İqtisadiyyatın 10 prinsipi – Qərarlar necə qəbul olunur?

93

İqtisadiyyat yunan sözü olan “ekonomika” sözündən götürülüb, mənası “ev təsərrüfatlarının idarə edilməsi” deməkdir. İlk baxışdan ev təsərrüfatı və iqtisadiyyat fərqli anlayışlar kimi görünə bilər, lakin diqqət yetirsək, onların arasında oxşar cəhətlərin çox olduğunu müşahidə edərik.
Ev təsərrüfatlarında bir çox qərarların qəbul olunması zəruriyyəti ilə qarşılaşırıq.
Məsələn, ailə üzvlərinin hər birinin yerinə yetirməli olduqları vəzifələr var və bu bunun əvəzində onlar nələrsə əldə edirlər. Kimisi paltar yuyur, kimisi yemək bişirir, kimisi səyahətin hara olacağı barədə qərar verir və s. Qısaca olaraq desək, ailə üzvlərinin iş, imkan və arzularını nəzərə alaraq, onların arasında məhdud resursları bölmək məcburiyyətində qalırıq.

Ev təsərrüfatı kimi , cəmiyyət də çoxlu sayda qərarların qəbul olunması zəruriyyəti ilə qarşılaşır. Əvvəlcə hansı məsələlərin həll edilməsi və bu işlərin kimə tapşırılması barədə cəmiyyət qərar qəbul etməlidir. Cəmiyyətin fermerlərə, paltar tikənlərə, kompüterlər üçün proqram təminatı hazırlayanlara və s. peşə sahibərinə ehtiyacı vardır. Əgər cəmiyyət müxtəlif işlərin icrası üçün insanları bölüşdürürsə, deməli o, istehsal olunan əmtəə və xidmətlərin müəyyən proporsiyalarda bölüşdürülməsini də həyata keçirməlidir.

Cəmiyyətin resursları idarə etməsi məsələsinin vacibliyi onların məhdudluğu ilə müəyyən edilə bilər. Məhdudluq o deməkdir ki, cəmiyyət müəyyən həcmdə resurslara malikdir və buna görə də insanların malik olmaq istədikləri bütün əmtəə və xidmətləri istehsal edə bilmir. Ev təsərrüfatının ailənin hər bir üzvünə arzu elədiyini vermək imkanı olmadığı kimi cəmiyyət də hər bir üzvünə onun can atdığı yüksək həyat səviyyəsini təmin edəcək bir iqtidarda deyil.

Ekonomiks (İqtisadiyyat) – Cəmiyyətin onun sərəncamında olan məhdud resurslardan necə istifadə etməsi haqqında elmdir.

Cəmiyyətin resursları bir planlaşmış mərkəzdən deyil, milyonlarla ev təsərrüfatı və firmaların birgə səyləri ilə bölüşdürülür. Beləliklə iqtisadçıların əsas vəzifəsi insanların qərarlar qəbul etməsi prosesinin öyrənilməsindən ibarətdir: onlar nə qədər işləyir, nə qədər maaş alır, əmanətləri necə toplayır və əldə olunan vəsaitləri hara qoyurlar? İqtisadçılar bunların nəticəsində bütövlükdə iqtisadiyyata təsir edən amilləri və meylləri təhlil edirlər: orta gəlirin artımı, iş tapa bilməyən əhalinin hissəsi və qiymətlərin artım tempi.

İqtisadi nəzəriyyə çoxşahəlidir, lakin onu birləşdirən bəzi əsas ideyalar var. Hazırda biz iqtisadiyyatın 10 prinsipini nəzərdən keçirməklə ekonomiksin (iqtisadiyyatın) nədən ibarət olması haqqında təsəvvür yaratmağa çalışacağıq. Bu 10 prinsip isə öz növbəsində 3 hissəyə bölünür:
1. Qərarlar necə qəbul olunur? (1-4 prinsiplər)
2. İnsanların qarşılıqlı təsiri (5-7 prinsiplər)
3. İqtisadiyyatın bütövlükdə fəaliyyəti (8-10 prinsiplər)

Bu yazımızda Qərarların necə qəbul olunması haqqında danışacağıq. (1-4 prinsiplər). Digər 6 prinsip isə növbəti yazılarımızda hissə-hissə olaraq veriləcəkdir.

Prinsip 1 – İnsan Seçir
İnsan ona zəruri olan bir əşyanı əldə etmək üçün adətən bu əşyadan az dəyərli olmayan digər əşyadan imtina etməyə məcbur olur. Qərarların qəbul olunması bir məqsədin digərinə qarşı qoyulmasını labüd edir.

Ən dəyərli resursunun – vaxtının bölüşdürülməsi problemini həll edən tələbəni təsəvvür edək. O, bütün vaxtını evdə iqtisadiyyat dərsliyinin oxunmasına, ya fəlsəfənin öyrənilməsinə , ya da bu iki elmin öyrənilməsinə sərf edə bilər. Bir saatı tədris proqramının hər hansı bir fənninin öyrənilməsinə sərf etdikdə, o, digər sahədə biliklərinin artırılmasına istifadə edə biləcəyi 60 dəqiqəni itirmiş olur. Təhsilə sərf edəcəyi hər saatı o, velosipedlə gəzintiyə çıxmağa, televizora baxmağa və yaxud işləməyə sərf edə bilər.
Digər bir misal kimi, onun valideynlərinin həll etməli olduqları ailə
gəlirlərinin bölüşdürülməsi problemini göstərə bilərik. Onlar bu gəliri yeməyin təzə geyimin, ya da turist gəzintisinə sərf edə bilərlər. Bəlkə də, valideynlər gəlirin müəyyən hissəini «qara gün» üçün saxlamaq, ya təqaüdə əlavə etmək, ya da uşaqların təhsilinə yönəltmək barədə qərar qəbul edəcəklər. Əgər onlar əlavə hər dolları bu məqsədlərin hər hansı birinə yönəltmək barədə qərar qəbul edirlərsə, digər dəyərlərin əldə olunmasına istifadə oluna biləcək pulların dəyəri həmin bir dollar qədər azalır.
Cəmiyyətin həlli yollarını tapmaq məcburiyyətində qaldığı digər
məsələ səmərəlilik və bərabərlik arasında seçim məsələsidir. Səmərəlilik dedikdə, məhdud resurslardan istifadədən cəmiyyətin maksimum mümkün nemətləri əldə etməsini başa düşürük. Bərabərlik o deməkdir ki, əldə olunan nemətlər cəmiyyətin bütün üzvləri arasında bərabər bölüşdürülür.
Başqa sözlə desək , səmərəlilik iqtisadi piroq, bərabərlik isə onun hissələrə bölünməsi üsuludur. Dövlətin siyasəti dəyişdikdə, çох vaxt səmərəlilik və bərabərlik bir-biri ilə ziddiyyətdə olur.

Prinsip 2. Xərclər arzu olunanların əldə edilməsi üçün imtina edilənlərdən ibarətdir
İnsan tərəfindən dərk edilmiş qərarların qəbul edilməsinin seçim zəruriliyi fəaliyyətin alternativ variantlarının – xərclərinin və nemətlərinin müqayisəsini tələb edir. Lakin bir çox hallarda xərclər ilk baxışdan göründüyü kimi aşkar deyildir.
Misal üçün, ali məktəbə daxil olmaq barədə abituriyentin qərar qəbul etmə prosesini nəzərdən keçirək. Onun əldə edəcəyi xeyir, yəqin ki,
intellektual zənginləşmədən və yaxşı iş əldə etmək perspektivindən ibarətdir. Lakin xərclər nədən ibarətdir? Təhsilə, dərsliklərə, yataqxanadakı otağa qidalanmaya görə o, müəyyən məbləğdə pul ödəməli olacaq  və bunlar bir neçə il təhsilə görə tələbənin imtina edəcəklərinin hamısı deyil.
Alternativ xərclər (itirilmiş imkanların xərcləri) –arzu olunanların əldə edilməsi üçün imtina edilənlərdən ibarətdir. İstənilən qərarın qəbul edilməsi (məsələn, ali məktəbə daxil olmaq haqda qərarın qəbul edilməsi) fəaliyyətin hər bir variantının itirilmiş imkanların alternativ xərclərinin dərk edilməsini tələb edir. Kollecdə təhsil alanlar çox yaxşı dərk edirlər ki, onların alternativ xərcləri (professional idmanda onlar milyonlarla dollar qazana bilərdilər) çox yüksəkdir. Məsələn, təhsildə qiymətlərinin yüksək olmasına baxmayaraq Amerika universitet basketbolunun ulduzu Kobi Brayant kolleci atıb, professional milli basketbol assosiasiyasının komandalarının birinə keçmək qərarına gəlmişdi. Bu, təəccüblü deyil , çünki ona 4 il ərzində 10 milyon dollara yaxın məbləğdə müqavilə bağlamağı təklif etmişdilər.

Prinsip 3. Ağıllı insan son həddə dəyişikliklər terminlərini də fikirləşir
Hər gün rastlaşdığımız problemlərin həlli həmişə bir–birini tam inkar edən xarakterə malik deyil. Məsələn, nahar vaxtı siz tamamilə yeməkdən imtina etmək və ya qazandakı bütün yeməyi yemək arasında seçim etmirsiniz, sadəcə olaraq qərara alırsınız ki, bir-iki qaşıq artıq yemək olar, ya yox.
İqtisadçılar bu dəyişiklikləri son hədd dəyişiklikləri adlandırırlar.
Fərz edək ki, 200 yerlik təyyarənin bütün ölkə ərazisi boyunca uçuşu kompaniyaya 100.000$–a başa gəlir. Bu zaman bir yerə görə xərclər 100.000/200 = 500$-a barabər olacaq. Fərz edək ki, təyyarədə 10 boş yer qalıb, qeydiyyat şöbəsinin yanında isə biletə görə 300 $ verə biləcək sərnişin dayanıb Aviakompaniya ona bilet sata bilərmi? Mütləq satmalıdır. Əgər təyyarədə boş yerlər qalmışdırsa, daha bir sərnişinin uçuş xərcləri ilə bağlı məsrəflər çox cüzi olacaqdır. Bir sərnişinin uçuşuna görə orta məsrəflər 500$ olsa da, əlavə müştərinin uçuşuna görə son həddəki məsrəflər onun yediyi bir qutu yemək və içdiyi bir qab suyun dəyərindən çox olmayacaq . Nə qədər ki sərnişin bilətə görə son hədd məsrəflərini aşmayan məbləğ ödəyir, bilet satışı aviakompaniyaya gəlir gətirir .

Prinsip 4. İnsan stimullara reaksiya verir.

İnsanın qəbul etdiyi qərarlar adətən mümkün olan xeyir və məsrəflərin müqayisəsinə əsaslandığı üçün onlar arasındakı nisbətin dəyişməsi də şübhəsiz, şəxsin qərarlarına təsir göstərəcək. Beləliklə, insan stimullara reaksiya verir. Məsələn, almanın qiyməti qalxdıqda, o, alma yox, armud almaq qərarını qəbul edə bilər, ona görə ki, alma daha baha başa gəlir. Dövlət adamları stimulları heç vaxt yaddan çıxarmamalıdırlar, ona görə ki, bir çox siyasi qərarlar əhalinin gəlir və xərclərinin həcminə təsir göstərir, beləliklə də vətəndaşların davranışlarını dəyişdirmiş olurlar. Məsələn, benzinə vergilərin qaldırılması insanları daha qənaətcil avtomobilləri almağa vadar edir. Bundan başqa, bu tədbir ictimai nəqliyyatdan istifadəni və hər gün şəxsi avtomobildə şəhərin dıgər başına getmək əvəzinə, ış yerinə yaxın yaşayış yerinin axtarışını stimullaşdırır. Dövlət xadimləri qəbul etdikləri qərarların inamların davranışlarına təsir göstərən stimullara təsirini düzgün qiymətləndirmək iqtidarında olmadıqda, ilkin gözlənilənlərdən tamamilə fərqlı nəticələr əldə edə bilərlər.
Heç olmasa, ABŞ-da avtomobil təhlükəsizlik kəmərləriııin tətbiqi proqramını yada salaq 1950-ci illərdə onlar populyar deyildilər, lakin indi təhlükəsizlik kəmərləri hər bir avtomobildə mövcuddur. Nə üçün? 1960-cı illərin sonunda avtomobillərin təhlükəsiz idarə edilməsinə dair problemləri nəzərdən keçirən Ralf Neyderin <İstənilən sürət təhlükəlidir> adlı kitabı cəmiyyətin diqqətini özünə cəlb etmişdi. ABŞ konqresi bu problemlərə avtomobil istehsalçılarından sərnişinlərin təhlükəsizliyini artıran müxtəlif elementlərin istifadəsini tələb edən xüsusi qanunların qəbul olunması ilə cavab verdi, buraya bütün yeni avtomobillərin standart təchizatı dəstinə daxil edilən həmin kəmərlər də aid edildi. Təhlükəsizlik kəmərləri haqda qanun sərnişinlərin və sürücülərin təhlükəsizliyinə necə təsir göstərdi? Birbaşa əlaqə aşkardır. İnsanların əksəriyyəti bütün avtomobillərdə olan təhlükəsizlik kəmərlərindən istifadə edirlər. Deməli, qəza zamanı onlardan çoxu yalnız cüzi xəsarətlər alırlar. Bu baxımdan, təhlükəsizlik kəmərləri çoxlu insan həyatını xilas etmiş olur.

Lakin belə nəticə, mövcud vəziyyəti tam aydınlıqla əks etdirmir. Bu qanunun təsirini tam qiymətləndirmək üçün onu etiraf etmək zəruridir ki, insanlar qarşılaşdıqları stimullara cavab olaraq, öz davranışlarını dəyişdirirlər. Bu halda, uyğun davranış sürücülərin avtomobilləri nə dərəcədə ehtiyatla və hansı sürətlə idarə etməsindən ibarətdir. Avtomobili nə dərəcədə ehtiyatla idarə etmək barədə qərar qəbul etdikdə təmkinli insan təhlükəsiz idarəetmənin gətirdiyi son həddəki faydanı son həddəki məsrəflərlə müqayisə edir.

İndi isə təhlükəsizlik kəmərlərindən istifadə olunması barədə qanunun düşünən sürücü tərəfindən fayda və məsrəflərin qiymətləndirilməsinə necə təsir etdiyini nəzərdən keçirək. Xəsarətalma və ölüm hallarının ehtimalı azaldığı üçün təhlükəsizlik kəmərləri avtomobil qəzalarının məsrəflərini azaldır, eləcə də yavaş və ehtiyatla idarə etmənin faydası da azalır. İnsan təhlükəsizhk kəmərlərindən istifadəyə avtomobili idarə etmə şərtlərini təkmilləşdirən vasitə kimi baxaraq, təhlükəsizlik kəmərlərinə sürəti artırmaq və dəlisov sürməklə reaksiya verir. Beləliklə, təhlükəsizlik kəmərlərindən istifadə olunması barədə qanunun son nəticəsi avtomobil qəza hallarının çoxalmasmdan ibarət olur.

Avtomobil qəzaları nəticəsində ölüm hallarının sayma qanun necə təsir göstərir? Təhlükəsizlik kəmərlərindən istifadə edən sürücülərin qəza zamanı sağ qalmaq şansı daha çoxdur lakin məhz onlar daha çox yol–qəza hadisələrinin iştirakçılarına çevrilirlər Nəticədə son səmərə birmənalı deyil. Bundan əlavə, riskli idarəetmə piyadalara tam əks təsir göstərir (eləcə də təhlükəsizlik kəmərlərini bağlamayan sürücülərə) Onlar böyük təhlükəyə məruz qalırlar, ona görə ki təhlükəsizlik kəmərləri ilə müdafiə olunmadıqları üçün daha tez-tez yol-qəza hadisələrinə rast gəlirlər. Beləliklə, təhlükəsizlik kəmərlərindən istifadə alınması barədə qanun yol-qəza hadisələrinə düşən piyadaların sayının artmasına gətirib çıxarır.

Ola bilər ki, stimulların və təhlükəsizlik kəmərlərinin müzakirə olunması sizə qəribə görünə bilər. Lakin iqtisadçı Sem Pelçman 1975–ci ildə dərc etdirdiyi məqaləsində təhlükəsizliyin artırılması barədə qanunun doğrudan da, gözlənilməz nəticələrə gətirib çıxardığını göstərdi: onun qəbul olunması nəticəsində qəza zamanı ölüm hallarının sayının azalması ilə yanaşı, eyni zamanda yol-qəza hallarının sayı artmışdır. Son nəticə sürücülər arasında ölüm hallarının azacıq azalması və ölən piyadaların sayının artmasından ibarətdir. Sem Pelçmanın təhlili insanların stimullara reaksiyasının ümumi prinsipinə yalnız bir misal ola bilər. İqtisadçıların öyrəndikləri bir çox stimullar nəzərdən keçirdiyimiz təhlükəsizlik kəmərlərindən istifadə olunması barədə qanunla bağlı olduğundan, daha da aşkardır. Məsələn, avropalıların mühərrikinin gücü daha az olan avtomobillərə üstünlük verməsi heç kəs üçün təəccüblü deyil, ona görə ki, benzinə vergi Avropada ABŞ-dakından daha yüksəkdir. Lakin təhlükəsizlik kəmərlərinə aid misaldan göründüyü kimi, sosial proqramların qəbul olunmasının nəticələri heç də birmənalı deyil. Əgər proqram stimulların mövcud sistemini dəyişirsə, bu zaman insanların davranışında da mütləq dəyişikliklər baş verir.

Mənbə: Qreqori Menkyu – Ekonomiksin Prinsipləri (ABŞ, 2001) səh.21-28

 

Redaktə etdi: Ziya Mehdiyev

Müəllif: Tofiq Cəfərov

93 ŞƏRH

 1. I simply want to tell you that I’m beginner to blogging and truly savored your page. Likely I’m likely to bookmark your blog post . You actually come with amazing articles and reviews. With thanks for revealing your website.

 2. I really intend to advise you that I am new to writing a blog and certainly enjoyed your work. Probably I am inclined to store your blog post . You absolutely have wonderful article content. Love it for sharing with us your own domain webpage

 3. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 4. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 5. Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such fantastic info being shared freely out there.

 6. Somebody essentially lend a hand to make severely articles I’d state. This is the very first time I frequented your web page and thus far? I amazed with the research you made to make this particular post extraordinary. Excellent activity!

 7. Hi my family member! I want to say that this post is awesome, great written and come with approximately all vital infos. I’d like to peer extra posts like this.

 8. Some truly wonderful articles on this web site, appreciate it for contribution. “Be absolutely determined to enjoy what you do.” by Sarah Knowles Bolton.

 9. You really make it seem really easy with your presentation but I in finding this matter to be actually something which I think I would by no means understand. It kind of feels too complex and very vast for me. I’m looking ahead on your subsequent publish, I¡¦ll attempt to get the dangle of it!

 10. naturally like your web-site however you need to test the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I find it very troublesome to inform the truth nevertheless I’ll definitely come again again.

 11. I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Keep up the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my site 🙂

 12. Dead indited written content, thanks for information. “The bravest thing you can do when you are not brave is to profess courage and act accordingly.” by Corra Harris.

 13. I think this is one of the most significant info for me. And i am glad reading your article. But want to remark on some general things, The site style is ideal, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 14. Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such great information being shared freely out there.

 15. I actually wanted to type a quick remark so as to appreciate you for some of the lovely guidelines you are posting at this site. My rather long internet search has at the end of the day been rewarded with brilliant tips to go over with my company. I ‘d declare that most of us readers are very much blessed to exist in a great community with very many awesome individuals with helpful strategies. I feel very privileged to have seen the webpage and look forward to many more cool minutes reading here. Thanks once more for all the details.

 16. Hello, i think that i saw you visited my weblog so i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to enhance my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 17. Howdy very nice website!! Man .. Excellent .. Superb .. I’ll bookmark your website and take the feeds also¡KI am glad to seek out numerous helpful info here in the post, we want develop more techniques in this regard, thank you for sharing. . . . . .

 18. you are in reality a good webmaster. The web site loading velocity is amazing. It kind of feels that you are doing any unique trick. In addition, The contents are masterpiece. you’ve performed a great process on this subject!

 19. Some genuinely excellent info , Glad I observed this. “Three things you can be judged by your voice, your face, and your disposition.” by Ignas Bernstein.

 20. Attractive section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

 21. A person necessarily help to make seriously posts I might state. This is the very first time I frequented your website page and to this point? I amazed with the analysis you made to make this actual post incredible. Excellent activity!

 22. Thanks for sharing excellent informations. Your website is so cool. I’m impressed by the details that you have on this blog. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found just the information I already searched everywhere and simply could not come across. What an ideal site.

 23. Whats up very cool blog!! Guy .. Beautiful .. Amazing .. I will bookmark your site and take the feeds also…I am happy to search out so many useful information here in the put up, we want work out extra techniques on this regard, thanks for sharing.

 24. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 25. I’ve been surfing on-line more than three hours these days, yet I never found any fascinating article like yours. It¡¦s lovely value sufficient for me. Personally, if all webmasters and bloggers made excellent content material as you did, the internet will probably be much more useful than ever before.

 26. I’ve recently started a web site, the information you provide on this site has helped me greatly. Thank you for all of your time & work. “The very ink with which history is written is merely fluid prejudice.” by Mark Twain.

 27. You can certainly see your skills in the paintings you write. The arena hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe. At all times go after your heart. “A second wife is hateful to the children of the first a viper is not more hateful.” by Euripides.

 28. I am very happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the random misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.

 29. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve truly enjoyed surfing around your blog posts. After all I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

 30. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 31. I just desire to tell you that I am new to blogging and really cherished your post. Most likely I am probably to remember your blog post . You seriously have memorable article blog posts. Love it for giving out with us your website page

 32. What i do not understood is actually how you are now not really much more smartly-liked than you might be now. You’re very intelligent. You understand therefore significantly relating to this subject, made me for my part consider it from a lot of numerous angles. Its like men and women are not involved except it¡¦s one thing to do with Woman gaga! Your own stuffs excellent. Always deal with it up!

 33. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this site. I’m hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming also. In fact your creative writing skills has encouraged me to get my own blog now. Actually the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a great example of it.

 34. I’ve recently started a site, the information you provide on this site has helped me tremendously. Thanks for all of your time & work. “The inner fire is the most important thing mankind possesses.” by Edith Sodergran.

 35. you are truly a just right webmaster. The site loading speed is amazing. It sort of feels that you’re doing any distinctive trick. Furthermore, The contents are masterwork. you have done a great job in this topic!

 36. Howdy very cool web site!! Man .. Excellent .. Wonderful .. I’ll bookmark your blog and take the feeds also¡KI am happy to find numerous helpful information right here in the submit, we’d like work out extra strategies in this regard, thank you for sharing. . . . . .

 37. I keep listening to the reports lecture about receiving free online grant applications so I have been looking around for the most excellent site to get one. Could you advise me please, where could i get some?

 38. I actually wanted to construct a simple comment so as to appreciate you for all the lovely steps you are giving out on this site. My time consuming internet look up has finally been rewarded with reputable facts and strategies to go over with my guests. I ‘d mention that we visitors actually are really blessed to exist in a notable place with many brilliant professionals with interesting secrets. I feel pretty happy to have seen your entire web site and look forward to many more amazing times reading here. Thank you once again for a lot of things.

 39. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but other than that, this is wonderful blog. A great read. I will definitely be back.

 40. I have been browsing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

 41. Someone necessarily lend a hand to make severely posts I’d state. That is the very first time I frequented your website page and up to now? I amazed with the research you made to make this particular put up extraordinary. Fantastic process!

 42. Thanks for your whole efforts on this site. My mum takes pleasure in working on investigations and it’s obvious why. My partner and i learn all relating to the powerful way you produce important techniques by means of this web site and boost participation from other ones on that idea then our own child is really understanding a lot of things. Take advantage of the rest of the year. You’re performing a brilliant job.

 43. Hello very cool website!! Guy .. Beautiful .. Amazing .. I will bookmark your website and take the feeds additionally¡KI’m satisfied to seek out so many helpful information here within the post, we’d like work out extra strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 44. Thank you a bunch for sharing this with all of us you actually understand what you are talking approximately! Bookmarked. Kindly additionally seek advice from my site =). We may have a link trade arrangement between us!

 45. Thank you for any other excellent post. The place else may just anybody get that type of information in such a perfect manner of writing? I have a presentation subsequent week, and I am at the search for such info.

 46. I believe this internet site holds some really fantastic information for everyone :D. “Nothing surely is so disgraceful to society and to individuals as unmeaning wastefulness.” by Count Benjamin Thompson Rumford.

 47. Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is excellent, let alone the content!

 48. Thanks for sharing excellent informations. Your site is very cool. I am impressed by the details that you have on this website. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found just the information I already searched everywhere and just couldn’t come across. What a perfect web-site.

 49. Excellent blog here! Also your web site loads up fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol

CAVAB YAZ

Zəhmət olmasa şərhinizi daxil edin!
Zəhmət olmasa adınızı buraya daxil edin