Astronomiya nədir? (Birinci hissə)

168

Astronomiya (yunan. ἀστρο «ulduz» və νόμος «qanun») – göy cisimlərinin və sistemlərin yerləşməsini, hərəkətini, quruluşunu, yaranmasını və inkişafını öyrənən kainat haqda olan elmdir.

Astronomiya, əsasən, Günəş və digər ulduzları, Günəş sisteminin planetlərini və onların peyklərini, ekzoplanetləri, asteroidləri, kometləri, meteoritləri, planetlərarası və ulduzlararası maddələri, pulsarları (kosmik mənşəli radio, optik,rentgen və qamma şüalarının Yerə periodik impulslar şəklində düşən forması), qara dəlikləri, dumanlıqları, qalaktikaları və onların toplularını, kvazarları (ingilis. quasar. Özlərində supermassiv qara dəliklər birləşdirən güclü qalaktika nüvələri) və başqa predmetləri öyrənir.

Astronomiya ən qədim elmlərdən biridir. Antik dövrün mədəniyyəti və qədim sivilizasiyalar özlərindən sonra göy cisimlərinin hərəkəti ilə bağlı qanunauyğunluqları mənimsəmək haqqında çoxsaylı astronomik artefaktlar saxlamışlar. Misal olaraq, qədim Misir monumentlərini, Stounhenci (Stonehenge) göstərmək olar. İlk dəfə babillərin, yunanların, çinlilərin, hindlilərin, mayyalıların, inklərin (the Incas) metodik olaraq səmanı müşahidə etməsini də bilirik. Lakin, yalnız teleskopun ixtirası astronomiyanın müasir elmə çevirilməsinə şərait yaratmışdır. Qədim astronomiya özündə astrometriyanı, ulduzlara görə naviqasiyanı, müşahidəçi astronomiyanı, təqvimlərin hazırlanmasını və hətta astrologiyanı birləşdirirdi. Bizim günlərimizdə isə professional astronomiya astrofizika sözünün sinonimi kimi göstərilir.

20-ci əsrdə astronomiya 2 yerə ayrıldı: müşahidəçi və nəzəri. Müşahidəçi astronomiya – sonradan analiz olunacaq göy cisimlərinin müşahidə zamanı alınan məlumatlarıdır. Nəzəri astronomiya isə astronomik obyektləri və hadisələri izah edəcək kompüterlərin, riyazi və ya analitik modellərin inkişafına əsaslanmışdır. Bu iki bölgü bir-birini tamamlayır: nəzəri astronomiya müşahidələrin nəticələrinin izahını axtarır, müşahidəçi astronomiya isə nəzəri nəticələr və hipotezlər və onların yoxlanılması üçün material verir. Astronomiya nadir elmlərdən biridir ki, qeyri-peşəkarlar belə burada aktiv rol ala bilirlər. Həvəskar astronomiya bir sıra astronomik kəşflərə öz qatqısını əlavə edə bilmişdir.

 

Etimologiya.

“Astronomiya” termini (qədim yunan.ἀστρονομία) qədim yunan sözləri olan ἀστήρ, ἄστρον (aster, astron), “ulduz” və νόμος (nomos), “qanun” sözlərinin birləşməsindən yaranmışdır.

Astronomiyanın elmi intizam kimi strukturu.

Müasir astronomiya bir-biri ilə çox sıx əlaqədə olan bölgülərə bölünmüşdür. Buna görə də bu bölgü bir çox hallarda şərti hesab olunur. Astronomiyanın əsas tərkib hissələri bunlardır:

*Astrometriya – ulduzların görünən hərəkətlərini öyrənir. Əvvəllər astrometriya ulduzların hərəkəti ilə geoqrafik koordinatların və zamanın ölçülməsində böyük rol oynayırdı (hal-hazırda başqa üsullar tədbiq olunur). Müasir astrometriya özü də bunlardan ibarətdir:

Fundamental astrometriya göy cisimlərinin müşahidələrlə koordinatlarının hesablanması, ulduzların yerləşmə kataloqlarının tərtib olunması və astronomik parametrlərinin (ulduzların koordinatlarında müntəzəm dəyişikliklərin nəzərə alınmasına imkan verən parametrlər) ədədi qiymətinin tapılmasına xidmət edir;

Sferik astronomiya (mövqe astronomiyası) dedikdə isə göy cisimlərinin görünən mövqelərinin və hərəkətinin müxtəlif sistem koordinatlarının, habelə, ulduzların koordinatlarında mütəmadi dəyişikliklər nəzəriyyəsinin köməyi ilə riyazi metodlarının hazırlanması nəzərdə tutulur.

*Nəzəri astronomiya göy cisimlərinin orbitlərinin görünən mövqeləri və onların efemeridlərinin (görünən mövqe) həmin göy cisimlərinin orbitlərinin məlum olan elementləri (tərs tapşırıq) ilə tapılması metodları ilə hesablanması üçün üsullar verir.

*Səma mexanikası göy cisimlərinin qravitasiya təsiri ilə  hərəkəti qanunlarını, onların çəki və formalarını, sistemlərinin davamlılığını öyrənir.

Bu 3 bölgü astronomiyanın ilk məsələsini (göy cisimlərinin hərəkətini tədqiq etmək) həll edir və adətən, klassik astronomiya adlanır.

*Astrofizika səma obyektlərinin kimyəvi tərkibini, fiziki xassələrini və quruluşunu öyrənir. O, özü də a) cihazların, ləvazimatların və praktiki üsulların tədbiq olunduğu astrofiziki tədqiqatlarının aparıldığı  praktik (müşahidəçi) astrofizikaya; b) fiziki hadisələrin izahında istifadə olunan fizika qanunlarından ibarət olan nəzəri astrofizikaya bölünür.

Astrofizikanın bölgüləri spesifik tədqiqat üsullarına əsaslanmışdır.

*Ulduz astonomiyası ulduzların fiziki özəlliklərini nəzərə alaraq hərəkətini və məkanda yerləşmə qanunauyğunluqlarını, ulduz sistemlərini və ulduzlararası materiyanı öyrənir.

*Kosmokimya göy cisimlərin kimyəvi tərkiblərini, kainatda kimyəvi elementlərin ayrılmasını və yayılmasını, kosmik maddənin yaranması zamanı atomların birləşməsini və miqrasiyasını öyrənir. Bəzən göy cisimlərinin izotop tərkibini və radioaktiv parçalanması proseslərini öyrənən nüvə kosmokimyası xüsusilə qeyd olunur.

Bu 2 bölgüdə isə astronomiyanın 2-ci məsələsi (göy cisimlərin strukturu) öz həllini tapır.

*Kosmoqoniya göy cisimlərinin, o cümlədən, Yerin mənşəyini və təkamülünü öyrənir.

*Kosmologiya kainatın yaranmasının və inkişafının ümumi qanunauyğunluqlarını öyrənir.

Son 2 bölgüdə olan göy cisimləri haqda bütün məlumatların əsasında astronomiyanın 3-cü vəzifəsi (göy cisimlərinin mənşəyi və təkamülü) həll olunur.

Ümumi astronomiya kursu astronomiyanın müxtəlif bölgülərindən olan əsas nəticələrin və əsas metodların sistematik ekspozisiyasını özündə birləşdirir.

Yalnız, 20-ci əsrin ikinci yarısında yaranan arxeoastronomiya qədim insanların astronomik bilgilərini öyrənir və onların qədim tikililər vasitəsilə Yerin pretsessiyasının (Pretsessiya – cismin impuls anında məkanda istiqamətini dəyişməsi hadisəsidir.) təməlini öyrənməsini araşdırır.

Ulduz astronomiyası.

Kainat haqda fundamental anlayış olan ulduz və onların təkamülünü öyrənir. Astronomlar ulduzları müşahidə və nəzəri modellər vasitəsilə öyrənirlər. İndi isə artıq ədədi kompüter modelləşdirməsindən də istifadə olunur.

Ulduzların formalaşması tozlu qaz dumanlarından başlayır. Dumanlığın kifayət qədər qatı olan hissəsi potensial enerjinin hesabına qızaraq qravitasiyanın təsiri ilə sıxılmağa başlayır. Temperatur kifayət qədər qalxdıqda isə protoulduzların (formalaşmanın sonuncu etapında olan ulduzlar) nüvələrində nüvə reaksiyaları gedir və o, ulduza çevirilir.

Demək olar, hidrogen və heliumdan daha ağır olan bütün elementlər ulduzlarda formalaşır.

Astronomiyanın əsas mövzuları:

 • •Astrometriya

Bürclər

Səma sferası

Səma koordinatlarının sistemi

Zaman

 • •Səma mexanikası
 • •Astrofizika

Ulduzların təkamülü

Neytron ulduzlar və qara dəliklər

Astrofiziki hidrodinamika

 • •Qalaktikalar

Samanyolu

Qalaktikaların quruluşu

Qalaktikaların təkamülü

Qalaktikaların aktiv nüvələri

 • •Kosmologiya

Qırmızı yerdəyişmə

Relik şüalanma

Böyük partlayış nəzəriyyəsi

Qaranlıq maddə

Qaranlıq enerji

 • •Astronomiya tarixi
 • •Həvəskar astronomiya
 • •Astronomik ləvazimatlar
 • •Astronomik rəsədxanalar
 • •Astronomik simvollar
 • •Kosmosun öyrənilməsi
 • •Planetologiya
 • •Kosmonavtika

Astronomiyanın vəzifələri.

 1. Səma cisimlərinin həqiqi və vizual mövqelərinin, hərəkətinin və onların ölçülərini, formalarını tədqiq etmək.
 2. Səma cisimlərinin strukturunu, özündə birləşdirdiyi maddələrin kimyəvi tərkibini və fiziki xassələrini (sıxlıq, temperatur və s.) tədqiq etmək.
 3. Fərdi göy cisimlərinin və onların meydana gətirdiyi sistemlərin mənşəyi və inkişaf problemlərini həll etmək.
 4. Kainatın ən ümumi xüsusiyyətlərini öyrənmək, kainatın müşahidə oluna bilən hissəsinin nəzəriyyəsi – Metaqalaktikalar

 

Bu problemlərin həlli həm nəzəri, həm də praktiki effektiv tədqiqat metodlarının yaradılmasını tələb edir. İlk problem qədim zamanlarda başlayan və təxminən 300 ildir tanınan mexanika qanunlarına əsasən uzun müşahidələrlə həll olunur. Buna görə astronomiyanın bu sahəsindəki məlumatlarımız xeyli çoxdur, xüsusilə Yerə nisbətən yaxın olan göy cisimləri üçün: Ay, Günəş, planetlər, asteroidlər və s. İkinci problemin həlli spektral analiz və fotoqrafiya görünüşü ilə əlaqədar mümkün oldu. Səma cisimlərinin fiziki xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi XIX əsrin ikinci yarısında başladı və əsas problemlər yalnız son illərdə həll olundu.Üçüncü vəzifə müşahidə olunan materialların yığılmasını tələb edir. Hal-hazırda bu məlumatlar göy cisimlərinin və onların sistemlərinin mənşə və inkişaf prosesinin dəqiq təsviri üçün hələ də kifayət deyil. Buna görə də, bu sahədə bilik yalnız ümumi mülahizələrlə və az-çox inandırıcı hipotezlərlə məhdudlaşır. Dördüncü vəzifə ən iddialı və ən mürəkkəbdir.Təcrübə onu göstərir ki, bu problemi həll etmək üçün kifayət qədər mövcud fiziki nəzəriyyələr yoxdur. Sıxlıq, temperatur və təzyiqin məhdud qiymətlərində maddənin və fiziki proseslərin vəziyyətini təsvir edən daha ümumi fiziki nəzəriyyə yaratmaq lazımdır. Bu problemi həll etmək üçün bir neçə milyard işıq ili olan məsafədə yerləşən kainatın bölgələrində müşahidə məlumatları tələb olunur. Müasir texniki imkanlar bu sahələrin ətraflı araşdırılmasına imkan vermir. Buna baxmayaraq, bu məsələ indi də aktual hesab olunur və bir sıra ölkələrin astronomları tərəfindən uğurla həll olunmaqdadır.

 

Davamı 2-ci hissədə…

168 ŞƏRH

 1. I just want to tell you that I am just very new to blogging and site-building and definitely enjoyed your blog site. Likely I’m want to bookmark your site . You definitely come with tremendous articles. Bless you for sharing with us your blog.

 2. I simply want to mention I’m new to blogging and really savored your web site. Likely I’m planning to bookmark your website . You definitely come with tremendous well written articles. Thanks a bunch for sharing your blog site.

 3. I just want to say I’m all new to blogs and certainly liked this blog. Likely I’m want to bookmark your blog post . You actually come with terrific well written articles. Appreciate it for sharing with us your web-site.

 4. I’ve been surfing online greater than 3 hours lately, yet I never discovered any interesting article like yours. It is beautiful value enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet can be much more helpful than ever before. “Dreams have as much influence as actions.” by Stephane Mallarme.

 5. I’ve been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all site owners and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.

 6. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 7. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 8. I just intend to inform you you that I am new to having a blog and genuinely enjoyed your report. Very possible I am inclined to bookmark your blog post . You certainly have fabulous article content. Acknowledge it for swapping with us your current web page

 9. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 10. I’ve been absent for a while, but now I remember why I used to love this web site. Thank you, I’ll try and check back more often. How frequently you update your website?

 11. I really have to tell you that I am new to putting up a blog and pretty much enjoyed your information. Most likely I am prone to remember your blog post . You indeed have fantastic article material. Get Pleasure From it for telling with us your very own blog article

 12. I haven’t checked in here for a while since I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 13. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! However, how could we communicate?

 14. I just couldn’t go away your site before suggesting that I really loved the usual information a person provide for your guests? Is gonna be again incessantly to inspect new posts.

 15. I have been absent for some time, but now I remember why I used to love this web site. Thanks, I will try and check back more often. How frequently you update your web site?

 16. F*ckin’ awesome things here. I’m very happy to peer your post. Thanks a lot and i am looking ahead to contact you. Will you please drop me a e-mail?

 17. I’ve been absent for a while, but now I remember why I used to love this website. Thank you, I’ll try and check back more often. How frequently you update your site?

 18. I have been absent for a while, but now I remember why I used to love this website. Thank you, I will try and check back more frequently. How frequently you update your web site?

 19. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your website offered us with valuable info to work on. You have done an impressive job and our whole community will be grateful to you.

 20. hi!,I like your writing so a lot! proportion we communicate more approximately your article on AOL? I need an expert in this house to unravel my problem. Maybe that is you! Looking forward to see you.

 21. Hi there very nice web site!! Man .. Excellent .. Superb .. I’ll bookmark your site and take the feeds additionally¡KI am happy to find numerous useful info right here within the publish, we want work out more strategies in this regard, thank you for sharing. . . . . .

 22. Wow! This can be one particular of the most useful blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Fantastic. I am also a specialist in this topic so I can understand your hard work.

 23. you’re in reality a good webmaster. The website loading speed is amazing. It kind of feels that you are doing any distinctive trick. Furthermore, The contents are masterwork. you have done a fantastic job on this matter!

 24. I like what you guys are up too. Such clever work and reporting! Keep up the superb works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my site :).

 25. I think this is one of the most important information for me. And i’m glad reading your article. But wanna remark on some general things, The site style is wonderful, the articles is really nice : D. Good job, cheers

 26. I’ve been surfing on-line more than 3 hours nowadays, yet I by no means discovered any fascinating article like yours. It¡¦s lovely price enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you probably did, the web shall be much more helpful than ever before.

 27. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something which I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 28. Attractive section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.

 29. Great website. Plenty of helpful info here. I’m sending it to a few friends ans also sharing in delicious. And naturally, thanks to your sweat!

 30. Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he just bought me lunch since I found it for him smile So let me rephrase that: Thank you for lunch!

 31. I relish, lead to I found exactly what I used to be looking for. You’ve ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

 32. Its great as your other content : D, appreciate it for putting up. “What makes something special is not just what you have to gain, but what you feel there is to lose.” by Andre Agassi.

 33. Howdy very nice blog!! Guy .. Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your site and take the feeds additionally…I am glad to search out a lot of helpful information right here in the publish, we’d like develop extra techniques in this regard, thanks for sharing.

 34. Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch because I found it for him smile So let me rephrase that: Thanks for lunch! “We steal if we touch tomorrow. It is God’s.” by Henry Ward Beecher.

 35. Hello, Neat post. There is a problem together with your site in internet explorer, may test this… IE nonetheless is the market chief and a huge component to other folks will omit your great writing because of this problem.

 36. Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this is great blog. A great read. I’ll certainly be back.

 37. I¡¦ve been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this website. Studying this information So i am glad to exhibit that I have an incredibly excellent uncanny feeling I came upon just what I needed. I such a lot definitely will make sure to do not omit this web site and give it a look on a relentless basis.

 38. Wonderful work! That is the kind of information that are meant to be shared around the internet. Disgrace on the seek engines for not positioning this submit upper! Come on over and discuss with my web site . Thanks =)

 39. Good website! I really love how it is easy on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I might be notified when a new post has been made. I’ve subscribed to your RSS which must do the trick! Have a great day!

 40. Hi, Neat post. There is an issue along with your site in internet explorer, may test this… IE still is the market leader and a huge part of other folks will leave out your excellent writing due to this problem.

 41. Wow, marvelous weblog format! How lengthy have you ever been running a blog for? you make blogging look easy. The total glance of your site is magnificent, let alone the content!

 42. Excellent post. I was checking continuously this blog and I’m impressed! Extremely useful info specifically the last part 🙂 I care for such information much. I was seeking this certain information for a long time. Thank you and best of luck.

 43. of course like your web site however you need to take a look at the spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to tell the truth however I’ll surely come again again.

 44. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such excellent info being shared freely out there.

 45. Thank you for some other informative blog. Where else may just I am getting that kind of information written in such a perfect manner? I’ve a undertaking that I am just now working on, and I’ve been at the look out for such info.

 46. Thanks a lot for giving everyone an extremely wonderful possiblity to discover important secrets from this web site. It is often so sweet and as well , packed with a great time for me personally and my office friends to search your website no less than 3 times every week to read through the latest items you have. And of course, I am also actually happy for the exceptional tips you serve. Some two ideas in this article are essentially the most impressive I’ve ever had.

 47. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 48. Attractive section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

 49. I like what you guys are up also. Such intelligent work and reporting! Carry on the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my site 🙂

 50. I do believe all of the ideas you’ve offered for your post. They are really convincing and can certainly work. Still, the posts are too short for newbies. Could you please lengthen them a bit from next time? Thank you for the post.

 51. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is great blog. A great read. I will definitely be back.

 52. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 53. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 54. Hi my friend! I wish to say that this article is awesome, great written and come with approximately all important infos. I¡¦d like to look extra posts like this .

 55. I just couldn’t leave your website prior to suggesting that I actually loved the standard information an individual supply to your guests? Is going to be back continuously to check out new posts

 56. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 57. you are in reality a just right webmaster. The site loading pace is incredible. It kind of feels that you are doing any distinctive trick. Moreover, The contents are masterpiece. you’ve done a fantastic process in this subject!

 58. I’ve been browsing online more than 3 hours nowadays, but I never discovered any fascinating article like yours. It is lovely value sufficient for me. In my view, if all webmasters and bloggers made excellent content as you did, the net shall be much more helpful than ever before.

 59. This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I have shared your website in my social networks!

 60. This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I’ve shared your website in my social networks!

 61. Greetings here, just started to be mindful of your writings through Bing and yahoo, and discovered that it’s very beneficial. I will truly appreciate should you persist this approach.

 62. you are really a excellent webmaster. The web site loading velocity is amazing. It sort of feels that you’re doing any distinctive trick. Moreover, The contents are masterpiece. you’ve performed a magnificent task on this subject!

 63. I just desire to advise you that I am new to online blogging and pretty much loved your write-up. Very possible I am most likely to remember your blog post . You absolutely have excellent article materials. Appreciate it for telling with us your very own blog article

 64. I have been absent for some time, but now I remember why I used to love this web site. Thank you, I will try and check back more often. How frequently you update your website?

 65. I like what you guys are up too. Such intelligent work and reporting! Carry on the excellent works guys I¡¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my web site 🙂

 66. hello!,I like your writing so a lot! proportion we communicate more approximately your article on AOL? I need an expert on this space to resolve my problem. Maybe that’s you! Having a look forward to peer you.

 67. I do trust all of the ideas you have introduced on your post. They’re really convincing and can certainly work. Nonetheless, the posts are too quick for starters. May you please prolong them a bit from subsequent time? Thank you for the post.

 68. I have read several good stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting. I wonder how so much attempt you set to make this kind of excellent informative web site.

 69. Great – I should definitely pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task.

 70. Excellent post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Very helpful info particularly the last part 🙂 I care for such information much. I was looking for this particular info for a very long time. Thank you and best of luck.

 71. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is wonderful blog. An excellent read. I will certainly be back.

 72. Magnificent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just extremely great. I actually like what you have acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it smart. I cant wait to read much more from you. This is really a tremendous site.

 73. Good website! I truly love how it is easy on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I could be notified when a new post has been made. I have subscribed to your feed which must do the trick! Have a nice day!

 74. I got what you mean , thanks for putting up.Woh I am pleased to find this website through google. “The test and use of a man’s education is that he finds pleasure in the exercise of his mind.” by Carl Barzun.

 75. Good – I should certainly pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all the tabs and related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, web site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task.

 76. Thank you a lot for providing individuals with an exceptionally remarkable chance to read from this blog. It’s usually so kind and also jam-packed with a great time for me personally and my office peers to visit your site no less than 3 times a week to find out the fresh issues you have. And indeed, I’m just usually contented for the surprising hints served by you. Certain 2 ideas on this page are in truth the most efficient we have all ever had.

 77. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get got an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

 78. Thank you a bunch for sharing this with all of us you actually recognise what you are speaking about! Bookmarked. Please also visit my site =). We may have a hyperlink alternate agreement among us!

 79. Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I will definitely comeback.

 80. I think other web site proprietors should take this site as an model, very clean and magnificent user friendly style and design, let alone the content. You’re an expert in this topic!

 81. I want to show my affection for your generosity giving support to men and women that require help with in this situation. Your personal commitment to getting the solution throughout appeared to be astonishingly effective and has frequently permitted those like me to get to their objectives. Your own helpful report means a great deal to me and far more to my office workers. Best wishes; from each one of us.

 82. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 83. Thank you, I have just been searching for info approximately this subject for a long time and yours is the best I’ve found out till now. But, what in regards to the conclusion? Are you positive concerning the source?

 84. Rattling fantastic information can be found on weblog . “Society produces rogues, and education makes one rogue more clever than another.” by Oscar Fingall O’Flahertie Wills Wilde.

 85. Just wish to say your article is as surprising. The clarity in your post is simply spectacular and i can assume you’re an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work.

 86. Just wish to say your article is as astonishing. The clarity in your post is just great and i can assume you are an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the enjoyable work.

 87. Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog site? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

 88. A person essentially assist to make critically articles I’d state. This is the very first time I frequented your web page and thus far? I surprised with the research you made to make this particular publish amazing. Magnificent job!

 89. I think other website proprietors should take this site as an model, very clean and excellent user genial style and design, as well as the content. You’re an expert in this topic!

 90. I do believe all the concepts you have introduced in your post. They are really convincing and can definitely work. Nonetheless, the posts are very short for novices. May you please lengthen them a bit from subsequent time? Thanks for the post.

 91. I was recommended this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my problem. You are wonderful! Thanks!

 92. Good – I should definitely pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all tabs as well as related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task.

 93. Wow! This can be one particular of the most useful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Great. I am also an expert in this topic so I can understand your effort.

 94. This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I’ve shared your web site in my social networks!

 95. Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he just bought me lunch as I found it for him smile So let me rephrase that: Thank you for lunch!

 96. It¡¦s actually a nice and helpful piece of information. I¡¦m glad that you simply shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 97. Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I’ll be sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I will certainly comeback.

CAVAB YAZ

Zəhmət olmasa şərhinizi daxil edin!
Zəhmət olmasa adınızı buraya daxil edin