ünsiyyət haqqında anlayış

138

Ünsiyyətin tərifi, məzmunu, məqsədi, vəzifələri. İnsanlar birgə yaşayış və birgə fəaliyyət zamanı daima bir-biri ilə informasiya mübadiləsi  aparır, bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərir və ya bir-birini qavrayır və anlayırlar. Başqa sözlə  ünsiyyətə girirlər. İnsanın hər cür fəaliyyətində ünsiyyət zəruri  şərt kimi özünü göstərir. Ünsiyyət olmadan insanların birgə fəaliyyəti həyata keçirməsi mümkün deyildir.

Ünsiyyət insanlar arasında təmasın yaranması və inkişafı prosesi kimi meydana çıxır. Heç bir insan birliyi oradakı adamlar arasında təmas yaradılmadan birgə fəaliyyəti həyata keçirə bilməz və onların arasında qarşılıqlı anlama baş verməz. Ünsiyyət insanlar arasında birgə fəaliyyət təlabatından doğan təmasın çoxplanlı inkişaf prosesidir. Başqa sözləinsanların öz münasibətlərini aydınlaşdırmaq və ümumi nəticə əldə etmək məqsədilə öz səylərini əlaqələndiməyə və birləşdirməyə yönəldilmiş qarşılıqlı təsirinə ünsiyyət deyilir.
Ümumipsixoloji baxımdan nəzərdən keçirdikdə, əvvəla, ünsiyyət iki və daha çox şəxs arasında baş verir; ikincisi, həmin proses az-çox dərk edilmiş olur; üçüncüsü, ünsiyyət insanlar arasında informasiya mübadiləsi olmaqla bərabər qarşılıqlı təsir prosesi, real gerçəkliyi əks etdirmək vasitəsidir; dördüncüsü, ünsiyyət dinamik prosesdir, onun müxtəlif forma və vasitələri vardır. Deməli, ümumipsixoloji baxımdan ünsiyyəti fəaliyyətin xüsusi bir növü hesab etmək olar.  Ünsiyyət prosesində insanlar arasında fikir, bilik, rəy, təcrübə və hisslər mübadiləsi gedir, onlar bir-birinin inam və əqidəsinə təsiri  olan müxtəlif tipli məlumatları əsasən başqaları ilə ünsiyyət prosesində əldə edir, öz bilik və təsəv­vürlərini başqalarına aşılayırlar. Aydındır ki, ünsiyyət həyat tələbatlarından doğur və demək olar ki, insanın ictimai həyatının gedişini tənzim edir. Təsadüfi deyildir ki, tədqiqatçılar ünsiyyəti insanların bir-birini anlaması başa düşməsi prosesi (S.L.Rubinşteyn), fikirlərin təəssüratların başqalarına verilməsi prosesi (L.S.Vıqotski), insanların başqalarına olan tələbatı (Y.L.Kolo­­minski) və s. hesab etmişlər.
Ünsiyyət prosesində insanlar nəinki mühit haqqında məlumat əldə edir, eyni zamanda müxtəlif adət və vərdişlərə yiyələnir ki, bunlar da real varlığın dərk edilməsinə xüsusi istiqamət verir. Deməli, ünsiyyət, hər şeydən əvvəl, obyektiv varlığın dərk edilməsini təmin edən əsas şərtdir.
Həyati faktlar göstərir ki, ünsiyyət eyni zamanda psixi proseslərin təzahüründə özünəməxsus tərzdə iştirak edir. Ünsiyyət psixi proseslərin dinamikasına, təzahürünə təsir göstərir və onları daha da mütəhərrik edir.
Ünsiyyət eyni zamanda şəxsiyyətin formalaşmasına da müəyyən tərzdə istiqamət verir. Demək olar ki, şəxsiyyətin təşəkkülü müəyyən mənada ünsiyyət prosesinin məhluludur.
Ümumi psixologiya baxımından ünsiyyət probleminin maraqlı cəhətlərindən biri də ondan ibarətdir ki, insanın özünü dərk etməsi, öz məninə nəzər salması, özünü başqaları ilə müqayisə edərək qiymətləndirməsi belə ünsiyyət prosesinin məhlulu kimi qəbul edilə bilir. İnsan yalnız başqaları ilə ünsiyyət prosesində onları dərk edir.
Müasir sosial psixologiyada ünsiyyətin üç mühüm tərəfi, cəhəti qeyd olunur:
1) ünsiyyət informasiya mübadiləsi kimi və yaxud ün­siy­yətin kommunikativ tərəfi;
2) ünsiyyət qarşılıqlı təsir prosesi kimi və ya ünsiyyətin interaktiv tərəfi;
3) ünsiyyət insanların bir-birini qavraması, anlaması kimi və yaxud ünsiyyətin perseptiv tərəfi.
Ünsiyyətin özünəməxsus məzmunu, məqsədi və vasitələri mövcud­­dur (R.S.Nemov).
Ünsiyyətin məzmunu dedikdə fərdi təmas zamanı bir insandan digərinə ötürülən inıormasiya nəzərdə tutulur. Məhz öz məzmunundan asılı olaraq insanların ünsiyyəti müx­təlif xarakter daşıya və fərqlənə bilir.
Ünsiyyətin məzmununu, hər şeydən əvvəl, insanın daxili motivasiya və emosianal vəziyyəti haqqında məlumat təşkil edə bilər. Bu zaman insanlar bir-birinə mövcud tələbatları, emosional vəziyyətləri (razılıq, narazılıq, sevinc, kədər, qəm, əzab və s.) haqqında məlumatları çatdırır ki, bu cür informasiyalar bir adamdan başqalarına ötürülməklə şəxsiyyətlərarası tənzim rolunu oynaya bilər.
Ünsiyyətin məzmunu ətraf mühit, orada baş verən hadisələr haq­qında məlumatlardan da ibarət ola bilər. Bu zaman ünsiyyətdə olan insanlar bir-birlərinə mövcud təhlükə, həyati əhəmiyyətə malik olan amillər haqqında məlumat verə bilərlər. Ünsiyyətin məqsədinə gəldikdə, insanda müvafiq fəallığın nə üçün, nəyin xatirinə həyata keçirilməsindən ibarətdir. Bu baxımdan insanların ünsiyyətə girməsinin məqsədi geniş və çox sahəlidir. İnsanların ünsiyyətə girmə məqsədinə onların dünya, təlim və tərbiyə, şəxsi və işgüzar qarşılıqlı əlaqələrin yaradılması və s. haqqında obyektiv məlumatın verilməsi və ya alınmasını daxil edirlər (R.S.Nemov).
İnsanda ünsiyyətin vasitələri ünsiyyət zamanı ötürülən informa­siyaların kodlaşdırılmasında, ötürülməsində, işləmə və açılmasında özünü gös­tə­rir.
İnformasiyaların kodlaşdırılması onun bir canlı varlıqdan digərinə ötürülmə tərzindən ibarətdir. İnformasiya insanlar tərəfindən müəyyən məsafədən, hiss üzvləri vasitəsilə ötürülə və qavranıla bilir. İnsanda dil və başqa işarələr sistemi vasitəsilə informasiya mübadiləsinə daha çox yer verilir.
Ünsiyyətin hansı növləri var?

Ünsiyyət çoxcəhətli və çoxplanlı bir prosesdir. Onun özünəməxsus növləri də vardır. Hər şeydən əvvəl, psixoloji ədəbiyyatda məzmunu, məqsədi və vasitələrindən asılı olaraq ünsiyyətin bir sıra növləri qeyd olunur.
Məzmunundan   asılı olaraq ünsiyyətin  aşağıdakı növlə­rini göstərə bilərik:  maddi ünsiyyət (əşyalar və fəaliyyət məhsullarının mübadiləsi yolu ilə); koqnitiv ünsiyyət (bilik mübadiləsi); kondision ünsiyyət (psixi və fizioloji vəziyyətin mübadiləsi); motivlərlə bağlı ünsiyyət (təhriklərin, motivlərin, maraqların, tələbatların mübadiləsi); işgüzar fəaliyyətlə bağlı ünsiyyət (iş, əməliyyat, bacarıq və vərdişlərin mübadiləsi).
Məqsəddən asılı olaraq psixoloqlar ünsiyyətin bioloji və sosial növlərini qeyd edirlər. Bioloji ünsiyyət orqanizmi mühafizə etmək, qorumaq, saxlamaq və inkişaf    etdirməklə bağlı ünsiyyətdir. Sosial ünsiyyətə gəldikdə o, şəxsiyyətlərarası təması, münasibətləri yaratmaq və inkişaf etdirmək, fərdin şəxsi yüksəlişini genişləndirmək və möhkəmləndirmək məqsədi güdür. Ünsiyyətin vasitələrindən asılı olaraq  vasitəsiz və vasitəli növlərini qeyd etmək olar.
Vasitəsiz ünsiyyət heç bir kənar təhrik və istiqamət olmadan şəxsi təması və ünsiyyətdə olan adamların bir-birini bilavasitə ünsiyyət aktında qavramasını nəzərdə tutur.
Vasitəli ünsiyyətə gəldikdə o, vasitəçilərin köməyi ilə həyata keçirilən ünsiyyətdir. Adətən,­­ çox vaxt partnyorlar zaman və məkanca bir-birlərindən təcrid olunduqda vasitəli ünsiyyət özünə yer edir. Bu zaman ünsiyyət aləti kimi partnyorlar arasında onları bir-biri ilə əlaqələndirən vasitəçidən  istifadə olunur. Bunlara əşyaları, qeydləri, kitabları, mədəniyyət obyektlərini, vasitəçilik edən üçüncü şəxsi, mümkün olan hər hansı vasitəni: telefonu, radionu, televizoru, kompyüteri və s. aid etmək olar. Elmi-texniki tərəqqi bu cür vasitələrin daha mütərəqqi formalarının aşkara çıxmasına səbəb olmuşdur. Məsələn, qlobal internet sistemi istədiyin adamla əlaqə yaratmağa, maraqlandığın mövzuda məlumatları əldə etmək üçün ünsiyyətə girməyə imkan verir. Müasir texniki ünsiyyət vasitələri ictimai həyatın bir çox sahələrində müvafiq məsələləri daha səmərəli şəkildə həll etmək imkanı yaradır.
Ünsiyyət vasitələrindən asılı olaraq ünsiyyətin verbal və qeyri verbal növləri xüsusilə diqqəti cəlb edir (bunlar barədə sonrakı bölmədə bəhs olunacaqdır).
Ünsiyyətin funksiyaları. Ünsiyyət bir sıra mühüm funksiyaları həyata keçirir. Psixoloji ədəbiyyatda ünsiyyətin funksiyalarını müxtəlif əsaslar üzrə təsnif edirlər. L.A.Kar­penko ünsiyyətin məqsədindən asılı olaraq 8 funksiyasını qeyd etmişdir:

Təmas funksiyası. Bu funksiyanın məqsədi ünsiy­yətdə olan tərəflərin informasiya mübadiləsi üçün qarşılıqlı əlaqəni gözləməklə bağlı təmas yaratmaqdan ibarətdir.

 • İnformasiya funksiyası. Bu funksiyanın məqsədi mə­lumat mübadiləsindən, daha doğrusu, sorğuya qarşı fikir mübadiləsindən ibarət­dir.
 • Təhrikedici funksiya. Bu funksiyanın məqsədi ünsiyyət tərəf müqabilini bu və ya digər işi yerinə yetirməklə bağlı fəallığa yönəltməkdən ibarətdir.
 • Əlaqələndirmə funksiyası. Bu funksiyanın məqsədi birgə fəaliyyətin təşkili zamanı yerinə yetiriləcək işlərin qarşılıqlı əlaqəsinin yaradılmasından ibarətdir.
 • Anlama funksiyası. Bu funksiyanın məqsədi təkcə məlumatın mənasının adekvat qavranılması və anlaşılması deyil, tərəf müqabillərin bir-birini (məqsədlərini, yönəlişliklərini, həyəcanlarını, vəziyyətlərini və s.) anlamalarından  ibarətdir.
 • Amotiv funksiya. Bu funksiyanın məqsədi tərəf müqa­bilində emosional təəssürat yaratmaq, eyni zamanda bunun köməyi ilə özünün həyəcan və vəziyyətini dəyişdirməkdən ibarətdir («emosiyaların mübadiləsi»).
 • Münasibətlərin yaradılması funksiyası. Bu funksiyanın məqsədi rol, işgüzar, şəxsiyyətlərarası əlaqələr sistemində özünün yerini dərk etməkdən ibarətdir.
 • Təsir göstərmək funksiyası. Bu funksiyanın məqsədi tərəf müqabilinin vəziyyətini, davranışını, eləcə də onun niyyətini, fikrini, təsəvvürünü, tələbatlarını, fəallığını və s. dəyişdirməkdən ibarətdir.

Ünsiyyət sahəsində tədqiqat aparmış digər psixoloqlar da onun funksiyalarını ətraflı şərh etmişlər. Bu baxımdan B.F.Lomovun irəli sürdüyü fikirlər xüsusilə diqqəti cəlb edir . B.F.Lomov ünsiyyətin funksiyalarını üç qrupda birləşdirir: məlumati – kommunikativ, tənzimedici- kommunikativ, affek­tiv- kommunikativ.
Göründüyü kimi, B.F.Lomova görə ünsiyyət birinci növbədə məlumatın, informasiyanın verilməsi və qəbul olunması vəzifəsini, başqa sözlə informasiya mübadiləsi funk­siyasını yerinə yetirir. Məhz buna görə də, təsadüfi de- yildir ki, informasiya mübadiləsini ünsiyyətin əsas cəhətlərindən biri kimi qəbul edirlər.
Lakin ünsiyyət zamanı insanlar yalnız informasiya mübadiləsi ilə məhdudlaşmır, eyni zamanda bu prosesdə davranışın qarşılıqlı tənziminə də təsir göstərirlər. Bunun isə əhəmiyyəti öz-özünə aydındır. Ünsiyyət bu funksiyanı yerinə yetirməklə insanlar arasında səmərəli qarşılıqlı münasibətlərin yaranmasına, qarşılıqlı münasibətləri tənzim etməyə xidmət edir.
Ünsiyyətin affektiv-kommunikativ funksiyasının əhəmiyyəti də az deyildir. Bu funksiya insanların emosional sferasına aid olub, onlarda emosional vəziyyətin determinantı, şərti kimi özünü göstərir.
Ünsiyyət çoxcəhətli, çoxplanlı proses olduğuna görə onun digər özünəməxsus funksiyalarından da söhbət açmaq olar. Ünsiyyətin bu cür mühüm funksiyalarına birgə fəaliyyəti təşkil etmək, insanların bir-birlərini, qarşılıqlı münasibətləri formalaşdırmaq və inkişaf etdirmək və s. funksiyalarını aid etmək olar.

Ünsiyyət və fəaliyyətin vəhdəti

Ünsiyyət psixologiyasında mütəxəssislərin diqqətini cəlb edən əsas, prinsipial məsələlərdən biri ünsiyyətlə fəaliyyətin vəhdəti məsələsidir. Lakin bu məsələyə psixoloqların yanaşma tərzi müxtəlifdir. Qərb ölkələrinin bir sıra psixoloji konsepsiyalarında ünsiyyət  və fəaliyyət bir-birinə qarşı qoyulur. Bu konsepsiyalarda ünsiyyət amili davranışın determinantı, şərti kimi qəbul olunsa da, bu zaman fəaliyyətin dəyişdirici rolu nəzərə alınmır. Burada sosial proses mənəvi nitq ünsiyyəti prosesi kimi götürülür. Məhz buna görə də A.N.Leontyevin fikrincə bu kimi hallarda fərd praktik şəkildə fəaliyyət göstərən varlıqdan ünsiyyətə girən varlıq kimi qəbul olunur.
Bunun əksinə olaraq bəzi psixoloqların fikrincə ün­siyyət və fəaliyyət vəhdət təşkil edir. Belə bir nəticə məntiqi olaraq ünsiyyətin real insan münasibəti kimi başa dü­şülməsindən irəli gəlir. Bu baxışa görə hər cür ünsiyyət forması insanların birgə fəaliyyətinin spesifik formasından ibarətdir. İnsanlar sadəcə olaraq müxtəlif sosial funksiyaları yerinə yetirərkən «ünsiyyətə girmirlər». Onlar həmişə bir neçə fəaliyyət prosesində ünsiyyət saxlayırlar. Buradan isə aydın olur ki, daima işgüzar adam ünsiyyətə girir, onun fəaliyyəti həmişə başqa adamların fəaliyyəti ilə üst-üstə düşür. Lakin məhz fəaliyyətin həmin kəsişməsi işgüzar adamın təkcə öz fəaliyyətinin predmetinə deyil, başqa adamların fəaliyyətinə qarşı da müvafiq münasibət, birgə fəaliyyəti yerinə yetirən fərdlər arasında birlik yaradır. Beləliklə ünsiyyətin fəaliyyətlə vəhdəti faktı psixologiyada fəaliyyət nəzəriyyəsinə istinad edən bütün psixoloqlar tərəfindən qəbul olunur, lakin bu əlaqənin xarakteri müxtəlif şəkildə başa düşülür.
Bəzən fəaliyyət və ünsiyyətə yanaşı şəkildə mövcud olan proses kimi deyil, insanın sosial mövcudluğunun, onun həyat tərzinin iki tərəfi kimi baxırlar (B.F.Lomov). Başqa bir halda ünsiyyəti fəaliyyətin müəyyən sahəsi kimi başa düşürlər (A.N.Leontyev). Bəziləri isə ünsiyyəti fəaliyyətin xüsusi növü kimi şərh edirlər (A.A.Leontyev).
Psixoloqlar belə bir fikri əsaslandırırlar ki, ünsiyyətin köməyi ilə fəaliyyət təşkil olunur və zənginləşir. Ünsiyyətə girən tərəflər arasında birgə fəaliyyət planının tərtibi onların hər birindən fəaliyyətin məqsəd və vəzifələrini bilməyi, obyektin spesifikasını, öz imkanlarını aydınlaşdırmağı tələb edir. Ünsiyyətin  bu prosesə daxil olması onun iştirakçılarının «razılıq» və ya «narazılığı» həyata keçirmələrinə imkan verir.
Bütün qeyd olunanlar ünsiyyət və fəaliyyətin bir- biri ilə üzvü şəkildə vəhdət təşkil etdiyini söyləməyə imkan verir.

Mənbəə:
Prof. S.İ.Seyidov və prof.M.Ə.Həmzəyev.
Redaktə etdi- Aytac Hüseyn.

138 ŞƏRH

 1. I simply want to mention I’m all new to blogging and seriously enjoyed you’re web-site. Very likely I’m want to bookmark your blog post . You definitely come with superb article content. Thanks a bunch for revealing your blog.

 2. I simply want to say I’m all new to blogging and site-building and certainly savored this website. Most likely I’m likely to bookmark your blog . You amazingly have perfect well written articles. With thanks for revealing your webpage.

 3. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 4. Thanks for sharing superb informations. Your website is so cool. I am impressed by the details that you’ve on this blog. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found just the information I already searched everywhere and just couldn’t come across. What an ideal web-site.

 5. I really hope to reveal to you that I am new to posting and absolutely admired your site. Probably I am probably to bookmark your blog post . You seriously have fabulous article material. Like it for giving out with us all of your website page

 6. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 7. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 8. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 9. I really intend to notify you that I am new to posting and genuinely liked your webpage. Probably I am probably to bookmark your blog post . You simply have extraordinary article information. Be Thankful For it for telling with us all of your domain information

 10. There are a few intriguing points on time in this article but I don’t know if them all center to heart. There may be some validity but I am going to take hold opinion until I look into it further. Very good write-up , thanks and that we want a lot more! Included with FeedBurner at the same time

 11. I was suggested this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my difficulty. You’re amazing! Thanks!

 12. I have not checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I’ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 13. Good day very nice web site!! Guy .. Beautiful .. Amazing .. I will bookmark your blog and take the feeds additionally…I’m happy to seek out numerous useful information here in the submit, we need develop extra strategies on this regard, thank you for sharing.

 14. Wow! This could be one particular of the most useful blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Excellent. I’m also a specialist in this topic therefore I can understand your hard work.

 15. Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such fantastic info being shared freely out there.

 16. Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is wonderful, as well as the content!

 17. I have not checked in here for a while since I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I’ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 18. Its good as your other posts : D, thankyou for putting up. “Age is a function of mind over matter if you don’t mind, it doesn’t matter.” by Leroy Robert Satchel Paige.

 19. you are truly a just right webmaster. The site loading velocity is amazing. It sort of feels that you are doing any unique trick. Moreover, The contents are masterwork. you’ve done a excellent activity on this topic!

 20. hi!,I really like your writing very much! proportion we keep in touch extra approximately your article on AOL? I require an expert in this area to solve my problem. May be that is you! Having a look forward to peer you.

 21. I definitely wanted to make a message to express gratitude to you for those awesome secrets you are posting at this site. My rather long internet lookup has at the end of the day been recognized with awesome strategies to exchange with my friends. I ‘d state that that many of us website visitors actually are undoubtedly fortunate to exist in a perfect place with so many outstanding individuals with helpful plans. I feel pretty lucky to have encountered the webpage and look forward to plenty of more enjoyable moments reading here. Thanks a lot once more for a lot of things.

 22. F*ckin’ tremendous things here. I’m very satisfied to see your article. Thanks a lot and i’m looking forward to touch you. Will you please drop me a mail?

 23. Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such magnificent information being shared freely out there.

 24. Needed to draft you a little bit of observation so as to give many thanks once again on the amazing techniques you’ve discussed on this page. It was certainly remarkably open-handed of people like you giving unhampered exactly what many individuals would’ve supplied for an electronic book to end up making some money for themselves, principally considering the fact that you could possibly have tried it in the event you desired. These points as well worked like a fantastic way to comprehend other people have the same desire just as my own to grasp whole lot more related to this condition. I’m sure there are some more enjoyable opportunities ahead for people who take a look at your website.

 25. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is wonderful blog. A great read. I’ll definitely be back.

 26. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great. I do not know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 27. What i don’t realize is in truth how you’re no longer actually much more smartly-preferred than you may be now. You’re so intelligent. You realize therefore significantly in terms of this topic, produced me in my view believe it from so many numerous angles. Its like women and men don’t seem to be fascinated except it’s something to accomplish with Girl gaga! Your individual stuffs great. At all times maintain it up!

 28. You could definitely see your enthusiasm in the work you write. The arena hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe. Always go after your heart. “Everyone has his day and some days last longer than others.” by Sir Winston Leonard Spenser Churchill.

 29. I have been exploring for a bit for any high quality articles or weblog posts in this sort of area . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this site. Reading this info So i¡¦m satisfied to express that I’ve a very good uncanny feeling I found out just what I needed. I so much definitely will make certain to do not forget this web site and give it a look regularly.

 30. Hi there very cool website!! Man .. Excellent .. Wonderful .. I’ll bookmark your web site and take the feeds additionally¡KI’m glad to seek out numerous useful information right here within the publish, we’d like work out extra strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 31. Terrific paintings! This is the kind of information that are supposed to be shared around the net. Shame on Google for no longer positioning this submit upper! Come on over and visit my website . Thanks =)

 32. Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such great information being shared freely out there.

 33. you’re actually a good webmaster. The web site loading pace is amazing. It sort of feels that you are doing any distinctive trick. Also, The contents are masterpiece. you’ve performed a excellent task on this matter!

 34. obviously like your website however you need to test the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I in finding it very bothersome to tell the reality on the other hand I¡¦ll certainly come again again.

 35. I will immediately take hold of your rss as I can’t to find your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you’ve any? Please permit me realize so that I may subscribe. Thanks.

 36. Good ¡V I should definitely pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task..

 37. Hiya, I’m really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish just about gossips and internet and this is actually irritating. A good web site with exciting content, that is what I need. Thanks for keeping this site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

 38. Terrific paintings! That is the kind of info that should be shared across the internet. Disgrace on the seek engines for not positioning this put up higher! Come on over and talk over with my website . Thanks =)

 39. My spouse and i were peaceful when Louis managed to finish off his web research with the precious recommendations he had from your very own site. It’s not at all simplistic just to find yourself giving away tactics the rest have been trying to sell. So we fully understand we’ve got the writer to be grateful to for that. All of the explanations you made, the easy web site navigation, the relationships you will give support to promote – it’s got all fabulous, and it is leading our son and our family do think that topic is satisfying, and that’s highly mandatory. Many thanks for everything!

 40. I do consider all of the ideas you have introduced for your post. They are very convincing and can certainly work. Nonetheless, the posts are very short for starters. Could you please prolong them a little from next time? Thank you for the post.

 41. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 42. I got what you mean , thanks for posting .Woh I am delighted to find this website through google. “Money is the most egalitarian force in society. It confers power on whoever holds it.” by Roger Starr.

 43. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 44. you’re in point of fact a excellent webmaster. The website loading speed is incredible. It kind of feels that you are doing any unique trick. Furthermore, The contents are masterpiece. you have performed a fantastic task on this matter!

 45. I was just searching for this information for a while. After six hours of continuous Googleing, finally I got it in your site. I wonder what’s the lack of Google strategy that do not rank this type of informative websites in top of the list. Generally the top sites are full of garbage.

 46. Normally I do not read post on blogs, but I would like to say that this write-up very compelled me to check out and do it! Your writing taste has been amazed me. Thanks, quite great post.

 47. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 48. Whats Happening i am new to this, I stumbled upon this I have found It positively helpful and it has aided me out loads. I hope to contribute & help different users like its helped me. Great job.

 49. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 50. A person essentially lend a hand to make significantly articles I might state. That is the first time I frequented your web page and to this point? I amazed with the analysis you made to make this particular publish incredible. Excellent job!

 51. My wife and i got now comfortable that Jordan could finish off his studies out of the ideas he came across out of the weblog. It’s not at all simplistic just to possibly be freely giving things that the rest might have been selling. And we all realize we’ve got the website owner to give thanks to for that. All of the explanations you have made, the simple blog navigation, the friendships you give support to create – it’s mostly overwhelming, and it’s aiding our son in addition to us believe that this idea is interesting, which is tremendously serious. Thanks for all!

 52. Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such great info being shared freely out there.

 53. I believe this web site contains some really excellent information for everyone :D. “Nothing surely is so disgraceful to society and to individuals as unmeaning wastefulness.” by Count Benjamin Thompson Rumford.

 54. Attractive section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.

 55. Thank you for every one of your hard work on this blog. Kate take interest in getting into research and it’s really obvious why. My partner and i learn all about the lively medium you offer good steps on your web blog and even inspire response from some others on the area and our simple princess is in fact being taught a whole lot. Have fun with the remaining portion of the year. You’re doing a pretty cool job.

 56. I do consider all of the concepts you’ve introduced to your post. They are really convincing and will certainly work. Still, the posts are too short for starters. Could you please lengthen them a bit from next time? Thank you for the post.

 57. Thanks for every other informative website. Where else could I get that kind of info written in such a perfect method? I have a project that I am just now running on, and I have been at the glance out for such information.

 58. I do consider all the ideas you’ve offered for your post. They’re very convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are too brief for newbies. May just you please prolong them a bit from subsequent time? Thanks for the post.

 59. Howdy here, just started to be conscious of your webpage through Bing and yahoo, and discovered that it’s quite informational. I will value should you decide continue this post.

 60. I merely need to advise you that I am new to having a blog and really admired your report. Most likely I am going to save your blog post . You absolutely have memorable article blog posts. Acknowledge it for sharing with us your website page

 61. I merely want to advise you that I am new to blogging and totally loved your post. More than likely I am prone to bookmark your blog post . You really have superb article material. Acknowledge it for telling with us the best site report

 62. Hullo there, just became aware of your article through Bing and yahoo, and discovered that it’s pretty beneficial. I’ll like if you decide to keep up these.

 63. I do accept as true with all the concepts you’ve introduced to your post. They are very convincing and will definitely work. Still, the posts are very quick for starters. Could you please extend them a little from next time? Thanks for the post.

 64. I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one these days..

 65. Great ¡V I should definitely pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task..

 66. I¡¦ve been exploring for a little for any high quality articles or blog posts in this sort of house . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site. Reading this information So i am satisfied to exhibit that I’ve a very excellent uncanny feeling I discovered just what I needed. I such a lot unquestionably will make sure to do not omit this web site and provides it a glance on a constant basis.

 67. You can definitely see your enthusiasm within the work you write. The arena hopes for more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe. At all times go after your heart.

 68. I and my guys came checking out the nice solutions located on your site while suddenly developed an awful feeling I never expressed respect to you for those secrets. All of the ladies happened to be absolutely passionate to learn all of them and now have in fact been making the most of them. Many thanks for indeed being really considerate and also for having this kind of fabulous things millions of individuals are really desirous to learn about. My very own sincere regret for not expressing gratitude to earlier.

 69. hello!,I love your writing very so much! share we keep in touch extra about your article on AOL? I require a specialist in this area to solve my problem. May be that is you! Taking a look forward to peer you.

 70. I in addition to my buddies came reviewing the excellent solutions from your web blog while at once developed a horrible suspicion I never thanked the web blog owner for them. These young men happened to be certainly passionate to see them and already have sincerely been loving those things. Thanks for indeed being indeed kind and also for using this kind of cool subjects millions of individuals are really eager to be informed on. My honest apologies for not saying thanks to earlier.

 71. Hello, you used to write excellent, but the last few posts have been kinda boring¡K I miss your super writings. Past several posts are just a little out of track! come on!

 72. I definitely wanted to write down a simple word in order to express gratitude to you for all the magnificent hints you are writing at this website. My particularly long internet lookup has now been paid with reputable ideas to write about with my neighbours. I would mention that many of us readers actually are very much endowed to dwell in a great place with many outstanding individuals with valuable tips and hints. I feel really lucky to have encountered your entire web site and look forward to plenty of more brilliant minutes reading here. Thank you once again for everything.

 73. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 74. fantastic post, very informative. I wonder why the other experts of this sector do not notice this. You must continue your writing. I am confident, you have a great readers’ base already!

 75. Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is excellent, let alone the content!

 76. Normally I do not learn post on blogs, but I would like to say that this write-up very forced me to check out and do it! Your writing taste has been amazed me. Thank you, quite great post.

 77. Generally I do not read article on blogs, however I wish to say that this write-up very compelled me to check out and do so! Your writing taste has been surprised me. Thanks, very great article.

 78. I simply could not go away your web site before suggesting that I really loved the usual info an individual supply on your visitors? Is going to be back ceaselessly in order to inspect new posts.

 79. I believe this web site holds some really fantastic info for everyone :D. “This is an age in which one cannot find common sense without a search warrant.” by George Will.

 80. you’re actually a just right webmaster. The web site loading speed is amazing. It sort of feels that you’re doing any unique trick. Moreover, The contents are masterpiece. you have performed a wonderful task in this matter!

CAVAB YAZ

Zəhmət olmasa şərhinizi daxil edin!
Zəhmət olmasa adınızı buraya daxil edin