Orta Əsrlərdə cadugər ovu: Müdrik qadının qətli

174

Cadugər Kultu və Orta əsrlərdə cadugər ovu

Cadugərlik ateizmdir, ateizm isə ən böyük cinayət və günahdır. Cadugər şeytani vasitələrin köməkliyi ilə bir işi görməyi və ona nəzarət etməyi “şüurlu” şəkildə edən şəxsdir. Şüurlu şəkildə etməsi hüquqi cəhətdən cadugərliyin mühakimə edilməsinə səbəb olur”

John Budaun (Con Bodin)

Orta əsr müharibələri, aclığı, səfaləti, vəhşiliyi ilə seçilən əzablı, sərt və amansız bir dövrdür. Kilsənin yaymaq istədiyi məlumatları unudaraq, yeni bir sistem qurmaq məqsədi ilə hakimiyyətini möhkəmləndirmək istəyi, keçmiş mədəniyyətlərin, ibtidai cəmiyyətlərin bilikli sayılan sehrbazlarını cadugərə çevirir. Artıq o şeytanın bir vasitəsi, bir nökəridir.”

-Skoqnamillo (Scognamillo)

Cadugərlik barəsində düşünməyə başlasaq, istər-istəməz çoxvariantlı bir araşdırmanın içində olduğumuzu görəcəyik. Bir tərəfdən, tarix, (xüsusilə də inanc tarixi) və siyasi tarix, bir tərəfdən də antropoloji və cinsiyyət məsələlərinə toxunmaq bir çox məqamda düşünməyi və müzakirə etməyi lazım bilir. Hətta günümüzlə əlaqə qurmağa çalışanda məşhur mədəniyyət belə işə müdaxilə edir. Ancaq biz məsələyə cadugərlik anlayışları ilə əlaqəli olan bir araşdırmayla yaxınlaşmağı sınayacayıq. Etməyə çalışdığımız şey, orta əsr dövrü ərzində kilsənin zülmünə məruz qalmış, inkvizisiya məhkəmələrinin qərarlarıyla şiddət göstərilərək məhv edilməyə çalışılan cadugərlərin kim olduqlarını müzakirə etmək, cadugərin necə təyin edildiyi və cadugərliyin nə olduğu suallarına cavap tapmaq olacaq.

16-cı əsrin hüquqşünası Con Bodinə görə, dinin və əxlaqın rədd edilməsi universal və qədimdir. Bu baxımdan  antik dünyanın cadugərləri  ilə 16-cı əsrin cadugərləri əslində bir-birlərindən çox da fərqlənmirlər. Yaxşı və ya pis ruh arasındakı fərqliliyi bilən, öz uşaqlarını qurban etməklə kifayətlənməyib, şəhvət düşkünlüyü və cinsi pozğunluq içində olanlar bütpərəst olmaqla yanaşı həm də cadugərdir. C. Bodinə görə:” Cadugərlik ateizmdir, ateizm isə ən böyük cinayət və günahdır. Cadugər şeytani vasitələrin köməkliyi ilə bir işi görməyi və ona nəzarət etməyi  “şüurlu” şəkildə edən şəxsdir. Şüurlu şəkildə etməsi hüquqi cəhətdən cadugərliyin mühakimə edilməsinə səbəb olur.” J.Budaunun bu düşüncəsinə qarşı Viliyam Pörken (William Perkin) cadugərliyin dünyəvi olaraq var olmadığını, fəqət antixristian xarakterə sahib olmasını: vəftizi (xristianlıqda müəyyən yaşa çatan uşaqlara ilk günahı silmək və xristianlaşdırmaq məqsədiylə edilən dini ayin) rədd etməyi  və dindən əl çəkməklə əlaqəli olduğunu deyirdi. Belə məna çıxırdı ki, cadugərlik  ancaq xristianlıqda var və yalnız xristian cadugər ola bilərdi.  16-cı əsr alimi Yohan Vaya (Johann Weyer)na görə isə cadugərlər zəif, ağlını itirmiş, aldadılmış, səhv yola düşmüş yaşlı qadınlardır və biz onlara cəza vermək əvəzinə, simpatiya göstərməliyik. Fiziki cəhətdən təhlükəli zəhər istifadə edən cadugərlər olsa belə,  bu dünyəvi bir cinayətdir, heç kim inanclarına və ibadətlərinə görə mühakimə edilməməlidir. Bütün bu fikirlərdən əlavə, bir az fərqli və  başqa bir baxış tərzinə aid olan fikir isveçrəli alim Pareselsus (Paracelsus) tərəfindən dilə gətirildi: “Cadu edilmiş obyektləri və kimyəvi maddələri , ulduz və planetlərlə birlikdə istifadə etmək kainatın böyük, eyni zamanda təbii enerjisini idarə edər. Bu enerjini istifadə edən kimsə fəlakətlər də yaratsa, cadugərdən çox həkimdir.”

Bununla yanaşı, xüsüsilə də kəndlərdə, qara magiyanı məhv etmək üçün ağ magiyayla məşğul olanlar da var idi. Xeyirli görünən bu  insanların şeytanla və cadugərlərlə mübarizə aparmaqları qonşularına kömək etməkləri kimi başa düşülürdü. Xalq tərəfindən dəstəklənən  bu insanlar da bəzən kilsənin vəhşiliklərindən paylarını alırdılar. Göründüyü kimi, iki cür cadugərlik anlayışı ortaya çıxır. Bir tərəfdə cadugərləri zərərverici cadu olaraq istifadə edilməsini görənlər, digər tərəfdə isə cadugərləri qruplaşmış bir təşkilat olaraq görənlər. Həqiqətən də, bu cür cadugərlər var idi?

Orta əsr Avropasında cadugərlər.

Çoxtanrılıçılıq dövrünün bilikli şəxsləri olaraq başa düşülən sehrbazlar, orta əsrlərdə kilsənin qərarıyla “şeytanın uşağı”,  cadugər  olaraq qəbul edilirdilər. Əvvəlcə bütün problemlərin səbəbkarı olaraq günahlandırıldılar, sonra da inkvizisiya məhkəmələrində öldürüldülər.
Hal-hazırki dövrümüzdə həqiqətlə əlaqəsi olmayan ədəbiyyat olduqca məşhurdur. Bu gün  cadu deyilən məfhumun əslində olmayan, sadəcə nağıllarda yer tapa biləcək bir məşğuliyyət olduğu məlumdur. Amma tarixin müəyyən dövründə vəziyyət bu cür deyildi. Hər nə qədər bu gün dünya onları TV seriallarında burunlarını tərpədərək istədikləri hər şeyi edə bilən şirin məxluqlar olaraq tantısa da, cadugərlər, xüsusilə də orta əsrlərdə bir çox insanın kabusuna çevrilmişdi. Gecə vaxtlarında dolaşan, pislik etdiklərinə inanılan 50 yaşlarında, dul, dırnaqları uzun, pis və şəhvət düşkünü olan qadınlar üçün qəbul edilmiş cadugər anlayışı əslində bir dinin necə korlana biləcəyinin ən gözəl nümunəsidir. Yaxşı, bəs niyə qadınlar? Çünki Bibliyada:

“Ovsunlayan qadını yaşatmayacaqsan.” (Çıxış 22:18)

hökmü var. Müqəddəs Aqustinus (Augustinus)a görə, hava gücləri olan iblislər göylərdən yerə enərək qadınlarla cinsi münasibətdə olurdular. Cadugərlər də bu qadağan olunmuş münasibətdən doğulurdular.
Cadugərlik inancının tarixi, ilk insan birliklərinə aid olsa da, Roma imperiyasının  xristianlığı qəbul etməsindən sonra kabusa çevrilməyə başlayır. Şəhərlər təktanrıçılıq sayılan xristian dininə etiraz etməməsinə baxmayaraq, kəndlərdə hələ də çoxtanrıçılığa inam davam etdirilirdi. Ancaq bu, kilsənin  paqan adını verdiyi kəndlilərin şeytanla əməkdaşlıq edən cadugər olaraq tanınmağına səbəb olurdu. Şeytanla əməkdaşlıq etdikləri, havada uçduqları və pisliklərini dünyaya yaydıqları deyilirdi. Bunlar əsasən xalqın avamlığından qaynaqlanan əfsanələr idi. Orta əsr Avropasında avamlıq o qədər geniş yayılmışdı ki, açıqlanmayan hər şey caduya yozulurdu. Kilsənin müxtəlif məqsədlərlə etdiyi cadugər axtarışları da qısa müddətdə ictimai bir isteriyaya səbəb oldu. Kilsə 1233-cü ildə  məzhəb azğınlıqlarının qarşısını almaq və xistianlıqdan uzaqlaşan təriqətlərlə məşğul olmaq üçün inkvizisiya qurdu. Cadugərlər də bu məhkəmələrdən nəsibini aldı. Orta əsrlərdə Avropada cadugərlik və sehrbazlıq günahlandırmaları ilə yüzlərlə insan canlı-canlı yandırıldı. Yaxşı, bəs bütün bu isteriyanın altında yatan şey nə idi? Yüzillər ərzində ortalıqda olmayan cadugərlər nə olmuşdu ki, orta əsr Avropasında bu şəkildə ortaya çıxmışdı? Kilsə birdən- birə niyə cadugərlərə düşmən kəsilmişdi?
Cadugər ovuyla bağlı məşhur qaydalardan ikisi, daha çox tibbi səbəblərə aid edilmiş və kütləvi olaraq bir dəlilik olaraq fərz edilmişdir. İddialardan ilkinə görə, kəndlilər ağlını itibdir. Yəni cadugərliyə əlində yanan bir məşəl ilə təmsil olunmuş, qana susamış kəndli yoxsulunun kütləvi hirsin və çaxnaşmasının  yaratdığı bir yoluxucu xəstəlik olaraq baxılmalıdır.Digər iddiada isə hesab olunurdu ki, cadugərlər dünyanı dəlixanaya çevirirlər. Halbuki həqiqətlər nə qanunsuz bir yoxsul hərəkatı, nə də isteriyaya qapılmış insanların sayıqlamaları olaraq açıqlana bilər.

Demək olar ki, dünyanın hər cəmiyyətində bir növ cadugər anlayışı vardır. Amma orta əsrlərin Avropasının təsəvvüründə cadugərlər daha qorxulu, təhlükəli idi və düşüncə uzun müddət davam etdi. Bu düşüncə çox insanı özünün qurbanına çevirdi.  İbtidai cəmiyyətlərdə təqsiri və yaxud təqsirsizliyi təyin etmək üçün ağrı verən və çox çətin işgəncələrdən istifadə edilmiş ola bilər. Amma heç birində cadugər olduğu düşünülən adama digər cadugərlərin adını versin deyə işgəncə edilməmişdir. Hətta Avropada belə işgəncə, ancaq 1480-ci ildən sonra bu məqsədlə istifadə olunmuşdur. M.S. 370-ci ildə  İskəndəriyyə tarixinin ilk tanınan qadın riyaziyyatçısı Haypetia (Hypatia) yuxular, astronomiya və riyaziyyatla məşğul olduğu üçün, kilsənin şərlənməsi səbəbiylə cadugər elan edildi. Günahlandırma bu şəkildə əsaslandırılırdı:
“Qadının təhsillisi cadugər olar.”

Əlbəttə, bu fərqli bir düşüncə idi, lakin cadugərliyin necə törəndiyini bizə açıqlaya bilərdi.   M.S.  1000-ci ildən əvvəl qonşusu tərəfindən sözdə şeytanla göründüyü üçün öldürülən kimsə yox idi. İnsanlar bir-birini sehrbaz ya da cadugər olmaqla və pislik etmək üçün istifadə etdikləri qeyri-adi güclərə əl atmaqda günahlandırırdı. Havada uça bilən və sürətlə böyük məsafələri qət edən bəzi qadınlar haqqında müxtəlif əfsanələr danışılırdı. Amma səlahiyyətli şəxslər sözdə cadugərləri tutana qədər qovalamaq, tapmaq üçün araşdırma aparmaq və cinayətlərini etiraf etdirmək üçün işgəncə etmək kimi işlər görməklə maraqlanmırdılar. Əslində, katolik kilsəsi əvvəllər havada uçan cadugər kimi şeylərin olmadığını, süpürgəyə minməklərini şeytanın yaratdığı bir xəyal olaraq qəbul edildiyini inadla deyirdi. M.S.  1000-ci ildə belə uçuşların həqiqətən edildiyinə inanmaq qadağan edilmişdir. Sonralar, təxminən 500 il sonra – 1480-ci ildə isə bu uçuşların edilməməsinə inanılması qadağan olunmuşdu. M.S. 1000-ci ildə kilsə cadugərlərin süpürgəyə minmə hərəkətlərini şeytanın ərsəyə gətirdiyi bir düşüncə olaraq bildirirdi. Beş yüz il sonra isə kilsə süpürgəyə minmə hadisəsini sadəcə şeytanın ərsəyə gətirdiyi düşüncə olaraq müdafiə edənləri, şeytanla iş birliyində olmaqla günahlandırırdı.

Araşdırmaçı yazar və tarixçi Ciovanni Skoqnamillo (Giovanni Scognamillo) “Mədəniyyətlər qarşıdurmasında qərbin inanc bünövrələri” adlı kitabında inkvizisiya məhkəmələri ilə əlaqəli bunları yazır:
“1874-ə qədər davam edən bu məhkəmələrdə papaların qərarları və dəstəyi ilə kilsə tarixin ən qanlı və qorxunc səhifələrini qətliamlar və işgəncələr ilə doldurur. Dini bir quruluş olan inkvizisiya bağlı olduğu qurumu, yəni kilsəni heç bir şeydən çəkinmədən və heç kimsədən qorxmadan var gücüylə müdafiə edirdi. Cadugərlik böhtanı siyasi maraqları dəstəkləyərək, kilsənin ən qorxuducu silahı olur. Janna Dark (Jeanne d`Arc) cadugər olaraq diri-diri yandırılır.”( Janna Dark:fransız xalq qəhrəmanı. Kişi qılığına girərək ingilis işğalına qarşı savaşmışdır. Əsir düşdükdən sonra diri-diri yandırılmışdır. İnkvizisiya tərəfindən dinə qarşı gəlmək və cadugərlik etməkdə günahlandırılan Janna Dark 1920-ci ildə Vatikan tərəfindən müqəddəs olaraq qəbul edilmişdir.)
Amerikalı alim Karl Saqan (Carl Sagan)   da “Qaranlıq bir dünyada elmin şam işığı” adlı kitabında:

“Cinsi təzyiqlərin var olduğu, patriarxlığın hakim olduğu bir cəmiyyətdə, məhkum edilmiş rahiblər tərəfindən gələn bir mühitdən gözləndiyi kimi, inkvizisiyada güclü cinsi və qadın düşməni olanların da danışıq mövzusu olduğu bilinir.”
şərhini edir.

Katolik kilsəsi ilk dəfələr havada uçan cadugər kimi şeylərin var olmadığını, süpürgəyə minməklərini şeytanın bir xəyalı olaraq qəbul edilməsi fikrini Kanon Episkopi (Canon Episcopi) adlanan bir sənəddə düzəldilişdir. Cadugərlər qruplarının gecələr uçduqlarına inanan Canon, bunları söyləyir:
“Ağlı imansız olan insan bu şeylərin ruhda deyil, bədəndə olub bitdiyini zənn edər. Başqa sözlə, şeytan sizi ya da başqalarını gecələri uçduğunuza inandırar, amma siz. nə də başqaları həqiqətən uçmuş  sayılmırsınız”

“Həqiqətən” sözünün nə mənaya gəlməsinin və həqiqət sözünün daha sonraki təriflərdən fərqinin nə olduğu dəqiq deyil: Sizin ya da yoldaşlarınızın, başqalarıyla havada uçduğuna inandığınız bir insan cinayət etmiş saymaqla günahlandırıla bilməz. Başqalarının orada tapılmış olması sadəcə bir xəyaldır, başqaları sizin xəyallarınızda etdiklərinizdən ötrü günahkar sayılmazlar. Amma xəyal görən burada pis düşüncələr daşıyır və bu səbəblə cəzalandırılmalıdır. Bu cəza üsulu sonradan olacağı kimi yandırılmaq deyil, aforoz (kilsədən qovulma) olacaqdı.

 

İnkvizisiya  sapqınlığı

Kanon Episkopinin  hökmlərinin tərsinə çevrilməsi bir neçə əsr lazım gəldi. Bu müddətin sonunda cadugərlərin özlərinin həm cismən, həm də ruhən uçduqlarını inkar etmək dini təlimlərə qarşı kafirlik hesab olunurdu. Uçuş məsələsi müəyyənləşdikdən sonra etiraf edən hər bir cadugər Sabbat olaraq adlandırılan cadugər ayinlərindəki digər insanlar haqqında sorğuya tabe olmalı idi. Bu vəziyyətdə tətbiq olunan işgəncə, zəncirə vurulma bir reaksiya kimi idi. Hər cadugər avtomatik olaraq iki ya da daha çox sayda yandırılacaq “cadugər”in tapılmasına səbəb olurdu. Sistemin daha şəffaf işləməsi üçün inkişaf etdirilmiş başqa metodlar da var idi. İşgəncə edənlərin və cəlladların xidmətləri ilə əlaqədar olan xərclər cadugərin ailəsi tərəfindən ödənməli idi, beləcə xərcin miqdarı daha az göstərilirdi. Yerli yuxarı sinif arasında cadugər ovçuluğu böyük bir gəlir məsələsinə çevrilirdi, çünki onlar cadugər damğası vurulmuş şəxslərin mülklərini mənimsəmə ixtiyarına sahib idilər. Cadugər ovu sistemi hələ on üçüncü əsrdə istifadə olunmuşdu, amma bu sistem sırf cadugərlərə qarşı müharibənin bir hissəsi olaraq yox, xristianlıq içərisindəki yoldan çıxmış məzhəblərə qarşı istifadə olunmuşdu. Katharlar, Valdesyenlər, Dolcinienlər, Boqomillər kimi Katolik kilsəsi üçün təhlükə ərz edən ünsürlərə qarşı mübarizə aparmaq üçün inkvizisiya məhkəməsi quruldu. Fransa, Almaniya, İtaliya kimi ölkələrdə inkvizisiyadan qaçan dini qruplar yer altına çəkildilər, özlərinə gizli yerlər təyin etdilər və gizli toplantılar təşkil etməyə başladılar. İnkvizisiya düşmənin gizli fəaliyyətlərinə görə cəhdlərinin nəticəsiz qaldığını görəndə sapqınları etirafa və günaha şərik olan dostlarını açıqlamağa zorlamaq üçün Papadan işgəncə icazəsi istədi. Bu icazə Papa VI Aleksandr tərəfindən verildi.

Sapqınları, dinə küfr edənləri, cadugərləri, şeytani işlərlə məşğul olanları ortaya çıxardıb xalqı bu təhlükəli insanların şərindən qorumaq üçün Müqəddəs Roma Kilsəsi 12-ci əsrdə bütün Avropada fəal bir istintaq komitəsi qurulmasına qərar verdi. Əslində daha əvvəllər də buna bənzər yerli komitələr qurulur və zərərli sapqınların cəzası verilirdi. Amma məsələlər böyüməyə başladığı an işə Papa əl atmaq qərarına gəldi. Adını “istintaq” mənasındakı latınca “inquisitio” sözündən alan bu qurumun – inkvizisiyanın səlahiyyətləri yalnızca 1908-ci ildə Papa X Pius tərəfindən kilsənin modernizasiya vaxtı məhdudlaşdırılmışdır.

Umberto Eko “Qızılgülün adı” adlı romanında yeddinci bölümdə rahib Jorjinin dilindən kilsənin fəlsəfəsi çox gözəl bir şəkildə izah olunur:

“Kilsənin qanununun adı Tanrı qorxusudur. Xalq daim qorxmalıdır ki Tanrının kölgəsi olan kilsə daim hökm sürsün.”

İnkvizisiya məhz bu məqsədlə qurulmuşdu və uzun illər ərzində vəzifəsini mərhəmətsizcəsinə yerinə yetirdi.

İnkvizisiyanın qəzəbinə ən çox düçar olanlar heç şübhəsiz ki, cadugərlər idi. Əslində cadugərliyin mənşəyində Avropaya şimaldan köçən barbar tayfaların təbiətə və bilinməyənə olan şövqünü üstələyib xalqı xurafatlarla qorxutmaya çalışan kilsəyə qarşı bir etiraz yatır. Bu etiraz dalğası özünü ən çox İngiltərə adasında göstərmiş və xalqın böyük təzyiqinə görə bura inkvizisiya girə bilmir. Marqaret Marey (Margaret Murray) tərəfindən çox gözəl bir şəkildə şərh edilən bu Witch (Cadugər) kultu, Qərbi Avropada xristianlığa qarşı paqan dinlərin yenidən etiraz etməsi mənasını daşıyır.

Mareyin 1921-ci ildə yayımlanan “The Witch-Cult in Western Europe” (Qərbi Avropada cadugər kultu) adlı araşdırmasında cadugərləri pərilər və elflərlə əlaqələndirir:

“Bir vaxtlar Avropada yaşayan cırtdan irqdən çox az şey dövrümüzə gəlib çatmışdır. Amma bu irq elflər və pərilərlə əlaqəli olan bir çox nağılda öz varlığını qoruya bilmişdir. Hər yeddi ildən bir tanrılarına bir insanı qurban verməklərindən başqa əlimizdə haqqlarında heç bir məlumat yoxdur… Cadugərlərin  pərilər olaraq adlandırılan bu irq ilə əlaqələri dəqiq faktdır. Təxminimə görə, üç yüz il öncəsinə qədər pəri irqinə bağlı olan ənənələr davam etmişdir və bu ənənəni davam etdirənlərə də Witch (Cadugər) deyilmişdir.”

Sapqın məzhəblər işgəncə gördüyü vaxtlarda cadugərlər Kanon Episkopinin hökmü altında idilər. Cadugərlik bir cinayət idi, amma dini bir sapqınlıq deyildi. Çünki Sabbat adı verilən cadugər yığıncaqları simvolik bir uydurmadan ibarət idi. Vaxt keçdikcə, inkvizisiya müstəntiqləri cadugərlik işi ilə əlaqədar hökm sahibi ola bilmədiklərinə görə artıq narahat olmağa başlayırdılar. Onların anlayışına görə, cadugərlik artıq Kanon Episkopinin tətbiq olunduğu vaxtlardakı kimi deyildi. Yeni və çox inkişaf etmiş bir cadugər növü ortaya çıxmışdı. Bu növ cadugərlər sabbatlara həqiqətən uçaraq gedə bilirdilər və digər sapqın məzhəblərin gizli qolları kimi özlərini aparırdılar. Əgər cadugərlər də digər sapqınlar kimi işgəncədən keçirilsələr, onların etirafları çox daha geniş bir sui-qəsd təşkilatını ifşa edə bilərdi. Sonunda Roma bu istiqamətdə gələn tələblərə boyun əydi. 1484-cü ildə Papa VIII İnnosent (Innocentius) öz nicatlarını düşünmədən katolik inancından saparaq şeytana təslim olanları cadugər elan edəndə ağlında bu fikir var idi: Kilsə özündən fərqli olanlarla  tolerant rəftar etməyəcək və onları aradan aparmağın, cəzalandırmağın yollarını axtaracaqdır. Almaniyanın hər yerində cadugərlərin kökünü qazımaq üçün 1484-cü ildə yayımladığı qərarnamə əsasında inkvizisiator İnstitor Henrik Kramer (Institor Heirich Kramer) və Yakob Sprencr a (Jakob Sprenger) inkvizisiyanın bütün səlahiyyətlərini istifadə etmək izni verdi.

 

Kramer və Sprenger

Kramer və Sprenger 1497-ci ildə hər bir cadugər ovçusunun stolüstü kitabı kimi istifadə olunan “Cadugər çəkici” (Malleus Maleficarum) adlı bir kitab yazdılar. Kitabda cadugərlərin necə cadular etdikləri geniş şəkildə izah olunur. Sözgəlişi süd cadusu hazırlayan bir cadugər haqqında bunlar yazılmışdır:

“Süd cadusu hazırlayan cadugərlər adətən müqəddəs günlərdə evlərinin qarşısında yığışırlar. Ayaqlarının arasında süd vannası olan cadugər cadunu həyata keçirmək üçün əlindəki bıçağı, baltanı və ya sərt uclu bir əşyanı ağaca keçirər və inəkdən süd sağırmış kimi hərəkətlərlə sanki bıçaqdan süd sağar. Bir yandan da, hər zaman yanına gəlməyə hazır olan şeytanı çağırar.

Qonşunun inəyinin döşlərindəki cadulanmış süd, şeytan tərəfindən ağaca keçirilən bıçağın ucundan cadugərin vannasına axar”.

Kitabda cadugərlərin necə ortaya çıxarılacağı və cinlərlə əlaqədə olduqlarını etiraf etmələri üçün hansı işgəncələrin ediləcəyi ətraflı şəkildə qeyd olunur. Kitabda “Cinlər tək başına pislik edə bilərmi, yoxsa onlara mütləq bir cadugərin köməyi lazımdır?” sualına – “ cinlər özlərinə kömək etməsi üçün bir nəfəri tapıb yoldan çıxarar və həmin şəxs vasitəsilə əməllərini daha təsirli yollarla yayarlar” cavabı verilərək xalq arasından kimin cadugər olduğunu təxmin edib bildirmələri istənilir.

Kramer və Sprenger cadugərlərin bəzilərinin yalnızca şərti olaraq Sabbata qatıldıqlarını (Sabbat – XIV-XVI əsrlərdə şeytana ibadət məqsədilə bir araya gələn cadugərlərin gizli görüşü) ,  amma çoxunun oraya həqiqətən də gövdələrini daşıdıqlarını qəbul etdilər. Bir kişinin arvadının yataqda yanında olduğuna and içdiyi, amma başqalarının onu Sabbat ayinində gördüklərilə bağlı müzakirələrə gəldikdə isə bir məqam ortaya çıxır: burada kişinin toxunduğu qadın onun arvadı deyil, arvadının yerinə keçmiş bir şeytandır. Kanon Episkopinin iddiasına görə, cadugərlərin uçmağı xəyali idi. Amma onların ətrafa vurduğu ziyan xəyali sayıla bilməzdi. Ağla gələn istənilən itkilər, uşaqların ölümü, əzablar, sədaqətsizlik və digər pis, çirkin əməllər cadugərlərdən qaynaqlanırdı. Bütün bunların ardından “Cadugərlərin çəkici” adlı kitab cadugərlərin tanınmaqları, sorğuya çəkilmələri, günahlandırılmaları və işgəncələrdən keçirilmələri proseslərinin necə ediləcəyini izah edən bir hissə ilə sonlanır.

“Kim ki bir şəxsin cadugər olduğunu bilir və ya eşitmişdir, yaxud kim belə birinin insanlara, heyvanlara, tarlalardakı məhsula, dövlətə və onun malına zərər verdiyinə şahid olmuşdursa, 12 gün ərzində bizi xəbərdar etmək məcburiyyətindədir”.

Cadugərlərdən xəbərdar olduğu halda onları ifşa etməyən şəxs kilsədən qovula və fiziki cəzalara məruz qala bilərdi. Saxlanılan şəxslərə günahlarını etiraf etmələri üçün tükürpədici cəzalar tətbiq olunurdu. Dırnaq çıxartma, çarmıxa çəkmə, sümük qırma və susuz saxlanılma bu cəzalardan bir neçəsi idi.

Sprenger hansısa bir səbəblə cadugərlərin tamamilə qadınlar arasından çıxdığına inanırdı. 1631-ci ildə Friedrich von Spee tərəfindən qələmə alınan “Cautio Criminalis” adlı əsərdə bütün bu yaramazlıqların din adına edilməsinin utandırıcı bir hal olduğunu bildirən yazıçı, əsassız dedi-qodulara görə cadugər damğası alan qadınların lüt soyundurularaq ən məhrəm yerləri nəzərdən keçirildikdən sonra vəhşicəsinə döyülməsinin ilahi ədalətə sığmadığını vurğulayır. Ancaq xatırlamaq lazımdır ki, bu dövrlərdə Almaniyada dini islahatlar başlamış və insanlar dindarların basqılarından qismən də olsa, qurtulmuşlar.

Carl Sagan “Cadugərin çəkici” kitabını “sadistlərin texniki dərsliyi” adlandırır və cadugərləri mühakimə edən şəxslərin bir əllərində bu kitab, digərində isə Papanın fərmanı ilə Avropanın hər yerinə göbələk kimi yayıldıqlarını qeyd edir. Sagan yazırdı: “ Bütün araşdırmalar, məhkəmə prosesləri, edamların xərcləri günahlandırılan şəxsin özündən və ya qohumlarından alınırdı. Cadugəri tutmaq üçün göndərilən cəsusların mükafatı, mühafizəçilərin şərabı, odun, qətran və cəlladın ipi – bütün bunlar xərclərə daxil idi. Məhkəmə üzvlərinə yandırdıqları hər cadugər üçün mükafatlar verilirdi. Edam edilən cadugərin mülkü, kilsə və dövlət arasında bölüşdürülürdü”.

Həkimlik və Cinsiyyət

Cadugər olduğu düşünülən bir qadının başqa birisinə cadu yolu ilə zərər verib-vermədiyini və ya təbii fəlakətlərə səbəb olub-olmadığını konkret heç nə ilə sübut etmək olmaz, bu iddialar sadəcə inanc müstəvisində və qadınlar üzərində iqtidarı gücləndirmək üçün irəli sürülə bilərdi. Yoxsa kim sübut edə bilər axı Qərbi Almaniyanın cənubundakı bir qəsəbədə şiddətli dolu fırtınalarının məsulu olaraq görülüb yandırılan 63 qadının həqiqətən də o fəlakətlərə səbəb olduğunu?!

Sabbat ayinləri təşkil etməklə təqsirləndirilən və şeytanla iş birliyi  qurduğu iddia edilən şəxslərin əksəriyyətinin qadınların təşkil etməsi ortaya fərqli iddiaların atılmasına səbəb olmuşdur. Bu iddialardan biri dövrün tibbinin və ara həkimliyinin qadınların əlindən alınıb tamamilə patriarx bir nizamın qurulması ilə əlaqəlidir. Bu iddiaya görə,  o dövrdə cadugər olduğu iddia edilən şəxslərin əksəriyyəti bəziləri hətta indinin özündə də farmakologiya sahəsində istifadə olunan dərman bitkiləri vasitəsilə xəstələri sağaldan ara həkimləri (türkəçarəçilər) idilər. Sözgəlişi cadugər olduğu iddia edilən bu şəxslər bəzi dərman bitkiləri vasitəsilə doğuşu asanlaşdıran, iltihabı aradan aparan, ağrıkəsici kimi istifadə olunan məlhəmlər hazırlayırdılar. Bu dövrdə kilsəyə bağlı olan həkimlər isə qadının doğuş əsnasında çəkdiyi əzabların ilk günahdan qaynaqlandığını öyrənirdilər ( Həvvanın almanı yeməsi).  İnsanlara şəfa paylayan cadugərlərin metodları və əldə etdikləri nəticələr isə katolik kilsəsi üçün böyük təhlükə ərz edirdi; çünki cadugər olduğu deyilən bu şəxslər praktika ilə məşğul idilər. İnanc dünyasının duaları və kilsənin qatı doqmatik təlimlərindən kənar gəzir, təcrübə-yanılma metodu ilə əldə etdikləri səbəb-nəticə əlaqəsinə etibar edirdilər. Xəstəliklər üçün, hamiləlik və doğuş üçün ən uyğun dərmanı tapmaq məqsədilə çalışırdılar. Kilsənin gözünə cadu kimi görünən şeylər müəyyən mənada  o dövrün elmi hesab oluna bilər. Kilsə tamamilə emprizmə (təcrübəyə əsaslanan bilgiyə) qarşı idi. Kilsə üçün təbiətdə baş verən hadisələrin arxasındakı səbəbləri araşdrımaq mənasız idi. Dünya Tanrı tərəfindən bir anda yaradılmışdı və bir anda da məhv edilə bilərdi. Cadugər olduğu iddia edilən türkəçarəçilər praktik çalışmalarını xalq arasında davam etdirərkən yuxarı siniflər tibb dünyasındakı təmsilçilərini ortaya çıxartmaya başlamışlardı: Universitet təhsili almış həkimlər.

Orta əsrlərin bu dönəmində ərəblərlə əlaqələrin möhkəmlənməsi ilə əlaqədar Avropada elmə maraqda canlılığın başladığı gözə çarpırdı. Təbii ki, tibb də bu canlanmadan öz payını alırdı. Təəssüf ki, kilsənin qatı təzyiqləri tibbin müəyyən bir çərçivəyə oturdulmasını və bunun xaricinə heç vaxt çıxılmamasını zəruriləşdirirdi.  Orta əsrlərin tibb təhsili kilsə doktrinası ilə təzad təşkil etməyəcək şəkildə nizama salınmışdı. Təhsil görmüş həkimlər bir papazın izni və köməyi olmadan heç bir xəstəni müayinə etmir və günahlarını etiraf etməyən xəstələrə ümumiyyətlə heç baxmırdılar. Həkim bədəni sağaldan zaman ruha zərər verməməli idi. Tibb təhsili almış həkimlər üçün bu bəzən ağılla təzad təşkil edəcək bəzi praktikalar mənasına gəlirdi. Təhsil dövrü ərzində heç qarşılaşmadığı xəstə ilə ilk dəfə üz-üzə gəldiyi zaman həkimin gördüyü ilk iş xurafatlara əsaslanan adətləri tətbiq etmək idi. Oksford Universitetinden bir teologiya bakalavrı və tibb doktoranturası olan həkim Eduardsın (Edwards) diş ağrısına qarşı bir xəstənin çənə hissəsinə “Ata, oğul və Müqəddəs Ruh naminə, Amin!” yazdığı rəvayət edilir.

Həkimlik universitet təhsilini zəruri görən bir peşə olaraq ortaya çıxdıqdan sonra bu peşəni qanuni olaraq qadınların üzünə bağlamaq heç də çətin olmadı. Yuxarı siniflərdəki qadınların belə önündə sadəcə kişi həkimlərin peşələrini tətbiq edə biləcəklərini qeyd edən lisenziya qanunları var idi. Yəni seçilmiş qadınlar bəlkə tibb oxuya bilərlər, amma qətiyyən həkimliklə məşğul ola bilməzdilər. Bir qrup təhsilli kişi həkimin qarşısında bir çox səhiyyə praktikantı var idi. Amma bu qadınların əsl hədəfi kəndlilərə şəfa paylayan qadınlar yox, təhsilli kişi həkimlərlə birgə eyni şəhərli çevrəsinə xidmət göstərən qadınlar idi. Məsələn, 1322-ci ildə Paris Universiteti tibb fakültəsi Yakoba Felisi (Jacoba Felicie) adlı bir qadını məhkəməyə vermişdi. Yakoba tibb sahəsində uğurlu, amma tibb təhsili almamış bir qadın idi. Məhkəmədə təqsirləndirildiyi əsas nöqtələr isə bunlar  idi:

“…xəstələrin daxili xəstəliklərini və infeksiyalarını, həm də diş iltihablanmalarını müalicə etmişdir. Yorulmadan bütün xəstələri qəbul etmiş, həkimlərin istifadə eyni metodlarla (sidik analizi, nəbz sayı, bədən və orqanların yoxlanması kimi) müayinəsini yürütmüşdür.”

Altı nəfər şahid başqa bir neçə nəfər həkimə müraciət etdikləri halda ancaq Yakoba tərəfindən sağaldıldıqlarını; cərrahiyyədə və təbabətdə Parisdə heç bir həkimin əldə edə bilmədiyi yetkinliyə sahib olduğunu dedilər. Amma bütün bu dəlillər onun əleyhinə dəyərləndirildi, çünki önə sürülən əsl təqsirləndirmə onun yetkin olub olmadığı ilə əlaqədar deyildi bir qadın olaraq xəstələri müalicə etməyə cəhd etməsini hədəf almışdı.

Buna bənzər bir əsasla ingilis həkimləri parlamentə ərizə vermiş, bəzi lazımsız qadınların həkimlik peşəsini icra etməyə cəhdləri səbəbi ilə yüksək məbləğdə cərimə və həbslə cəzalandırılmalarını tələb etmişdilər. Təxminən 1400-cü illərdə artıq həkimliyin şəhərli təhsilli tibb praktikantlarına qarşı yürütdüyü mübarizə qələbə ilə nəticələnmişdi. Bu qələbə ardınca yuxarı siniflərdəki kişi həkimlərin mübahisəsiz yeganə səlahiyyətli şəxs olmalarını gətirmişdi. Bunun xaricində qalan tibb praktikantlarının cadugərliklə günahlandırılıb aradan aparılmasının önü kilsə tərəfindən açılırdı. Belə ki, cadugərlik günahlandırılmaları ilə təqib edilən qadınların cadugərliklə məşğul olub olmadıqlarına, habelə cadularının zərərli olub-olmadığı ilə bağlı qərarı verən şəxslər həkimlər idi. Necə ki “Malleus Maleficarum” (Cadugərlərin çəkici) da belə yazılır:

“Və bir xəstəliyin cadu iləmi, yoxsa fiziki bir təsirləmi yarandığını başa düşmək üçün hər şeydən əvvəl bir həkimin diaqnozuna müraciət etmək lazımdır.”

Cadugər ovu dövrü ərzində kilsə də həkimlərin peşəkar təbabətini aşkar şəkildə qanuni olaraq qəbul etdiyi halda peşəkar olmayan təbabəti cadugərlik kateqoriyasına aid edirdi:

“Əgər bir qadın təhsil görmədən birini müalicə etməyə çalışsa, bu qadın bir cadugərdir və cəzası da ölümdür.”

Nəticədə, cadugərlik böhtanı həkimə gündəlik praktikalarında özü kimi olmayanları qaralamaq üçün yaxşı bir fürsət yaradırdı. Onun sağalda bilmədiyi hər şey demək ki, cadunun məhsulu idi.

 

Cadugər günahlandırılması

Əslində, cadugərliklə  günahlandırılmaq üçün elə də qeyri – adi bir səbəbə ehtiyac yox idi. Birinin bədəninin hər hansı bir yerində xalı ya da doğum ləkəsi varsa, bu o şəxsin şeytanla iş birliyinin olmasının mütləq dəlili sayılırdı.
Ya da meşədə yabanı otlar toplayıb tərəvəz şorbası hazırlayan qadınlar, tabeliyi altındakı cinlərə ziyafət verməklə günahlandırılıb cəzalandırılırdı. Əgər bir qadın kilsədə ayin zamanı əsnəyərsə, qadının içindəki cinin müqəddəs sözləri eşidib qaçmağa çalışması kimi düşünülürdü. Birinin cadugər olub-olmadığını anlamaq üçün xristian dünyasında edilən əməliyyatlar çox maraqlı və dəhşətlidir. Məsələn, vəftiz suyuna salınmış, lakin batmayanlar vəftiz suyunun onları istəmədiyi səbəbi ilə cadugər  sayılırdılar. Bir qadının cadugər  olduğunu anlamaq üçün işgəncə növləri :

 • Közərmiş dəmir eksperimenti: İki əldə közərmiş dəmir tutdurulur. Əllər yanmırsa, yaxud az yanırsa, şeytanla əlaqə içərisindədir.
 • Soyuq su eksperimenti: Qadın, çılpaq, əl və ayaqları bir-birinə bağlı olaraq suya buraxılır, batmadan qalır və üzərsə şeytanın işğalı içindədir.
 • Çəki eksperimenti: Qadının saçları kəsilir, geyimləri çıxarılır.  Təxmini bir çəki müəyyən edilir. Çəkildikdən sonra olan çəki nəzərdə tutulmuş çəkidən daha çox olsa, deməli içində şeytan var.
 • Göz yaşı eksperimenti : Qadın günahsızdırsa, ağlayır, gözündən yaş gəlmirsə, şeytan qarşısını almışdır və günahkar sayılır.

Əslində günahlandırmaq istədiyiniz bir qadına qarşı hər şey cadugərlik üçün dəlil sayılırdı: Qadının çox çalışqanlığı, ya da tənbəlliyi; xroniki bir xəstəliyi ya da həddən artıq sağlam olması; evinin üzərində qara bulud olması ya da həddən çox açıq olması; doğuşdan qızılı saçlarının olması (İsanın yoldaşı Maria Maqdalena səbəbiylə), əxlaqsızlığı və s.  Cadugərliyin  mövcud olmadığını bildirmək isə, İncili inkar etmək anlamına belə gələ bilərdi. Cadugər olduğu dəqiq olanlara edilən işgəncələr vardı. Kölnün baş yepiskopunun 1757-cu ildə cadugərlər üçün təsdiqlədiyi işgəncə üsulları bunlar idi :

 • Su işgəncəsi: Qadın, möhkəmcə bağlanır və zorla ağzından həzm borusuna su tökülürdü. Həzm orqanları,artıq su səbəbi ilə partlayırdı.
 • Metal tıxac: Armud şəklində bir alət olub, zorla ağıza salınır, ilə yaxşıca açılır və bu zaman bütün düşər qırılırdı. Cadugər, günahını etiraf etməyə hazır olduğunu işarət edənə qədər, çənə sümükləri bir – birindən ayrılırdı.
 • Ayaqlıq: Ayaqları, qan damarları çatlayana qədər, dəmir məngənəsində sıxılırdı. Bu zaman sümüklər də qırılırdı.
 • Canlı – canlı suda boğmaq:Qadının əxlaqsızlığını simvolizə edən bir canlı meymun, başdan çıxardıcılığını göstərən canlı ilan və cadugərliyin işarəsi olan pişik, qadınla bərabər bir torbaya qoyulub ağzı möhkəmcə bağlanır və suya atılırdı.
 • Canlı – canlı torpağa basdırmaq
 • Dörd Atla 4 Ayrı istiqamətə çəkilərək parçalanma
 • Başını kəsib yandırma
 • İşgəncə çarxında canlı – canlı parçalamaq
 • Canlı – canlı yandırılma

Cadugərin həmən an ölümünə imkan verilmirdi, o işgəncə ilə ağrı çəkməli idi. Ölmədən əvvəl, cadugəri onun daxilindəki şeytandan təmizləmək, beləliklə, onu digər dünyaya daha az günahla getməsi  üçün çalışılırdı.
Cadugərdən bu  xərclər alınırdı:

 • Həbsdə cadugəri ziyarət edən rahiblər pulu.
 • Yandırılacağı odunların pulu.
 • Yandırılmasını izləyən əsgərlərin içki pulu.

Məşhur hüquqşünas Uilyam Blekstoun (William Blackstone) 1765-ci ildə qələmə aldığı “İngiltərə qanunları haqqında şərhlər” adlı əsərində belə yazır:

“Cadugərliyin nəinki həqiqətən mövcud olub-olmadığını rədd etmək, hətta mövcudluğunu müzakirə etmək Tanrının həm əhdi-ətiqdə (Tora), həm də əhdi-cədidin (İncil) müxtəlif fəsillərində təkrarlanan sözü ilə aşkar surətdə təzad təşkil edir.”

“Cadugərliklə məşğul olan qadının həyatına son qoymalısınız” deyə əmr edən Bibliyaya ən uyğun olaraq tətbiq olunan edam forması da yandırılaraq öldürülmək idi. Bu edam forması  “Kilsə qan tökməkdən nifrət edir” deyən kilsə qanunları ilə uzlaşmaq üçün bu metod inkvizisiya tərəfindən mənimsənilmişdi. Cadugər ovu Avropada, daha sonralar isə Amerikada fərqli dövrlərdə ortaya çıxmışdır. Yandırılan qurbanların əksəriyyəti cadugər olduqlarını və şeytanla iş birliyi qurduqlarını qəbul edən qadınlar idi. Halbuki bu etiraflar işgəncə edilərək alınmışdı. Qurbanlara iki variant təqdim olunurdu: ya işgəncə altında yavaş-yavaş ölmək, ya da yandırılaraq öldürülmək. Bir insanın günahlandırmaya məruz qalması üçün bir çox səbəb ola bilərdi. İnəyinin ölümünü sevmədiyi qonşusunun üzərinə yıxan biri onu rahatlıqla günahlandıra bilərdi. Mülkünü mənimsəmək istəyən varlılar mülk sahibini və ya məhəbbətinə qarşılıq verməyən gözəl bir qadını asanlıqla günahlandıra bilərdi. Nəticə çox vaxt dəyişmirdi: yandırılaraq öldürülmək. Nəticə olaraq deyilə bilər ki, cəhalətin, sosioloji histeriyanın və inkvizisiyaya söykənən qatı fanatikliyin məhsulu idi cadugərlər. Cadugər ovu isə bir şəkildə orta əsr tibbinin qadınlardan təmizlənməsi və kilsə idarəsində patriarx bir havaya büründürülməsilə nəticələndi.

 

Avropadan sıçrama

Orta əsrləri izləyən Renessans dövründə də vəziyyət dəyişmədi. Şeytan və köməkçiləri 17-ci yüzillikdə Köhnə Dünyadan Yeni Dünyaya sıçradılar. 1645 – ci il və 1692-ci ildə Amerikada Salem qəsəbəsində 19 cadugər ölümə məhkum edilmişdi. Cadugərlərə qarışan gənc qızlarla əlaqəli maraqlı hadisə 1692-ci ildə, ABŞ’ ın Massachusetts əyalətinin Salem qəsəbəsində baş verdi. Ann Putnam, Marry Wadden və digər qızların bir sıra iddialar ilə ortalığı ayağa qaldırmaları nəticələrində, inkvizisiya məhkəməsi quruldu və fanatiklər qısa zamanda qəsəbədə dəhşətli bir cadugər ovuna girişdilər. İllər sonra hər şeyin saxta olduğu anlaşıldığında isə çoxdan iş-işdən keçmişdi. Fransız inqilabı ilə cadugərlər və sehrbazlar, şeytanlıq xüsusiyyətlərindən çox şey itirdilər: cəza qanununda sadəcə saxtakar olaraq sayıldılar. Orta əsr Avropasında yaşanılan “cadugər ovu” ilə əlaqəli son tədqiqatlardan biri də tədqiqatçı Haydar Akına aiddir. Akın, Almaniyada yazılı mənbələr, məhkəmə qeydləri və digər sənədlərə əsasən yazdığı, “Orta əsr Avropasında cadugərlər və cadugər ovu” adlı kitabında 1430-1780-ci illər arasında yaşlı və kimsəsiz qadınlarla başlayan ancaq kişilər, uşaqlar ətrafında din adamları olmaqla geniş bir əhatəyə yayılan bu ov nəticəsində 50 min insanın öldürüldüyünü ortaya çıxardı. Cadugərlik inancına keçmiş türklərdə də rast gəlinir. İnanca görə, cadugər dirilən bir insandır. Dirilməsinə səbəb isə ya basdırılmadan əvvəl işıqsız bir otaqda buraxılması, ya da ölünün üzərindən pişik tullanması göstərilir. Günümüzdə də hələ də Afrikanın Barotse qəbiləsində, Yeni Zelandiyanın Maori qəbiləsində, Qvatemaladakı Kişe qızıl dərililərində ümumi olaraq cadugərlik inancına rast gəlinir.Bundan əlavə, Amerikada 31 oktyabr gecəsi də günümüzdə bir ənənəvi bir şənlik olaraq Cadugərlər bayramı olaraq qeyd edilir. Amerikalıların Halloween dedikləri cadugərlər bayramının kökləri isə, M.Ö.  5-ci əsr İrlandiyasına gedib çıxır. İrlandiyanın Celtic bölgəsində yaz mövsümünün sonu  31 oktyabr olaraq qəbul edilirdi. İnanca görə, o il içərisində ölənlərin bədənsiz qalan ruhları 31 Oktyabr gecəsi özlərinə yeni bir bədən axtarmaq üçün gəlirdilər. Hər kəs bədənini bu ruhlara verməmək üçün evini ruhları qorxudub qaçırdacaq formada dəyişər – şamlar yandırıb ruh kostyumu geyinərdilər. On altıncı əsrdə cadugər ovu ən üst səviyyəyə çatdı. O illərdəki böyük böhran və iqtisadi böhranın yaratdığı gərginliyin qarşısını almaq üçün qorxu və təhdid yaradılmasına qərar verildi. Bunun üçün cadugərlər (sehrbazlar) seçildi və sakit hər şeyin səbəbi cadugərlər imiş kimi göstərildi. Giovanni Scognamillo bu dövrü belə qeyd edir:
“Müharibələri, vəba yayılmasını, aclığı, səfaləti, vəhşiliyi ilə orta əsrlər sərt, qəddar bir əsrdir. Kilsənin yaymaq istədiyi məlumatları unudaraq yeni bir qayda qurmaq məqsədi ilə hakimiyyətini möhkəmləndirmək istəməsi, keçmiş mədəniyyətlərin, sadə cəmiyyətlərin alimləri sayılan sehrbazları “cadugər” ə çevirir. Artıq o, şeytanın bir köməkçisidir.”
Scognamillo ayrıca, fransız tarixçi Michelet’in” Cadugərlər ” adlı əsərində,” Sehrbaz (cadugər) hansı əsrdə doğulur? sualına, mən, ümidsizlik əsrində, deyə cavab verirəm. Tərəddüd etmədən, kilsə dünyasının yaratdığı dərin ümidsizlikdən, deyirəm. Cadugər, kilsənin günahıdır” şəklində yazdığını da qeyd edir.

Cadugər Kultu

Cadugər, vəhşi (wild) və məlumat ağıl (wet)sözlərindən əmələ gəlir. Antik əsrdəki wic isə, söyüd budağı yəni qırılmadan bükülə bilən budaq sözündən yaranaraq Wiccan adını alıb. Bu əyilmə, reallığın qavrayışını əyə bilən anlamında olub, cadugərin süpürgə ya da əsası, bu səbəblə söyüd budağından düzəldilirdi. Sonradan kilsənin proqramları ilə bu sözlərin kökləri witch olaraq dəyişdirilib, pislik, qocalıq və çirkinliklə bərabər tutularaq, təhqir edici bir məna qazanmışdır.
İngiltərədə düşmənlərinin mum heykəlləri ilə ya da tikan və ya iynə ilə deşilmiş qulaqları ilə birlikdə tutulanlar, düşmənlərə zərər vermək üçün istifadə edildiyi zənn edilən lənətli daşlar, sehr məqsədləri üçün istifadə edildiyi zənn edilən cəsədlər (necromany), qəsəbə məzar nəzarətçilərinə ölü uşaqların saç və dırnaqlarının oğurlanmaması üçün verilən xəbərdarlıqlar, qara sehr edən cadugərlərin var olduğuna dair dəlillər olaraq təqdim edilə bilsə də, cəmiyyətlərin yaşadığı hər fəlakətdən (qətllər, oğurluq, az məhsuldarlıq, məhsulların azalması, fırtınalar, zəlzələlər) yenə onların səbəbkar tutulması kimi bir yanaşmanı haqlı etməz. Sağaltmağa xidmət edə sehrlərlə məşğul olanların da çox olduğu düşünüldüyündə bu yanaşmanın altında orta əsrlərin (bu günə qədər uzanmış) fanatikliyinin hərəkət etdiyi hiss edilir.
Günümüzdəki tədqiqatçılar bu sehrlərin çoxluqla təsirli olduğunu irəli sürürlər. Əgər bir insan düşməninin özünə sehr etdiyini bilirsə və sehr təsirinə inanırsa, psixoloji təsirə, isterikliyə və psixomatik təsirlərə səbəb ola bilər. Yəni sehr, gücünü sehr qorxusundan alır. Digər tərəfdən ritual, ayin və mərasimlər üçün yığışan cadugər qruplarının mövcudluğu da bilinməkdədir. Orta əsrlərin əvvəlində məşhur bir kilsə qanunu, gecələri Diana’ya ibadət edən qadınları günahlandırır. Bu qadınlar, qanuna görə, yalnızca Tanrının edə biləcəklərini şeytanın, ya da özlərinin edə biləcəyini düşündürülərək aldadılmışlardır. “May Day” və “New Year” bayramları ən azından kafir mərasimlərinin formalarını canlandırır. Sabah mərasimlərində bir yerə toplaşan cadugərlərin də varlığı bilinməkdədir. Real şeytana ibadət isə Alman Luciferianları və Bohemian Adamiteləri arasında ortaya çıxmışdır. On dördüncü əsrdə olduğu bilinən mütəşəkkil cadugərlər yaşamağa davam edən keçmiş müxalif məzhəbləri, cadugərlərin öz-şəfqət qruplarını ya da inkvizisiya tərəfindən şübhə ilə baxılan və işgəncə çəkən qurbanları təmsil edir. (Catharist’lər, Albiyensiyans’lar və başqa). Bundan başqa, orta əsrlərə aid bəzi bütpərəst tanımlamaları, cadugər dininin olduğuna dair dəlillər təqdim edir. Məsələn, ingilis mənbələrində dərilər geyinmiş, buynuz taxmış bir lider başçılığında edilən May Day bayramlarından söz edilir. Bu cadugər dini, kilsənin on beşinci əsrdə gücünü yığması ilə yox edilməyə başlansa da, rituallar bütün əsr boyunca yaşamağa davam etmişdir.
Cadugərliyin əsasını təşkil edən qadınlara fərqli strukturlardan da iştirak ola biləcəyi deyilməkdədir və bu iştiraklar da müxalif bir qoşulmadır. Yeni rejimə (feodalizm) alışa bilməyib itirəcək heç bir şeyi qalmamış kəndli kişilər, antik gizliliyə maraqlı olan aydınlar, müxtəlif səbəblərlə cəmiyyət xaricinə alınmış fərqli – fərqli nonkonformistlər, inancsızlar, inanc axtaranlar, cadugərliyin potensial bir müxalif bir güc olduğunu düşünən macəra axtaranlar. Kilsənin, fərqli, cəmiyyət xarici hesab etdiyi hər kəsi cadugərliklə ittiham etməsi də belə bir koalisiyanı məcburi etmiş olduğunu deyilə bilər. (əgər elə bir koalisiyanın varlığı təsəvvür edilərsə). Əslində cadugərliyin orta əsrlər boyunca davam edən inkişafı da bunu təsdiqləyən kimi idi. Kafir mənşəli bir din, xristianlığın qara üzü olma günahlandırılmasını özü də qəbullanmış görünür. Digər tərəfdən isə Margaret Murray üçün cadugərliyin başlıca cəmiyyət bazasını yalnızca köhnəlmiş kafir inanclarına bağlılıqlarını davam etdirənlər təşkil edirdi.

Tərcüməçilər: Fidan Səfərli, Bənövşə Su, Aydan Talıbzadə, Asif Əsədov, Cavidan Rza

Redaktə etdi: Şəfiqə Babayeva

Mənbə: Ortaçağ Avrupasında Cadılar ve Cadı avı – Haydar Akın, Çocuk cadılar ve çocuk cadı avı – Haydar Akın, Cadılığın tarihi: ortaçağda bilge kadının katli – Lois Martin

 

174 ŞƏRH

 1. I simply want to mention I am very new to blogs and certainly liked you’re page. Almost certainly I’m going to bookmark your site . You surely come with wonderful well written articles. Thank you for revealing your web site.

 2. I just want to tell you that I am beginner to blogging and truly loved this blog. Very likely I’m want to bookmark your blog post . You really come with remarkable articles and reviews. Thanks a lot for revealing your blog site.

 3. I just want to tell you that I am just newbie to weblog and honestly enjoyed this web page. Likely I’m planning to bookmark your blog . You definitely have great writings. Thanks a bunch for sharing with us your blog.

 4. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 5. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 6. Hello, you used to write great, but the last few posts have been kinda boring… I miss your great writings. Past several posts are just a bit out of track! come on!

 7. I really want to inform you you that I am new to writing a blog and thoroughly admired your article. Most likely I am probably to bookmark your blog post . You truly have impressive article material. Delight In it for discussing with us your very own internet site article

 8. I merely want to advise you that I am new to blogging and utterly cherished your work. More than likely I am likely to save your blog post . You absolutely have lovely article content. Like it for expressing with us your domain information

 9. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 10. obviously like your web-site however you need to test the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I in finding it very bothersome to inform the truth nevertheless I will certainly come back again.

 11. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 12. I’m extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it is rare to see a great blog like this one today..

 13. I believe this web site has some real superb info for everyone :D. “Time–our youth–it never really goes, does it It is all held in our minds.” by Helen Hoover Santmyer.

 14. I’ve read some excellent stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you place to make this kind of fantastic informative web site.

 15. Fantastic web site. A lot of helpful info here. I am sending it to some friends ans additionally sharing in delicious. And obviously, thank you on your sweat!

 16. I truly appreciate this post. I’ve been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thanks again!

 17. I have not checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 18. Heya i’m for the first time here. I found this board and I find It really useful & it helped me out much. I hope to give something back and help others like you aided me.

 19. Somebody necessarily help to make severely articles I might state. That is the very first time I frequented your website page and to this point? I surprised with the research you made to make this particular put up incredible. Great job!

 20. It is actually a great and helpful piece of information. I¡¦m satisfied that you simply shared this useful information with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 21. It’s actually a nice and helpful piece of info. I’m satisfied that you shared this helpful information with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

 22. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I have shared your website in my social networks!

 23. Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a blog web site? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

 24. I was recommended this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my difficulty. You’re incredible! Thanks!

 25. Hello my loved one! I want to say that this article is amazing, nice written and include almost all significant infos. I’d like to see more posts like this.

 26. Hello, Neat post. There is an issue along with your site in web explorer, would check this… IE still is the marketplace leader and a big component to people will miss your excellent writing due to this problem.

 27. I haven¡¦t checked in here for some time since I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I¡¦ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 28. I think this is one of the most important info for me. And i am glad reading your article. But wanna remark on few general things, The website style is wonderful, the articles is really great : D. Good job, cheers

 29. I do trust all the ideas you’ve introduced on your post. They are very convincing and can definitely work. Still, the posts are very quick for starters. May you please lengthen them a little from subsequent time? Thank you for the post.

 30. You can certainly see your skills within the work you write. The sector hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe. All the time follow your heart. “Until you walk a mile in another man’s moccasins you can’t imagine the smell.” by Robert Byrne.

 31. Thank you for sharing superb informations. Your website is so cool. I am impressed by the details that you’ve on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found just the info I already searched all over the place and just could not come across. What a perfect web site.

 32. I’ll right away snatch your rss feed as I can not in finding your email subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you’ve any? Please permit me recognize so that I may subscribe. Thanks.

 33. whoah this weblog is wonderful i really like reading your posts. Keep up the great paintings! You already know, lots of persons are searching around for this info, you can aid them greatly.

 34. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this web site. I am hoping the same high-grade website post from you in the upcoming also. In fact your creative writing skills has inspired me to get my own website now. Actually the blogging is spreading its wings fast. Your write up is a good example of it.

 35. Thank you for sharing superb informations. Your website is very cool. I am impressed by the details that you’ve on this website. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found simply the information I already searched all over the place and just could not come across. What a great web site.

 36. Thank you for sharing superb informations. Your web site is so cool. I’m impressed by the details that you¡¦ve on this site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found simply the information I already searched everywhere and simply couldn’t come across. What a great web-site.

 37. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something that I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 38. naturally like your web-site but you have to take a look at the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I to find it very bothersome to tell the reality then again I will definitely come again again.

 39. Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I will certainly comeback.

 40. I’m not sure where you’re getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for excellent info I was looking for this information for my mission.

 41. I am extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one nowadays..

 42. Wow, wonderful weblog format! How lengthy have you ever been running a blog for? you made running a blog look easy. The entire look of your website is fantastic, let alone the content material!

 43. Good day very cool web site!! Man .. Beautiful .. Wonderful .. I will bookmark your site and take the feeds additionally¡KI am glad to find so many useful information right here in the submit, we want work out extra techniques on this regard, thanks for sharing. . . . . .

 44. Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 45. Hi, i think that i saw you visited my website thus i came to “return the favor”.I’m trying to find things to improve my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 46. Nice blog here! Additionally your website lots up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link in your host? I want my website loaded up as fast as yours lol

 47. I really wanted to type a brief note to appreciate you for the magnificent strategies you are placing at this website. My rather long internet lookup has finally been compensated with sensible suggestions to write about with my family. I would state that that most of us visitors are very lucky to dwell in a superb network with so many marvellous individuals with interesting opinions. I feel truly lucky to have seen your webpages and look forward to tons of more fabulous minutes reading here. Thanks a lot once more for everything.

 48. Thanks, I’ve recently been looking for info about this topic for a while and yours is the greatest I have found out till now. But, what in regards to the conclusion? Are you certain about the source?

 49. I’ve been browsing on-line more than 3 hours as of late, yet I by no means found any fascinating article like yours. It’s beautiful worth sufficient for me. Personally, if all webmasters and bloggers made just right content as you did, the net shall be much more useful than ever before. “Dignity is not negotiable. Dignity is the honor of the family.” by Vartan Gregorian.

 50. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 51. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 52. Normally I don’t learn article on blogs, however I would like to say that this write-up very forced me to take a look at and do it! Your writing style has been amazed me. Thank you, very nice post.

 53. My husband and i were contented that Peter managed to deal with his studies with the ideas he made from your own web page. It’s not at all simplistic just to always be giving freely steps that the others may have been making money from. And we remember we’ve got the website owner to appreciate because of that. Those explanations you’ve made, the simple site navigation, the friendships you make it possible to create – it is many great, and it is making our son in addition to us know that this theme is cool, and that is especially pressing. Many thanks for the whole thing!

 54. Good – I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task.

 55. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 56. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

 57. Whats Going down i’m new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely useful and it has helped me out loads. I am hoping to give a contribution & assist other customers like its helped me. Good job.

 58. Great article and right to the point. I don’t know if this is actually the best place to ask but do you guys have any thoughts on where to hire some professional writers? Thx 🙂

 59. I have been browsing online greater than three hours lately, yet I never found any fascinating article like yours. It¡¦s pretty worth enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made excellent content material as you did, the net shall be much more useful than ever before.

 60. I cling on to listening to the news update speak about getting free online grant applications so I have been looking around for the finest site to get one. Could you tell me please, where could i acquire some?

 61. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 62. I’m not sure where you are getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for wonderful info I was looking for this information for my mission.

 63. hello there and thank you for your information – I’ve definitely picked up something new from right here. I did however expertise some technical points using this site, since I experienced to reload the site lots of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my email and could look out for a lot more of your respective fascinating content. Ensure that you update this again soon..

 64. I have not checked in here for a while as I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I¡¦ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 65. Hullo here, just became receptive to your webpage through Search engines like google, and have found that it is really informational. I’ll truly appreciate should you decide continue this informative article.

 66. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is great blog. An excellent read. I will definitely be back.

 67. I really have to inform you you that I am new to writing and utterly adored your page. Very likely I am probably to remember your blog post . You really have fabulous article content. Appreciate it for share-out with us all of your web write-up

 68. I really want to notify you that I am new to blogging and utterly admired your article. Very possible I am likely to store your blog post . You undoubtedly have amazing article information. Delight In it for expressing with us the best internet site document

 69. I have been browsing on-line greater than 3 hours nowadays, yet I by no means discovered any interesting article like yours. It is lovely worth enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made good content material as you did, the internet will be a lot more useful than ever before. “Perfection of moral virtue does not wholly take away the passions, but regulates them.” by Saint Thomas Aquinas.

 70. Hiya there, just became familiar with your writings through Bing, and discovered that it’s truly good. I’ll like should you decide continue on this approach.

 71. Just wish to say your article is as surprising. The clarity in your post is simply cool and i could assume you are an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work.

 72. I enjoy you because of all your work on this blog. Kate delights in conducting internet research and it’s really easy to see why. My partner and i hear all regarding the lively manner you render functional guidelines via the website and even inspire response from website visitors on this concern while our favorite girl is in fact learning a great deal. Enjoy the rest of the year. Your doing a splendid job.

 73. naturally like your web-site but you need to take a look at the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I to find it very bothersome to tell the truth then again I will surely come back again.

 74. I would like to thank you for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping the same high-grade website post from you in the upcoming as well. Actually your creative writing skills has encouraged me to get my own site now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

 75. Hi, Neat post. There is a problem together with your website in internet explorer, might check this¡K IE nonetheless is the marketplace chief and a large element of folks will leave out your wonderful writing because of this problem.

 76. of course like your web site but you have to take a look at the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to inform the reality however I will certainly come again again.

 77. Excellent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just extremely great. I really like what you’ve acquired here, certainly like what you’re stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it wise. I can’t wait to read far more from you. This is really a wonderful web site.

 78. I do agree with all the ideas you have offered to your post. They are very convincing and can definitely work. Still, the posts are too short for novices. May just you please prolong them a little from next time? Thanks for the post.

 79. My wife and i felt quite comfortable Michael managed to finish off his survey via the precious recommendations he gained when using the weblog. It is now and again perplexing just to be releasing procedures a number of people have been making money from. So we fully grasp we have got you to be grateful to because of that. These explanations you have made, the straightforward web site menu, the relationships you will aid to create – it’s got most astonishing, and it is assisting our son and the family reckon that that concept is thrilling, and that is pretty pressing. Thanks for the whole thing!

 80. Good day very nice blog!! Guy .. Beautiful .. Superb .. I’ll bookmark your web site and take the feeds also¡KI am glad to seek out numerous helpful info right here in the post, we want develop extra techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 81. Thanks, I have recently been looking for info about this topic for a while and yours is the best I’ve found out till now. But, what about the conclusion? Are you certain concerning the source?

 82. I think other web site proprietors should take this web site as an model, very clean and excellent user friendly style and design, let alone the content. You’re an expert in this topic!

 83. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is magnificent blog. A great read. I will definitely be back.

 84. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is wonderful blog. An excellent read. I will certainly be back.

 85. I precisely wanted to say thanks all over again. I am not sure what I could possibly have sorted out without these opinions documented by you concerning such a area. Certainly was the traumatic matter for me personally, but taking a look at a specialized avenue you managed it made me to weep with gladness. I’m just happy for your support as well as pray you realize what an amazing job your are accomplishing educating some other people by way of a site. I am certain you’ve never encountered all of us.

 86. Simply wanna comment on few general things, The website design and style is perfect, the subject material is very good. “To imagine is everything, to know is nothing at all.” by Anatole France.

 87. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is fantastic blog. A fantastic read. I will certainly be back.

 88. you’re actually a just right webmaster. The website loading velocity is amazing. It sort of feels that you’re doing any unique trick. Also, The contents are masterwork. you have done a magnificent process in this topic!

 89. I think this is among the most significant info for me. And i’m glad reading your article. But want to remark on some general things, The website style is wonderful, the articles is really nice : D. Good job, cheers

 90. Thank you, I have recently been looking for info about this subject for a long time and yours is the best I have discovered till now. However, what about the conclusion? Are you certain concerning the supply?

 91. You are my intake , I own few web logs and very sporadically run out from to brand.I conceive this internet site has got some real excellent info for everyone. “The best friend is the man who in wishing me well wishes it for my sake.” by Aristotle.

 92. You could certainly see your skills in the paintings you write. The world hopes for more passionate writers such as you who aren’t afraid to say how they believe. All the time go after your heart. “A simple fact that is hard to learn is that the time to save money is when you have some.” by Joe Moore.

 93. Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he just bought me lunch as I found it for him smile So let me rephrase that: Thanks for lunch! “Life is a continual upgrade.” by J. Mark Wallace.

 94. Great ¡V I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, website theme . a tones way for your client to communicate. Nice task..

 95. Thank you for sharing superb informations. Your website is so cool. I am impressed by the details that you’ve on this blog. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found just the info I already searched all over the place and simply could not come across. What a great web site.

 96. I got what you intend, appreciate it for putting up.Woh I am happy to find this website through google. “Food is the most primitive form of comfort.” by Sheila Graham.

 97. Good ¡V I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs and related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme . a tones way for your client to communicate. Nice task..

 98. Someone essentially help to make seriously articles I might state. That is the first time I frequented your website page and thus far? I amazed with the research you made to create this actual post extraordinary. Magnificent task!

 99. What i don’t realize is in reality how you’re no longer actually much more well-appreciated than you might be right now. You are so intelligent. You recognize thus significantly in terms of this subject, made me personally believe it from so many varied angles. Its like women and men are not involved unless it¡¦s something to do with Girl gaga! Your individual stuffs outstanding. At all times deal with it up!

 100. Thanks for all of your efforts on this site. Kate delights in participating in research and it’s really easy to see why. We all learn all relating to the dynamic ways you provide very helpful tips by means of your web blog and boost participation from people on this situation so our favorite simple princess is now being taught so much. Take advantage of the rest of the year. You are always carrying out a pretty cool job.

CAVAB YAZ

Zəhmət olmasa şərhinizi daxil edin!
Zəhmət olmasa adınızı buraya daxil edin