Hipnoz nədir? Hipnozun tarixi.

54

Hipnoz yunanca  “yatmaq “mənasına gəlir. Hipnoz olmuş adam şüursuz, tam bir yuxu vəziyyətində deyil. Şüurlu hipnoz əsnasında fərd həkimin söylədiyi hər şeyi edir; bir təlqin verilmədiyi təqdirdə xaricdən gələn digər səsləri də eşidir, öz düşüncələrinin fərqindədir və transdan (hipnoz halından) çıxdıqdan sonra da hər şeyi xatırlayar.

Hipnoterapiya sessiyasından sonra insanlar adətən rahatlıq hiss edir. Hipnoz, hiss edilmədən tamamilə ifadə edilə biləcək bir duyğu deyil.

Hipnoz ağılın təbii bir vəziyyətidir. Həyatımızın çox hissəsində hipnoz anlarını bilmədən hiss edirik. Məsələn; bir səfər əsnasında gedəcəyimiz nöqtəyə çatdığımız anda keçən uzun bir müddətə baxmayaraq “səfərin qısa sürdüyünü hiss etmək və yol boyunca oyanıq olmamıza baxmayaraq necə bir yoldan keçməyimiz, yol boyunca nələr olduğunu xatırlamamaq”,  ya da televiziyada bir film seyr edərkən özümüzü ona qapdırıb, real olmadığını bilməmizə baxmayaraq səhnələrdən duyğulanmamız və o əsnada otaqdakı danışmaları və ya bizə səslənəndə duymamamız kimi vəziyyətlər da hipnotik anlardır. Necə olur ki gözlərimizin açıq olmasına baxmayaraq gördüklərimizi xatırlamırıq və ya ssenari olduğunu bildiyimizə baxmayaraq duyğulanırıq? Çünki o əsnada zehinimiz başqa bir şeyə diqqətini verir. Şüurlu düşüncəmiz hipnozun təsiri altında olduğunda fikirlərin (təkliflərin) artan təsiri şüuraltına çatmaqla birbaşa hərəkət edir. Üstəlik, zehninizin şüuraltı mərhələsi əsl özünüzün yaxın bir müttəfiqidir. Çünki keçmiş həyatınızdakı təcrübələrinizin bütün xatirələri şüuraltınıza  basdırılır və şüurunuz nəyin gerçək olub olmadığını yaxşı seçə bilir… Məntiqsiz idarə olunduğu üçün gerçəkliyi gerçək olmayandan  ayırd edə bilməz. Amma instinktiv olaraq, bu həqiqəti çəkir. Hipnoz öz gücünü təlqinlərdən alır. “ Bir insana 40 gün dəlisən desən, dəli olar” deyimi də təlqinin gücünü vurğulayır.   Hipnoz və ona bənzər hadisələrlə insanlar cəmiyyətin inkişafının bütün tarixi mərhələlərində qarşılaşmışlar. Tarixi mənbələrdən bəlli olan məlumatlara görə, e.ə 2-ci əsrdə Yunanıstanda və Misirdə dərvişlər hipnozetmə qabiliyyətinə malik olmuşlar. Onlar öz bacarıqlarını nümayiş etdirmək məqsədilə meydanlarda, küçələrdə adamları bir yerə toplayaraq hipnoz seansları təşkil edərmişlər. E.ə yaşamış məşhur yunan həkimi Asklepiadin verdiyi məlumata görə, hipnoz və təlqin vasitəsilə xəstələrin müalicəsi geniş yayılmışdı. Bəzi din xadimlərinin hipnozdan istifadə etməsi faktları da bizə məlumdur. İsa peyğəmbərin həyatı və fəaliyyətini əks etdirən mənbələrdən və haqqında çəkilən filmlərdən məlum olur ki, o, hipnozdan və təlqindən müalicə məqsədilə istifadə etmişdir.

Orta əsrlərdə hipnoz və təlqin haqqında toplanmış təcrübə və biliklər xeyli unuduldu. Bəzi ölkələrdə din xadimlərinin  göstərişi ilə hipnoz etmək qabiliyyəti olan adamlar təqib olunurdu.

Uzun illər keçdikdən sonra, nəhayət, dirçəliş dövründə  yenidən hipnoza maraq oyanmağa başladı, “heyvani maqnetizm” anlayışı da elə həmin illərdə- 16-cı əsrin sonu, 17-ci əsrin əvvəllərində meydana çıxdı. Fantastika və mistikaya arxalanan bu baxışları həmin dövrün məşhur həkimi Parasels (ingiliscə tam adı Philippus Aureolus Theophrastus Bombast von Hohenheim)  də müdafiə edirdi. Bir qədər sonra Van-Helmont (ing. Jan Baptist van Helmont) və Flüid sübut etməyə çalışdılar ki, bir şəxs digərinin beyninə gözləri və əlləri vasitəsilə xüsusi “ həyat qüvvəsi” ötürmək və beləliklə həmin şəxsi öz təsiri altına salmaq qabiliyyətinə malikdir. Sonralar bu “qüvvə” Flüid adlandırıldı və onun tərkib hissəsinin maqnit olması fikri söylənildi. “ Canlı maqnetizm” , “ heyvani maqnetizm” anlayışı bu yolla meydana çıxdı, “ Heyvani maqnetizm” qüvvəsinə malik olan şəxsləri maqnetizyor adlandırmağa başladılar.

Öz təcrübələrində və müalicə işlərində maqnetizmdən geniş istifadə edən Frans Mesmer 1774-cü ildə Paris Elmlər Akademiyasına heç də elmi dillərə əsaslanmayan bir tezis təqdim etdi. Əvvəllər astrologiya–səma cisimlərinin insan orqanizminə təsirini öyrənməklə məşğul olan Mesmer xəstələri maqnetik qüvvə ilə müaqlicə etməyə başladı. Tərkibində maqnit olan metallardan hazırlanmış üzük, bilərzik, kəmər və s.  geniş istifadə edən Paraselsdən fərqli olaraq, Mesmer əlində tutduğu maqnit çubuqdan istifadə edirdi. Lakin sonralar maqnitsiz də: əlləri vasitəsilə təsir etməklə eyni effekt aldığını görən Mesmer ancaq bu üsulla, yəni Passlarla ( xəstənin başından ayağına doğru sığallayıcı hərəkətlər) xəstələri müalicə edirdi.

Tətbiq etdiyi müalicə üsulunun elmi əsaslara söykəndiyini sübuta yetirməyə çalışan Mesmer deyirdi ki, bütün aləm xüsusi flüidlə əhatə olunmuşdur. Efirəbənzər bu flüidlər hətta işıq şüalarından da zəifdir və ona görə insanlar onu əlləri, gözləri vasitəsilə digərlərinə ötürə bilir. Efirin hərəkəti işıq, havanın hərəkəti səs yaratdığı kimi, flüidlərin də hərəkəti canlı maqnit qüvvəsi yaradır. Bu isə, öz növbəsində, xəstələrə həyati qüvvə verir və beləliklə onlar müalicə olunurlar

.Related image

İnsanlara şəfa vermək təcrübəsi o qədər geniş yayılmışdı ki, Mesmer bütün arzu edənləri qəbul edə bilmirdi. Elə bu səbəbdən də o, müxtəlif əşyaları: ağacı, dəmiri, su çəlləklərini maqnitləşdirir və xəstələrə həmin əşyalardan istifadə etmək və ya toxunmaqla müalicə olunmalarını tövsiyyə edirdi. Müalicə seansı zamanı bir çox hallarda xəstələr çəngolmanı xatırladan tutma vəziyyətinə düşürdülər. Daha çox qadınlar arasında rast gəlinən belə hal müalicənin daha səmərəli olacağı əlaməti kimi qiymətləndirirdi.

Öz dövrünün məşhur həkimi,  qeyri-adi müalicə üsulunun aparıcı mütəxəssisi kimi tanınan Mesmerin biomaqnetizmi ( “ heyvani maqnetizm” , bəzən “ canlı maqnetizm” , “ müalicə maqnetizmi” , “ zoomaqnetizm” kimi də adlandırılırdı) alimlərin diqqətini cəlb etməyə başladı. Mesmerin müalicə üsulunu tədqiq edən elmi komissiyalar, o cümlədən Fransa Elmlər Akademiyası “ həyati maqnetizmin “ varlığını sübut edən heç bir dəlil tapa bilmədilər. Maqnetik passlara daha çox psixi təsir göstərmə və xəstələrdə özünütəlqin xülyaları yaratmaq xüsusiyyətinin olması barədə mülahizələr yürüdülməyə başlandı.

XIX əsrin 1-ci yarısı psixi təsir vasitələrinin öyrənilməsində mühüm mərhələ kimi qiymətləndirilməlidir. Hipnotizm termini də həmin illərdə ingilis həkimi Brid tərəfindən ədəbiyyata daxil edilmişdir. Bu dəfə maqnetizm seansında tamaşaçı kimi iştirak edən Brid bu təcrübələri elmi əsaslarla öyrənmək qərarına gəlir. İlk təcrübələrini ailə üzvləri, dostları arasında tətbiq edir. Bridin apardığı təcrübələrdən biri aşağıdakı kimi təsvir edilmişdir :

O, dostu Valekrə diqqətlə əlini  tutduğu butulkanın boğaz hissəsinə baxmağı təklif edir. 3 dəqiqədən sonra Valekrin gözləri yorularaq yumulur və O dərin yuxuya gedir. Sonra Brid həmin təcrübəni arvadı üzərində yoxlamaq istədiyini bildirir. Cavabında həyat yoldaşı Bridə kinayə ilə “ məni elə vəziyyətə sala bilməzsən” deyir və təcrübəni tətbiq etməyə razılıq verir. Brid arvadına stolun üstünə qoyulmuş qənd qabının parıldayan metal hissəsinə baxmağı təklif edir. 2 dəqiqədən sonra qadının sifətinin cizgiləri dəyişməyə, kiprikləri bir-birinə yapışmağa başlayır və o, dərin yuxuya gedir. Sonra Brid həmin qayda ilə hipnoz yuxusu haqqında heç bir təsəvvürü olmayan  xidmətçi qadını da yatızdırır. Apardığı təcrübələrin nəticələrini ümumiləşdirərək, Brid, hipnoz yuxusunun ancaq psixoloji təsir nəticəsində yarandığını qeyd edir və hər hansı bir flüidin varlığını inkar edir. Brid öz həkimlik təcrübəsində hipnozdan geniş istifadə etmiş , bir sıra xəstələri , məsələn, nevralgiyaları , baş ağrılarını, isteriya nəticəsində yaranan parezləri, mutizmi, çəngolma tutmalarını müvəffəqiyyətlə müalicə etmişdir. İxtisasca cərrah olan Brid hipnoz yuxusu altında yüzlərlə xəstələrdə cərrahi müdaxilə etmişdir.

Fransada elmi əsaslarla ilk dəfə hipnoz hadisəsini öyrənən həkim Azam olmuşdur. O, sinir sisteminə xüsusi təsir göstərməklə somnambulizm , yuxu, katalepsiya, ağrı hissiyatının itməsi kimi halları hipnozun psixo-fizioloji effektləri kimi qiymətləndirmiş və gələcəkdə bu təcrübələrin bioloji əsaslarının dərindən öyrənilməsini tövsiyyə etmişdir.

Azamdan sonra Dyuran-de-Qro hipnotizm mövzusunda mühazirələr oxumuş, bu sahədə toplanmış elmi mülahizələri genişləndirməyə çalışmışdır. O, hipnoz yuxusunu 2 mərhələyə bölürdü :

 1. Hazırlıq və ya katalepsiya
 2. Təlqinə həssaslığın güclənməsi ilə xarakterizə edilən fəallıq və ya ideoplastik mərhələ.

Məşhur Fransa həkimi Lebo hipnoz və təlqin imkanlarından elmi əsaslarla daha səmərəli istifadə etməyi tövsiyyə etmişdir. Lebo hələ Strazburq universitetinin tələbəsi ikən heyvanlarda hipnotizm məsələlərini öyrənməyə başlamış və bu sahədə böyük təcrübə toplamışdır.  Heyvanlar üzərində, sonra isə insanlarla apardığı təcrübələrdən Lebo belə qənaətə gəldi ki, maqnetik qüvvə adlanan “maddə” hipnoz və müalicə prosesində heçbir rol oynamır. Somnambulizm adlanan dərin hipnotik yuxu yalnız təlqin vasitəsilə yaradılır. Lebonun 1864-cü ildə çap etdirdiyi “Yuxu və ona bənzər hallar haqqında mülahizələr” əsəri ona Nansi hipnoz məktəbinn nümayəndəsi kimi böyük şöhrət qazandırdı .

XIX əsrinin 80-ci illərində sürətlə inkişaf edən Nansi hipnoz məktəbi ilə yanaşı daha bir hipnoz məktəbi də mövcud idi. Görkəmli fransız psixonevroloqu Şarkonun rəhbərlik etdiyi bu məktəb Salpetrier ( Paris yaxınlığındakı kiçik şəhər) adı ilə tanınır. İsteriya nevrozuna tutulmuş 12 xəstə üzərində apardığı təcrübələrə əsasən Şarko hipnozun 3 fazadan ibarət olduğunu göstərdi. 1) Letargik, 2) Kataleptik, 3) Somnambulik.

Amerika Psixiatriya Assosiasiyasının 1961-ci ildə çap edilmiş hesabatında deyilirdi : “ Hipnoz xüsusi psixoterapiya metodu olmaqla həkim-xəstə münasibətlərini tənzim edən vasitədir. Psixiatriya təcrübəsində hipnoz yaxşı müayinə, diaqnostika və müalicə üsuludur. O həmçinin təcrübi təbabətin digər sahələrində və tibbi müayinələrdə də faydalı ola bilər”.

Hipnologiya elminin inkişaf tarixinə yekun vurmazdan əvvəl onun ara-sıra tənqid hədəfinə çevrilməsinin bir cəhətini də bizcə obyektiv baxımdan təhlil etmək gərəkdir. İlk növbədə qeyd edək ki, hipnozun fizioloji mexanizmini bilən hər kəs praktikada onu tətbiq edə bilmir , ən usta hipnoloq isə hamını hipnoz edə bilmir.  Meydana çıxan münaqişələr, hipnoza bir müalicə vasitəsi kimi münasibətin qeyri-stabilliyi də bu faktlarla bağlıdır. Vaxtilə hipnoterapiya ilə məşğul olan Z. Freyd, İ. Şults kimi alimlərin hipnozdan əl çəkib yeni psixoterapiya üsulları axtarması da elə bu səbəblə bağlıdır. Mühazirələrinin birində Z. Freyd demişdir ki, “mən psixoanaliz müalicə üsulunu ona görə seçdim ki, bu zaman xəstənin fərdi təlqin həssaslığını yoxlama və sonra müalicələrə başlamağı qərara almaq tələb olunmur” Nə vaxta qədərki, hipnozun fizioloji mexanizmi tam dəqiqliyi ilə öyrənilməyib, bu elmə olan münasibət də qeyri-sabit olacaqdır. Burada məşhur hipnoloq alim, Fransa hipnoloqlar cəmiyyətinin prezidenti L. Şertokun sözləri yada düşür: “Bizim əlimizdə şəxsin hipnoz vəziyyətində olmasını sübut edən obyektib kriteriyamız belə yoxdur . Hipnoz dəyişkən, tezliklə nəzərdən yayınan, daha çox qeyri-müəyyənlik hissi doğuran bir fenomendir. Eyni zamanda o , real olaraq mövcuddur”.

1980-90-cı illərdə hipnoz vasitəsilə kütləvi psixoterapiya keçmiş SSRİ ərazisində geniş yayılmağa başladı. Hətta televiziya, radio və digər kütləvi informasiya vasitələri ilə hipnoz-təlqin müalicə seansları nümayiş etdirilir, geniş təbliğat kompaniyası aparılırdı. Bu hadisələri xüsusi təbliğat və ya kimin tərəfindənsə idarə olunan proses kimi qəbul etmək düzgün olmazdı. Bu kimi hadisələrin daha çox uzun illər qadağalar altında yaşamış SSRİ xalqlarında demokratiya, sərbəstlik bayrağı altında meydana çıxan bir hadisə olmasını qəbul etmək daha düzgün olardı. 1989-1991 ci illərdə Bakı şəhərində və Naxçıvanda prof. N.V İsmayılovun iştirakı ilə kütləvi hipnoz müalicə seansları təşkil olundu. Həmin müalicə seanslarının nəticələri və hansı xəstəliklərdə daha səmərəli olması haqqında bir sıra yazılarda,  o cümlədən kütləvi informasiya vasitələrində kifayət qədər məlumatlar verilmişdir.  Kütləvi hipnoz müalicəsi seanslarında 2 il müddətində 23600 nəfər iştirak etmişdir. Onların arasında sinir sisteminin funksional pozuntularından əziyyət çəkən ( nevrozlar, depressiyalar, stress nəticəsində yaranan pozuntular, psixosomatik xəstəliklər, mastopatiyalar, qan təzyiqinin artması, şəkər xəstəliyi, bəzi dəri xəstəlikləri və s.) 86%-dən çox adamın müalicə olunması faktı qeydə alınmışdır.

Əsası 110 il əvvəl akademik V.M Bexterev tərəfindən qoyulan kütləvi psixoterapiya bu gün də öz əhəmiyyətini itirməmişdir.

 

Mənbə:   http://www.psikologalpardic.com/?pnum=47&pt=Hipnoz%20Nedir

http://hipnozmerkezi.blogspot.com/2007/10/hipnoz-nedir.html?m=1

Tibbi psixologiya və psixoterapiya  ( N. İsmayılov)

Redaktə etdi: Şəfiqə Babayeva

54 ŞƏRH

 1. I just want to mention I’m beginner to weblog and certainly loved your web site. Likely I’m going to bookmark your website . You certainly come with really good posts. Many thanks for sharing with us your blog site.

 2. I really intend to reveal to you that I am new to writing a blog and pretty much enjoyed your post. Very possible I am likely to save your blog post . You undoubtedly have memorable article content. Value it for expressing with us your own web report

 3. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 4. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 5. I do believe all the ideas you’ve introduced for your post. They’re very convincing and can definitely work. Still, the posts are very short for newbies. May just you please extend them a little from subsequent time? Thank you for the post.

 6. Good ¡V I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs and related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, site theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task..

 7. It¡¦s actually a nice and useful piece of info. I¡¦m satisfied that you simply shared this helpful information with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

 8. Hi, Neat post. There’s an issue with your web site in internet explorer, might check this… IE nonetheless is the marketplace chief and a large element of people will leave out your fantastic writing because of this problem.

 9. I’ve been browsing on-line more than three hours nowadays, but I by no means found any attention-grabbing article like yours. It’s beautiful price sufficient for me. Personally, if all site owners and bloggers made just right content material as you probably did, the net can be much more useful than ever before. “Learn to see in another’s calamity the ills which you should avoid.” by Publilius Syrus.

 10. Thank you a lot for providing individuals with a very brilliant chance to read critical reviews from here. It’s always so sweet and also jam-packed with a lot of fun for me and my office co-workers to search your website really three times in 7 days to read through the fresh guides you will have. Of course, I’m just actually contented for the amazing creative concepts served by you. Certain 3 tips in this post are really the most efficient we’ve had.

 11. Whats Going down i’m new to this, I stumbled upon this I have found It positively useful and it has helped me out loads. I am hoping to give a contribution & aid different users like its helped me. Good job.

 12. Wow! This could be one particular of the most useful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Basically Magnificent. I’m also an expert in this topic therefore I can understand your effort.

 13. I’ve been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

 14. Attractive section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently fast.

 15. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 16. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 17. You actually make it seem really easy along with your presentation however I find this matter to be actually one thing which I feel I’d never understand. It kind of feels too complicated and very wide for me. I am looking ahead for your subsequent submit, I will attempt to get the dangle of it!

 18. Pretty section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.

 19. Hey very nice web site!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I will bookmark your site and take the feeds additionally¡KI’m happy to search out a lot of helpful info right here within the publish, we’d like develop more strategies on this regard, thanks for sharing. . . . . .

 20. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

 21. Hullo there, just became receptive to your blog site through Bing and yahoo, and found that it’s really interesting. I will like in the event you persist this post.

 22. I just need to notify you that I am new to having a blog and pretty much valued your website. Quite possibly I am going to bookmark your blog post . You certainly have superb article information. Truly Appreciate it for telling with us the best blog page

 23. Excellent post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Extremely useful info specially the last part 🙂 I care for such information a lot. I was looking for this certain information for a very long time. Thank you and best of luck.

 24. I just could not go away your website before suggesting that I actually enjoyed the standard info a person provide in your guests? Is gonna be back continuously to investigate cross-check new posts.

 25. Attractive section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.

 26. Thank you a lot for giving everyone such a spectacular opportunity to check tips from this website. It’s always so superb and as well , full of a great time for me personally and my office friends to visit the blog at the least three times in one week to see the newest items you have got. Of course, I’m also usually fulfilled for the impressive information served by you. Certain 2 points on this page are clearly the best I have had.

 27. What i don’t understood is in truth how you’re no longer actually much more well-favored than you might be now. You are very intelligent. You understand thus significantly in the case of this subject, produced me for my part believe it from so many numerous angles. Its like men and women aren’t involved except it¡¦s one thing to do with Lady gaga! Your own stuffs excellent. At all times deal with it up!

 28. Pretty section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.

 29. I have been browsing on-line greater than three hours these days, but I never discovered any fascinating article like yours. It’s pretty value sufficient for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made excellent content as you probably did, the net can be much more helpful than ever before. “Oh, that way madness lies let me shun that.” by William Shakespeare.

 30. Thanks, I’ve recently been looking for info about this subject for a long time and yours is the greatest I have discovered so far. However, what about the conclusion? Are you positive concerning the supply?

 31. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 32. Wonderful work! This is the kind of information that are supposed to be shared across the web. Disgrace on the search engines for now not positioning this put up upper! Come on over and seek advice from my web site . Thank you =)

 33. certainly like your web-site however you have to take a look at the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I to find it very troublesome to inform the truth on the other hand I’ll certainly come back again.

CAVAB YAZ

Zəhmət olmasa şərhinizi daxil edin!
Zəhmət olmasa adınızı buraya daxil edin