Mifik və utopik canlılar

95

“Artıq əlində mifologiyanın açarı var. Ruhun bütün qapılarını açmaqda azadsan”.

Carl Gustav Jung

Kimilərinə görə mövcud olmuş, kimilərinə görə əfsanə, mif, nağıl olan mifik canlılar, nə olursa olsun, səhifələrdə, filmlərdə, ən önəmlisi xəyallarımızda hələ də yaşayır və yaşayacaqdır. Insan və kainatı tanımaq istəyib də mifologiya ilə maraqlanmamaq mümkün deyildir. Mifologiya və mifik canlılar insanın özünü bilməsi, tanıması üçün dəyərli xəzinədir. Ən çox adı çəkilən mifik canlılar isə aşağıdakılardır:

Satir (Satyr)
Satirlər yunan mifologiyasında adı çəkilən yarı keçi, yarı insan formasında kənd və meşə qoruyucularıdır. Bədənlərinin beldən üstü insan, aşağısı isə keçi formasındadır. Satirlər çox vaxt əllərində fleyta ilə təsvir olunurlar.

Nimfa (Nymphe)
Su pəriləridir. Yunan mifologiyasında yeri və dənizi dolduran dişi, ilahi varlıqlardır. Ölümsüz olmasalarda çox uzun illər yaşar və həmişə cavan, gözəl qalarlar.

Pəri (Fairy)
Bir çox fərqli mədəniyyətin əfsanə və mifologiyasında olan bir ruh və ya fövqəltəbii məxluqdur. Adətən, insan cildli, çox kiçik olan və uçmaq, tilsimə salmaq, gələcəyi görmək və ya təsir etmək kimi fövqəltəbii güclərə sahib olduğu düşünülən və belə təsvir olunan canlılardır.

Əjdaha (Dragon)
Qanadlı, quyruğu tikanlı, dərisi pullu, ağzından alov püskürdən nəhəng kərtənkələ və ya ilan formasında əfsanəvi məxluqdur. Qərb təsvirləri qanadlı olsa da, şərq təsvirlərində qanad yoxdur. Əjdahalara bənzər xüsusiyyətlərə sahib olan bu əfsanəvi canlılar, demək olar ki, hər mədəniyyətdə mövcuddur.

Elf (Elf)
Fövqəltəbii varlıqdır. Elflər saf qəlbli, şəfqətli, xəstəlikləri sağaldan, bitkilərin və daşların sirlərini öyrədən varlıqlardır. Elflər insanlara nəzərən daha gözəldirlər. Elflər digər irqlərlə münasibət qurmağı çox xoşlamazlar. Amma başqa irqlərdən olan dostlarını heç vaxt unutmazlar. Elf döyüşçüləri daha çox ox və xəncərdən istifadə edərlər və çevik olduqlarına görə bu barədə çox bacarıqlıdırlar. Bunlarla yanaşı. bəzən heyvanlar və insanlara cadu edə bilərlər.  Rəqs və mahnılarla yaşayan, əyləncəli həyatları vardır. Elflər çox sürətlidirlər. Melodik bir səs tonuna sahibdirlər. Elflər 1200 ildən çox yaşayarlar. Kədərdən solmadıqca, yaralanmadıqca və qanları axıdılmadıqca ölməzlər. Buna görə, elflərin ölümsüz olduqları da söylənilir. Heç bir xəstəliyə yoluxmazlar.

Div (Giant)
Bir çox fərqli mədəniyyətin əfsanə və mifologiyasında, nağıllarında olan fövqəltəbii varlıqdır. Adətən insan cildində, lakin anormal böyüklükdə və çox qüvvətli təsvir edilirlər. Nağıllarda yaşadıqları yerlər, adətən, mağaralar, meşələr və dağlardır.

Su pərisi (Mermaid)
Su pəriləri beldən yuxarısı dişi insan cildində, amma bir balıq quyruğuna sahib olan əfsanəvi məxluqlardır. Dünyada bir çox mədəniyyətdə su pəriləri fərqli, lakin bir- birinə çox yaxın formada təsvir olunmuşdur. Su pəriləri boğulma təhlükəsi keçirən oğlanları xilas edən gözəl qəlbli dəniz canlıları kimi təsvir edilirlər. Eyni zamanda, həmin oğlanları su altındakı krallıqlarında yaşamağa dəvət edərlər.

Siren (The Siren)
Yunan mifologiyasında sirenlər adada yaşadıqlarına inanılan dəniz məxluqlarıdır. Bu yerlər, tamamilə uçurum və qayalıqlarla əhatə olunmuşdur. Bu ərazilərdə yaşayan dənizçilər sirenlərin oxuduğu mahnıdan bihuş olub gəmilərini qayalıqlara tərəf sürmüş və sirenlərə yem olmuşdurlar. Sirenlər su pərisindən fərqli olaraq iki quyruğa sahibdir. Bu yarı insan, yarı balıq cildli məxluqlar haqqında əfsanələr e.ə.5000-ci illərə təsadüf edir.

Cin (Demon)
Müasir və ya qədim bir çox din və inancda Ibrahimi dinlər də daxil olmaqla, təsadüf edilən mifik məxluqdur. Müxtəlif inanclarda fərqli xarakteristika və xüsusiyyətlərə malikdir. Ərəbcə “cin” , qədim yunanca “daimon” adlanır. Qədim yunanca istifadə olunan daimon və ya Demon kəlməsi “Allah” mənasına gəlir. Qədim Yunanıstanda allahlar təkallahlı dövrə keçid zamanı mələk ya da cin olaraq dəyişikliyə məruz qalmışlar. Islam mifologiyasında isə cin gözlə görülməyən, müxtəlif cildlərə girə bilən, bəzən insanları təsiri altına ala bilən qorxulu, ilahi varlıqlar kimi təsvir olunurlar.

Qoblin (Goblin)
Qoblinlər təhlükəli, çirkin bədənli cin növüdür. Boyu bir cırtdan və bir insan arasında müxtəlif uzunluqda ola bilər. Iştirak etdikləri hekayəyə və mədəniyyətlərə görə, qoblinlərə müxtəlif istedadlar və formalar aid edilir. Ingiliscə “goblin” hər hansı bir baş bəlası, kiçik məxluğu ifadə etmək üçün istifadə olunan termindir. Bəzi ənənələrə görə, qoblin adı Qobdan(Gob or Ghob) gəlir. Qob cinlərin kralıdır.

Simurq və ya Ənqa (Phoenix)
Simurq və ya əfsanəvi adı ilə Zümrüdü Ənqa bir quşdur, təkdir, erkəkdir. Kökü Iran mifologiyasından gəlsə də Şərq mifologiyası və əfsanələrində yer almışdır. Eyni zamanda, çox vaxt sadəcə “Ənqa” olaraq xatırlanır. Bu quşun küllərindən yenidən doğulduğu söylənilir, yenidən doğulmanın simvoludur. Ənqa quşu ölümünün yaxınlaşdığını hiss etməyə başladığında özünə quru budaqlardan bir yuva inşa etməyə başlayır və bunu nə olduğu bilinməyən bir yapışqanla suvaq çəkir. Bundan sonra günəş şüalarının quru budaqları yandıraraq yuvanın içində onu öldürməsini gözləyir. Yanaraq ölür və əfsanəyə görə bala Ənqa quşu küllərindən doğulur. Mistik quş olan Simurq Fars incəsənətində quş formasında, qanadlı nəhəng bir məxluq olaraq təsvir edilmişdir. Bir antik Iran təsvirində Simurqun ölümsüz olduğu, Bilik ağacında (Həyat ağacı, Qaokerena’da) bir yuvası olduğundan bəhs edilmişdir. Bütün bu zaman ərzində Simurq o qədər çox öyrənmişdir ki, bütün zamanların biliyinə sahib olmuşdur. Simurqun yerə bərəkət bəxş edəcəyinə, dünya ilə göyün arasındakı birliyi təmin edəcəyinə inanılır. Simurq ilahiliyin simvolu halına gəlmişdir. Əslində,Tanrının yer kürəsindəki cisimlənmiş üzüdür. Yaxşılıq sevən bir təbiəti olduğu, qanadlarının bir toxunuşunun hər cür xəstəlik və ya yaranı müalicə edə bildiyinə inanılır.

Sentor (Centaur)

Yunan mifologiyasında qismən insan, qismən at cildli canlılardır. Yarı insan və yarı fiziki xəyali bir varlıqdır. Onlar, adətən, kobud və pis canlılar kimi tanınırlar. Sentorun surəti görənlərə çox fərqli və ürküdücü gəlir. Yunan mifologiyasında sentorlar döyüşkən, döyüş bacarıqları inkişaf etmiş qüdrətli məxluqlar kimi təsvir olunur.

Qrifon (The griffin, griffon, gryphon)
Adətən, şir bədənli, qartal qanadlı mifik məxluqdur. Qədim yunancada  “grýps və ya  gryphos” kəlmələrindən əmələ gəldiyi düşünülür. Qrifonlar haqqında bəzi əfsanələrdə quşun növü söylənməsə də, bəzilərində qartal kəlməsi keçir. Yenə deyilənlərə görə, olduqca cəsur və qürurlu canlılardır. Onlar pəncələrində insan, at, hətta fil daşıya biləcək qədər böyükdürlər.

Sfinks
Qoç, quş və ya insan başlı, bədəni isə uzanan bir aslan formasını alan heykəldir. Ilk öncə Qədim Misirdə rast gəlinən Sfinks antik yunan mifologiyasında da böyün mədəni önəm daşıyır. Sfinksin yunanca original forması “kepes ankh” ya da “yaşayan heykəl” anlamında “şeşep ankh”dır. Misir sfinksi antik əfsanəvi varlıqdır. Gövdəsi uzanan bir aslan və başı, adətən, firon başının formasını alır. Giza sfinksi şərqə baxır və pəncələrinin arasında bir məbəd vardır. Şir bədənli, insan başlı bu sfinks doğan günəşi və firon üçün yenidən dirilişi təmsil edir. Üzünün şərqə doğru olması günəş tanrısı ”Ra”nı hər səhər görməsi üçündür. Sfinks qədim inancların qapısından keçmək istəyənlərə tarixin ən vacib tapmacasını soruşurdu: “Hansı varlıq səhər dörd ayaq üstündə, günorta iki ayaq üstündə və axşam üç ayaq üstündə yeriyir?” O varlıq insandır. Çünki insan uşaqlığında əllərini də ayaq kimi istifadə edərək dörd ayaq üzərində iməkləyir, yetkinlik çağında iki ayaq üzərində yeriyir, lakin qocalanda yeriyə bilmək üçün bir də çəlik istifadə edir, yəni üç ayaqlı olur.

Minotor (Minotaur)
Yunan mifologiyasında yarı insan, yarı buğa varlıqdır. Original söz “Minotor”dur və “Minosun buğası” mənasına gəlir. Klassik bir yunan əfsanəsi olan Minotorun hekayəsini daha aydın başa düşülsün deyə üç hissəyə ayırmaq olar. Giritdə hökmdarlıq edən güclü kral Minos qüdrətini isbat etmək üçün dəniz tanrısı Poseydondan (Poseidon) ona qurban etmək üçün bir buğa verməsini istəyir. Poseydon buğanı Minosa verir. Lakin heyvan Minosun xoşuna gəlir və buğanı qurban etmir. Bunun yerinə başqa bir buğanı qurban edir. Poseydon bunu anlayanda çox əsəbləşir və Minosun arvadını buğaya aşiq edir. Minosun arvadı Pasiphae buğa ilə eşq yaşayır və buğa başlı, quyruqlu, amma insan bədənli Minotor doğulur. Minotor hamıya zərər verən bir canlıdır və buna görə Labirint (Labyrinthos) adlı, içindən heç kimin çıxa bilməyəcəyi bir yerə həbs edilir.

Hidra (Hydra)
Yunan mifologiyasında bəhs edilən çoxbaşlı canlıdır. Hidranin nəfəsi bir insanı öldürəcək qədər zəhərlidir. Atası Tifon (Typhon) olan Hidranın Lerna gölündəki yuvası ölümdən sonrakı dünya ilə insanların dünyası arasındakı qapının tam ağzındadır və Hidra bu qapıda gözətçilik edir. Hidranı öldürmək isə çox çətin idi, çünki kəsilən hər bir başın yerinə ikisi çıxırdı.

Qorqon və ya Qorqona (Gorgon)
Yunan mifologiyasında kəskin dişli, başlarında saç əvəzinə canlı ilanlar olan dişi canavarlardır. Əfsanəyə görə, gözlərinə baxanı daşa çevirirlər.  “Gorgo” yunanca qorxunc, bərbad deməkdir. Iti köpək dişləri və saçları əvəzinə zəhərli ilanları vardır. Qorqonlar 3 bacıdırlar: Meduza (Medusa), Evriala (Euryale), Sfeno (Stheno).

Himera (Chimera)
Digər adı ilə “Chimaira” bir bədheybətdir. Ağzından alov püskürdən, böyük, sürətli və güclüdür. Şir, keçi və bir ilan başlıdır. Ön hissəsi şir, orta hissəsi keçi, arxa hissəsi isə ilandır.

Peqas və ya Peqasus (Pegasus)
Yunan mifologiyasında qanadlı atdır. Persey (Perseus) tərəfindən başı kəsilərək öldürülən Meduzanın başından ya da torpağa sıçrayan qanından doğulması kimi iki fərqli əfsanə vardır. Rəngi tamamilə ağdır və uçmasını təmin edən iki böyük qanadı vardır. O uçanda havada qaçan at kimi görünür. Peqasus doğulan kimi yer üzündən ayrılmış və tanrıların diyarına uçmuşdur. Zevsin şimşəklərini gətirmə vəzifəsini öhdəsinə götürmüşdür.

Kerberos (Cerberus)
Yunan mifologiyasında Hadesin idarə etdiyi, ölülərin olduğu yeraltı aləmin girişini qoruyan üçbaşlı itdir. Kerberos yunanca “çuxur ilbizi” deməkdir. Iri zəncirlərlə bağlı olan bu itin vəzifəsi yeraltına girən ölülərin təkrar yer səthinə çıxmasının qarşısını almaqdır.

Tifon (Typhon)
Yunan mifologiyasında ən qorxunc bədheybət hesab edilən Tifon, demək olar ki, bütün bədheybətlərin ulu babası sayılır. Tifon beldən aşağısı ilan formasındadır və Tanrıların belə qorxduğu nəhəng məxluqdur. Yanardağ tanrısı olaraq da adı çəkilir. Anası Geya (Gaia), atası Tartardır.(Tartarus) Titanlar göydən qovulandan sonra sonra tanrılara qarşı çıxır. Yüz başlı olduğu , başından alovlar püskürtdüyü, gözlərinin alovla parladığı söylənilir. Ehidna (Echidna) ilə birləşərək bədheybətlər yaradır. Bəzi əfsanələrə görə, Zevslə (Zeus) döyüşərək ona qalib gəlir, bədənini parçalayır və bir mağarada gizlədir. Hermes (Hermes) və Pan (Pan) köməkləşib onu təkrar dirildirlər. Zevs də Etna dağını üzərinə atır. Yanardağın püskürtdüyü lava və alovların onun qəzəbi olduğu söylənilir.

Troll (Troll)
Skandinaviya mifologiyasında personajdır. Qərb, xüsusilə Danimarka mifologiyasında dağlarda və bataqlıqlarda yaşayan, insan əti ilə qidalanan məxluqdur.Cırtdanlar (Dwarfs)
Skandinaviya mifologiyasında qısa boylu, dağ-mədən sənayesində peşəkarlaşmış irqlərdəndir. Gənclik dövrlərindən etibarən saqqal buraxmağa başlayırlar. Saqqal onların simvoludur.Kikloplar (Kyklop/cyclops) 
Alınlarının ortasında tək gözü olan divlərdir. Heyvani qüvvətlərindən ötrü dəmirçilik, daş ustalığı kimi ağır işlərlə məşğul olduqları düşünülür. Qorxunc dərəcədə çirkin və təhlükəli olduqlarından kikloplar Uran (Uranus) tərəfindən Tartara (Tartaros) həbs edilmişdir. Titanlar müharibəsindən sonra Zevs tərəfindən azadlıqlarına qovuşan canlılar arasında kikloplar müharibədə aktiv rol oynamışdılar.Təkbuynuz (Unicorn)
Mifik, tək buynuzlu atdır. Başının ortasından düz bir buynuz çıxır. Saf və məsum olduğuna, qanı içilərsə həmin şəxsi ölümsüzləşdirdiyinə və buna görə də, öldürmənin lənət gətirəcəyinə inanılan əfsanəvi məxluqdur. “Unicorn” latın sözüdür. Bir, tək mənasına gələn “uni” və buynuz mənasına gələn “cornus” kəlmələrindən əmələ gəlmişdir.

Mənbə: http://apelasyon.com/Yazi/290-mitolojik-yaratiklar

https://www.greekmythology.com/Myths/…/cyclopes.html

https://okuryazarim.com/category/mitoloji/yunan-mitolojisi/

Hazırladı:        Lalə Yusifova

Redaktə etdi:  Lalə Yusifova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 ŞƏRH

 1. I simply want to say I am new to blogs and absolutely savored your web blog. Probably I’m planning to bookmark your blog post . You definitely have outstanding articles. Appreciate it for sharing your blog.

 2. I simply want to tell you that I’m very new to blogging and certainly loved this web blog. More than likely I’m planning to bookmark your blog post . You really have wonderful stories. Many thanks for revealing your website.

 3. I am not sure where you are getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for fantastic info I was looking for this info for my mission.

 4. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 5. I’ve been absent for some time, but now I remember why I used to love this web site. Thank you, I’ll try and check back more frequently. How frequently you update your website?

 6. I simply desire to tell you that I am new to posting and certainly liked your information. Quite possibly I am inclined to save your blog post . You definitely have memorable article information. Truly Appreciate it for expressing with us your main url report

 7. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 8. I simply couldn’t leave your website before suggesting that I extremely enjoyed the standard info a person provide to your guests? Is going to be again ceaselessly to inspect new posts.

 9. magnificent points altogether, you simply received a logo new reader. What may you suggest in regards to your put up that you simply made a few days ago? Any sure?

 10. It is the best time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have learn this post and if I may just I wish to suggest you few interesting things or suggestions. Perhaps you can write subsequent articles regarding this article. I want to learn more things approximately it!

 11. Very interesting information!Perfect just what I was looking for! “The most wasted day of all is that on which we have not laughed.” by Sbastien-Roch Nicolas de Chamfort.

 12. I really wanted to develop a small note to say thanks to you for some of the great strategies you are showing here. My incredibly long internet research has now been recognized with extremely good insight to talk about with my classmates and friends. I ‘d repeat that many of us visitors actually are really endowed to dwell in a decent network with very many brilliant people with valuable strategies. I feel really happy to have encountered your entire web pages and look forward to some more pleasurable moments reading here. Thank you once again for everything.

 13. I just could not depart your website before suggesting that I extremely loved the standard info an individual supply to your visitors? Is gonna be back ceaselessly to check out new posts

 14. I have not checked in here for a while because I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I’ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 15. I’ve read a few excellent stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I wonder how so much attempt you set to make any such excellent informative web site.

 16. Hiya, I’m really glad I have found this info. Today bloggers publish just about gossips and web and this is really annoying. A good site with interesting content, this is what I need. Thank you for keeping this web-site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

 17. Nice blog here! Also your web site loads up fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol

 18. Keep up the fantastic piece of work, I read few blog posts on this website and I believe that your web site is rattling interesting and contains sets of wonderful info .

 19. Hi my loved one! I wish to say that this post is amazing, nice written and come with approximately all important infos. I¡¦d like to peer extra posts like this .

 20. Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I’ll make sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I will definitely return.

 21. Good – I should definitely pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all tabs as well as related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, web site theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task.

 22. Hello, Neat post. There’s an issue with your web site in internet explorer, could check this… IE nonetheless is the marketplace leader and a big component to folks will leave out your great writing because of this problem.

 23. Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just too excellent. I really like what you have acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it wise. I can’t wait to read far more from you. This is really a terrific site.

 24. Magnificent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely great. I really like what you have acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it wise. I cant wait to read much more from you. This is actually a wonderful web site.

 25. I’m so happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that’s at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.

 26. Definitely believe that which you stated. Your favorite justification seemed to be on the web the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people think about worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 27. A person essentially help to make critically articles I’d state. This is the very first time I frequented your web page and so far? I amazed with the analysis you made to make this particular post extraordinary. Magnificent process!

 28. Simply wish to say your article is as surprising. The clearness in your post is simply spectacular and i can assume you are an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the enjoyable work.

 29. Wow! This can be one particular of the most beneficial blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Great. I’m also a specialist in this topic so I can understand your hard work.

 30. Just want to say your article is as amazing. The clarity in your post is just nice and i could assume you are an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the enjoyable work.

 31. fantastic issues altogether, you simply received a emblem new reader. What might you recommend about your submit that you just made a few days in the past? Any sure?

 32. Terrific paintings! That is the type of info that are meant to be shared around the internet. Disgrace on the search engines for no longer positioning this post upper! Come on over and consult with my site . Thanks =)

 33. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 34. I think this is among the most important information for me. And i am glad reading your article. But should remark on some general things, The website style is perfect, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 35. Somebody essentially assist to make critically articles I would state. That is the very first time I frequented your website page and so far? I surprised with the research you made to create this actual publish extraordinary. Magnificent job!

 36. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 37. Heya there, just started to be receptive to your blog site through Search engines like google, and have found that it’s pretty beneficial. I will truly appreciate in the event you retain such.

 38. I merely desire to share it with you that I am new to wordpress blogging and utterly valued your website. Probably I am going to save your blog post . You simply have great article content. Truly Appreciate it for giving out with us your site document

 39. Someone essentially assist to make severely posts I’d state. That is the very first time I frequented your web page and so far? I surprised with the research you made to make this particular publish extraordinary. Wonderful job!

 40. I have to show some thanks to the writer just for rescuing me from such a problem. After surfing throughout the online world and finding thoughts which are not productive, I assumed my life was well over. Being alive devoid of the answers to the issues you’ve solved through your entire post is a crucial case, and those which may have negatively damaged my career if I hadn’t discovered the blog. Your own personal talents and kindness in handling every aspect was tremendous. I’m not sure what I would have done if I hadn’t discovered such a solution like this. It’s possible to at this point relish my future. Thanks very much for your skilled and effective guide. I will not be reluctant to refer your site to anyone who needs and wants tips about this matter.

 41. I truly enjoy reading on this website, it has superb posts. “The living is a species of the dead and not a very attractive one.” by Friedrich Wilhelm Nietzsche.

 42. I want to convey my appreciation for your kindness supporting visitors who have the need for help on this particular question. Your real dedication to getting the message across appeared to be amazingly invaluable and has always enabled folks much like me to attain their desired goals. Your entire informative key points indicates a lot a person like me and extremely more to my mates. Many thanks; from each one of us.

 43. I think this is one of the most vital information for me. And i am glad reading your article. But should remark on some general things, The web site style is wonderful, the articles is really great : D. Good job, cheers

 44. Thank you so much for providing individuals with remarkably pleasant opportunity to read critical reviews from this web site. It really is very lovely and also full of a lot of fun for me personally and my office peers to visit your site really thrice in 7 days to find out the newest guides you have. Not to mention, we are always astounded with the fabulous tactics served by you. Some 4 facts in this article are ultimately the most beneficial we have all ever had.

 45. I was just looking for this info for a while. After 6 hours of continuous Googleing, finally I got it in your site. I wonder what is the lack of Google strategy that don’t rank this kind of informative websites in top of the list. Normally the top sites are full of garbage.

 46. I like this website very much, Its a really nice berth to read and receive info . “Famous remarks are very seldom quoted correctly.” by Simeon Strunsky.

 47. I think this is among the most significant info for me. And i am glad reading your article. But want to remark on few general things, The site style is perfect, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 48. Good website! I truly love how it is easy on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I could be notified when a new post has been made. I have subscribed to your feed which must do the trick! Have a great day!

 49. I really enjoy reading on this website , it has got good posts . “One doesn’t discover new lands without consenting to lose sight of the shore for a very long time.” by Andre Gide.

 50. Thank you, I have recently been searching for info approximately this topic for a while and yours is the best I have found out till now. However, what concerning the bottom line? Are you sure about the source?

 51. Good blog! I really love how it is easy on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I might be notified whenever a new post has been made. I’ve subscribed to your RSS which must do the trick! Have a great day!

 52. I have been browsing on-line greater than 3 hours lately, yet I by no means discovered any attention-grabbing article like yours. It is lovely value sufficient for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made excellent content as you probably did, the internet might be much more helpful than ever before. “No one has the right to destroy another person’s belief by demanding empirical evidence.” by Ann Landers.

CAVAB YAZ

Zəhmət olmasa şərhinizi daxil edin!
Zəhmət olmasa adınızı buraya daxil edin