Panteizm Nədir?

87

Panteizm Nədir?
Panteizm yunanca “hər şey”anlamına gələn Pan və Allah anlamına gələn “ Theos” kəlimələrinin birləşməsindən əmələ gəlmişdir . Panteos anlayışından əldə edilən və daha sonra Panteos sözünün sonuna- izm şəkilçisinin əlavə olunması ilə fəlsəfi bir sistemin adı olmuşdur .
Konseptual olaraq Panteizm
Müxtəlif formalarda ifadə olunan Panteizm haqqında mütəfəkkirlərin razılaşdığı yeganə məqam, bu sistemin Tanrı-Aləm əlaqəsi nəticəsində ortaya çıxan ikililiyin (duallığın) həll edilməsidir. Bu kontekstdə Panteizmə uyğun gələn ən yaxşı ifadə “Hər şey O’dur” ifadəsidir. Yəni sonsuz olanın sonluda yox olması , sonlu olanın da sonsuzda yox olması mümkün deyildir. Bu məlumatlar çərçivəsində Panteizm anlayışını bu şəkildə ifadə etmək mümkündür .
Tanrının hər şeyi əhatə edən, Tanrı-Aləm ikililiyini aradan qaldıran və hətta Tanrının hər şey olduğuna inanan və bu səbəbdən nə insanın , nə də təbiətin müstəqil varlıqlar kimi görülməsinin mümkün olmadığı ,onların sadəcə varlığın fərqli formalarda təzahürlərindən ibarət olduğunu önə sürən fəlsəfi və dini bir doktrinadır.
Bu tərifin məzmununu ələ alsaq , Tanrının hər şeyi ehtiva etməsi anlayışı teizmdə rastlaşılan bir fikirdir . Lakin Panteizmin son məqamda kainat ilə Tanrını eyniləşdirməsi onu teizmdən ayırır .
Panteizmdə vurğulanmalı olan bir önəmli məqam da , monist bir sistem olsa da , hər monist sistemi Panteizm hesab etməyin yanlış olmasıdır. Monist ruhçuluq ya da ateist materializm bir monist sistemdir. Amma bunları Panteizm olaraq xarakterizə etmək doğru deyildir.
Bütün allahlılıq ya da ictimai allahlılıq olaraq da adlandırılan Panteizm , eynən Tanrı və kainata bərabər olaraq qəbul edən bir fəlsəfi sistemdir .
Tanrının kainatdan ayrı bir varlığının olmadığını müdafiə edən Panteizmə görə təbiətdəki varlıqların ilk qaynağı Tanrıdır və Tanrı təbiətdədir. Yer üzündə var olan hər şey Tanrının bir parçasıdır və Tanrıdan əmələ gəlmişdir . Eyni zamanda yer üzündə olan varlıqların hamısı birlikdə Tanrını əmələ gətirir. Panteizmə görə kainat Tanrının özüdür .
Panteistlər kainatda var olan hər şeyin, məsələn , fizika qanunları ,ulduz sistemi , insan ,təbiət , atom , hərəkət və bunun kimi birçox şeyin bir bütün halında Tanrını əmələ gətirdiyini söyləyirlər. Bu düşüncənin nəticəsi olaraq da , kainatda yaşanılan hər hərəkət , hər hadisə əslində Tanrının bir hərəkətidir.
Panteizmin ən təəccüblü , qəribə və fərqli fikri isə insanın da Tanrının bir parçası olduğu fikridir. Çünki kainatdakı hər şey Tanrıdan törəyərək çoxalmışdır və insan da buna daxildir . Tanrı hər şeydir və her şey Tanrı ilə birlikdə təkamül etmişdir .
Panteizm ilk olaraq Hinditanda Buddistlər , Aryalar və Brahmalılar tərəfindən , Yunanıstanda Yeni Platoncular , Stoalılar və Elealılar tərəfindən , Yeni dövr Avropasında Bruno kimi bəzi filosoflar tərəfindən , yeni yüzillikdə isə Fichte və Spinoza kimi önəmli filosoflar tərəfindən qəbul edilmişdir. Burada diqqət çəkən ən önəmli məqam da Panteizmin Hindistanda ilk olaraq dini inanc olaraq ortaya çıxması və sonra Yunanıstanda fəlsəfi bir baxış olaraq qəbul edilib mənimsənilməsidir. Bu səbəbdən Yunan fəlsəfəsinin ilk dövrləri bilinməyən bir Panteist anlayış içində olmuşdur.
Fəlsəfi anlamda Panteizmin ilk təmsilcisi Elea məktəbinin qurucusu olan Kseofa-nesdir. Kseofa-nes çoxallahlılığa və Allahın insan kimi olduğunu düşünən , Ona bütün insan istəklərini yükləyən fikirlərə qarşı mübarizə aparmışdır. Kseofa-nesə görə Tanrı təkdir və heç bir insanla qarşılaşdırılmayacaq qədər yüksəkdədir. Hərəkətsiz və dəyişməz olan bu Tanrının istədiyini həyata keçirməsi üçün sağa-sola hərəkət etməsi və ya başqa birşey etməsinə ehtiyac yoxdur . O hər şeyi heç bir çətinlik çəkmədən , düşüncəsi ilə idarə edərək əmələ gətirər. Bütün bu məlumatlara əsaslanaraq Kseofa-nesin əslində Monoteizmə inandığı görünür. Lakin onun inandığı Monoteizm , Xristianlıq və İslamınkindən fərqlidir. Kseofa-nesin tək Tanrı təsəvvürü təmamilə Panteist xarakterlidir.Yəni Tanrı kainatla bərabər və bir olan varlıqdır. Tanrının bir forması yoxdur.Əgər tanrının bir forması olsaydı, onu kainat formasında ,yəni kürə şəklində düşünmək lazım gələrdi. Öz hərəkətini yaradan kainat, tanrının məhz özüdür.
Kseofa-nesdən sonra 1548-1600-cü illərdə Giordano Bruno, kainatın hərəkət etdiricisi və yaradıcısı olmayan, yalnız ruhu olan bir Tanrı inancının olduğunu müdafiə etdi. Giordano Bruno da bir Panteizm müdafiəçisidir. Ona görə tanrı və kainat eyni şeydir. Bu fikrini müdafiə edərkən , tanrıtanımazlıqla günahlandırılmamaq üçün Tanrı və kainatı eyni və bir saymağın, Tanrını inkar etmək üçün yox, əksinə Tanrını ucaltmaq və yüksəltmək üçün olduğunu deyər.
Bütün bu düşüncələrdən sonra Panteizmin Tanrının əşyada və hərşeydə olduğu fikrini müdafiə edən bir anlayış olduğu ortaya çıxır. Nəticədə Tanrını kainatdakı bütün əşyaların sayları qədər parçalara bölən bu düşüncə tərzi bizi materialist anlayışa gətirib çıxarır. Çünki Tanrının kainatdakı hər şeydə olduğunu söyləmək, onu maddi və konkret varlıq olaraq qəbul etmək deməkdir. Belə olduqda da bu düşüncə İslam anlayışındakı Vəhdəti-Vücud anlayışının tam əleyhdarı halına gəlir. Çünki Vəhdəti-Vücud anlayışı hər şeyin Allahda olduğunu , Allahın varlığını və birliyini müdafiə edir.

Bu iki düşüncə şəklinin qarşılaşdırılması İslam və Qərb düşüncəsi arasında böyük fərqi ortaya çıxarır. Çünki Qərb düşüncəsinin təməli ən mücərrəd olan mövzuları belə maddi və konkret bir şəkilə saldıqdan sonra anlayabilməsi üzərinə qurulmuşdur. İslam düşüncəsində isə Vəhdəti-Vücud  anlayışında heç bir zaman tək bir şey olaraq görünməyən Allah və Aləmin əksinə Allah bütün əşyanın və kainatın yaradıcısı olaraq görülmüş və qəbul olunmuşdur.
Panteizmdə təkallahlahlı dinlərdəki kimi ‘Tanrı -Aləm’ ayrımı və ‘Yaradan- Yaradan’ deyə bir dilemma yoxdur. Tanrı və təbiət təkdir və eyni şeydir. Tanrı var olandır, yaradan deyildir və bütün kainatdır.  Kainatda var olan və görünən şeylərdən başqa bir Tanrı yoxdur. Kainatdakı bütün varlıqların cəmi olan Tanrı ,canlı və cansız olan hər şeyin bütünüdür. Kainatın bir başlanğıcı və sonu yoxdur.
Panteizm müxtəlif fəlsəfi formalara bürünmüşdür. Bunların bəziləri ; Yeni Platonçular , Qədim dövr Grek Stoacıları , Şərqin Vəhdəti-Vücud anlayışı və Yəhudilərin Kabalasıdır. Yaşadığımız müddətə qədər davam edən panteizm üç səmavi  din tərəfindən rədd edilsə də, bəzi müsəlman, yəhudi və xristian mütəfəkkirlər  tərəfindən qəbul edilmişdir.
Kainatı qavrayış şəkli olaraq Panteizm ,Budda və Hinduizm dinlərində xəyal gücü ənənəsinə uyğun bir anlayışa sahibdir. Keçmişi Qədim dövr Yunan Stoacılığına söykənən Panteizmin önə sürdüyü “Kainatın ruhu anlayışı ” Hegelciliyi və Spinozacılığı doğurmuşdur.
Ərəbcə qarşılığı “Vücudiyyə” olan Panteizm , qısaca hər şeyi  Tanrı hesab etmək , varlığı sadəcə Tanrıya vermək olaraq da təsvir edilə bilər .
Panteizmdə kainatın cəmi Tanrıdır anlayışı anlayışı vardır. Mistiklərin müdafiə etdiyi kimi kainatın xaricində bir Tanrı yoxdur. Kainatın hər zərrəsi Tanrının özüdür.Mistisizmdə isə hər zərrə ilahi gözəlliyi yansıdan bir aynadır. Kainatın əsl yaradılış səbəbi də Tanrının bu ilahi gözəlliyini göstərmək və əks etdirməkdir .
Panteizmin 3 növü vardır :
Təbiətçi Panteizm
Təbiətçi Panteizmdə tək gerçək təbiətdir. Tanrı da təbiətin içində vardır. Dideron ,Boron və d’Holbach bu növün müdafiəçiləridir.
Idealist Panteizm
Idealist Panteizmdə isə Tanrı ruhun özündədir və bu səbəbdən ruh tək gerçək olandır. Hegel , Fichte və Brunschicg ıdealist panteistlərdir.
Teolojik Panteizm
Teolojik Panteizmdə tək gerçək Tanrıdır . Hər şey Tanrının törəməsidir və heç bir şey Tanrının xaricində deyildir .Kainat ,insan, ruhlar, dünya ,təbiət və s. Hər şey Tanrının varlığında meydana gəlmişdir.
20-ci əsrin sonlarına doğru neopaganizmin mənimsədiyi teolojik bir yanaşma olaraq elan edilən Panteizm üçün , Panteistlər üçün xüsusi təşkilatlar qurulmağa başlanılmışdır.

Müəllif : Lalə Yusifova

Redaktə etdi: Ziya Mehdiyev

Mənbə: makaleler.com

87 ŞƏRH

 1. I just want to tell you that I am just very new to weblog and truly liked this website. Very likely I’m likely to bookmark your blog post . You definitely have beneficial writings. Regards for sharing your blog site.

 2. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such magnificent info being shared freely out there.

 3. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 4. I just need to show you that I am new to having a blog and clearly loved your information. Probably I am going to save your blog post . You definitely have fabulous article blog posts. Get Pleasure From it for sharing with us your very own domain webpage

 5. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 6. Howdy very cool website!! Guy .. Beautiful .. Superb .. I will bookmark your site and take the feeds additionally…I am glad to seek out numerous useful info here in the put up, we’d like develop extra strategies in this regard, thanks for sharing.

 7. Great – I should definitely pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all tabs and related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your client to communicate. Nice task.

 8. You are my aspiration, I have few web logs and infrequently run out from brand :). “Truth springs from argument amongst friends.” by David Hume.

 9. you are truly a good webmaster. The website loading speed is incredible. It sort of feels that you’re doing any distinctive trick. Moreover, The contents are masterpiece. you have performed a excellent activity in this topic!

 10. Good write-up, I’m normal visitor of one’s site, maintain up the excellent operate, and It is going to be a regular visitor for a lengthy time.

 11. The planet probably are hidden in addition to exotic smaller gardens might be maintained, and rainforest that is certainly certainly profligate with wide variety of facilities resembling golf game workshops, athletic courts and as a consequence swimming pools. Hotels Discounts

 12. Wow! This can be one particular of the most beneficial blogs We’ve ever arrive across on this subject. Basically Fantastic. I’m also a specialist in this topic therefore I can understand your hard work.

 13. Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Very helpful information particularly the last part 🙂 I care for such info much. I was looking for this certain info for a long time. Thank you and good luck.

 14. I truly appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thank you again!

 15. Dead written content, thanks for entropy. “The bravest thing you can do when you are not brave is to profess courage and act accordingly.” by Corra Harris.

 16. I do believe all the ideas you have presented on your post. They’re really convincing and can certainly work. Still, the posts are very brief for starters. May you please prolong them a bit from subsequent time? Thank you for the post.

 17. I was suggested this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my trouble. You are incredible! Thanks!

 18. Wow! This can be one particular of the most useful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Great. I am also an expert in this topic therefore I can understand your effort.

 19. Thanks for all of your effort on this web page. My mum takes pleasure in going through research and it’s easy to understand why. A number of us notice all regarding the dynamic method you convey good tips and tricks through your blog and increase response from the others about this topic plus our own child is becoming educated a lot. Enjoy the remaining portion of the new year. Your doing a brilliant job.

 20. Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch because I found it for him smile So let me rephrase that: Thank you for lunch! “The guy with the biggest stomach will be the first to take off his shirt at a baseball game.” by Glenn Dickey.

 21. Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is wonderful blog. A great read. I’ll certainly be back.

 22. Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just too great. I actually like what you’ve acquired here, certainly like what you’re saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it sensible. I cant wait to read far more from you. This is really a terrific site.

 23. Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I’ll be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I will definitely return.

 24. Unquestionably believe that which you said. Your favorite justification seemed to be on the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people consider worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 25. I really wanted to compose a small message to say thanks to you for all of the remarkable ideas you are writing here. My time consuming internet research has now been rewarded with excellent tips to exchange with my colleagues. I would admit that we readers actually are really fortunate to dwell in a wonderful network with very many awesome people with good guidelines. I feel truly privileged to have discovered your entire web site and look forward to really more fun times reading here. Thank you again for a lot of things.

 26. I just couldn’t go away your website before suggesting that I actually enjoyed the standard information an individual supply to your guests? Is going to be again often in order to inspect new posts.

 27. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 28. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 29. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your web site offered us with valuable info to work on. You have done an impressive job and our whole community will be grateful to you.

 30. Undeniably believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the web the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 31. Hi, Neat post. There is an issue with your site in internet explorer, may test this… IE nonetheless is the market leader and a big part of folks will miss your wonderful writing because of this problem.

 32. What i do not realize is in fact how you’re now not actually much more smartly-preferred than you might be now. You are very intelligent. You already know thus considerably in the case of this subject, made me for my part imagine it from so many varied angles. Its like men and women are not involved until it is one thing to accomplish with Lady gaga! Your individual stuffs great. At all times care for it up!

 33. I’ve recently started a web site, the information you offer on this site has helped me greatly. Thanks for all of your time & work. “A creative man is motivated by the desire to achieve, not by the desire to beat others.” by Ayn Rand.

 34. I¡¦ll right away grasp your rss as I can’t to find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you have any? Please permit me recognize so that I may just subscribe. Thanks.

 35. I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Keep up the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my site :).

 36. certainly like your web site however you need to test the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I in finding it very troublesome to inform the reality nevertheless I will surely come again again.

 37. I think this is one of the most vital info for me. And i’m glad reading your article. But wanna remark on some general things, The site style is great, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 38. I would like to express my gratitude for your kindness for folks who must have assistance with the situation. Your real commitment to passing the message all-around appears to be astonishingly valuable and has usually empowered those much like me to arrive at their targets. The important key points indicates much a person like me and especially to my office colleagues. Warm regards; from everyone of us.

 39. hello!,I like your writing so so much! percentage we communicate extra approximately your post on AOL? I need an expert on this space to solve my problem. May be that’s you! Taking a look forward to look you.

 40. Excellent beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 41. I have not checked in here for some time since I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I’ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 42. Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such fantastic info being shared freely out there.

 43. Whats Happening i am new to this, I stumbled upon this I have discovered It positively helpful and it has helped me out loads. I’m hoping to give a contribution & aid other users like its aided me. Great job.

 44. Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently fast.

 45. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I have really enjoyed surfing around your blog posts. In any case I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

 46. Just want to say your article is as astonishing. The clearness in your post is just spectacular and i can assume you are an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the gratifying work.

 47. Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just too wonderful. I actually like what you have acquired here, really like what you are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I cant wait to read far more from you. This is actually a terrific site.

 48. What i don’t realize is in reality how you’re not really a lot more neatly-favored than you may be right now. You are so intelligent. You realize thus considerably with regards to this topic, produced me in my opinion imagine it from numerous numerous angles. Its like women and men are not interested except it¡¦s something to accomplish with Lady gaga! Your personal stuffs nice. At all times maintain it up!

 49. I am now not positive where you’re getting your info, however great topic. I must spend some time learning more or figuring out more. Thank you for fantastic info I used to be searching for this info for my mission.

 50. I have learn a few excellent stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting. I surprise how so much effort you place to create the sort of wonderful informative web site.

 51. Great post and straight to the point. I am not sure if this is really the best place to ask but do you guys have any thoughts on where to hire some professional writers? Thanks in advance 🙂

 52. Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It really useful & it helped me out much. I hope to give something back and aid others like you helped me.

CAVAB YAZ

Zəhmət olmasa şərhinizi daxil edin!
Zəhmət olmasa adınızı buraya daxil edin