Epistemologiya fəlsəfəsi və mövzusu

89

Epistemologiya sözü yunanca “epistemo” bilik, məlumat, “logos” təlim sözlərinin birləşməsiylə yaranmışdır. Adından da göründüyü kimi, bu fəlsəfə qolu biliyin nə olması ilə, onun necəliyi ilə maraqlanır. Epistemologiya fəlsəfəsi bizə elmi, dini, fəlsəfi, texniki, sənət biliklərinin fərqləndirilməsi baxımından da çox önəmlidir. Əsasən “bilik nədir və necə yaranır?”, “biliyin növləri və onların arasındakı bənzərliklər və fərqlər nələrdir?”, “biliyi əldə etməyin yolları nələrdir?”, “bilik fəaliyyətləri nələrdir?”, “biliyin qaynağı, problemi nədir?”, “biliyin doğruluğu və gerçəkliklə bağlılığı nələrdir?”, “doğruluğa, tam mütləq biliyə yetişə bilərikmi?”, “bilməyin məhdudluğu varmı?”, “insan nəyi tam və ya qismən bilə, anlaya, qavraya bilər?”, “biliyin dəyəri nədir?” kimi bilmək aktıyla bağlı sualları cavablamağa və bu kimi problemləri həll etməyə çalışır. Fəlsəfənin bu qolu antik dönəmdən günümüzə qədər filosofların beynini məşğul etmişdir.
Bilik nədir və necə yaranır? Bilik, biliyi anlaya bilən subyektin, yəni insanın bilinənə, yəni obyektə yönəlməsiylə ortaya çıxır. İnsan duyğu üzvləri ilə hiss etdiyi obyekti bilik fəaliyyətləriylə şərh edir və bağlantı qurur. Bilik fəaliyyətlərini qurmaq üçün duyğu orqanlarından gələn siqnallara və bu siqnalları emal edən beynə ehtiyac var. İnsan beyninə həyatı boyunca ətraf mühitdəki obyektlərdən görmə, eşitmə, qoxu bilmə, toxunma kimi duyğu orqanları vasitəsiylə siqnallar gəlir, bunları beynində bilik fəaliyyətləri ilə emal edir və bağlantı quraraq informasiya yaradır. Bir nümunə ilə məsələni aydınladaq: bir insan evə gəlir və çox sevdiyi yeməyin iyini (duyğu orqanı olan burnu ilə) hiss edir, bununla beynində yeni informasiya yaranır (onun sevdiyi yemək bişirilib). Demək ki, bilik subyekt və obyekt arasındakı bağlantının nəticəsidir və bu bağlantıdan yaranır. Qısacası, biliyi duyğularımızın və anlama, başa düşmə, düşünmə kimi beyində gerçəkləşən bilik fəaliyyətlərinin yardımı ilə əldə edirik.
Biliyin növləri nələrdir? Epistemologiya fəlsəfəsində bilik, istifadə sahələrinə və əldə edilmə yollarına görə gündəlik, elmi, fəlsəfi, dini, texniki və incəsənət bilikləri kimi fərqli şəkillərdə bölünür.
Gündəlik bilgi insanın şəxsi həyat təcrübəsinə dayanır. Bu növ bilik, ümumilikdə həyatı asanlaşdıran xarakterdə olur. İnsandan insana, nəsildən-nəslə ötürülə və toplana bilir. Əldə etməyin dəqiq bir forması yoxdur.
Elmi biliyin ayırd edici özəllikləri obyektiv və şübhəçi olması, bundan əlavə, elmi təcrübəyə, sınağa, müşahidəyə, yəni elmi metodlara dayanmasıdır. Elmi bilik şübhə üzərinə qurulduğundan zamanında elmə qəbul edilmiş yalnış biliklər üzə çıxdıqda daha doğru və düzgünləri ilə dəyişdirilə bilər. Yəni elmi bilik mütləqçi, qatı, mühakiməsi qadağan olan bilik növü deyil, tam tərsi, yalnışdırsa, yalnış doğrusuyla əvəzlənə bilər. Elmi bilik növündə elmi metodlarla yanaşı, düşünmə, anlama, məntiqi mühakimə fəaliyyətlərinə də önəm verilir.
Fəlsəfi bilik subyektivdir və məntiqi mühakimə etmək üzərinə qurulmuşdur. Qatı və dəyişməz olmadığından məntiqə önəm verdiyindən elmi biliklə bənzər yönü var. Amma subyektiv olduğundan elmlə fərqlilik göstərir. İnsan fəlsəfi düşünmə və biliklər ilə içində yaşadığı cəmiyyətin hüquq və əxlaq normalarını, iqtisadi, siyasi, sosial sistemini (ən yaxşı necə yaşamalı?), varlığın və həyatın məqsədini, anlamını, dəyərini, ətrafında yaşanan dini inancları və.s. sorğulayıb məntiq süzgəcindən keçirir. Bizə hüquq, siyasət, iqtisadiyyat fəlsəfə qolları ilə ideal qanunlar, iqtisadi və siyasi sistemlər verməyi hədəflədiyindən insanlıq yaşamında çox önəmi yerə sahibdir.
Texniki bilik də həyatı asanlaşdıran tibbi, nəqliyyat, informasiya kimi yararlı texnologiyaları verən çox vacib və lazımlı bilik növüdür. Mühəndislər və mucidlərin, həyatımızı asanlaşdırmaq, özümüzü təhlükələrdən qorumaq üçün, keçmişdən günümüzədək etdikləri bütün icadların üst-üstə, nəsillər boyu toplanması ilə ortaya çıxmışdır. Texniki bilik bacarıq və düşünmə fəaliyyətlərinə dayanır. İnsan texniki biliklərini istifadə edərək ətrafdakı təbii təhlükələrdən qorunsun deyə ev tikir, suda üzmək üçün gəmilər, daha sürətli hərəkəti üçün təyyarələr, avtomobillər və s. istehsal edir. Uzaq məsafədən bir-birimizə informasiya ötürmək üçün də texnoloji biliklərimizi işə salıb telefon, kompüter, televizor kimi texnologiyalar yaradırıq, hətta biz insanlığı kosmosu fəth edən canlı ünvanına qaldırdığına görə də bu bilikləri bizə verən beyinlərə şükr etməliyik.
Dini bilik inanc təməllidir və müqəddəs, dəyişməz, mütləq həqiqət və vəhy olduğu iddia edilən yazılara dayanır. Onu da bildirməkdə fayda var ki, bu bilgi növünün, çox zaman, mühakiməsinə imkan verilmir. Bu yazılar yaradıcı olduğuna inanılan hər hansı bir varlığın (və ya varlıqların) yaratdığıyla əlaqəsi, onun (və ya onların) yaratdıqlarına olan sözləri sayılır, ”Yaradıcı”nın “yaradıqlarında” görmək istədiyi ən yaxşı davranışları ehtiva etdiyi inananları tərəfindən iddia edilir. Dini bilgi ən çox tənqid olunan bilgi növlərindəndir. Çünki fövqəltəbii olan varlıqların mövcud olduğunu iddia edirlər ki, iddia edilən varlıqların mövcudluğu fizika qanunlarından kənar olduğunu üçün pozitiv elmi metodlarla isbatlana bilməz.
İncəsənət biliyi gözəllik haqqında olub subyekt və obyekt arasında bəyənmək fəaliyyəti ilə qurulan bağdan ortaya çıxır. Sənətçi bu biliklərlə hisslərini, duyğularını, fikirlərini maddiləşdirə bilir. Məsələn, bir rəssam ağlında olan düşüncələri çox gözəl bir əsərlə ifadə edib insanların bəyənməsinə təqdim edə bilər, eyniylə bir şair, musiqiçi və yazar kimi.
Biliyin qaynağı məsələsi bilgi fəlsəfəsinin əsas məsələlərindən biridir. Problem ümumi olaraq “zehin, ağıl, düşünmə bacarıqlarımız, yoxsa duyğu orqanlarımızla şahid olduğumuz təcrübələr biliyin əsas qaynağıdır?” sualı üzərində yaranmışdır. Bu suala ağıl və təcrübəyə nəzər yetirməklə cavablar verilir. Ümumi olaraq, bəzən filosoflar bu iki qavramlardan birini (ya ağlı, ya da təcrübəni) əsas qaynaq olaraq göstərərkən, bəziləri qaynaq olaraq ikisinə bərabər şəkildə önəm verir, yəni onlara görə ağıl ya da duyğularla şahid olduğumuz təcrübə bir arada olmasa, bilik yarana bilməz. Gəlin, biliyin qaynağına cavab verməyə çalışan fəlsəfi fikirlərdən bəziləri (rasionalizm empirizm və kritizmlə) ilə tanış olaq.
Rasionalizm biliyin qaynağının təcrübələr və duyğu orqanlarımız deyil, ağılın özü olduğunu, doğru biliyin yalnız ağılla qavrana biləcəyini vurğulayan fəlsəfi nəzəriyyədir. Rasionalizmə görə, ağıl hər cür təcrübədən öndədir. Buna görə də, rasionalizm emprizmin qarşılığıdır deyə bilərik. Antik yunan filosoflarından Parmanides bu fikrin ilk müdafiəçisi kimi sayıla bilər. Ona görə duyğular dəyişkən (aldadıcı) olduğundan biliyin təməli ola bilməzlər, buna görə biliyin təməli duyğu deyil ağlın dəyişməyən qanunlarıdır. Parmanidesin tələbəsi olan Zenon duyğularımıza güvənilməyəcəyini paradokslarla açıqlayır və ardında rasionalist fikrini təməlləndirir. Platon və Aristoteli də rasionalist saymaq olar. Dekart, Spinoza və Leibniz kimi məhşur filosoflar da bu fkrin müdafiəçiləri sırasındadır
Yaxşı, bəs, bu empirizm anlayışı nədir? Empirizmə görə, insan beynində doğuşdan gələn bilik yoxdur, insan biliyi həyatda yaşayaraq, duyğu və ya hisslərimizlə təcrübə edərək öyrənir. Yəni beynimizdəki biliyin qaynağı duyğu üzvlərimiz və təcrübələrimizdir. Doğru biliyə ancaq müşahidə və təcrübələrimizlə yetişə bilərik. İnsan beynində doğuşdan bilik yoxdur, boş bir lövhədir (tabula rasa’dır) insan yaşayır, duyğu orqanları və təcrübələrlə öyrənir. Empirist filosoflara Devid Yum, Con Lok, B. Rasl və.s. göstərmək olar. Empirizm pozitivizmə olduqca bənzərdir.
Kritisizm “tənqid etmək, ayırd etmək” kimi anlamlara gələn yunan sözü “kriteke”dən törədilmişdir, dahi alman filosofu İmanuel Kantın rasionalizmi və empirizmi uzlaşdırmasından ortaya çıxmışdır. İmanuel Kant “bilik təcrübə ilə başlayar, ancaq ondan doğmaz” deyə qısa açıqlama da gətirmişdir. Kanta görə, ağıl, duyğu orqanları və təcrübə ayrılıqda, tək-tək biliyin qaynağı sayıla bilməz. Rasionalistlərin doğuşdan gəldiyini söylədikləri ağılla, empiristlərin təcrübə dedikləri saf şeylərdir. Kritizm biliyin qaynağında hər iki ünsürün (ağıl və təcrübənin) önəmli rolu olduğunu bildirir. Yəni duyğu orqanlarımızla şahidlik etdiyimiz təcrübələr (aposteriori) ağıl vasitəsi ilə düşünülüb tam biliyə çevrilir.
Doğruluq və gerçəklik haqqında. Doğruluq insanın ağlında olan və obyektə uyğun düşüncədir, yəni obyektlə subyekt arasında qurulan bağın uyğunluğudur. Biliyin doğru olması üçün anlamlı və məntiqli olması şərtdir. Gerçəklik, başqa sözlə reallıq maddi aləmdə mövcud olan varlıqdır, bir sözlə bilinən obyektin özüdür
Doğru biliyə yetişə bilərik, ya yox? Ümumi olaraq filosoflar bu suala iki cür:  “xeyr, yetişə bilmərik” və “bəli, yetişə bilərik” şəklində cavab vermişlər. Doğru biliyə yetişməyin imkansızlığını müdafiə edən görüşlərə septizm və sofizmi örnək vermək olar. Septizm, başqa adı ilə skeptizm bütün hər növ fikrə şübhə ilə yanaşan, ağlın kəsin, mütləq bilgi əldə edə bilməyəcəyimizi müdafiə edən, həqiqətə çatsaq belə, daim şübhə içində olmalı olduğumuzu müdafiə edən fəlsəfi bir düşüncə tərzidir. Skeptizm mütləq doğru biliyin mümkünlüyünü bildirən doqmatizmə qarşı gəlib, mühakiməsi qadağan olan, qatı və dəyişməz fikirləri kökündən sarsdığından, fəlsəfi və elmi mühakiməyə zəmin yaratdığından düşüncə tarixində önəmli yer tutmuş fəlsəfi düşüncədir. Piron (e.ə. 365-275), Timon (e.ə. 320-230) ilk skeptik filosoflar olduğuna görə adlarını çəkmək önəmlidir. Sofizm insanın nisbi fikirli olduğunu vurğulayır. Doğruluqların insandan insana dəyişən, yəni nisbi olduğunu, buna görə də, hər kəsin bir bilgi üstündə ortaq fikrə gələ bilməyəcəyini iddia edən fəlsəfi baxış tərzidir. Ən tanınmış sofist filosoflara Protaqoras və Qorgiası misal çəkmək olar. Qorgias fikrini qısa olaraq belə ifadə edir “gerçəklik yoxdur, olsa da bilinə bilməz, bilinsə də, başqalarına çatdırıla bilməz”. Doğru biliyin mümkünlüyünü müdafiə edən əsas fəlsəfi görüşlər bunlardır: rasionalizm, empirizm, kritizm, pozitivizm, praqmatizmi və s.  Rasionalizm doğru biliyə ağılla, empirizm təcrübə ilə, kritizm ağıl və təcrübə ilə, pozitivizm elmi metodlarla, praqmatizm yarar və fayda ilə çata biləcəyimizi bildirir.
Biliyin dəyəri məsələsi. Biliyin dəyər özəlliyi bu problemin əsas mövzusudur. Subyekt və obyekt əlaqəsindən yaranan bilikdə yalnış və doğru anlayışlarına konsentrasiya olub bu haqda suallar verərək cavablar axtarır.
Bilməyin məhdudluğu varmı?, İnsan nəyi tam və ya qismən bilə, anlaya, qavraya bilər?”
Bu məsələ biliyin əldə edilməsi məsələsiylə də əlaqəlidir. Belə ki, biliyi əldə etməyin yolunun təcrübə olduğunu söyləyən bir fəlsəfəçi üçün biliyin hüdud xətti təcrübə və duyğu orqanları ilə, rasionalist fəlsəfəçilər üçün isə ağılın məhdudluğu ilə çəkilmişdir. Ümumən biliyin əldə edilməsi ağıl və duyğu orqanlarımızla məhdudlaşır.

Yazdı: Sübhan Qulu

Qaynaq: Britanika Ensklopediyası ( www.britannica.com/topic/rationalism www.britannica.com/topic/empiricism www.britannica.com/topic/epistemology#toc247960 )

 

Redaktə etdi: Şəfiqə Babayeva

89 ŞƏRH

 1. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is great blog. A fantastic read. I will definitely be back.

 2. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 3. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 4. I just intend to tell you that I am new to having a blog and clearly adored your report. More than likely I am inclined to save your blog post . You truly have amazing article blog posts. Delight In it for share-out with us your favorite domain page

 5. A person necessarily lend a hand to make severely articles I’d state. This is the very first time I frequented your web page and to this point? I surprised with the analysis you made to make this actual post extraordinary. Excellent task!

 6. Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Basically Wonderful. I am also an expert in this topic therefore I can understand your hard work.

 7. I really like your writing style, fantastic information, appreciate it for posting :D. “Freedom is the emancipation from the arbitrary rule of other men.” by Mortimer Adler.

 8. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

 9. Nice post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Very helpful info particularly the last part 🙂 I care for such info much. I was seeking this certain information for a very long time. Thank you and good luck.

 10. Excellent beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how could i subscribe for a blog website? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

 11. Great – I should definitely pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all tabs as well as related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task.

 12. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is excellent blog. A great read. I will definitely be back.

 13. I wanted to make a simple note so as to thank you for those magnificent pointers you are placing at this site. My incredibly long internet search has finally been honored with useful know-how to go over with my friends and family. I ‘d tell you that most of us visitors actually are undoubtedly fortunate to dwell in a decent place with many wonderful professionals with very beneficial guidelines. I feel somewhat grateful to have used your entire web page and look forward to tons of more enjoyable moments reading here. Thanks a lot once again for all the details.

 14. Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog site? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

 15. Magnificent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just extremely great. I actually like what you have acquired here, certainly like what you’re saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it sensible. I cant wait to read much more from you. This is actually a great website.

 16. You could definitely see your enthusiasm in the work you write. The arena hopes for more passionate writers such as you who aren’t afraid to mention how they believe. All the time follow your heart. “He never is alone that is accompanied with noble thoughts.” by Fletcher.

 17. Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely great. I really like what you’ve acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it sensible. I can not wait to read far more from you. This is actually a tremendous site.

 18. You actually make it seem really easy with your presentation but I find this matter to be actually one thing which I think I might by no means understand. It kind of feels too complex and extremely huge for me. I am having a look ahead in your next submit, I will try to get the grasp of it!

 19. Just desire to say your article is as surprising. The clarity in your post is just nice and i can assume you are an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work.

 20. Unquestionably believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be on the web the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people think about worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 21. Awsome post and right to the point. I am not sure if this is actually the best place to ask but do you folks have any thoughts on where to hire some professional writers? Thanks in advance 🙂

 22. Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I’ll be sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll certainly return.

 23. of course like your web site but you need to test the spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I to find it very troublesome to inform the reality then again I will surely come again again.

 24. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 25. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 26. Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is fantastic blog. A fantastic read. I will definitely be back.

 27. I have been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all site owners and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.

 28. Howdy there, just turned out to be mindful of your weblog through Search engines like google, and found that it’s seriously entertaining. I will appreciate if you retain this informative article.

 29. I just hope to reveal to you that I am new to putting up a blog and utterly valued your report. Most likely I am likely to store your blog post . You literally have stunning article content. Be Thankful For it for share-out with us your current site page

 30. Good ¡V I should certainly pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task..

 31. Excellent weblog here! Also your site rather a lot up very fast! What host are you the usage of? Can I get your associate link to your host? I want my site loaded up as quickly as yours lol

 32. I wanted to post a word to express gratitude to you for those remarkable hints you are sharing on this website. My incredibly long internet search has at the end been recognized with good know-how to write about with my visitors. I ‘d declare that many of us readers actually are quite lucky to be in a wonderful website with very many special professionals with very beneficial principles. I feel very much fortunate to have discovered the webpages and look forward to tons of more pleasurable moments reading here. Thanks a lot again for a lot of things.

 33. Its fantastic as your other blog posts : D, appreciate it for posting . “Experience is that marvelous thing that enables you to recognize a mistake when you make it again.” by Franklin P. Jones.

 34. I think this is one of the most important information for me. And i am glad reading your article. But should remark on some general things, The web site style is wonderful, the articles is really great : D. Good job, cheers

 35. hello!,I like your writing so so much! percentage we keep up a correspondence extra approximately your post on AOL? I need a specialist in this space to unravel my problem. Maybe that is you! Having a look forward to look you.

 36. You are my breathing in, I own few web logs and infrequently run out from to brand.I believe this site holds some rattling fantastic info for everyone. “As we grow oldthe beauty steals inward.” by Ralph Waldo Emerson.

 37. It is appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it!

 38. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

 39. A person necessarily lend a hand to make significantly posts I would state. That is the very first time I frequented your web page and to this point? I surprised with the analysis you made to make this particular publish amazing. Excellent task!

 40. I simply had to say thanks yet again. I am not sure the things that I would’ve done without the actual smart ideas shared by you concerning such subject. Completely was a very challenging concern in my position, but spending time with your well-written fashion you resolved it made me to cry with happiness. I am happier for your information and then sincerely hope you realize what an amazing job that you are putting in teaching other individuals with the aid of a site. Most likely you’ve never got to know all of us.

 41. I do accept as true with all of the concepts you have presented on your post. They’re really convincing and will definitely work. Nonetheless, the posts are too brief for starters. May just you please prolong them a bit from subsequent time? Thank you for the post.

 42. Good write-up, I’m regular visitor of one’s website, maintain up the excellent operate, and It is going to be a regular visitor for a long time.

 43. Needed to put you a very little word in order to thank you so much the moment again with the fantastic knowledge you have provided on this site. It is certainly generous of people like you to grant publicly just what a number of us would have advertised for an electronic book in making some cash for themselves, especially now that you could possibly have done it in the event you decided. Those concepts in addition served to be the good way to understand that the rest have a similar passion the same as my very own to see a good deal more regarding this condition. Certainly there are numerous more fun opportunities in the future for many who view your site.

 44. I like what you guys are up also. Such intelligent work and reporting! Keep up the superb works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my site :).

 45. Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such fantastic information being shared freely out there.

 46. Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I’ll make sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll definitely return.

 47. I simply wanted to jot down a simple word in order to thank you for these wonderful advice you are showing at this website. My prolonged internet lookup has at the end of the day been recognized with really good knowledge to write about with my two friends. I ‘d claim that we visitors are unequivocally fortunate to be in a fantastic website with very many brilliant individuals with good solutions. I feel very much grateful to have discovered your site and look forward to really more fun minutes reading here. Thank you once again for all the details.

 48. Hello, Neat post. There’s a problem along with your site in internet explorer, may check this… IE still is the marketplace leader and a big portion of folks will miss your fantastic writing due to this problem.

CAVAB YAZ

Zəhmət olmasa şərhinizi daxil edin!
Zəhmət olmasa adınızı buraya daxil edin