Mifik və utopik canlılar

96

“Artıq əlində mifologiyanın açarı var. Ruhun bütün qapılarını açmaqda azadsan”.

Carl Gustav Jung

Kimilərinə görə mövcud olmuş, kimilərinə görə əfsanə, mif, nağıl olan mifik canlılar, nə olursa olsun, səhifələrdə, filmlərdə, ən önəmlisi xəyallarımızda hələ də yaşayır və yaşayacaqdır. Insan və kainatı tanımaq istəyib də mifologiya ilə maraqlanmamaq mümkün deyildir. Mifologiya və mifik canlılar insanın özünü bilməsi, tanıması üçün dəyərli xəzinədir. Ən çox adı çəkilən mifik canlılar isə aşağıdakılardır:

Satir (Satyr)
Satirlər yunan mifologiyasında adı çəkilən yarı keçi, yarı insan formasında kənd və meşə qoruyucularıdır. Bədənlərinin beldən üstü insan, aşağısı isə keçi formasındadır. Satirlər çox vaxt əllərində fleyta ilə təsvir olunurlar.

Nimfa (Nymphe)
Su pəriləridir. Yunan mifologiyasında yeri və dənizi dolduran dişi, ilahi varlıqlardır. Ölümsüz olmasalarda çox uzun illər yaşar və həmişə cavan, gözəl qalarlar.

Pəri (Fairy)
Bir çox fərqli mədəniyyətin əfsanə və mifologiyasında olan bir ruh və ya fövqəltəbii məxluqdur. Adətən, insan cildli, çox kiçik olan və uçmaq, tilsimə salmaq, gələcəyi görmək və ya təsir etmək kimi fövqəltəbii güclərə sahib olduğu düşünülən və belə təsvir olunan canlılardır.

Əjdaha (Dragon)
Qanadlı, quyruğu tikanlı, dərisi pullu, ağzından alov püskürdən nəhəng kərtənkələ və ya ilan formasında əfsanəvi məxluqdur. Qərb təsvirləri qanadlı olsa da, şərq təsvirlərində qanad yoxdur. Əjdahalara bənzər xüsusiyyətlərə sahib olan bu əfsanəvi canlılar, demək olar ki, hər mədəniyyətdə mövcuddur.

Elf (Elf)
Fövqəltəbii varlıqdır. Elflər saf qəlbli, şəfqətli, xəstəlikləri sağaldan, bitkilərin və daşların sirlərini öyrədən varlıqlardır. Elflər insanlara nəzərən daha gözəldirlər. Elflər digər irqlərlə münasibət qurmağı çox xoşlamazlar. Amma başqa irqlərdən olan dostlarını heç vaxt unutmazlar. Elf döyüşçüləri daha çox ox və xəncərdən istifadə edərlər və çevik olduqlarına görə bu barədə çox bacarıqlıdırlar. Bunlarla yanaşı. bəzən heyvanlar və insanlara cadu edə bilərlər.  Rəqs və mahnılarla yaşayan, əyləncəli həyatları vardır. Elflər çox sürətlidirlər. Melodik bir səs tonuna sahibdirlər. Elflər 1200 ildən çox yaşayarlar. Kədərdən solmadıqca, yaralanmadıqca və qanları axıdılmadıqca ölməzlər. Buna görə, elflərin ölümsüz olduqları da söylənilir. Heç bir xəstəliyə yoluxmazlar.

Div (Giant)
Bir çox fərqli mədəniyyətin əfsanə və mifologiyasında, nağıllarında olan fövqəltəbii varlıqdır. Adətən insan cildində, lakin anormal böyüklükdə və çox qüvvətli təsvir edilirlər. Nağıllarda yaşadıqları yerlər, adətən, mağaralar, meşələr və dağlardır.

Su pərisi (Mermaid)
Su pəriləri beldən yuxarısı dişi insan cildində, amma bir balıq quyruğuna sahib olan əfsanəvi məxluqlardır. Dünyada bir çox mədəniyyətdə su pəriləri fərqli, lakin bir- birinə çox yaxın formada təsvir olunmuşdur. Su pəriləri boğulma təhlükəsi keçirən oğlanları xilas edən gözəl qəlbli dəniz canlıları kimi təsvir edilirlər. Eyni zamanda, həmin oğlanları su altındakı krallıqlarında yaşamağa dəvət edərlər.

Siren (The Siren)
Yunan mifologiyasında sirenlər adada yaşadıqlarına inanılan dəniz məxluqlarıdır. Bu yerlər, tamamilə uçurum və qayalıqlarla əhatə olunmuşdur. Bu ərazilərdə yaşayan dənizçilər sirenlərin oxuduğu mahnıdan bihuş olub gəmilərini qayalıqlara tərəf sürmüş və sirenlərə yem olmuşdurlar. Sirenlər su pərisindən fərqli olaraq iki quyruğa sahibdir. Bu yarı insan, yarı balıq cildli məxluqlar haqqında əfsanələr e.ə.5000-ci illərə təsadüf edir.

Cin (Demon)
Müasir və ya qədim bir çox din və inancda Ibrahimi dinlər də daxil olmaqla, təsadüf edilən mifik məxluqdur. Müxtəlif inanclarda fərqli xarakteristika və xüsusiyyətlərə malikdir. Ərəbcə “cin” , qədim yunanca “daimon” adlanır. Qədim yunanca istifadə olunan daimon və ya Demon kəlməsi “Allah” mənasına gəlir. Qədim Yunanıstanda allahlar təkallahlı dövrə keçid zamanı mələk ya da cin olaraq dəyişikliyə məruz qalmışlar. Islam mifologiyasında isə cin gözlə görülməyən, müxtəlif cildlərə girə bilən, bəzən insanları təsiri altına ala bilən qorxulu, ilahi varlıqlar kimi təsvir olunurlar.

Qoblin (Goblin)
Qoblinlər təhlükəli, çirkin bədənli cin növüdür. Boyu bir cırtdan və bir insan arasında müxtəlif uzunluqda ola bilər. Iştirak etdikləri hekayəyə və mədəniyyətlərə görə, qoblinlərə müxtəlif istedadlar və formalar aid edilir. Ingiliscə “goblin” hər hansı bir baş bəlası, kiçik məxluğu ifadə etmək üçün istifadə olunan termindir. Bəzi ənənələrə görə, qoblin adı Qobdan(Gob or Ghob) gəlir. Qob cinlərin kralıdır.

Simurq və ya Ənqa (Phoenix)
Simurq və ya əfsanəvi adı ilə Zümrüdü Ənqa bir quşdur, təkdir, erkəkdir. Kökü Iran mifologiyasından gəlsə də Şərq mifologiyası və əfsanələrində yer almışdır. Eyni zamanda, çox vaxt sadəcə “Ənqa” olaraq xatırlanır. Bu quşun küllərindən yenidən doğulduğu söylənilir, yenidən doğulmanın simvoludur. Ənqa quşu ölümünün yaxınlaşdığını hiss etməyə başladığında özünə quru budaqlardan bir yuva inşa etməyə başlayır və bunu nə olduğu bilinməyən bir yapışqanla suvaq çəkir. Bundan sonra günəş şüalarının quru budaqları yandıraraq yuvanın içində onu öldürməsini gözləyir. Yanaraq ölür və əfsanəyə görə bala Ənqa quşu küllərindən doğulur. Mistik quş olan Simurq Fars incəsənətində quş formasında, qanadlı nəhəng bir məxluq olaraq təsvir edilmişdir. Bir antik Iran təsvirində Simurqun ölümsüz olduğu, Bilik ağacında (Həyat ağacı, Qaokerena’da) bir yuvası olduğundan bəhs edilmişdir. Bütün bu zaman ərzində Simurq o qədər çox öyrənmişdir ki, bütün zamanların biliyinə sahib olmuşdur. Simurqun yerə bərəkət bəxş edəcəyinə, dünya ilə göyün arasındakı birliyi təmin edəcəyinə inanılır. Simurq ilahiliyin simvolu halına gəlmişdir. Əslində,Tanrının yer kürəsindəki cisimlənmiş üzüdür. Yaxşılıq sevən bir təbiəti olduğu, qanadlarının bir toxunuşunun hər cür xəstəlik və ya yaranı müalicə edə bildiyinə inanılır.

Sentor (Centaur)

Yunan mifologiyasında qismən insan, qismən at cildli canlılardır. Yarı insan və yarı fiziki xəyali bir varlıqdır. Onlar, adətən, kobud və pis canlılar kimi tanınırlar. Sentorun surəti görənlərə çox fərqli və ürküdücü gəlir. Yunan mifologiyasında sentorlar döyüşkən, döyüş bacarıqları inkişaf etmiş qüdrətli məxluqlar kimi təsvir olunur.

Qrifon (The griffin, griffon, gryphon)
Adətən, şir bədənli, qartal qanadlı mifik məxluqdur. Qədim yunancada  “grýps və ya  gryphos” kəlmələrindən əmələ gəldiyi düşünülür. Qrifonlar haqqında bəzi əfsanələrdə quşun növü söylənməsə də, bəzilərində qartal kəlməsi keçir. Yenə deyilənlərə görə, olduqca cəsur və qürurlu canlılardır. Onlar pəncələrində insan, at, hətta fil daşıya biləcək qədər böyükdürlər.

Sfinks
Qoç, quş və ya insan başlı, bədəni isə uzanan bir aslan formasını alan heykəldir. Ilk öncə Qədim Misirdə rast gəlinən Sfinks antik yunan mifologiyasında da böyün mədəni önəm daşıyır. Sfinksin yunanca original forması “kepes ankh” ya da “yaşayan heykəl” anlamında “şeşep ankh”dır. Misir sfinksi antik əfsanəvi varlıqdır. Gövdəsi uzanan bir aslan və başı, adətən, firon başının formasını alır. Giza sfinksi şərqə baxır və pəncələrinin arasında bir məbəd vardır. Şir bədənli, insan başlı bu sfinks doğan günəşi və firon üçün yenidən dirilişi təmsil edir. Üzünün şərqə doğru olması günəş tanrısı ”Ra”nı hər səhər görməsi üçündür. Sfinks qədim inancların qapısından keçmək istəyənlərə tarixin ən vacib tapmacasını soruşurdu: “Hansı varlıq səhər dörd ayaq üstündə, günorta iki ayaq üstündə və axşam üç ayaq üstündə yeriyir?” O varlıq insandır. Çünki insan uşaqlığında əllərini də ayaq kimi istifadə edərək dörd ayaq üzərində iməkləyir, yetkinlik çağında iki ayaq üzərində yeriyir, lakin qocalanda yeriyə bilmək üçün bir də çəlik istifadə edir, yəni üç ayaqlı olur.

Minotor (Minotaur)
Yunan mifologiyasında yarı insan, yarı buğa varlıqdır. Original söz “Minotor”dur və “Minosun buğası” mənasına gəlir. Klassik bir yunan əfsanəsi olan Minotorun hekayəsini daha aydın başa düşülsün deyə üç hissəyə ayırmaq olar. Giritdə hökmdarlıq edən güclü kral Minos qüdrətini isbat etmək üçün dəniz tanrısı Poseydondan (Poseidon) ona qurban etmək üçün bir buğa verməsini istəyir. Poseydon buğanı Minosa verir. Lakin heyvan Minosun xoşuna gəlir və buğanı qurban etmir. Bunun yerinə başqa bir buğanı qurban edir. Poseydon bunu anlayanda çox əsəbləşir və Minosun arvadını buğaya aşiq edir. Minosun arvadı Pasiphae buğa ilə eşq yaşayır və buğa başlı, quyruqlu, amma insan bədənli Minotor doğulur. Minotor hamıya zərər verən bir canlıdır və buna görə Labirint (Labyrinthos) adlı, içindən heç kimin çıxa bilməyəcəyi bir yerə həbs edilir.

Hidra (Hydra)
Yunan mifologiyasında bəhs edilən çoxbaşlı canlıdır. Hidranin nəfəsi bir insanı öldürəcək qədər zəhərlidir. Atası Tifon (Typhon) olan Hidranın Lerna gölündəki yuvası ölümdən sonrakı dünya ilə insanların dünyası arasındakı qapının tam ağzındadır və Hidra bu qapıda gözətçilik edir. Hidranı öldürmək isə çox çətin idi, çünki kəsilən hər bir başın yerinə ikisi çıxırdı.

Qorqon və ya Qorqona (Gorgon)
Yunan mifologiyasında kəskin dişli, başlarında saç əvəzinə canlı ilanlar olan dişi canavarlardır. Əfsanəyə görə, gözlərinə baxanı daşa çevirirlər.  “Gorgo” yunanca qorxunc, bərbad deməkdir. Iti köpək dişləri və saçları əvəzinə zəhərli ilanları vardır. Qorqonlar 3 bacıdırlar: Meduza (Medusa), Evriala (Euryale), Sfeno (Stheno).

Himera (Chimera)
Digər adı ilə “Chimaira” bir bədheybətdir. Ağzından alov püskürdən, böyük, sürətli və güclüdür. Şir, keçi və bir ilan başlıdır. Ön hissəsi şir, orta hissəsi keçi, arxa hissəsi isə ilandır.

Peqas və ya Peqasus (Pegasus)
Yunan mifologiyasında qanadlı atdır. Persey (Perseus) tərəfindən başı kəsilərək öldürülən Meduzanın başından ya da torpağa sıçrayan qanından doğulması kimi iki fərqli əfsanə vardır. Rəngi tamamilə ağdır və uçmasını təmin edən iki böyük qanadı vardır. O uçanda havada qaçan at kimi görünür. Peqasus doğulan kimi yer üzündən ayrılmış və tanrıların diyarına uçmuşdur. Zevsin şimşəklərini gətirmə vəzifəsini öhdəsinə götürmüşdür.

Kerberos (Cerberus)
Yunan mifologiyasında Hadesin idarə etdiyi, ölülərin olduğu yeraltı aləmin girişini qoruyan üçbaşlı itdir. Kerberos yunanca “çuxur ilbizi” deməkdir. Iri zəncirlərlə bağlı olan bu itin vəzifəsi yeraltına girən ölülərin təkrar yer səthinə çıxmasının qarşısını almaqdır.

Tifon (Typhon)
Yunan mifologiyasında ən qorxunc bədheybət hesab edilən Tifon, demək olar ki, bütün bədheybətlərin ulu babası sayılır. Tifon beldən aşağısı ilan formasındadır və Tanrıların belə qorxduğu nəhəng məxluqdur. Yanardağ tanrısı olaraq da adı çəkilir. Anası Geya (Gaia), atası Tartardır.(Tartarus) Titanlar göydən qovulandan sonra sonra tanrılara qarşı çıxır. Yüz başlı olduğu , başından alovlar püskürtdüyü, gözlərinin alovla parladığı söylənilir. Ehidna (Echidna) ilə birləşərək bədheybətlər yaradır. Bəzi əfsanələrə görə, Zevslə (Zeus) döyüşərək ona qalib gəlir, bədənini parçalayır və bir mağarada gizlədir. Hermes (Hermes) və Pan (Pan) köməkləşib onu təkrar dirildirlər. Zevs də Etna dağını üzərinə atır. Yanardağın püskürtdüyü lava və alovların onun qəzəbi olduğu söylənilir.

Troll (Troll)
Skandinaviya mifologiyasında personajdır. Qərb, xüsusilə Danimarka mifologiyasında dağlarda və bataqlıqlarda yaşayan, insan əti ilə qidalanan məxluqdur.Cırtdanlar (Dwarfs)
Skandinaviya mifologiyasında qısa boylu, dağ-mədən sənayesində peşəkarlaşmış irqlərdəndir. Gənclik dövrlərindən etibarən saqqal buraxmağa başlayırlar. Saqqal onların simvoludur.Kikloplar (Kyklop/cyclops) 
Alınlarının ortasında tək gözü olan divlərdir. Heyvani qüvvətlərindən ötrü dəmirçilik, daş ustalığı kimi ağır işlərlə məşğul olduqları düşünülür. Qorxunc dərəcədə çirkin və təhlükəli olduqlarından kikloplar Uran (Uranus) tərəfindən Tartara (Tartaros) həbs edilmişdir. Titanlar müharibəsindən sonra Zevs tərəfindən azadlıqlarına qovuşan canlılar arasında kikloplar müharibədə aktiv rol oynamışdılar.Təkbuynuz (Unicorn)
Mifik, tək buynuzlu atdır. Başının ortasından düz bir buynuz çıxır. Saf və məsum olduğuna, qanı içilərsə həmin şəxsi ölümsüzləşdirdiyinə və buna görə də, öldürmənin lənət gətirəcəyinə inanılan əfsanəvi məxluqdur. “Unicorn” latın sözüdür. Bir, tək mənasına gələn “uni” və buynuz mənasına gələn “cornus” kəlmələrindən əmələ gəlmişdir.

Mənbə: http://apelasyon.com/Yazi/290-mitolojik-yaratiklar

https://www.greekmythology.com/Myths/…/cyclopes.html

https://okuryazarim.com/category/mitoloji/yunan-mitolojisi/

Hazırladı:        Lalə Yusifova

Redaktə etdi:  Lalə Yusifova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

96 Comments on "Mifik və utopik canlılar"

Notify of
avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Go Here
Guest

I simply want to say I am new to blogs and absolutely savored your web blog. Probably I’m planning to bookmark your blog post . You definitely have outstanding articles. Appreciate it for sharing your blog.

try here
Guest

I simply want to tell you that I’m very new to blogging and certainly loved this web blog. More than likely I’m planning to bookmark your blog post . You really have wonderful stories. Many thanks for revealing your website.

Fashion
Guest

I am not sure where you are getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for fantastic info I was looking for this info for my mission.

*metRoclick
Guest

MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

John Deere Service Manuals
Guest

I believe you have mentioned some very interesting points , regards for the post.

News
Guest

I’ve been absent for some time, but now I remember why I used to love this web site. Thank you, I’ll try and check back more frequently. How frequently you update your website?

:EmEry EPS
Guest

I simply desire to tell you that I am new to posting and certainly liked your information. Quite possibly I am inclined to save your blog post . You definitely have memorable article information. Truly Appreciate it for expressing with us your main url report

Faytech North America
Guest

Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

News
Guest

I simply couldn’t leave your website before suggesting that I extremely enjoyed the standard info a person provide to your guests? Is going to be again ceaselessly to inspect new posts.

Pozycjonowanie Stron WWW Wroclaw
Guest

I truly appreciate this post. I’ve been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thanks again!

Tworzenie Stron Internetowych Gorzow
Guest

I like this website so much, saved to my bookmarks. “I don’t care what is written about me so long as it isn’t true.” by Dorothy Parker.

News
Guest

magnificent points altogether, you simply received a logo new reader. What may you suggest in regards to your put up that you simply made a few days ago? Any sure?

Projektowanie
Guest

I regard something really special in this internet site.

John Deere Technical Manuals
Guest

It is the best time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have learn this post and if I may just I wish to suggest you few interesting things or suggestions. Perhaps you can write subsequent articles regarding this article. I want to learn more things approximately it!

News
Guest

Very interesting information!Perfect just what I was looking for! “The most wasted day of all is that on which we have not laughed.” by Sbastien-Roch Nicolas de Chamfort.

News
Guest

Just wanna comment that you have a very decent web site , I enjoy the style it really stands out.

Zwrot Podatku z Zagranicy Olsztyn
Guest

Appreciate it for helping out, superb info .

Fashion
Guest

You have remarked very interesting details! ps decent website.

investment news
Guest

I really wanted to develop a small note to say thanks to you for some of the great strategies you are showing here. My incredibly long internet research has now been recognized with extremely good insight to talk about with my classmates and friends. I ‘d repeat that many of us visitors actually are really endowed to dwell in a decent network with very many brilliant people with valuable strategies. I feel really happy to have encountered your entire web pages and look forward to some more pleasurable moments reading here. Thank you once again for everything.

travel
Guest

I just could not depart your website before suggesting that I extremely loved the standard info an individual supply to your visitors? Is gonna be back ceaselessly to check out new posts

News
Guest

I have not checked in here for a while because I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I’ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

Sprzedam Maszyny Rolnicze Malopolska
Guest

I really like your writing style, superb information, thanks for putting up :D. “Kennedy cooked the soup that Johnson had to eat.” by Konrad Adenauer.

News
Guest

I’ve read a few excellent stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I wonder how so much attempt you set to make any such excellent informative web site.

News
Guest

Real nice layout and great content material , nothing at all else we need : D.

5aswiss.com
Guest

Hiya, I’m really glad I have found this info. Today bloggers publish just about gossips and web and this is really annoying. A good site with interesting content, this is what I need. Thank you for keeping this web-site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

News
Guest

Nice blog here! Also your web site loads up fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol

Fashion
Guest

Keep up the fantastic piece of work, I read few blog posts on this website and I believe that your web site is rattling interesting and contains sets of wonderful info .

http://bestresearchpapers.net
Guest

Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It really useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you helped me.

auto logo
Guest

Hi my loved one! I wish to say that this post is amazing, nice written and come with approximately all important infos. I¡¦d like to peer extra posts like this .

Pozycjonowanie Marki
Guest

Simply wanna tell that this is very useful , Thanks for taking your time to write this.

Home Improvement
Guest

Very interesting information!Perfect just what I was searching for!

Home Improvement
Guest

Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I’ll make sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I will definitely return.

Zaun Polen
Guest

Good – I should definitely pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all tabs as well as related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, web site theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task.

rottnest bike hire,
Guest

Thanks for the info we were trying to find this while we were scanning the internet and even your website turned up– Many thanks

zgrzewanie rur stalowych
Guest

Hello, Neat post. There’s an issue with your web site in internet explorer, could check this… IE nonetheless is the marketplace leader and a big component to folks will leave out your great writing because of this problem.

online stores
Guest

I¡¦ve learn several excellent stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting. I wonder how much attempt you put to create this type of fantastic informative website.

http://www.columbusgis.com
Guest

Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just too excellent. I really like what you have acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it wise. I can’t wait to read far more from you. This is really a terrific site.

Home Improvement
Guest

You have observed very interesting details! ps nice site.

brandsfavor.com
Guest

There is clearly a bunch to know about this. I assume you made various good points in features also.

rekawice robocze wzmacniane
Guest

Someone essentially help to make seriously articles I would state. That is the first time I frequented your website page and up to now? I amazed with the analysis you made to create this actual put up amazing. Excellent task!

www.crammonduk.com
Guest

Magnificent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely great. I really like what you have acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it wise. I cant wait to read much more from you. This is actually a wonderful web site.

News
Guest

Just wanna input that you have a very decent internet site , I the style and design it really stands out.

TripCheck
Guest

I’m so happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that’s at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.

TrendyFashion
Guest

Definitely believe that which you stated. Your favorite justification seemed to be on the web the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people think about worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

IceSkateBag
Guest

A person essentially help to make critically articles I’d state. This is the very first time I frequented your web page and so far? I amazed with the analysis you made to make this particular post extraordinary. Magnificent process!

Home Improvement
Guest

I think you have observed some very interesting details , thankyou for the post.

RealProperty
Guest

Simply wish to say your article is as surprising. The clearness in your post is simply spectacular and i can assume you are an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the enjoyable work.

Home Improvement
Guest

Wow! This can be one particular of the most beneficial blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Great. I’m also a specialist in this topic so I can understand your hard work.

HealthCenter
Guest

Of course, what a fantastic site and enlightening posts, I will bookmark your blog.Have an awsome day!

LeadershipTraining
Guest

Just want to say your article is as amazing. The clarity in your post is just nice and i could assume you are an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the enjoyable work.