Fəaliyyət haqqında anlayış

218

İnsan fəal varlıqdır. O, ətraf aləmə, təbiətə fəal təsir göstərir, onu dəyişdirməklə özü də dəyişir. İnsanla təbiət arasındakı bu cür fəal qarşılıqlı təsir prosesi fəaliyyət adlandırılır. Bu prosesdə insan subyekt kimi çıxış edir, obyektə məqsədəyönəlmiş şəkildə təsir göstərməklə özünün tələbatlarını ödəyir. Məhz buna görə də fəaliyyət həmişə insanın şüurlu məqsədləri əsasında, həmin məqsədlərlə tənzim olunaraq həyata keçir. Bu cəhəti nəzərə alaraq psixoloji ədəbiyyatda fəaliyyətə belə tərif verilir: Fəaliyyət insanın dərk olunmuş məqsədləri ilə tənzim olunan daxili (psixi) və xarici (fiziki) fəallığıdır.
Tərifdən görünüdüyü kimi, fəaliyyət zamanı insanın həm psixi, həm də fiziki fəallığı baş verə bilir. Bunların hər ikisində insanın fəallığı onun öz qarşısına qoyduğu dərk olunmuş məqsədləri ilə tənzim edilir.
Fəaliyyət və şüur qarşılıqlı dialektik vəhdət təşkil edir­lər. Fəaliyyət prosesində insan onu əhatə edən aləmin cisim və hadisələri ilə bələd olur, onlara qarşı insanda müəyyən münasibətlər sistemi formalaşır. Fəaliyyət prosesində sub­yektin bilik çərçivəsi genişlənir, psixikası inkişaf edir və beləliklə də şüurluluq səviyyəsi güclənir. Şüurun inkişafı isə öz növbəsində fəaliyyətin məqsədəuyğunluq səviyyəsini, onun dəqiqlik dərəcəsini inkişaf etdirir.

Fəaliyyət və fəallıq

Fəaliyyət insanın  onu əhatə edən əşyavi aləmlə, onun özünə və başqalarına fəal münasibətini əks etdirən, onun tələbatlarını ödəməyə yönəldilmiş prosesdir. Fəaliyyət sistemdir, onun özünəməxsus daxili keçid və dəyişmələri olub, özü­nəməxsus inkişaf yolu vardır. Hər hansı bir fəaliyyətin başlanmasının əsasında mütləq müəyyən tələbat və yaxud tələbatlar şəbəkəsi durur. Başqa sözlə, insan fəallığının əsasında tələbatlar durur, onun (fəallığın) mənbəini təşkil edir. Tələbatlar orqanizmin mühüm daxili gücünü təşkil etməklə onu fərdin və nəslin yaşaması və inkişafı üçün zəruri olan keyfiyyətcə müəyyən fəallıq formasını (fəaliyyəti) həyata keçirməyə təhrik edir.
Özünün ilkin bioloji formasında tələbatlar orqanizmin ondan kənarda olan,  həyat və fəaliyyəti üçün zəruri olan nəyə isə hiss etdiyi ehtiyac kimi meydana çıxır. Lakin ehtiyacı tələbatlarla eyniləşdirmək düzgün olmazdı. Tələbatlar insanın dərk olunmuş ehtiyacları olmaqla daha geniş anlayış kimi qəbul edilir. Tələbatlar insanın ehtiyacları ilə yanaşı onun öz ehtiyaclarına münasibətini də əks etdirir. Bu baxımdan tələbatlar insanın konkret həyat şəraitindən asılılığını ifadə edən və onun bu şəraitdə fəallıgını şərtləndirən özünəməxsus psixi halətdir.  Tələbatlar və onların növləri barədə kitabın 5-ci fəslində ətraflı bəhs olunduğuna görə burada deyilənlərlə kifayətlənməli olduq.
Fəaliyyətin motivləri.İnsanı əhatə edən cisim və hadisələr heç də daima deyil, onun həyatının müxtəlif vaxtlarında tələbatlarının obyekti olur və onu müvafiq fəaliyyətə təhrik edir. Bununla yanaşı olaraq insanın bu və ya digər tələbatını ödəyən obyekt yalnız eyni bir cisim və hadisədən ibarət olmur. Müxtəlif cisim və hadisələr tələbatın obyektinə çevrilərək insanı fəaliyyətə təhrik edə bilir. Tələbatların ödənilməsi ilə əlaqədar olaraq insanı hər hansı bir məqsədə yönəlmiş işə, fəaliyyətə təhrik edən amillərəsəbəblərə motiv deyilir.İnsan fəaliyyətinin motivləri özlərinin çoxcəhətliliyi ilə xarakterizə olunur.
Motivlər hər şeydən əvvəl bir-birlərindən tələbatların növlərinə görə fərqlənirlər. Bununla yanaşı olaraq motivlər tələbatların kəsb etdiyi formalara, onların genişliyinə və ya məhdudluğuna, reallaşdıqları fəaliyyətin konkret məzmununa və s. görə fərqlənirlər. Təcrübə göstərir ki, fəaliyyətin mərəkkəb növləri, adətən, bir motivə deyil, eyni vaxtda təsir göstərən bir neçə motivə cavab verir ki, bu da motivləşmə adlanır. Motivləşmə elə motivlər birliyidir ki, şəxsiyyətin yönəlişliyini müəyyən etməklə onun fəaliyyətinin səmərəliliyini də şərtləndirir.
Tələbatlarda olduğu kimi motivlər təbii və ali (maddi və mənəvi) ola bilir. Bundan başqa A.N.Leontyevə görə motiv obraz, anlayış, fikir, ideal şəklində də çıxış edə bilir.
Qeyd edilənlərlə yanaşı olaraq özünün xarakteri və fəaliyyət prosesində oynadığı rola görə motivlərin aşağıdakı növlərini qeyd etmək olar: 1) situativ və geniş motivlər; 2) fəaliyyətin nəticəsinə və onun özünə doğru yönələn motivlər; 3) eqoistik və ictimai əhəmiyyətli motivlər.
Motivləri təzahür xüsusiyyətlərinə görə psixoloji ədəbiyyatda geniş istifadə olunan iki qrupa ayırmaq müm­kündür: 1) geniş sosial motivlər və 2) idrak motivləri.
Psixoloji ədəbiyyatda motivləri dərk edilən və dərk edilməyən olmaqla daha iki qrupda birləşdirirlər.
Dərk edilən motivlər nəyin bizi bu və ya digər işə, fəaliyyətə təhrik etməsini anlamagımız, dərk etməyimizlə fərqlənir. Dərk edilməyən motivlərə gəldikdə elə təhriklər nəzərdə tutulur ki, həmin təhriklərin mahiyyətini biz tam aydınlığı ilə dərk edə bilmirik. Bu cür motivlərə həvəsi, ustanovkanıaid etmək mümkündür.
Motivlər özlərinin növləri ilə yanaşı davamlılıqları, emosional çalarları və ya modallıqları, qüvvələri və ifadə xüsusiyyətlərinə görə də bir–birindən fərqlənirlər.

Fəaliyyətin  quruluşu

Fəaliyyətin quruluşu haqqında anlayış. İnsan fəaliyyətini nəzərdən keçirdikdə onun özünəməxsus quruluşu diqqəti cəlb edir. İnsanın hər cür fəaliyyəti eyni quruluşda, eyni sistem və ardıcıllıqda həyata keçir. Başqa sözlə, bütün fəaliyyət növlərində eyni ümumi struktur komponentlər özünü göstərir. İnsanın istər maddi, istərsə də mənəvi fəaliyyətinin quruluşunu təhlil etdikdə onun təxmini məzmununu təşkil edən aşagıdakı əsas elementləri, komponentləri aşkara çıxarmaq mümkün olurfəaliyyətin motivləri, fəaliyyətin məq­sədi və fəaliyyətin vasitələri.
Motivlər haqqında yuxarıda qeyd etdiklərimizdən aydın olduğu kimi, motiv insanı hər hansı bir fəaliyyətə təhrik edən, yönəldən səbəblərdir. Hər cür fəaliyyət zamanı müvafiq tələbatdan doğan səbəblər bizi həmin fəaliyyətə girişməyə və bu yolla öz tələbatımızı ödəməyə yönəldir.
Məqsədə gəldikdə o, insanın fəaliyyət zamanı hansı nəticəyə nail olmağa yönəlməsidir. Son nəticə daima fəaliyyətin məqsədi kimi təzahür edir. Məhz buna görə də insan fəaliyyəti daima dərk olunmuş məqsədləri ilə tənzim edilir. İnsanın həmin fəaliyyəti nə dərəcədə adekvat yerinə yetirməsi qarşıya qoyulan məqsədi həyata keçirməsi ilə xarakterizə olunur.
Bəzən fəaliyyətin motivi və məqsədi üst-üstə düşsə də çox vaxt məqsəd və motiv özünün xüsusiyyətlərinə görə bir-birlərindən fərqlənirlər. Məsələn, tələbədə olmayan hər hansı bir kitabı almaq üçün kitab mağazasına getməsi həm motiv həm də məqsəd rolunu oynaya bilər. Lakin «psixologiya» dərsliyini almaq üçün kitab mağazasına getmək onun məqsədi, həmin fənlə maraqlanması, sabahkı seminara hazırlaşması üçün getməsi isə motivi ola bilər.
Fəaliyyətin vasitələrinə gəldikdə o, həmin fəaliyyətin həyata keçirildiyi yollardır. Başqa sözlə insan həmin fəaliyyət zamanı qarşısına qoydugu məqsədə hansı yollarla nail olur. Şəbhəsiz həmin yol və vasitələrin düzgün seçilməsi fəaliyyətin səmərəli şəkildə həyata keçirilməsi üçün mühüm şərtdir.
Bütövlükdə götürüldükdə insanın hər cür fəaliyyətinin quruluşunda motiv, məqsəd, müvafiq işlər, onların icrası, qiymətləndirilməsi və nəzarət kimi mühüm komponentlər özünü göstərir. Bunları ümumiləşdirilmiş şəkildə götürmüş olsaq fəaliyyətin üç mərhələni keçdiyini söyləyə bilərik: hazırlıq, icra  vəqiymətləndirilməFəaliyyətin icra mər­hələsində insan müvafiq işləri və hərəkətləri həyata keçirir ki, bu da həmin fəaliyyətin məzmununu, ən mühüm komponentini təşkil edir. Onlara qısa nəzər salaq.
İş və hərəkətlər. Fəaliyyət prosesində insan istər-istəməz müvafiq cari məsələləri həll etməli olurFəaliyyətin sadə bir cari məsələni həll etməyə yönəlmiş nisbətən bitmiş elementi iş və ya əməl adlanır. Məsələn, cümlədə mübtədanı tapmaq, 11 metrlik cərimə topunu vurmaq, içmək üçün çay qaynatmaq və s. müvafiq fəaliyyətin nisbətən bitmiş elementi olan işlərdir. Bu cür işlər həm fiziki, həm də zehni planda həyata keçirilə bilər. Bu işlər gerçək aləmdəki cisimlərin vəziyyətinin və ya xassəsinin dəyişməsinə yönəlmiş olur. Hər cür maddi iş və ya əməl məkan və zamanla bağlı olan müəyyən hərəkətlərdən əmələ gəlir. Məsələn futbol zamanı 11 metrlik cərimə topunu vurmaq işini yerinə yetirmək üçün idmançı topu 11 metrlik nöqtədə qoyur, geri çəkilir, oradan qaçaraq topa yaxınlaşır, bir ayağının üstünə qalxaraq digər ayagı ilə topa zərbə vurur. Bu hərəkətlərin hamısı müəyyən zaman və məkan daxilində baş verir. Belə ki, idmançı topu başqa yerə deyil cərimə olunmuş komandanın qapısı agzındakı nöqtəyə qoyur və hakimin işarəsindən sonra dərhal qaçaraq topa zərbə endirir. Topu başqa yerə qoymaq və ona istədiyi vaxt zərbə vurmaq olmaz.
Hər cür maddi işlər hərəkətlərin müəyyən sistem üzrə yerinə yetirilməsindən ibarətdir. O, işin məqsədindən, həmin işin yönəldiyi əşyanın xassəsindən və iş şəraitindən asılıdır. Belə ki, məsələn,11 metrlik cərimə topunu vurmaq üçün hərəkətləri basketbol zamanı cərimə topunu səbətə atmaq üçün lazım olan hərəkətlərdən fərqli qurmaq lazımdır. Yaxud, ümumi cəhətlərinin olmasına baxmayaraq «a» hərfini yazmaq üçün hərəkətlər «t» hərfini yazmaq üçün lazım olan hərəkətlərdən fərqlənəcəkdir.
Fəaliyyət zamanı icra olunan işlər daima özünəməxsus idarəolunmavə nəzarət tələb edir. Fəaliyyət prosesində hərəkətlərin özünün icrası onun nəticəsinin işin son məqsədi ilə müqayisəsi əsasında fasiləsiz nəzarət altında saxlanılır və lazım gəldikdə təshih olunur. Təcrübə göstərir ki, iş və hərəkətlərin icrası zamanı nəzarəti və təshih etməni yerinə yetirə bilməyən adamlar ən sadə işi də yerinə yetirmək imkanına malik olmurlar. Məsələn, bu cür uşaqlar sətir boyu xətt çəkməyi belə bacarmır, sətrləri bir-birinə qarışdırırlar.
Qeyd edilənlərdən aydın olur ki, insanın hər hansı bir işi müvəffəqiyyətlə yerinə yetirməsi üçün iş və ya hərəkətləri idarə etmək və təshih etmək bacarığına malik olması zəruridir. İşləri təşkil edən hərəkətlər sistemi isə nəticə etibarilə həmin işlərin məqsədilə idarə və tənzim olunur. Yerinə yetirilən işlərin nəticələri həmin işin məqsədi nöqteyi-nəzərdən qiymətləndirilir və təshih olunur. Başqa sözlə, məhz işin məqsədi şeylərin hansı xassə və vəziyyətlərinin onun icrası, nəzarət və təshihi üçün oriyentir olmasını təyin edir.

 

Qaynaq :

Bayramov Ə.S. , Əlizadə Ə.Ə -Psixologiya

prof S.İ.Seyidov və prof M.Ə.Həmzəyev-Ümumi psixologiya

218 ŞƏRH

 1. I simply want to mention I am new to blogging and site-building and seriously loved your web site. Most likely I’m want to bookmark your blog post . You definitely come with wonderful well written articles. Thanks for revealing your web site.

 2. I just want to mention I am just all new to blogging and certainly loved this web site. Probably I’m planning to bookmark your blog post . You amazingly have fantastic writings. Thank you for revealing your web page.

 3. I just want to say I’m all new to weblog and absolutely enjoyed you’re website. Very likely I’m want to bookmark your blog post . You amazingly come with incredible article content. With thanks for sharing your blog site.

 4. I just want to tell you that I am new to blogging and truly enjoyed you’re web blog. Most likely I’m likely to bookmark your blog post . You really come with really good posts. Cheers for sharing your website.

 5. I really want to inform you that I am new to posting and absolutely admired your site. Likely I am probably to bookmark your blog post . You certainly have superb article materials. Appreciate it for discussing with us all of your web article

 6. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 7. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 8. Excellent website. A lot of helpful info here. I’m sending it to several friends ans additionally sharing in delicious. And naturally, thanks to your sweat!

 9. Very interesting details you have remarked, appreciate it for posting . “You can tell the ideas of a nation by it’s advertisements.” by Douglas South Wind.

 10. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 11. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 12. I simply wish to share it with you that I am new to blogging and very much valued your write-up. Most likely I am most likely to save your blog post . You definitely have excellent article material. Be Grateful For it for swapping with us your main blog webpage

 13. Great – I should definitely pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task.

 14. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you aren’t already Cheers!… Heya i am for the first time here. I found this board and I find It really useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and aid others like you aided me….

 15. I merely wish to notify you that I am new to writing and utterly enjoyed your webpage. Likely I am inclined to bookmark your blog post . You really have memorable article blog posts. Truly Appreciate it for telling with us your current blog document

 16. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 17. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 18. I ran across your site last week and started to follow your posts consistently. I haven’t commented on any kind of blog site just yet but I was considering to start soon. It’s truly exciting to actually contribute to an article even if it’s only a blog. I really don’t know exactly what to write other than I really loved reading through a couple of of your articles. Great articles for sure. I will keep visiting your blog regularly. I learned a lot from you. Thanks!

 19. Thanks, I have recently been searching for information about this subject for a while and yours is the best I have found out till now. But, what about the bottom line? Are you positive concerning the supply?

 20. I have been absent for a while, but now I remember why I used to love this blog. Thanks, I will try and check back more often. How frequently you update your website?

 21. Hello my family member! I wish to say that this post is awesome, nice written and come with approximately all vital infos. I’d like to peer extra posts like this.

 22. hi!,I really like your writing very a lot! proportion we be in contact extra approximately your post on AOL? I need an expert in this area to unravel my problem. Maybe that is you! Taking a look forward to see you.

 23. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such magnificent info being shared freely out there.

 24. Pretty part of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I get actually loved account your weblog posts. Any way I’ll be subscribing on your feeds or even I success you access constantly fast.

 25. I simply wanted to say thanks all over again. I do not know what I might have worked on in the absence of the type of thoughts discussed by you over such a concern. It seemed to be a real daunting matter in my view, however , noticing this expert strategy you handled that took me to cry with happiness. I’m happier for your advice and as well , expect you are aware of a great job that you’re accomplishing educating the rest all through your blog post. More than likely you have never met all of us.

 26. Normally I don’t read article on blogs, however I wish to say that this write-up very compelled me to check out and do so! Your writing taste has been amazed me. Thanks, quite great post.

 27. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your web site provided us with valuable information to work on. You have done a formidable job and our whole community will be thankful to you.

 28. A lot of thanks for all of your efforts on this site. Kim really loves making time for investigation and it’s easy to see why. We hear all about the compelling mode you present simple things on the blog and even strongly encourage response from the others on this area plus our own child is now learning a lot of things. Enjoy the remaining portion of the year. You have been performing a glorious job.

 29. I’ve recently started a site, the information you provide on this web site has helped me tremendously. Thanks for all of your time & work. “Cultivation to the mind is as necessary as food to the body.” by Marcus Tullius Cicero.

 30. I want to voice my gratitude for your kindness in support of folks who require help on this particular area. Your personal dedication to passing the solution all around had been surprisingly useful and has always helped ladies just like me to attain their dreams. Your personal helpful hints and tips implies much a person like me and a whole lot more to my fellow workers. Thanks a lot; from everyone of us.

 31. Attractive section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently fast.

 32. I haven¡¦t checked in here for some time since I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 33. I cling on to listening to the news lecture about getting boundless online grant applications so I have been looking around for the top site to get one. Could you tell me please, where could i acquire some?

 34. Nice blog here! Also your web site loads up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 35. I am really impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a great blog like this one nowadays..

 36. You could certainly see your enthusiasm in the paintings you write. The world hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe. At all times go after your heart. “If the grass is greener in the other fellow’s yard – let him worry about cutting it.” by Fred Allen.

 37. Enjoyed studying this, very good stuff, thanks . “Be not careless in deeds, nor confused in words, nor rambling in thought.” by Marcus Aurelius Antoninus.

 38. I have recently started a web site, the info you provide on this site has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work. “The man who fights for his fellow-man is a better man than the one who fights for himself.” by Clarence Darrow.

 39. Hi, Neat post. There’s a problem along with your site in internet explorer, could test this… IE still is the market chief and a good element of other folks will pass over your excellent writing due to this problem.

 40. of course like your web site but you have to take a look at the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I to find it very bothersome to tell the reality on the other hand I’ll surely come back again.

 41. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such excellent information being shared freely out there.

 42. hello!,I really like your writing so so much! percentage we keep in touch more about your article on AOL? I need a specialist on this house to resolve my problem. May be that is you! Looking ahead to peer you.

 43. Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such excellent information being shared freely out there.

 44. Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such excellent info being shared freely out there.

 45. I will right away clutch your rss as I can not to find your email subscription hyperlink or newsletter service. Do you’ve any? Kindly let me realize in order that I could subscribe. Thanks.

 46. I like the valuable information you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here frequently. I am quite sure I will learn lots of new stuff right here! Good luck for the next!

 47. It’s the best time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or tips. Perhaps you can write next articles referring to this article. I wish to read even more things about it!

 48. You actually make it seem really easy together with your presentation however I to find this topic to be really something which I think I would never understand. It sort of feels too complicated and very extensive for me. I’m having a look forward on your subsequent put up, I will attempt to get the grasp of it!

 49. I wanted to put you the little bit of note to give thanks once again with the great views you have provided on this page. It is so surprisingly open-handed of you to offer openly precisely what a lot of folks would have marketed for an ebook to get some bucks on their own, principally now that you could possibly have done it in the event you decided. These points in addition worked like the easy way to recognize that most people have the same passion the same as my own to know the truth whole lot more regarding this problem. I’m certain there are lots of more pleasant moments up front for individuals that see your website.

 50. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 51. Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such magnificent information being shared freely out there.

 52. I’m not sure where you’re getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for wonderful information I was looking for this information for my mission.

 53. I like what you guys are up also. Such smart work and reporting! Carry on the superb works guys I¡¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my website 🙂

 54. We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your web site offered us with valuable info to work on. You have done a formidable job and our entire community will be grateful to you.

 55. I just could not go away your website prior to suggesting that I actually enjoyed the usual information an individual supply on your visitors? Is gonna be back steadily to investigate cross-check new posts.

 56. I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

 57. I precisely needed to thank you so much once again. I do not know the things I would have made to happen without these ideas shared by you directly on this concern. Completely was a very daunting scenario for me, nevertheless spending time with your expert tactic you treated the issue made me to cry over happiness. Now i am grateful for this help and thus hope you realize what a great job that you are accomplishing instructing men and women using a site. I know that you haven’t come across all of us.

 58. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 59. Great – I should certainly pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, web site theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task.

 60. Merely a smiling visitant here to share the love (:, btw great style. “Individuals may form communities, but it is institutions alone that can create a nation.” by Benjamin Disraeli.

 61. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s really informative. I’m going to watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!

 62. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 63. Great blog here! Additionally your website a lot up fast! What web host are you the use of? Can I get your affiliate link for your host? I want my web site loaded up as quickly as yours lol

 64. Thanks for some other great article. Where else may anybody get that type of information in such a perfect approach of writing? I have a presentation subsequent week, and I am on the look for such info.

 65. Thank you for any other great post. The place else may anyone get that kind of information in such an ideal way of writing? I’ve a presentation subsequent week, and I am at the look for such info.

 66. I’m writing to let you be aware of what a exceptional discovery my wife’s girl experienced checking your web site. She mastered lots of issues, with the inclusion of what it’s like to have an awesome coaching style to let certain people easily know precisely a number of extremely tough things. You undoubtedly exceeded visitors’ expectations. Thanks for offering such informative, healthy, explanatory and in addition fun tips on this topic to Gloria.

 67. You could certainly see your enthusiasm in the paintings you write. The sector hopes for more passionate writers such as you who aren’t afraid to say how they believe. All the time go after your heart. “A simple fact that is hard to learn is that the time to save money is when you have some.” by Joe Moore.

 68. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 69. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 70. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 71. Undeniably believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 72. Hi there very cool blog!! Guy .. Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your website and take the feeds also¡KI’m happy to search out numerous helpful information here in the publish, we want develop extra strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 73. Wow, marvelous weblog layout! How long have you ever been blogging for? you make blogging look easy. The whole glance of your website is excellent, as smartly as the content!

 74. Hi here, just became mindful of your website through Yahoo and bing, and found that it is pretty useful. I will truly appreciate should you continue on this informative article.

 75. I simply want to share it with you that I am new to posting and pretty much adored your article. Most likely I am going to remember your blog post . You literally have amazing article material. Appreciate it for swapping with us your very own url write-up

 76. I just need to show you that I am new to posting and very much liked your page. Very likely I am going to save your blog post . You indeed have lovely article content. Be Grateful For it for share-out with us your very own domain webpage

 77. Hi here, just got familiar with your post through Bing, and realized that it is quite good. I will take pleasure in should you decide maintain this idea.

 78. I am only writing to make you understand of the notable experience my cousin’s girl developed reading through your web site. She learned many details, including how it is like to have an incredible giving spirit to make men and women quite simply master specific very confusing subject areas. You really exceeded visitors’ expected results. Thanks for distributing those powerful, safe, informative not to mention unique tips about this topic to Emily.

 79. I think this is among the most important information for me. And i’m glad reading your article. But want to remark on some general things, The web site style is ideal, the articles is really great : D. Good job, cheers

 80. What i don’t understood is in truth how you’re now not really much more well-liked than you may be right now. You’re very intelligent. You realize therefore significantly in relation to this subject, produced me for my part believe it from numerous various angles. Its like men and women don’t seem to be involved until it is something to do with Girl gaga! Your own stuffs outstanding. All the time handle it up!

 81. Thank you, I have recently been looking for info about this topic for ages and yours is the greatest I have discovered till now. But, what in regards to the bottom line? Are you certain about the supply?

 82. Thank you, I have recently been searching for info approximately this topic for a while and yours is the greatest I have found out till now. But, what about the conclusion? Are you positive about the supply?

 83. certainly like your web site however you have to check the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I find it very troublesome to tell the truth then again I will surely come back again.

 84. I’m so happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the random misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

 85. I was just seeking this info for some time. After six hours of continuous Googleing, at last I got it in your web site. I wonder what is the lack of Google strategy that do not rank this kind of informative websites in top of the list. Normally the top web sites are full of garbage.

 86. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something that I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 87. Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it is truly informative. I am gonna watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!

 88. Normally I don’t learn article on blogs, however I wish to say that this write-up very forced me to check out and do so! Your writing style has been surprised me. Thank you, quite great article.

 89. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but definitely you’re going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 90. Wow! This can be one particular of the most beneficial blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Excellent. I’m also a specialist in this topic therefore I can understand your effort.

 91. I am glad for writing to make you be aware of of the helpful discovery my friend’s child obtained browsing your site. She came to find such a lot of pieces, which include what it’s like to possess a marvelous giving style to get a number of people clearly fully grasp a number of tricky things. You truly surpassed our own expected results. I appreciate you for giving the warm and friendly, dependable, educational as well as easy guidance on your topic to Emily.

 92. I got what you mean , thanks for putting up.Woh I am lucky to find this website through google. “Don’t be afraid of opposition. Remember, a kite rises against not with the wind.” by Hamilton Mabie.

 93. Excellent blog here! Additionally your site quite a bit up very fast! What web host are you the use of? Can I am getting your associate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 94. I am just commenting to make you know of the perfect discovery my wife’s princess undergone browsing your site. She discovered lots of details, with the inclusion of what it’s like to possess a wonderful helping style to have certain people without difficulty know just exactly various advanced topics. You actually did more than visitors’ desires. Thank you for imparting the useful, dependable, informative not to mention unique tips about this topic to Tanya.

 95. Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such magnificent information being shared freely out there.

 96. Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your website is excellent, let alone the content!

 97. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something that I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 98. excellent publish, very informative. I ponder why the opposite specialists of this sector do not understand this. You should continue your writing. I am confident, you’ve a huge readers’ base already!

 99. Pretty section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

 100. I simply couldn’t leave your web site before suggesting that I really enjoyed the usual info an individual supply in your guests? Is going to be back ceaselessly to investigate cross-check new posts.

 101. I simply wanted to type a message to be able to say thanks to you for some of the precious hints you are giving out at this site. My rather long internet look up has at the end been honored with awesome tips to talk about with my partners. I ‘d assume that we website visitors actually are really fortunate to live in a very good website with very many brilliant individuals with helpful principles. I feel rather privileged to have come across your website and look forward to really more amazing minutes reading here. Thanks a lot once more for everything.

 102. I was just searching for this info for a while. After six hours of continuous Googleing, at last I got it in your website. I wonder what is the lack of Google strategy that do not rank this type of informative websites in top of the list. Normally the top sites are full of garbage.

 103. Whats Going down i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It absolutely helpful and it has helped me out loads. I am hoping to give a contribution & assist different users like its aided me. Good job.

 104. Hiya very nice blog!! Guy .. Beautiful .. Amazing .. I will bookmark your website and take the feeds additionally…I am glad to search out numerous helpful information here within the put up, we need develop more strategies in this regard, thanks for sharing.

 105. Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he just bought me lunch as I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thank you for lunch!

 106. I¡¦ve been exploring for a bit for any high quality articles or weblog posts in this sort of house . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this website. Reading this info So i am happy to exhibit that I have an incredibly excellent uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I such a lot surely will make sure to don¡¦t fail to remember this web site and give it a look regularly.

 107. I’ve been surfing online more than three hours nowadays, yet I never found any fascinating article like yours. It’s lovely value enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made good content material as you probably did, the internet will be a lot more helpful than ever before. “When the heart speaks, the mind finds it indecent to object.” by Milan Kundera.

 108. Thanks, I’ve just been searching for info about this topic for a long time and yours is the greatest I’ve found out so far. But, what about the bottom line? Are you sure concerning the supply?

 109. Normally I don’t read post on blogs, however I would like to say that this write-up very pressured me to take a look at and do it! Your writing style has been amazed me. Thanks, very great post.

 110. I must show my thanks to this writer for rescuing me from such a setting. As a result of surfing through the world-wide-web and seeing things which were not productive, I figured my life was gone. Being alive minus the solutions to the problems you’ve fixed all through your main write-up is a critical case, and the ones that might have in a wrong way affected my career if I hadn’t discovered your web blog. The skills and kindness in controlling almost everything was very helpful. I don’t know what I would have done if I hadn’t come upon such a stuff like this. I can also at this point look ahead to my future. Thanks a lot very much for your reliable and amazing guide. I won’t hesitate to propose your blog to any person who would need direction on this topic.

 111. I actually wanted to write a quick message so as to say thanks to you for the unique items you are posting on this site. My time-consuming internet lookup has at the end been compensated with useful tips to write about with my family members. I ‘d mention that we readers actually are undoubtedly blessed to be in a useful community with so many wonderful individuals with beneficial basics. I feel quite fortunate to have used your web site and look forward to many more brilliant minutes reading here. Thank you once again for everything.

 112. I’m commenting to let you be aware of what a fantastic experience my friend’s child went through viewing your web site. She noticed some issues, including how it is like to possess an amazing helping nature to have most people with ease completely grasp several tricky matters. You really exceeded readers’ desires. Thanks for presenting such good, healthy, informative and in addition fun tips about the topic to Lizeth.

 113. I like this web blog very much, Its a very nice billet to read and obtain info . “There are two ways of spreading light to be the candle or the mirror that reflects it.” by Edith Newbold Jones Wharton.

 114. I¡¦ll right away take hold of your rss as I can not find your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you’ve any? Kindly let me recognize in order that I may subscribe. Thanks.

 115. Great blog here! Additionally your site quite a bit up very fast! What host are you the use of? Can I am getting your associate hyperlink to your host? I want my web site loaded up as fast as yours lol

 116. whoah this weblog is great i love studying your posts. Keep up the great paintings! You understand, a lot of individuals are looking round for this information, you could help them greatly.

CAVAB YAZ

Zəhmət olmasa şərhinizi daxil edin!
Zəhmət olmasa adınızı buraya daxil edin