Bürclər. Ulduz xəritələri. Göy koordinatları

147
 1. Bürclər. Ulduzlu göylə buludsuz gecədə, Ayın işığı zəif ulduzları müşahidə etməyə mane olmayanda tanış olmaq lazımdır. Sayrışan ulduzlar səpələnmiş gecə göyünün mənzərəsi gözəldir. Onların miqdarı elə bil ki, saysız-hesabsızdır. Lakin bu, yalnız göyə diqqətlə baxana və qarşılıqlı vəziyyətlərinə görə dəyişməz olan tanış ulduz qruplarını göydə tapmağı öyrənənə qədər sizə elə gələcəkdir. Bürclər adlanan bu qrupları insanlar min illər bundan əvvəl ayırmışlar. Bürc dedikdə göyün, hər hansı müəyyənləşdirilmiş sərhədləri daxilindəki oblastı başa düşülür. Bütün göy 88 bürcə bölünmüşdür. Bürcləri, ulduzların xarakterik yerləşmələrinə görə tapmaq olar.

Bürclərin çoxu öz adlarını qədim zamanlardan saxlayır. Bu adların bəziləri yunan əfsanələri ilə bağlıdır, məsələn, Andromeda, Persey, Peqas, bəziləri – bürcün parlaq ulduzlarının əmələ gətirdiyi fiqurların xatırlatdığı əşyalarla əlaqədardır: Ox, Üçbucaq, Tərəzi və s; heyvan adları ilə adlandırılmış bürclər də vardır, məsələn, Şir, Xərçəng, Əqrəb.

Göy qübbəsində bürcləri onların ən parlaq ulduzlarını, ulduz xəritələrində göstərildiyi kimi, xəyalən düz xətlərlə birləşdirməklə əmələ gələn fiqurlara görə tapırlar.

Hər bürcdə parlaq ulduzları hələ çoxdan yunan hərfləri ilə, bürcün ən parlaq ulduzunu α hərfi ilə, qalan ulduzları parlaqlığın azalması üzrə əlifba ardıcıllığına uyğun β, γ və s. hərfləri ilə işarə etmişlər, məsələn, Qütb ulduzu Kiçik Ayı bürcünün α ulduzudur.

Böyük Ayı bürcünün əsas ulduzlarının düzülüşü və köhnə ulduz xəritələrində bu bürcün əmələ gətirdiyi fiqurun necə təsvir edildiyini şəkillərdə göstərilir.

Adi gözlə Aysız gecədə üfüqdən üstdə 3000-ə yaxın ulduz görmək mümkündür. Hazırda astronomlar bir neçə milyon ulduzun göydə dəqiq yerini müəyyən etmiş, onlardan gələn enerji selini ölçmüş və bu ulduzların kataloqunu – siyahısını tərtib etmişlər.

 1. Ulduzların görünən parlaqlığı və rəngi. Bircins olmayan hava mühitində Günəş işığının mavi şüaları daha çox səpildiyindən gündüz vaxtı göy mavi rəngdə görünür.

Yer atmosferinin hüdudlarından kənarda səma həmişə qara rəngdədir və səmada Günəş və digər ulduzları eyni zamanda görmək olur.

Ulduzların parlaqlığı və rəngi fərqli olur: ağ, sarı, qırmızı. Ulduz nə qədər qırmızıdırsa, bir o qədər də soyuqdur.

Qədim ərəblər parlaq ulduzlara xüsusi adlar vermişlər. Ağ ulduzlar: Lira bürcündə Veqa, Qartal bürcündə  Əltahir (yayda və payızda görünür), göyün ən parlaq ulduzu – Sirius (qışda görünür); qırmızı ulduzlar: Orion bürcündə Bətəlgeyze və Buğa bürcündə Əldəbaran (qışda görünür), Əqrəb bürcündə Antares (yayda görünür); sarı ulduz: Arabaçı bürcündə Kapella (qışda görünür).

Hələ qədim zamanlarda ən parlaq ulduzları 1-ci ölçülü ulduzlar, göz üçün görmə hüdudunda olan ən zəif ulduzları isə 6-cı ölçülü ulduzlar adlandırmışlar. Bu qədim terminologiya indi də saxlanılır. “Ulduz ölçüsü” termininin (m hərfi ilə işarə edilir) ulduzların həqiqi ölçüləri ilə əlaqəsi yoxdur; o, ulduzdan Yerə gələn işıq selini xarakterizə edir. Ulduz ölçüləri fərqi bir ulduz ölçüsü qədər olan ulduzların görünən parlaqlıqlarının 2,5 dəfə fərqləndiyi qəbul edilmişdir. Onda 5 ulduz ölçüsü qədər fərq, parlaqlığın 100 dəfə fərqlənməsinə uyğun olur. Belə ki, 1-ci ölçülü ulduzlar 6-cı ölçülü ulduzlardan 100 dəfə parlaqdır.

Dəqiq ölçmələr göstərir ki, ulduzlar həm kəsrli, həm də mənfi ulduz ölçülərinə malik olur, məsələn: Əldəbaran üçün ulduz ölçüsü m=1,06. Veqa üçün m=0,14. Sirius üçün m=-1,58. Günəş üçün m=-26,8

 1. Ulduzların görünən sutkalıq hərəkəti. Göy sferi. Yer öz oxu ətrafında fırlandığına görə bizə elə gəlir ki, ulduzlar göydə hərəkət edir. Əgər üzümüzü üfüqün cənubuna tərəf tutub dayansaq və Yerin şimal yarımkürəsinin orta enliklərində ulduzların sutkalıq hərəkətini müşahidə etsək, görərik ki, ulduzlar üfüqün şərq tərəfində doğur, üfüqün cənub tərəfi üzərində ən böyük yüksəkliyə qalxır və qərb tərəfində batır, yəni onlar soldan sağa – saat əqrəbinin hərəkəti istiqamətində hərəkət edir. Diqqətli müşahidələr nəticəsində görmək olar ki, Qütb ulduzu üfüqə nisbətən öz vəziyyətini demək olar ki, dəyişmir. Bütün başqa ulduzlar isə sutka ərzində mərkəzi Qütb ulduzu yaxınlığında olan tam çevrələr cızır. Aysız gecədə aşağıdakı təcrübəni aparmaqla buna asanlıqla əmin olmaq olar. “Sonsuzluğa” qurulmuş fotoaparatı Qütb ulduzuna tərəf yönəldək və bu vəziyyətdə aparatın çıxmağını yarım saat və ya bir saatmüddətində açıq qoyaq. Bu qayda ilə alınmış şəkli aşkarlasaq, şəkildə ulduzların yollarını konsentrik qövslər şəklində görərik.

Bu qövslərin ümumi mərkəzi olan nöqtə, ulduzların sutkalıq hərəkəti zamanı yerdəyişməz qalır və şərti olaraq dünyanın şimal qütbü adlanır. Qütb ulduzu ona çox yaxındır. Dünyanın şimal qütbünə diametral əks olan nöqtə dünyanın cənub qütbü adlanır. Yerin şimal yarımkürəsindəki müşahidəçi üçün bu nöqtə üfüqdən altda yerləşir.

Ulduzların sutkalıq hərəkəti hadisəsini göy sferası adlanan riyazi qurmadan istifadə etməklə öyrənmək əlverişlidir. Göy sferası dedikdə mərkəzi müşahidə nöqtəsində olmaqla ixtiyari radiuslu təsəvvür olunan sfera nəzərdə tutulur. Bütün göy cisimlərinin görünən vəziyyətlərini bu sferanın səthinə proyeksiyalayır və ölçmələrin asan olması üçün bir sıra nöqtə və xətt qururlar.

Şəkil 2

Belə ki, müşahidə nöqtəsindən keçən ZCZ´ şaquli xətti, göyü müşahidəçinin başı üzərində zenit Z nöqtəsində kəsir. Diametral əks nöqtə  Z´ nadir adlanır. ZZ´ şaquli xəttinə perpendikulyar olan  (NESW) müstəvisi – üfüq müstəvisidir. Bu müstəvi müşahidəçinin yerləşdiyi nöqtədə Yer kürəsinin səthinə toxunur (şəkil 2). Üfüq müstəvisi göy sferasının səthini iki yarımkürəyə bölür: bütün nöqtələri üfüqdən üstdə yerləşən görünən yarımkürə və nöqtələri üfüqdən altdan yerləşən görünməyən yarımkürə.

Dünyanın hər iki qütbünü (PP´) birləşdirən və müşahidə nöqtəsindən  (C) keçən, göy sferasının görünən fırlanma hərəkətinin oxunu dünyanın oxu adlandırırlar. İstənilən müşahidəçi üçün həmişə dünyanın oxu Yerin fırlanma oxuna paralel olacaqdır (şəkil 2). Dünyanın şimal qütbü altında üfüqdə N şimal nöqtəsi yerləşir, üfüqdə buna diametral əks olan nöqtə S cənub nöqtəsidir. NCS xəttinə günorta xətti deyilir, çünki günorta zamanı şaquli çubuğun kölgəsi üfüq müstəvisində, bu xəttin üzərinə düşür. Şərq E Qərb W nöqtələri üfüq xəttinin üzərində yerləşir. Bunlar şimal N və cənub S nöqtələrində 90˚ aralı yerləşir. Göy meridianı müstəvisi N nöqtəsindən, dünyanın qütblərindən, zenitdən Z və S nöqtəsindən keçir (şəkil 2). C nöqtəsində yerləşən müşahidəçi üçün bu müstəvi, onun coğrafi meridianı müstəvisi üzərinə düşür. Nəhayət, dünyanın oxuna perpendikulyar olmaqla, sferanın mərkəzindən (C nöqtəsi) keçən (QWQ´E) müstəvisi, göy ekvatoru müstəvisini əmələ gətirir. Bu, müstəvi yer ekvatoru  müstəvisinə paraleldir (şəkil 2). Göy ekvatoru göy sferasının səthini iki yarımkürəyə: təpəsi dünyanın şimal qütbündə yerləşən şimal yarımkürəsinə və təpəsi dünyanın cənub qütbündə yerləşən cənub yarımkürəsinə bölür.

 1. Ulduz xəritələri və göy koordinatları. Bürcləri müstəvi üzərində təsvir edən ulduz xəritəsi düzəltmək üçün ulduzların koordinatlarını bilmək lazımdır. Üfüqə nəzərən ulduzların koordinatları, məsələn, hündürlüyü əyani olsa da həmişə dəyişdiyinə görə xəritə ətrtib etmək üçün yararsızdır. Ulduzlu göy ilə birlikdə fırlanan koordinat sistemindən istifadə etmək lazımdır. Ekvatorial sistem bu cür koordinat sistemidir. Koordinatların hesablanması ekvator müstəvisi üzərində və ekvator müstəvisinə nisbətən aparıldığından bu koordinat sistemi ekvatorial sistem adlanır. Bu sistemdə koordinatlardan biri göy cisminin göy ekvatorundan bucaq məsafəsi olub meyl δ adlanır. Meyl ±90˚ intervalında dəyişir və ekvatordan şimala tərəf müsbət, cənuba tərəf isə mənfi hesab edilir. Meyl coğrafi enliyə oxşardır.

İkinci koordinat coğrafi uzunluğa oxşar olub düz doğuş α adlanır.

M göy cisminin düz doğuşu, böyük dairə müstəviləri arasında qalan bucaqla, başqa sözlə desək, dünyanın qütblərindən və verilmiş M göy cismindən keçən böyük dairə müstəvisi ilə dünyanın qütblərindən və ekvator üzərində yerləşən yaz bərabərliyi nöqtəsindən γ keçən böyük dairə müstəvisi arasında qalan bucaqla ölçülür. Bu nöqtə ona görə yaz bərabərliyi nöqtəsi adlanır ki, Günəş yazda martın 20—21-də gündüz gecəyə bərabər olduqda həmin nöqtədə (göy sferasında) yerləşir.

Düz doğuş, əgər dünyanın şimal qütbündən baxılarsa, ekvator qüvsü boyunca yaz bərabərliyi nöqtəsindən başlayaraq saat əqrəbi hərəkəti istiqamətinin əksinə ölçülür. Düz doğuş 0˚-dən 360˚-yə qədər dəyişilir. Bu nöqtə ona görə düz doğuş nöqtəsi adlanır ki, göy ekvatorunda yerləşən ulduzlar onların düz doğuşlarının artması ardıcıllığı üzrə doğur (və batır). Bu hadisə Yerin fırlanması ilə əlaqədar olduğundan, düz doğuşu bucaq ölçüləri ilə deyil, vaxt ölçüləri ilə ifadə etmək qəbul edilmişdir. Yer (amma bizə elə gəlir ki, ulduzlar) 24 saat müddətində bir tam dövr (360˚) edir. Deməli, 360˚ bucaq 24 saata uyğundur, 15˚ — 1 saata, 1˚ — 4 dəqiqəyə, 15´— 1 dəqiqəyə, 15˝ — 1 saniyəyə uyğundur. Məsələn, 90 ˚ bucaq ölçüsü 6 saata bərabərdir. 7 saat 18 dəqiqə isə 109˚30´-yə uyğundur.


Ədəbiyyat:

B.A.Vorontsov – Velyaminov — Astronomiya

Redaktə etdi: Şəfiqə Babayeva

 

 

 

147 ŞƏRH

 1. I simply want to mention I am just newbie to weblog and absolutely loved this web site. More than likely I’m want to bookmark your blog post . You surely come with superb stories. Cheers for sharing with us your webpage.

 2. I just want to say I am just newbie to blogging and definitely savored this web-site. Most likely I’m planning to bookmark your website . You certainly come with beneficial stories. Appreciate it for sharing with us your webpage.

 3. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 4. I simply have to inform you that I am new to putting up a blog and clearly loved your webpage. Very likely I am prone to save your blog post . You undoubtedly have fantastic article materials. Be Thankful For it for expressing with us your url report

 5. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 6. I like this post, enjoyed this one thanks for putting up. “No trumpets sound when the important decisions of our life are made. Destiny is made known silently.” by Agnes de Mille.

 7. I really desire to notify you that I am new to blog posting and really loved your page. Very likely I am prone to remember your blog post . You simply have stunning article content. Love it for discussing with us your main web document

 8. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 9. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 10. Hey there, You have done an incredible job. I will definitely digg it and personally suggest to my friends. I am sure they’ll be benefited from this site.

 11. My brother suggested I might like this blog. He was totally right. This post actually made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!

 12. I will immediately snatch your rss feed as I can not find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you’ve any? Please let me realize in order that I could subscribe. Thanks.

 13. Thank you for sharing excellent informations. Your site is so cool. I’m impressed by the details that you have on this site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found simply the info I already searched everywhere and simply couldn’t come across. What a great site.

 14. Hello, Neat post. There is a problem together with your site in internet explorer, would check this… IE still is the marketplace leader and a good component to folks will pass over your great writing because of this problem.

 15. You are my inspiration , I own few blogs and sometimes run out from to brand.I think this web site has got some real great information for everyone. “As we grow oldthe beauty steals inward.” by Ralph Waldo Emerson.

 16. F*ckin’ awesome things here. I’m very satisfied to look your post. Thank you so much and i am having a look ahead to contact you. Will you please drop me a mail?

 17. Usually I don’t learn article on blogs, but I would like to say that this write-up very compelled me to take a look at and do it! Your writing style has been amazed me. Thank you, very nice article.

 18. Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he actually bought me lunch because I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thank you for lunch! “For most of history, Anonymous was a woman.” by Virginia Woolf.

 19. We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site provided us with valuable info to work on. You have done a formidable job and our whole community will be thankful to you.

 20. Thank you a bunch for sharing this with all folks you really realize what you’re talking approximately! Bookmarked. Kindly also consult with my website =). We may have a hyperlink trade arrangement among us!

 21. I got what you intend, regards for putting up.Woh I am glad to find this website through google. “Don’t be afraid of opposition. Remember, a kite rises against not with the wind.” by Hamilton Mabie.

 22. Hey very cool site!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I will bookmark your web site and take the feeds additionally…I’m satisfied to find so many helpful information right here within the put up, we’d like work out more techniques in this regard, thanks for sharing.

 23. I like this post, enjoyed this one appreciate it for putting up. “The reward for conformity was that everyone liked you except yourself.” by Rita Mae Brown.

 24. I would like to thank you for the efforts you have put in writing this site. I’m hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming as well. Actually your creative writing skills has encouraged me to get my own web site now. Really the blogging is spreading its wings fast. Your write up is a good example of it.

 25. Hello, you used to write wonderful, but the last several posts have been kinda boring… I miss your tremendous writings. Past several posts are just a little out of track! come on!

 26. I would like to show some appreciation to the writer for bailing me out of this particular predicament. Just after searching through the the web and seeing recommendations which were not productive, I was thinking my entire life was well over. Being alive without the presence of solutions to the difficulties you’ve solved by way of your main post is a crucial case, as well as those that could have badly damaged my career if I hadn’t encountered the blog. Your good know-how and kindness in touching all the details was very helpful. I’m not sure what I would have done if I hadn’t come across such a step like this. I can now look ahead to my future. Thank you so much for this specialized and results-oriented guide. I will not be reluctant to endorse your site to any individual who will need guide on this situation.

 27. naturally like your website but you have to take a look at the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I to find it very troublesome to inform the truth nevertheless I will surely come back again.

 28. Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such wonderful info being shared freely out there.

 29. Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he just bought me lunch because I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thanks for lunch! “He who walks in another’s tracks leaves no footprints.” by Joan Brannon.

 30. Hi there very cool web site!! Guy .. Beautiful .. Wonderful .. I’ll bookmark your website and take the feeds also…I am satisfied to find numerous helpful information here in the submit, we need develop extra techniques on this regard, thank you for sharing.

 31. you are in reality a just right webmaster. The site loading speed is amazing. It kind of feels that you’re doing any distinctive trick. In addition, The contents are masterpiece. you have done a fantastic process in this matter!

 32. I simply needed to thank you very much again. I do not know the things that I could possibly have done without the entire basics revealed by you on my concern. Entirely was a real frightful concern in my opinion, nevertheless understanding a professional fashion you processed that made me to jump over joy. I will be happier for this guidance and then have high hopes you find out what an amazing job you have been carrying out educating the mediocre ones all through a web site. I am sure you haven’t got to know all of us.

 33. Simply want to say your article is as surprising. The clearness in your post is just cool and i could assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the enjoyable work.

 34. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your website offered us with valuable info to work on. You have done an impressive job and our whole community will be grateful to you.

 35. Unquestionably believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be on the internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 36. You could certainly see your skills within the paintings you write. The arena hopes for more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always follow your heart.

 37. You can certainly see your enthusiasm within the paintings you write. The sector hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. At all times follow your heart.

 38. Thanks for all your effort on this web site. My niece really likes setting aside time for internet research and it is easy to see why. A lot of people notice all concerning the compelling ways you convey effective items by means of the web site and therefore improve response from other individuals about this issue plus our favorite child has been discovering a whole lot. Enjoy the remaining portion of the new year. You are carrying out a tremendous job.

 39. Thank you so much for providing individuals with an extremely nice chance to read in detail from this blog. It is always so pleasurable plus jam-packed with fun for me and my office friends to visit your website at least three times every week to study the newest secrets you will have. And lastly, I’m so always pleased with the astonishing strategies you serve. Certain two ideas in this article are indeed the most impressive we’ve had.

 40. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 41. I have not checked in here for some time since I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I’ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 42. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 43. I just could not depart your website prior to suggesting that I actually loved the standard info a person provide on your visitors? Is going to be back often in order to inspect new posts.

 44. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 45. I cling on to listening to the news bulletin speak about getting boundless online grant applications so I have been looking around for the finest site to get one. Could you tell me please, where could i acquire some?

 46. Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it is truly informative. I am gonna watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!

 47. I would like to thnkx for the efforts you’ve put in writing this site. I am hoping the same high-grade website post from you in the upcoming also. In fact your creative writing skills has inspired me to get my own website now. Actually the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a great example of it.

 48. I like what you guys are up too. Such clever work and reporting! Carry on the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my site 🙂

 49. I want to show some thanks to you just for bailing me out of this difficulty. Right after surfing through the the net and obtaining ways that were not beneficial, I assumed my life was gone. Living devoid of the approaches to the problems you have solved by means of your entire article is a critical case, and the kind that would have in a negative way affected my career if I had not come across your web page. Your good ability and kindness in handling every aspect was priceless. I am not sure what I would’ve done if I hadn’t encountered such a solution like this. It’s possible to at this moment look ahead to my future. Thanks so much for the specialized and sensible help. I won’t be reluctant to suggest your web blog to any individual who would like support on this issue.

 50. Wow! This can be one particular of the most useful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Basically Excellent. I’m also a specialist in this topic so I can understand your hard work.

 51. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 52. I¡¦ve been exploring for a little bit for any high-quality articles or weblog posts in this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website. Studying this information So i¡¦m glad to convey that I’ve a very just right uncanny feeling I came upon just what I needed. I such a lot no doubt will make certain to do not put out of your mind this website and provides it a glance on a relentless basis.

 53. Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how could i subscribe for a blog web site? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 54. I have recently started a website, the information you provide on this web site has helped me greatly. Thanks for all of your time & work. “Her grandmother, as she gets older, is not fading but rather becoming more concentrated.” by Paulette Bates Alden.

 55. Good day there, just turned familiar with your blog site through Search engines like google, and realized that it is pretty informative. I will be grateful if you decide to continue on this.

 56. What i don’t realize is in fact how you’re not really much more well-liked than you may be right now. You are very intelligent. You recognize thus considerably in terms of this topic, produced me in my opinion imagine it from numerous varied angles. Its like men and women are not interested until it¡¦s something to do with Girl gaga! Your personal stuffs outstanding. At all times maintain it up!

 57. I simply need to share it with you that I am new to writing and totally enjoyed your work. Likely I am inclined to store your blog post . You absolutely have extraordinary article information. Value it for sharing with us your own internet article

 58. I merely intend to tell you that I am new to having a blog and completely valued your report. Most likely I am inclined to save your blog post . You literally have impressive article information. Acknowledge it for sharing with us your favorite blog post

 59. Hi there, just turned out to be receptive to your blog page through Search engine, and have found that it is truly informational. I will value should you persist such.

 60. Hello, Neat post. There’s an issue together with your site in web explorer, would test this¡K IE nonetheless is the market chief and a big element of folks will miss your excellent writing because of this problem.

 61. Hello, Neat post. There is an issue with your website in internet explorer, might check this… IE nonetheless is the market chief and a big component to other people will leave out your wonderful writing due to this problem.

 62. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

 63. Unquestionably believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people think about worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 64. Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I will definitely return.

 65. I do agree with all the concepts you’ve offered in your post. They’re very convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are very quick for novices. Could you please lengthen them a bit from next time? Thank you for the post.

 66. I think this is one of the most significant info for me. And i am glad reading your article. But want to remark on some general things, The website style is wonderful, the articles is really great : D. Good job, cheers

 67. I conceive this web site contains some very excellent info for everyone :D. “A friend might well be reckoned the masterpiece of nature.” by Ralph Waldo Emerson.

 68. I like what you guys are up also. Such intelligent work and reporting! Carry on the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my website 🙂

 69. Very interesting information!Perfect just what I was looking for! “Being rich is having money being wealthy is having time.” by Margaret Bonnano.

 70. Thank you for sharing excellent informations. Your site is very cool. I’m impressed by the details that you’ve on this site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found just the info I already searched all over the place and simply couldn’t come across. What a perfect web-site.

 71. I have to express some thanks to the writer for bailing me out of this particular matter. Just after searching throughout the internet and obtaining concepts which are not helpful, I was thinking my entire life was well over. Being alive devoid of the approaches to the problems you’ve sorted out as a result of your entire article content is a crucial case, and ones that could have adversely damaged my career if I hadn’t noticed your website. Your own personal know-how and kindness in playing with all things was helpful. I don’t know what I would’ve done if I had not come upon such a subject like this. I’m able to now look forward to my future. Thanks so much for the expert and effective guide. I won’t be reluctant to suggest the website to any individual who needs guidance about this matter.

 72. Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such magnificent info being shared freely out there.

 73. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something which I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 74. I was just seeking this information for some time. After 6 hours of continuous Googleing, at last I got it in your site. I wonder what’s the lack of Google strategy that do not rank this kind of informative web sites in top of the list. Normally the top websites are full of garbage.

 75. Thanks a lot for giving everyone a very superb chance to read in detail from here. It is often very beneficial and as well , full of fun for me personally and my office friends to visit your web site at a minimum thrice in one week to read the fresh things you have got. Not to mention, we’re usually happy with all the good things you serve. Some two ideas in this posting are ultimately the simplest we have ever had.

 76. I’m not sure where you are getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for magnificent information I was looking for this info for my mission.

 77. Great weblog here! Additionally your web site quite a bit up fast! What host are you the use of? Can I am getting your associate hyperlink to your host? I desire my website loaded up as quickly as yours lol

 78. I like what you guys are up also. Such clever work and reporting! Carry on the superb works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my website :).

CAVAB YAZ

Zəhmət olmasa şərhinizi daxil edin!
Zəhmət olmasa adınızı buraya daxil edin