcəyini və Yerin Günəş sisteminə tabe olduğunu söyləmişdir. Optik və işıq mövzusunda ən yüksək səviyyədə təcrübi işlər görmüşdür. “Bir mühitdən keçən bir işıq şüasının ən asan və tez olan yoldan gedəcəyini” bildirmişdir. Beləcə, Pier de Fermatın (Pierre de Fermat) (1601-1665) “ən kiçik müddət prinsipi”ndə bir neçə əsr əvvəldən iştirak etmişdir. Həm də, daha sonralar, Nyutonun (1642-1726) “Birinci hərəkət aktı” olacaq olan Hərəkətsizlik Qanunundan bəhs etmişdir:

“Hər cisim hərəkətini dəyişdirəcək qüvvələr tətbiq olunmadığı müddətcə olduğu mövqeyi qoruyur ya da xətti bir orbitdə düzgün hərəkətini davam etdirir.”

İşığın böyük, amma “sonlu” bir sürətə sahib olduğunu və işığın qırılması hadisəsinin işığın fərqli maddələr (mühitlər) içindəki sürətlərinin fərqli olmasından qaynaqlandığını andıran ifadələrə yer vermişdir. Əsərlərindən birində qurduğu bu cümlə elmi düşüncə quruluşunu ortaya qoymaqdadır:

“Elm insanının məqsədi doğrunu öyrənməkdirsə, özünü oxuduğu hər şeyə düşmən etməlidir.”

 

Əl-Biruni (Alberuni)

Biruni (Əbu Reyhan Məhəmməd ibn Əhməd əl-Biruni) 973-1048-ci illər arasında bugünkü Özbəkistan-Əfqanıstan bölgəsində yaşamış, zamanının ən əhəmiyyətli və ən bilinən İslam alimlərindəndir. Fizika, riyaziyyat, astronomiya, tibb, farmakologiya, təbiət elmləri, tarix, xronologiya və dil elmində özünü inkişaf etdirmiş və bu sahələrdə dövrünün alimlərinə təsir edən əhəmiyyətli əsərlər yazmışdır. Hindoloq (Hindistan mütəxəssisi) olaraq da tanınır. Bunun səbəbi 1017-ci ildə Qəznəli Mahmudun Hindistana etdiyi 12-ci səfərində orduyla birlikdə getməsi, Əl-Fərabi ilə Hindistanda uzun illər qalıb işlər görməsi, “Tarikh Al-Hind” (“Hindistan tarixi”) adında bir kitab yazmasıdır . Bu kitaba Hindistan mədəniyyətinin ən incə detalları da daxil olmaqla, elm, iqtisadiyyat, riyaziyyat, astronomiya məlumatları daxildir. Kitabın 47-ci hissəsi aşağıdakı paraqrafla başlayır. Burada Biruninin coğrafi bölgü, təbii seçmə, süni seçmə anlayışlarının toxumlarını atdığını görə bilərik:

“Dünyanın həyatı əkinə və törəməyə bağlıdır. Hər iki hadisə də zamanla artır və bu artım dünya sonlu olduğu halda,  sonsuzdur. Bir bitki və ya heyvan sinfi öz formasında artmayanda və özünə xas cinsi öz növü olaraq təyin olunanda onun hər bir fərdi yalnız bir dəfə var olmaq və yox olmaqla qalmaz, bunun yanında özü kimi bir və ya bir çox varlıq yaradır. Yalnız bir dəfə deyil, bir çox dəfə. O zaman bu tək bir heyvan və ya bitki növü dünyanı işğal edib özünü və öz cinsini çata bildiyi hər yerə yayacaq. Fermerlər qarğıdalını seçər, istədikləri qədər böyüməsinə icazə verər, söküb çıxarar. Odunçu mükəmmələ çatana qədər o budaqları saxlayır, digərlərini söküb atar. Arılar şanda çalışmayıb yalnız yemək yeyən arıları yeyərlər. Ancaq təbiət ayrı-seçkilik etməz, həmləsi hər şərtdə tək və eynidir. Ağacların yarpaqlarının və meyvələrinin çürüməsinə icazə verir; bu, təbiət iqtisadiyyatında artıma meyilliliyin nəticələnməsinə mane olur. Digərlərinə yer açmaq üçün onları aradan qaldırır.”

 

 

Əl-Xazini (Al Khazini)

XII əsrin əvvəllərində yaşamış, Mərvdə doğulan – köhnə Fars imperiyasının (bugünkü Türkmənistan) Xorasan bölgəsindəki bir bölgə – müsəlman riyaziyyatçı, fizik, astronom və elm insanıdır. Tam adı Abu al-Fath Abd al-Rahman Mansur al-Xazinidir. Zamanın məşhur riyaziyyatçısı, astronomu və filosofu olan Ömər Xəyyamın (Ummar Khayyam) şagirdlərindəndir. Ən önəmli əsəri Xorasan Səlcuqlu Sultanı Əhməd Səncər üçün yazılmış “Kitab Mizan Al-Hikmat”dur (hikmətin Balans Kitabı). Kitab ağırlıq mərkəzinin, güc-kütlə-ağırlıq-sıxlıq anlayışları arasındakı fərqlərin, mexaniki və hidrostatik təcrübələrin ətraflı izahlarının olduğu 50 hissədən, 8 cilddən ibarətdir. Maddə və insanla əlaqədar fikrini aşağıdakı şəkildə ifadə edir:

“İnsanlar təbiət filosoflarından qızılın yetkinlik mükəmməlliyinə və bütünlük məqsədinə çatmış bir maddə olduğunu öyrəndikləri, qızılın digər bütün metalik maddə formalarından keçərək yavaş-yavaş bu mükəmməlliyə gəldiyi fikrinə qapılıb buna qüvvətlə inandılar. Sıradan insanlara görə, qızılın təbiəti ilk olaraq qurğuşun idi, daha sonra qalay oldu, sonra düyü, ondan sonra da gümüş oldu və ən sonunda qızılın meydana gəlməsi reallaşdı. Bu insanlar təbiət filosoflarının bu sözləri ilə insandan bəhs edərkən və ona xas və fiziki quruluşunda olan bir bütünlük və tarazlıq aid etdiklərindəki kimi bir şeyi nəzərdə tutduqlarını bilmirdilər. Halbuki, filosoflar insanın bir zamanlar öküz olduğunu, sonra eşşəyə çevrildiyini, daha sonra ata, ondan sonra meymuna çevrildiyini və ən sonunda da insan halına gəldiyini iddia etmirdilər.

 

İbni-i Haldun (İbn Khaldun)

1332-1406-cı illər arasında yaşamış, tunisli müsəlman tarixçi-filosofdur. Tam adı Abd Ar Rahman bin Məhəmməd ibn Xaldundur. Ən məşhur əsəri 1250 səhifəlik tarix fəlsəfəsi, ictimai elmlər, iqtisadiyyat, ətraf mühit, mədəni tarix, İslam ilahiyyatı və siyasi mövzuları ehtiva edən və zamanının əhəmiyyətli adlarının baş kitabı olmuş “Mukaddimah”dır (“Müqəddimə”). Bu işdə o, təkamül haqqında fikirlərini belə ifadə etdi:
“…Yaradan dünyasına baxmalıyıq. Birinci, maddə formalaşır. Tədricən irəliləmiş, bitkilər və heyvanlar meydana gəlmişdir. Mineralların son pilləsi bitkilərin ilk pilləsidir, eynilə çəmən və toxumsuz bitkilər kimi. Üzüm və xurma kimi bitkilərin son mərhələdə heyvanların ilk pilləsini meydana gətirər, eynilə ilanlar və qabıqlı dəniz heyvanları kimi. Buradakı “əlaqə” son pillədəki hər qrupun bir üst yerlərinə keçmək üçün hazır olma vəziyyətidir. Daha sonra heyvanlar aləmi davamlı genişlənər, çoxalar, yaradılış pilləsində son olaraq düşünən və ifadə edən “insan” meydana gələr. İnsanların ən üst pilləsinə, zəka və idrakın olduğu ancaq fəal düşünmə və ifadənin olmadığı meymunlar aləmindən çatmışlar… ”

 

Xınalızadə Əli Əfəndi

1511-1571-ci illər arasında yaşamış, Spartada doğulan, Osmanlı dövlət adamı və alimdir. Babası saqqalına xına sürtdüyü üçün ailəvi “Xınalızadə” adını almışlar. Zamanının əhəmiyyətli mədrəsələrində təhsil almış və təlimçilik etmiş, əhəmiyyətli dövlət idarələrində söz sahibi olmuşdur. Din, fəlsəfə, əxlaq üzərinə yazılmış “Əxlaq-ı Alai” ən əhəmiyyətli əsəridir. Gözəl xasiyyət və gözəl əxlaqla Allaha necə yaxınlaşa bilinəcəyini izah etməyə çalışan əsərində işə əvvəlcə varlıq elmi ilə başlamış, fiziki və bioloji varlıq haqqında fikirlər icra etmişdir. Xınalızadə insanın heyvanlar aləminə mənsub bir növ olduğunu və bu növün digər heyvan növlərinin ən ucası və şərəflisi olduğunu söyləyir.
“…cinsiniz-i heyvanın nev’i insani üstündür və eşrefidir pes. Meratib-i tefadüi dörd olur: Mədən və nəbati və Heyvan və İnsan. Hər cinsin hətta yerə görə tərifi vardır. Bəzi envâ-i cinsi. Bəzisi ahır üstündür və hər cinsin efdal-ı envaı fövqündə olan cinsin ədna-nı envâına karib olub əksər havassı və levazımında müşârik olur. Madencilikte “mercan” dedikləri cevherdir. Dəlsənsə. Amma fil-cümlə nəşvü-nüma âsân anda müşâheddir, hətta karib olmuşdur ki, Makâm-ı madeniyatdan tərəqqi idüb ufk-ı aləm-i Bitki-ı Nami daxil ola və nəbatat içində bu hal ilə muttasıf olan “dı raht-ı xurma “(= xurma ağacı) dır ki, asar-ı hiss və harcket-i iradi anda /.âhir və peyda …”
Xınalızadə bu sözlərdə, insanın heyvan cinsinin şərəfli bir növü olduğunu, hər cinsin öz içində müxtəlif yetkinlik dərəcələri olduğunu, hər cinsin ən üst üfüqündə iştirak edən varlığın bir üstdəki cinsin ən alt üfüqündəki varlıqla duyğu və lazımi baxımdan ortaq olduqlarını, Madenli bitki arasındakı ara varlığın mərcan, bitki ilə heyvan arasındakı ara varlığın isə xurma ağacı olduğunu, hətta bunların bir üst səviyyəyə yüksəlmələrinin əsas mövzu olduğunu ifadə edər. Bu, sözü gedən mövzu haqqında yazılmış ilk türkçə əsər xüsusiyyətindədir.

 

Ərzurumlu İbrahim Haqqı

1703-1780-ci illər arasında yaşamış Ərzurumda doğulan, mütəsəvvif, sosioloq, fizikaçı, astronom, türk İslam alimidir. Əksəriyyətlə, dini və elmi mövzularla maraqlanmış İbrahim Haqqının ən əhəmiyyətli əsərləri “Divan” və “Marifətnamə`”dir. Təsəvvüfi mövzularla birlikdə elm mövzuları ilə də əlaqədar geniş məzmunuyla, yazarın söylədiyinə görə, 400 əsərdən faydalanalaraq yazılmış Mərifətnamə, açıq ensiklopediya xüsusiyyəti daşıyan diqqətçəkici bir əsərdir.

Mərifətnamənin İbrahim Haqqının əsas iddiası olan Allahın hər şeyi insanın xidmətinə təqdim etmək üzrə yaratdığı fikrini bir tərəfə qoysaq, səmanı və təbiəti çox yaxşı müşahidə və xüsusilə, təkamül fikrini açıq bir şəkildə ifadə etmişdir:

“…Haqq Təalanın əmr və təsiri ilə göylər və ulduzlar dönüb hərəkət edərək ənasiri erba’ayı (su, hava, od, torpaq) bir-birinə qarışdırıb yoğurmuştur. Beləcə, əvvəl mədənlər, sonra, bitkilər, daha sonra heyvanlar meydana gəlmişdir. Bu mürəkkəb cisimlərin dörd mərtəbəsi arasında, yəni metal, bitki, heyvan və insan arasında vasitəçi mürəkkəb cisimlər də vardır. Metal ilə bitkilər arasında vasitə və keçid olan mərcandırlar. Çünki mərcan qatılıqda daş kimidir. Bitki kimi zərrə-zərrə dənizin dibindən bitib suyun səthindən yuxarı çıxıb quruyanda sərt olur. Bitkilər ilə heyvanlar arasındakı keçid xurma ağacıdır. Çünki o bitki olmasına baxmayaraq, heyvan kimi kişisinə yaxın olmadıqca (döllənmə olmayıb) nəticəsi xurma olmaz. Başını kəsdiklərində həlak olub, quruyub, yarpaq və meyvəsi qalmaz. Heyvan və insanlar arasında keçid olanların ən kəsiri meymundur. Çünki bütün orqanlar qıl və quyruğundan başqa, daxili və xarici insana bənzəyir. Mərcan, xurma ağacı və meymun kimi mədən, bitki, heyvan və insan arasında keçid olanların aktivlərində hikmət, hər birinin öz mərtəbəsi aşağısından son yüksəklik dərəcəsinə çatması varlıqlardakı mərtəbələrin o silsilə yolu ilə tərtib edilməsi və insanlıq mərtəbəsində sona çatmasıdır…”

Alimlərin ötürdükləri ilə bugünkü təkamül anlayışımız arasında bənzərliklər və fərqliliklər təbii ki, var, amma açıq şəkildə görünən şey varlıqların davamlı bir çevrilmə halında olduğunun qəbuludur. Yuxarıda adı keçən yazıçılar və əlavə olaraq Rağib Əl-İsfahani, Seyyid Əmir Əli, Mövlanə Cəlaləddin Rumi kimi alimlər də daxil, bir çox İslam alimi əsərlərində insanı və təbiəti fiziki və ruhani bir bütünlük içində götürürlər. Təbiətin əsas hərəkətverici qüvvəsi Allah olduğu qəbul edilir, canlıların təkamülü yalnız maddi səviyyədə izah edilməz, nəfsin də pillələrin təkamül keçirdiyindən, hətta çox əsərdə insandan sonra gələn mələk mərtəbələrindən bəhs edilir. Bugünkü elmi baxış bucağımız müşahidə faktlar üzərində təcrübəyə əsaslanmaq üzərinə təməlləndiyindən dini mövzular əhatə xaricindədir. Ancaq təbiət üzərində baş yormuş ən əhəmiyyətli İslam alimləri təkamül proseslərinin varlığından açıq şəkildə bəhs ediblər. “Meymundan gəlmə” fikrinin heç də alçaq bir hal olmaması, hər ağlı başında elm insanı üçün adi görünür. Hansı əsrdə, hansı coğrafiyada olursa, olsun …

Qeyd: Bu yazı evrimagaci.org saytının aşağıdakı yazısının çevrilməsidir.

http://evrimagaci.org/article/tr/evrim-ve-doga-uzerine-kafa-yormus-islam-alimleri

 

Redaktə etdi: Şəfiqə Babayeva

85 ŞƏRH

 1. I just want to mention I’m beginner to blogging and really liked this web page. Very likely I’m planning to bookmark your blog post . You definitely have outstanding articles and reviews. Many thanks for revealing your web site.

 2. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 3. I really enjoy examining on this web site, it has great content. “The living is a species of the dead and not a very attractive one.” by Friedrich Wilhelm Nietzsche.

 4. I merely need to show you that I am new to posting and pretty much adored your article. More than likely I am likely to remember your blog post . You literally have memorable article information. Truly Appreciate it for sharing with us all of your web write-up

 5. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 6. But wanna input on few general things, The website design and style is perfect, the content is real wonderful. “If a man does his best, what else is there” by George Smith Patton, Jr..

 7. Enjoyed looking at this, very good stuff, regards . “What the United States does best is to understand itself. What it does worst is understand others.” by Carlos Fuentes.

 8. Really great information can be found on web blog . “The fundamental defect of fathers is that they want their children to be a credit to them.” by Bertrand Russell.

 9. Very interesting details you have observed , thankyou for putting up. “You can tell the ideas of a nation by it’s advertisements.” by Douglas South Wind.

 10. Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is excellent blog. A great read. I will certainly be back.

 11. I am writing to make you be aware of of the superb discovery my cousin’s girl encountered reading the blog. She even learned many things, which include how it is like to have a marvelous coaching mood to make men and women without problems know precisely various specialized issues. You actually did more than readers’ expected results. Thank you for supplying such essential, trusted, edifying and even unique tips on this topic to Julie.

 12. I’ve recently started a blog, the information you provide on this website has helped me tremendously. Thanks for all of your time & work. “The more sand that has escaped from the hourglass of our life, the clearer we should see through it.” by Jean Paul.

 13. What i do not realize is in reality how you are no longer actually a lot more well-liked than you may be now. You’re very intelligent. You know thus significantly relating to this topic, made me in my opinion imagine it from numerous various angles. Its like women and men are not interested until it is one thing to accomplish with Woman gaga! Your personal stuffs nice. All the time handle it up!

 14. hello there and thank you for your information – I have certainly picked up anything new from right here. I did however expertise some technical issues using this website, as I experienced to reload the website many times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and could damage your high quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my email and can look out for a lot more of your respective interesting content. Make sure you update this again very soon..

 15. Generally I don’t read article on blogs, however I wish to say that this write-up very compelled me to try and do so! Your writing style has been surprised me. Thanks, very great post.

 16. hello!,I really like your writing very much! proportion we keep up a correspondence more approximately your post on AOL? I need a specialist on this space to solve my problem. Maybe that’s you! Taking a look ahead to look you.

 17. Howdy very cool website!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your website and take the feeds additionally¡KI’m glad to seek out so many helpful info right here within the publish, we need work out extra strategies in this regard, thank you for sharing. . . . . .

 18. I wanted to post a brief message to be able to thank you for some of the unique instructions you are giving out at this site. My time intensive internet look up has at the end of the day been honored with professional facts and strategies to exchange with my good friends. I ‘d repeat that we visitors are undeniably blessed to exist in a notable place with many special individuals with helpful advice. I feel really fortunate to have seen your entire website page and look forward to so many more cool moments reading here. Thanks once more for everything.

 19. I have been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.

 20. I enjoy you because of your entire effort on this site. My mother delights in doing investigations and it is obvious why. We all know all about the dynamic way you provide useful items on the web blog and as well as strongly encourage contribution from others about this issue plus our own simple princess is being taught a lot of things. Enjoy the rest of the new year. You have been carrying out a glorious job.

 21. My wife and i ended up being quite more than happy that Ervin could do his homework using the ideas he was given from your blog. It’s not at all simplistic just to happen to be giving away facts which often other folks could have been making money from. And we all keep in mind we now have the writer to be grateful to because of that. The entire illustrations you have made, the straightforward site navigation, the friendships your site help to engender – it’s got most astonishing, and it’s really letting our son and the family imagine that this content is pleasurable, and that is highly pressing. Many thanks for all the pieces!

 22. What i do not understood is in truth how you’re now not really a lot more smartly-favored than you might be right now. You’re so intelligent. You realize thus significantly in the case of this matter, produced me in my opinion consider it from so many various angles. Its like women and men aren’t fascinated until it’s something to accomplish with Woman gaga! Your own stuffs great. All the time deal with it up!

 23. What i do not understood is in truth how you are now not really much more neatly-appreciated than you might be now. You are so intelligent. You recognize therefore considerably on the subject of this matter, made me in my opinion believe it from numerous numerous angles. Its like men and women are not involved unless it¡¦s something to do with Girl gaga! Your individual stuffs great. Always deal with it up!

 24. I and also my guys were found to be reviewing the great points on your web site and so immediately developed a horrible suspicion I never thanked the site owner for those strategies. My people were definitely consequently stimulated to read all of them and now have sincerely been making the most of those things. I appreciate you for genuinely simply kind and also for deciding upon this sort of fabulous ideas millions of individuals are really wanting to learn about. Our sincere apologies for not saying thanks to sooner.

 25. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 26. I’m not sure where you’re getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for great info I was looking for this information for my mission.

 27. Whats Going down i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It absolutely useful and it has helped me out loads. I hope to give a contribution & aid other customers like its helped me. Good job.

 28. Thanks for sharing superb informations. Your site is very cool. I’m impressed by the details that you have on this blog. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found simply the information I already searched all over the place and simply couldn’t come across. What a perfect site.

 29. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 30. I would like to thnkx for the efforts you’ve put in writing this site. I am hoping the same high-grade site post from you in the upcoming as well. Actually your creative writing abilities has inspired me to get my own website now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a great example of it.

 31. Undeniably believe that which you said. Your favorite reason appeared to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people consider worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 32. I simply wish to share it with you that I am new to posting and thoroughly liked your page. More than likely I am inclined to remember your blog post . You really have stunning article blog posts. Admire it for swapping with us your main internet post

 33. I’ve been browsing on-line more than three hours these days, yet I by no means discovered any attention-grabbing article like yours. It’s pretty worth sufficient for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made just right content material as you did, the internet will be much more useful than ever before. “Wherever they burn books, they will also, in the end, burn people.” by Heinrich Heine.

 34. I like the helpful information you provide in your articles. I’ll bookmark your weblog and check again here regularly. I am quite sure I’ll learn many new stuff right here! Best of luck for the next!

 35. I would like to thank you for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping the same high-grade web site post from you in the upcoming as well. Actually your creative writing skills has inspired me to get my own site now. Actually the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a great example of it.

 36. I’m just writing to make you understand what a fantastic experience my princess encountered checking your blog. She learned such a lot of pieces, not to mention how it is like to possess a marvelous coaching character to let a number of people really easily gain knowledge of a number of multifaceted things. You undoubtedly did more than her desires. Many thanks for providing those insightful, healthy, educational and in addition easy thoughts on this topic to Kate.

 37. Hello, you used to write fantastic, but the last few posts have been kinda boring… I miss your super writings. Past few posts are just a little out of track! come on!

 38. Whats Taking place i am new to this, I stumbled upon this I have discovered It positively useful and it has aided me out loads. I hope to give a contribution & assist other customers like its helped me. Great job.

 39. What i don’t understood is in reality how you are no longer actually a lot more neatly-preferred than you might be right now. You are so intelligent. You know thus considerably in relation to this subject, produced me in my opinion believe it from a lot of varied angles. Its like women and men aren’t fascinated until it is something to do with Lady gaga! Your personal stuffs excellent. Always take care of it up!

 40. Hey very nice site!! Guy .. Beautiful .. Wonderful .. I will bookmark your site and take the feeds also…I’m glad to search out so many useful info here within the post, we need develop more techniques on this regard, thanks for sharing.

 41. I really like your writing style, wonderful information, appreciate it for putting up :D. “Your central self is totally untouched By grief, confusion, desperation.” by Vernon Howard.

 42. I do agree with all of the ideas you have introduced for your post. They are really convincing and will definitely work. Still, the posts are too quick for newbies. May you please prolong them a bit from next time? Thank you for the post.

 43. Utterly composed content material, thanks for entropy. “The last time I saw him he was walking down Lover’s Lane holding his own hand.” by Fred Allen.

 44. Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such wonderful information being shared freely out there.

 45. I like this post, enjoyed this one thanks for posting. “It is well to give when asked but it is better to give unasked, through understanding.” by Kahlil Gibran.

CAVAB YAZ

Zəhmət olmasa şərhinizi daxil edin!
Zəhmət olmasa adınızı buraya daxil edin