Termodinamika Qanunları və Təkamüllə əlaqəsi

94

Təkamül Biologiyasıyla bağlı bu günə qədər məntiqsizcə irəli sürülən iddialardan biri Termodinamikanın İkinci Qanunun təkamül ilə ziddiyyət təşkil etdiyi və buna görə də təkamülün yanlış olduğudur. Bu məqaləmizdə sizlərlə bu arqumentin səhvlərini incələyəciyik və həyat ilə təkamülün Termodinamikanın İkinci Qanunu ilə nə dərəcədə əlaqəli olduğun izah edəciyik.

Termodinamika elmin çox geniş bir bölməsidir. Fizika və tətbiqi elmlər (əsasən də mühəndislik) daxilində çox dərin öyrənilmiş və geniş istifadə olunan bir mövzudur. Ümumiyyətlə, istilik ötürülməsi  və ya enerji kimi mövzularda çox ciddi əhəmiyyətə malikdirvə elmin əsas qanunlarından ibarətdir. Ancaq bunun xaricində, kainatın genişlənməsi və ümumi olaraq kosmologiya üçün də çox böyük əhəmiyyətə malikdir və geniş şəkildə istifadə edilir.

İnsanlar Termodinamikanın təkamüllə ziddiyyət təşkil etdiyini düşünürlər. Belə düşünməklərinin səbəbi təkamüllə bağlı heç nə bilməməklərindən irəli gəlmir. Əksinə, termodinamika qanunlarını bilməməkdən irəli gəlir. Ona görə də bu mövzunu anlamaq üçün əvvəlcə termodinamika qanunları araşdırılmalıdı.

Termodinamikanın 4 əsas Qanunu.

Sıfırıncı Qanun, Birinci Qanun, İkinci Qanun və Üçüncü Qanun.

Termodinamikanın Sıfırıncı Qanunu

Əsasən bunu söyləyir: Əgər A və B cisimləri termal olaraq tarazlıqdadırsa (aralarında istilik mübadiləsi yoxdursa, yəni istilikləri bərabərdisə) və əgər istiliyini bilmədiyimiz bir C maddəsini əvvəl A’ya, sonra B-yə (və ya tam tərsi) toxundurduqda bu 3 cisim arasında istilik ötürülməsi olmadığı halda C temperaturu A və B ilə eynidir. Əslində, diqqətlə oxunduqda başa düşülməsi asan olan bu qanunu biraz daha açaq:

Məsələn, əlinizdə yuxarıda göstərildiyi kimi 3 dənə kub var: bunlardan A ilə B-ni bir-birinə toxundurursunuz və istilik dəyişikliklərini ölçürsünüz. Əgər heç bir dəyişiklik olmursa, deməli, bu ikisi arasında termal transfer yoxdur. Bu da A ilə B-nin istiliklərinin eyni olduğu mənasına gəlir. Bu zaman üçüncü bir cisim olan C küpünün istiliyini termometrsiz ölçmək üçün bu qanun lazım olur: C-ni əvvəl A-ya və ya B-yə toxundurun və istilik dəyişikliklərinə baxın. Əgər heç bir dəyişiklik yoxdursa, toxundurduğunuz cisimlə C cisimi tarazlıqdadır. Sonra digərinə (məsələn, B-yə) toxundurduqda yenə dəyişiklik olmursa, deməli B və C tarazlıqdadır. Beləliklə, Sıfırıncı Qanun aralarında termal transfer olmayan cisimlərin termal olaraq tarazlıqda olduğunu söyləyir.

Termodinamikanın Birinci Qanunu, özündə- istilik bir enerji formasıdır. Belə ki, bütün digər enerji qənaətləri ilə yanaşı, istilik köçürülməsində də qorunma var. Buna görə sistemə daxil olan istilik enerjisi və sistemdən çıxan istilik enerjisi arasındakı fərq sistemdə qalan istilik enerjisinə bərabər olmalıdır. Başqa sözlə, bir cismin termal balansda olması üçün sistemə daxil olan və çıxan istilik enerjisi bir-birinə bərabər olmalıdır; əks halda balans əldə edilə bilməz. Bu qanuna müxtəlif yollarla baxa bilərsiniz. Məsələn, istilik enerjisi kimi deyil; eyni zamanda sistem tərəfindən həyata keçirilən işləri nəzərdən keçirmək mümkündür.

Bu iki şəkil Termodinamikanın Birinci Qanunu anlamağın asan yoludu. Məsələn, birinci şəkildə bir insanın bədəninə girən enerji miqdarı 5 və çıxan enerji 4 kaloridisə, bədənimizdə depolanan enerji miqdarı 1 kaloriyə bərabər olmalıdı. Bunun daha texniki izahı NASA tərəfindən verilən ikinci şəkildir. Sistemin daxili enerjisindəki dəyişiklik sistemin aldığı enerji ilə sistemin gördüyü iş arasındakı fərqə bərabərdir. Sistemin gördüyü işi sistemdən çıxan enerji olaraq düşünə bilərik.

Təkamüldən anlamayan insanların bura qədər bir problemləri yoxdur, çünki çoxu Termodinamikanın İkinci Qanunu xaricdigər qanunlardan bixəbərdilər. Termodinamikanın İkinci Qanununun təkamüllə ziddiyət təşkil etdiyini söyləyən insanlardan Sıfırıncı və Birinci Qanun haqqında soruşduqda və ya ümumən termodinamikanın nə olduğu barədə sual verdikdə yəqin ki, cavab verə bilməyəcəklər. Çünki məqsəd elmi bir arqumenti inkişaf etdirmək yerinə, təkamülə kor-koranə şəkildə hücum etmək vu bundan qazanc əldə etməkdi. Yenə də sizə digər iki qanunu da izah etməyi özümüzə borc bildik. İndi isə,guya təkamüllə ziddiyət təşkil edən 2-ci qanuna göz ataq:
Termodinamikanın İkinci Qanunu: Nədir və Təkamüllə Əlaqəsi Nədir?

Termodinamikanın İkinci Qanunu bunu deyir: İstilik, heç vaxt daha soyuq və alçaq enerjili bir yerdən,daha isti ya da yüksək enerjili bir yerə axmaz. Yəni enerji xaricdən bir təsir olmadan hər zaman çoxdan aza doğru yerini dəyişər.(bir növ diffuziya kimi düşünün). Verdiyiniz sualı eşidirəm: “Bunun təkamüllə nə əlaqəsi var axı?”

Bu qanunun deyilişi əsasən yuxarıda olduğu kimidir. Ancaq daha sonra eyni mövzunun fərqli ifadələri və şərhləri də inkişaf etmişdir. Bunların başlanğıcı belədir: “Enerji axını az enerji, yüksək enerji mövqeyində ola bilməz”. İndi ,bəlkə də, təkamüllə əlaqələndirdiniz, amma hələ də əlaqəsiz görünə bilər. Başqa bir ifadəyə nəzər salaq. Bunu anlamaq üçün enerji və mövcud “nizam” arasındakı əlaqəni öyrənmək lazımdır. Ümumiyyətlə,xaotik və nataraz sistemlərin enerjisi də azdır. Mütəşəkkil və müntəzəm sistemlərdə isə yüksək enerjidir. Bu vəziyyətdə əvvəlki versiyada müşahidə edirik ki, “Heç bir enerji axını xaotiklikdən sistemliliyə doğru axa bilməz”, “Bütün sistemlər kainatın təbiətinə görə xaotik olmağa məhkumdur” və ya “Konstruktivlik(Sistemlilik) həmişə müntəzəm haldan qeyri-konstruktiv9sistemsizlik) halına keçir”. İfadə forması dəyişdikcə orijinal və orijinaldan daha müstəqil, daha geniş ifadələrə çatırıq. Həmçinin, qanunun mahiyyətindən uzaqlaşdıqca təkamüllə əlaqələr ortaya çıxır. Qısaca iddia budur: “Əgər ki sistemlər hər zaman nizamsızlığa doğru gedirsə, necə olur da təkamül prosesləri nəticəsində nizamsız və daha sadə quruluşlu canlılardan, nizamlı və daha kompleks quruluşlu canlılar meydana gəlir?”Əgər   termodinamika və enerji ilə bağlı doğru düşüncəyə  malik deyilsinizsə, bu zaman arqumentin məntiqi olduğunu düşünməyə başlaya bilərsiniz. İndi isə arqumenti araşdıraq və nə dərəcədə cahilcə olduğunu başa salaq.

İlk olaraq, ikinci qanunun ən dəqiq nümunələrindən birinə baxaq: bir stəkan, üzərinə tətbiq olunacaq kiçik bir qüvvəylə belə bir masadan düşə və min bir parçaya bölünə bilər. Başqa sözlə, müntəzəm olaraq nizamsızlığa gedə bilər, ancaq bir stəkan heç bir zaman kiçik bir qüvvəylə (hətta böyük qüvvəylə belə) yerdə parçalanmış halda dayanarkən masanın üzərinə çıxaraq bir araya gələ bilməz və bütün bir stəkanı meydana gətirə bilməz. Burada entropiya (nizamsızlıq) işə daxil olur. Sistemlər, hər zaman nizamsızlıqlarını, yəni entropiyasını artırmağa meyillidirlər. Yəni nə olursa olsun, müəyyən vaxt ərzində cisimlərin nizamsızlığı artacaqdır və artmağa məhkumdur. Buna görə də ətrafımzda gördüyümüz hər sistem və quruluş, müəyyən vaxtdan sonra maksimum nizamsızlığa məruz qalacaq və dağılacaq.
Termodinamikanın Üçüncü Qanunu da istilik ilə entropiya əlaqəsilə bağlıdır və bunu deyir: Bir sistemin istiliyi, mütləq sıfır temperatura (-273 Santigrad dərəcə və ya 0 Kelvin) yaxınlaşdıqca, sistemdəki bütün əməliyyatlar və proseslər yavaşlayar və sonda dayanar. Bu zaman entropiya sabit bir nöqtəyə çatır və dəyişmir. Bunun səbəbi mütləq sıfır nöqtəsində işləmək üçün tərk edilən daxili enerjinin olmamasıdır.

İndi isə İkinci Qanuna dönək: əgər cisimlərin nizamsızlığı artmağa məhkumdursa, onda necə olur da təkamül ilə daha nizamlı varlıqlar formalaşır? Hətta bir addım önə gedərək sualı belə də verə bilərik: əgər kainafın nizamsızlığı artmağa məcburdusa, necə olur da sistemlər, qalaktikalar, ulduzlar kimi müntəzəm quruluşa sahib formalar mövcuddur? Bax burda işə qanunlarla birgə 2 sistem daxil olur: Qapalı sistemlər və açıq sistemlər.

Qapalı sistemlər, xarici mühitlə kütlə, iş və enerji mübadiləsi etməyən (ya da bəzi vəziyyətlərdə, müəyyən tip mübadiləni həyata keçirən) sistemlərdir. Məsələn, ağzı qapalı ideal qabın içərisi qapalı sistemi təşkil edir. Qab ideal olduğu üçün qaba istilik enerjisi daxil ola bilməz. Ancaq bu da qüsursuz bir qab olmadığı üçün qaba radioaktiv dalğalar keçə bilər. Bu mübadilə sistemə təsir etmir, təsir etsə də, bu indiki məsələmizə aid deyil. Qapalı sistemlər çox zaman enerji və kütlə mübadiləsinin sistemə təsirini araşdırmaq üçün isfifadə olunur. Beləliklə, termodinamik analizlər daxilində qapalı sistemlər, xarici mühiti ilə istilik və iş mübadiləsi edə bilən; ancaq kütlə mübadiləsində iştirak etməyən sistemlərdir.

Açıq sistemlərdə isə xaridən iş, enerji, kütlə girişi və sistem xaricinə iş, enerji və kütlə itkisi olur. Məsələn, Dünya açıq sistemdi. Qalaktika və Günəşdən müntəzəm olaraq enerji və kütlə daxil olur, həmçinin Dünyadan qalaktikaya kütlə (xüsusi ilə də qazlar) və enerji itkisi baş verir. Aşağıdakı düsturlardan açıq və qapalı sistemlərə Termodinamikanın Birinci Qanunun təsirini görə bilərik.

Qapalı sistemlər üçün Termodinamikanın Birinci Qanunu…

Açıq sistemlər üçün Termodinamikanın Birinci Qanunu…

O məşhur sual: Təkamül Termodinamikanın Ikinci Qanunu ilə əlaqəlidirmi?

Bu arqumentin əsası ikinci qanunun bu izahı ilə əlaqəlidir: “Qapalı sistemin entropiyası (nizamsızlığı) heç vaxt azalmır və artmağa məcburdur.” Bunu anlamaq üçün entropiyanı təkcə nizamsızlıq olaraq düşünməməliyik. Çünki enerjidən danışdıqda entropiya bir növ “sərf olunmayan enerji” mənasına gəlir. Yəni sistemlər mövcud olduğu müddətdə sərf olunmayan enerji (entropiyaları) getdikcə artır. İşin məntiqi də burdadı. Necə ki, işlənilən yanacaq zaman keçdikcə tükənir, sistemlərin də enerjisi getdikcə azalır.

Bu arqumentdə nəzərə alınmayan əsas yanlış həyatın qapalı sistem olmadığıdır. Həyat bütün enerjisi ilə açıq sistemdir.  Günəş Sistemində ən böyük enerji qaynağı olan Günəşin varlığı Dünyanın hec bir yerinin qapalı sistem olmadığını göstərir. Bunun ən sadə nümunəsi olaraq bunu göstərə bilərik: bir bitki toxumu içərisində sərf olunan enerji miqdarı, o toxumdan inkişaf edən bitkidəki sərf olunan enerji miqdarına nisbətən çox azdır. Yəni bitki toxumdan inkişaf etdikcə sərf olunan enerji miqdarı da getdikcə artır. Bu zaman pomidorların varlığı Termodinamikanın Ikinci Qanunu ilə ziddiyyət təşkil edirmi? Əlbəttə ki yox. Çünki bir canlı növü açıq sistemdir və ətraf mühitdən enerji alaraq nizamsızlığın artmasına müəyyən vaxt ərzində(keçici) əngəl olur. Ancaq buradakı açar söz müəyyən vaxt ərzində(keçici)dir. Təbiət qanununa görə ətrafımızdakı bütün cisimlər və sistemlər keçicidir. Bunların bəzisinin nizamsızlığını keçici olaraq xaricdən enerji verərək azaltmaq mümkündür. Amma trilyon il keçsə də, kainatın özü ilə birlikdə nizamsızlığa məhkum olacaqlar, hansı ki ikinci qanun da bizə bunu başa salırdı.

Bunu belə də başa sala bilərik: stolun üzərinə düşən stəkanı düşünün. Qırılan stəkanın parçalanmış hissələrinin yenidən birləşərək əvvəlki halına dönməyəcəyini hamımiz bilirik. Çünki bunu bacaran təbii qüvvə yoxdur. Ancaq bir insan lazım olan enerjini stəkan qırıqlarına sərf edərək(yəni iş görərək) əvvəlki halına bənzər formaya sala bilər.Ya da qırıqları əridib, birləşdirib əvvəlki halına sala bilərik və buradakı ən kritik nöqtə stəkanın bu vəziyyətdə qapalı sistem olmaması, xaricdən iş, enerji və kütlə ala bilməsidir. Təbiətə baxsaq, biokimyəvi molekullar üzərində iş görərək müxtəlif cisimlər yaradan sonsuz sayda qüvvələrin olduğunu görərik. Bu eynən insanın iş görərək nizamsızlığı müəyyən müddət ərzində azaltdığı kimi təbiət də varlıqları istədiyi hala sala bilir. Məsələn, qar dənəcikləri, qum təpəcikləri, çökəkliklər, yamaclar, ildırımlar və sairəsi xaotik və nizamsız formaların nizamlı formalara çevrilməsi ilə yaranır.

Burada təkamülün ikinci qanunla uyğunluğunu belə göstərə bilərik: təkamül, heç vaxt birdən-birə böyük dəyişikliklə qarşımıza çıxmaz, belə dəyişikliyin var olmadığını söyləyər. Məsələn, 2 ayaqlı bir canlı birdən-birə 4 ayaqlı canlıya çevrilə bilməz. Bir dinozavr birdən-birə qanad açıb uça bilməz. Təkamül, böyük canlıların içindəki balaca atomlardan ibarət balaca molekullardakı kiçik dəyişikliklərin nəsillər boyu yavaş-yavaş ötürülməsi ilə baş verir. Bu gedişin heç bir yerində böyük bir sıçrayış gözlənilə bilməz. Təkamül, populyasiya içindəki genlərin paylanma nisbətlərindəki dəyşiklikdir. Təkamüldə daha mürəkkəb formaların yaranması şərt deyil. Vacib olan, mövcud variasiyaların mövcud olan mühitlə uyğunlaşması ya da məhv olmasıdır. Beləliklə, uyğunlaşan genlərin də ötürülmə nisbəti artacaq.

Bunlardan əlavə böyük və mürəkkəb bir sistem içindəki local yerlər sistemin özünə nisbətən daha nizamlı ola bilər. Kainatda da bu müşahidə edilsə də bir bütün olaraq sistem nizamsızlığa doğru gedir.

Abiogenezə görə canlını “canlı” edən xüsusiyyət öz nizamsızlığını aktiv olaraq azatlmasıdır. Bunu etməyin tək yolu qidalanmadır və bütün canlılar mühitdən qida və enerji almağa məcburdurlar. Əks halda nizamsızlığa uduzub məhv olacaqlar. Elə buna görə də ölmüş canlıların bədəni çürüməyə məhkumdur. Canlılar əllərində olmadan Termodinamikanın İkinci Qanununa boyun əyirlər, çünki ətraf mühitlərini nizamsız hala gətirərək öz nizamlıqlarını qoruyurlar. Bir aslanın ov etməsi və ovunu parçalaması, bir bakteriyanın ətrafdakı şəkər molekullarını parçalayaraq (nizamsız hala gətirərək) öz nizamını qoruması buna misal ola bilər. Qısası, canlılar yaşamaq üçün ətrafdakı canlılardan istifadə etməyə məcburdurlar. Bu zaman ərzində çoxalaraq özlərini genetik olaraq sonsuz canlı edirlər.

Həyat və təkamül də digər təbiət qanunları kimi termodinamikanın qanunları ilə əlaqəlidir. 1965-ci ildə Jacques Monod demişdir:

Biosferimizin içindəki təkamül zamanda istiqamət seçən, dönməyən prosesdir. Bu zaman istiqaməti, entropiya artma qanunun (Termodinamikanın Ikinci Qanunu) istiqaməti ilə eynidir. Bu adi müqayisədən fərqlidir: ikinci qanun təkamülün dönməzliyi ilə eyni olan qaydalar üzərinə qurulub. Əslində, təkamülün dönməzliyini biosferdəki İkinci Qanunun izahı olaraq anlaya bilərik.

Müəllif: ÇMB, EVRİM AĞACI

Tərcümə: Aysel Hüseynli

Redaktə: Ziya Mehdiyev

Mənbə:

 1. MIT Open Course
 2. National Center for Science Education
 3. TalkOrigins-1
 4. TalkOrigins-2
 5. Biologos
 6. Friends of Darwin
 7. Ask A Mathematician
 8. ScienceBlogs (Dr. Paul Zachary Myers)
 9. George Mason University
 10. Occidental College
 11. Entropy
 12. The Theory of Heat Radiation
 13. Examination of the Foundations of Thermodynamics
 14. Çengel Y.A. and Boles M. (2007). Thermodynamics: an engineering approach. McGraw-Hill Higher Education. ISBN 0-07-125771-3
 15. Leff, Harvey S., and Rex, Andrew F. (eds.) 2003. Maxwell’s Demon 2 : Entropy, classical and quantum information, computing. Bristol UK; Philadelphia PA: Institute of Physics. ISBN 978-0-585-49237-7

 

 

Leave a Reply

94 Comments on "Termodinamika Qanunları və Təkamüllə əlaqəsi"

Notify of
avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
hop over to this web-site
Guest

I simply want to say I am just very new to blogs and honestly loved your blog. Most likely I’m want to bookmark your site . You absolutely have outstanding posts. Kudos for sharing with us your blog.

visit
Guest

I just want to say I am just new to blogs and honestly loved this web page. More than likely I’m going to bookmark your website . You actually come with beneficial article content. Thank you for revealing your blog site.

;metrOclick
Guest

MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

Fashion
Guest

Absolutely pent subject matter, regards for entropy. “No human thing is of serious importance.” by Plato.

"EmeRy EPS
Guest

I simply have to notify you that I am new to online blogging and genuinely valued your post. Very possible I am prone to bookmark your blog post . You seriously have great article materials. Truly Appreciate it for giving out with us your main website report

News
Guest

Just wanna input that you have a very nice web site , I the pattern it actually stands out.

Faytech North AmErica$
Guest

Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

News
Guest

I’ve been absent for some time, but now I remember why I used to love this website. Thanks, I’ll try and check back more often. How frequently you update your web site?

John Deere Technical Manuals
Guest

it is wise to choice to select Light Emitting Diode christmas lights becaue they are not fire hazard“

Projektowanie Stron Internetowych
Guest

I like this site so much, saved to fav. “I don’t care what is written about me so long as it isn’t true.” by Dorothy Parker.

Pozycjonowanie Gorzow
Guest

I really appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thanks again!

News
Guest

I like this web blog very much, Its a really nice berth to read and get info . “Oregano is the spice of life.” by Henry J. Tillman.

News
Guest

Enjoyed examining this, very good stuff, regards . “A man does not die of love or his liver or even of old age he dies of being a man.” by Percival Arland Ussher.

News
Guest

I genuinely enjoy reading through on this site, it holds superb content . “He who sees the truth, let him proclaim it, without asking who is for it or who is against it.” by Henry George.

John Deere Repair Manuals
Guest

Respect to website author , some good selective information .

Zwrot Podatku z Zagranicy Kielce
Guest

Thanks, I have recently been searching for information approximately this subject for ages and yours is the greatest I have came upon till now. But, what in regards to the bottom line? Are you positive about the supply?

Fashion
Guest

Very interesting points you have mentioned , thanks for putting up. “It’s the soul’s duty to be loyal to its own desires. It must abandon itself to its master passion.” by Rebecca West.

online shopping
Guest

I’m not sure where you are getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for wonderful information I was looking for this information for my mission.

News
Guest

I like this post, enjoyed this one appreciate it for posting. “To the dull mind all nature is leaden. To the illumined mind the whole world sparkles with light.” by Ralph Waldo Emerson.

News
Guest

Thank you, I’ve just been looking for info approximately this subject for a long time and yours is the best I’ve discovered till now. But, what about the conclusion? Are you certain in regards to the source?

Uzywane Maszyny Rolnicze z Niemiec
Guest

I consider something truly special in this web site.

News
Guest

Just wanna input on few general things, The website pattern is perfect, the written content is really excellent. “Good judgment comes from experience, and experience comes from bad judgment.” by Barry LePatner.

http://aoflibrary.net
Guest

Great tremendous things here. I am very glad to peer your post. Thank you so much and i am having a look forward to touch you. Will you please drop me a mail?

http://blogcabinca.org
Guest

Good blog! I truly love how it is simple on my eyes and the data are well written. I am wondering how I might be notified when a new post has been made. I have subscribed to your RSS feed which must do the trick! Have a nice day!

bestresearchpapers.net
Guest

Hello my family member! I want to say that this post is amazing, great written and include almost all important infos. I¡¦d like to look extra posts like this .

Fashion
Guest

I’ve been surfing on-line greater than 3 hours nowadays, yet I by no means discovered any fascinating article like yours. It is pretty price sufficient for me. In my view, if all web owners and bloggers made excellent content as you probably did, the internet will be much more helpful than ever before. “Perfection of moral virtue does not wholly take away the passions, but regulates them.” by Saint Thomas Aquinas.

health clinic
Guest

I’ve been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

Home Improvement
Guest

Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such fantastic info being shared freely out there.

Pozycjonowanie Szerokie
Guest

Hello, you used to write great, but the last few posts have been kinda boring… I miss your tremendous writings. Past few posts are just a little bit out of track! come on!

Home Improvement
Guest

Just wanna comment that you have a very nice website , I enjoy the design and style it really stands out.

Zaun Aus Polen
Guest

Some genuinely choice content on this internet site , saved to fav.

cool gadgets for men
Guest

Thank you for some other informative site. Where else may just I get that type of info written in such an ideal way? I have a undertaking that I’m just now operating on, and I have been at the glance out for such info.

zgrzewanie rur pe
Guest

I see something really interesting about your web site so I bookmarked .

http://brandsfavor.com
Guest

There is evidently a lot to realize about this. I consider you made some good points in features also.

Home Improvement
Guest

I consider something genuinely special in this web site.

http://historicdowntownmocksville.com
Guest

Just wish to say your article is as astounding. The clarity in your post is simply spectacular and i could assume you are an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work.

crammonduk.com
Guest

Lovely blog! I am loving it!! Will be back later to read some more. I am bookmarking your feeds also

News
Guest

It’s in reality a great and useful piece of info. I am glad that you just shared this helpful information with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

sklep z odzieza robocza
Guest

Someone necessarily assist to make severely articles I might state. This is the very first time I frequented your web page and thus far? I amazed with the analysis you made to make this particular publish incredible. Wonderful job!

FlightTickets
Guest

I have been reading out a few of your posts and it’s pretty clever stuff. I will surely bookmark your blog.

BestSkinCare
Guest

It¡¦s actually a nice and useful piece of information. I¡¦m glad that you simply shared this useful info with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

AccountingProfit
Guest

I want to show my respect for your kind-heartedness in support of individuals that absolutely need help on this important issue. Your real dedication to passing the solution all-around ended up being astonishingly good and has usually made women like me to get to their dreams. Your entire useful publication entails a whole lot to me and substantially more to my colleagues. Many thanks; from all of us.

Rooftop Garden
Guest

I’ve been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

Home Improvement
Guest

Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is magnificent blog. A great read. I will definitely be back.

Home Improvement
Guest

I wish to show my love for your generosity for persons who require assistance with the niche. Your very own dedication to passing the message all over appears to be certainly effective and has truly enabled people like me to reach their dreams. The important information entails a great deal to me and even further to my mates. With thanks; from all of us.

EducationCommission
Guest

Great amazing issues here. I¡¦m very glad to see your article. Thank you so much and i’m having a look forward to contact you. Will you kindly drop me a mail?

FinanceCompanies
Guest

I am commenting to let you know of the extraordinary discovery my friend’s princess encountered visiting your web site. She learned too many things, including what it’s like to possess an ideal coaching mindset to let the mediocre ones with ease fully understand a number of complex subject areas. You undoubtedly surpassed my desires. Many thanks for supplying such useful, trusted, informative not to mention easy guidance on the topic to Kate.

Sandaly Lanqier 40c235 Jeans
Guest

Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such magnificent information being shared freely out there.

Health
Guest

Merely wanna remark on few general things, The website design and style is perfect, the articles is real excellent : D.

Buty Dzinsowe
Guest

I like this post, enjoyed this one regards for putting up. “We are punished by our sins, not for them.” by Elbert Hubbard.