Yunan mifologiyası: Pan

377

Pan
Yunan mifologiyasında Pan (Pan) Hermesin (Hermes) Arkadiyalı bir pəridən (Penelope (Penelopeia), Sose (Sose) və ya Timbris (Thymbris)) doğma oğlu olub çobanların, sürülərin, ovçuluğun, dağlıq və tənha ərazilərin, pastoral musiqinin tanrısıdır. Beldən aşağısı keçi formasındadır, eyni zamanda, keçi kimi buynuzları və quyruğu vardır. Qulaqları dik və uzun, burnu isə kiçik və daim ətrafı qoxlayırmış kimi dikdir. Şərab tanrısı Dionisin (Dyonysos) yoldaşlarından biri olan Pan bahar, bolluq və bərəkətlə sıx bağlı olan tanrıdır. Mifologiyada pərilərin arxasınca qaçması və tənha, toxunulmamış ərazilərdə gəzənlərin birdən qarşısına çıxıb qorxutması ilə məşhurdur. Panik (Panic)(təlaş,vahimə) kəlməsi Panın adından törəmişdir. Mifologiyada Panın aşiq olub qovaladığı pərilərin içində ən məşhurları qamışa çevrilən Sirinks (Syrinx), küknara/şam ağacına çevrilən Pitis (Pitys) və dağların sədasına çevrilən Exodur. (Ekho) Mifologiyaya görə, vətəni Arkadiya (Arkadia) olan Panın simvolu fleyta, müqəddəs heyvanları keçi və tısbağa, müqəddəs bitkiləri isə küknar, şam və su qamışıdır. Roma mifologiyasında Panın qarşılığı özü kimi keçi formasında olan tanrı Fanus (Faunus) və ya Inusdur.(Inuus)


Pan kəlməsinin kökü
Pan kəlməsinin qədim yunanca “otlamaq, güdmək” mənasına gələn “paein” (πάειν) feilindən törədiyi hesab olunur. Qədim yunanlılar klassik dövrlərdə Pan ilə “to pan”( bütün, kainat) arasında bağlantı quraraq Panın ümumi bütünlüyü simvolizə edən bir tanrı olduğunu düşünsələr də, bu fikir hazırda unudulmuşdur. Pan Arkadiyalı bir tanrı olduğundan adının Arkadiyada istifadə edilmiş qədim bir kəlmədən gəlmiş olması da mümkündür.
Panın anası kimdir?
Mifologiyada Panın atası Hermes olsa da, anasının kim olduğu çox qarışıq bir mövzudur. Panın anası olmağa ən yaxın namizəd Penelopedir. Penelope kral Drioposun (Dryopos) qızlarından biri olub Arkadiyada Killene (Kyllene) dağında yaşayan meşə pərisidir. Arkadiyalı meşə pərisi Penelope mifologiyada Odisseyin (Odysseus) arvadı məşhur Penelope və Oita (Oita) dağının pərisi Driope (Dryope) ilə çox qarışdırılır. Driope bir kraliça idi. O tısbağa cildinə girən Apollon (Apollo) tərəfindən başdan çıxarılır və Orta Yunanıstandakı Orta dağında bir qovaq ağacının pərisinə çevrilir. Tarixçi Herodota görə, Hermes Penelopeni başdan çıxarmaq üçün qoç cildinə girmişdir. Namizədlərdən Apollodorusun namizəd olaraq bəhs etdiyi Timbris də Arkadiyalı, lakin kahin bir pəridir. Timbrisin Oread (dağ pərisi) yoxsa Naiad (su pərisi) olduğu dəqiq deyil. Timbris üçün dediyimiz hər şey üçüncü namizəd Soseyə də aiddir. Müxtəlif qaynaqlarda adı Penelope, Timbris və Sose kimi olsa da, bu üç pərinin gerçəkdə eyni pəri olması mümkündür. Homerik bir şeirdə bəhs edildiyinə görə, Pan buynuzlu, quyruqlu, keçi ayaqlı, saqqallı, bədəni tüklü, dik burunlu olaraq doğulmuşdur. Onsuzda böyük doğulduğu üçün böyümə dövrünü yaşamasına ehtiyac qalmamışdır. Şeirdə “Diroposun qızı” deyə adı çəkilən anası Panı görəndə qorxub qaçmışdır. Lakin atası Hermes oğlunu yanında Olimpə (Olympus) aparır, oradakı tanrılar, xüsusilə, Dionisos Pandan razı qalırlar. Pausaniasa (Pausanias) görə, Panı pərilər böyütmüşdür.
Mifologiyada Pan
Panın aşiq olduğu pərilər: Sirinks, Exo, Pitis.
Panın ən geniş yayılan hekayələri aşiq olub arxasınca düşdüyü pərilərlə bağlı olanlardır. Eyni zamanda, Panın fleyta və küknar kimi simvollarını izah edən əfsanələrin içində Sirinks, Exo və Pitis adlı pərilərin hekayələri geniş yayılmışdır.
Bir ağac və ya dağ pərisi olan Pitis Pan arxasına düşəndə dəli kimi qaçmağa başlayır. Dağlarda, təpələrdə ceyran kimi qaçsa da, axırda Pandan uzun müddət qaça bilməyəcəyini anlayır və torpağın altında gizlənir. Orada tanrılar tərəfindən bir küknar və ya şam ağacına çevrilir. Exo, Boyotiadakı (Boeotia) Kitaron (Kithairon) dağının pərisidir. Səsinin və rəqsinin gözəliyi ilə tanınan Exo ona aşiq olan bütün oğlanlar kimi Panı da istəmir və beləliklə, keçi ayaqlı tanrını qəzəbləndirir. Lakin Exonun bəlkə də, Pandan daha təhlükəli bir düşməni var idi: Ilahə Hera (Hera). Hera Exonu Zevsin (Zeus) pərilərlə əyləndiyi vaxtlarda onu söhbətə tutduğu üçün lənətləyir. Artıq gözəl səsli Exo öz sözləri ilə danışa bilmir və yalnız başqalarının dediyi kəlmələri təkrarlaya bilir. Lakin gözəl pərinin başına gələnlər bununla yekunlaşmır. Oğlanlara xor baxan Exo istehzalı şəkildə mifologiyanının məşhur narsisti Narkissosa (Narcissus) aşiq olur. Exo Narkissosu addım-addım izləyir. Günlərin birində onun göldə gördüyü surətinə aşiq olub suya düşməsinə və boğulub getməsinə şahid olur. Narkissos bir nərgiz çiçəyinə çevriləndə platonik eşqini itirmiş olan Exo da kədərdən məhv olur və geriyə sadəcə səsi qalır. Həmin gündən bəridir ki, dağ, mağara və s. yerlərdə eşitdiyimiz və dediklərimizi bizə dərhal təkrar edən səs Exonun səsidir. Bu əfsanənin bir neçə fərqli versiyası da vardır. Əlavə oxu: http://blog.milliyet.com.tr/mitolojide-echo-ve-narcissus-un-hik-yesi/Blog/?BlogNo=264674
Lakin Panın ən böyük eşqi, deyəsən, Sirinksdir. Arkadiyadakı Ladon gölünün tanrısı Ladonun (Ladon) qızı, su pərisi Sirinks Pan ona vurulan kimi arxasına baxmadan qaçır. Qızcığaz Ladon gölündə nəfəsini dərir və orada öz istəyi ilə bacıları tərəfindən qamışa çevrilir. Pan külək əsəndə həzin bir səs çıxaran bu qamışın üzərində deşiklər açır və beləliklə fleytanı icad edir. Pan getdiyi hər yerə platonik eşqini əbədiləşdirmək üçün hazırladığı bu fleytanı da götürür. Onu üfürəndə sanki öz dərdini də Sirinksə söyləmiş olur. Şırınqa, şpris mənasına gələn “syringe” sözü Sirinksin adından götürülmüşdür. (Qədim yunanca “syro” çəkmək, “syrinks” su çəkmə, üfürmə borusu)
Apollon ilə Pan arasındakı musiqi müsabiqəsi
Orijinalında Frigiyalı Marsias ( Marsyas, king of Phrygia) ilə Apollon arasında keçən və sonu Marsiasın dərisinin üzülməsi ilə bitən hekayə Higinus (Hyginus) və Ovidius (Ovidius) kimi son dövr latın mənbələrində Pan ilə Apollon arasında keçən yarış və müsabiqə kimi təsvir edilmişdir. Hekayəyə görə, günlərin bir günü Pan tütəyi ilə Apollona və onun əfsanəvi lirinə meydan oxuyur. Iki tanrı arasında musiqi müsabiqəsi keçirilməsi qərarlaşdırılır. Lidyadakı Tmolos dağının (Bozdağ) tanrısı Tmolos (Tmolos) müsabiqənin jürisi seçilir. Əvvəlcə Pan, sonra Apollon sırayla çıxış edirlər. Tmolos Apollonu müsabiqənin qalibi elan edir. Frigiya kralı Midasdan (Midas) başqa, orada iştirak edən dinləyicilər də Tmolosla həmfikir olur. Midos Tmolosa ədalətli qərar vermədiyini mövzusunda təkid edir. Apollon isə musiqidən heç anlamadığını düşündüyü Midasın qulaqlarını eşşək qulaqlarına çevirir.

Apollon ilə Pan arasındakı musiqi müsabiqəsi

Panın Dionisos, Rea (Rhea) və Demetrayla (Demeter) əlaqəsi
Yabanı dağların ilahəsi Reya, bu cəhətdən Pana bənzəyir. Antik Yunan lirik şairi Pindarın (Pindar) bəzi şeirlərində Reya ilə Panın adını birlikdə çəkməsi bu yaxınlığa əsaslanır. Rodoslu Apolloniusun (Apollonius) məşhur Arqonautikanın (Argonauticas) Roma variantını yazan latin şair Flakkus (Gaius Valerius Flaccus) (I əsr) əsərində belə bir hadisədən bəhs edir. Kizikos (Kyzikos) şəhərinin kralı Reyanın müqəddəs şirlərindən birini öldürəndə Reya qisasını Pan vasitəsilə alır. Pan Kozikosa gedib şəhərdə böyük bir “vahimə” dalğası əsdirir və kral daxil olmaqla hərkəsi vəlvələyə salır.
Panın adı Yunan incəsənətində tez-tez Dionisos ilə birgə çəkilir. Filostratusdan (Philostratus) öyrəndiyimizə görə, Pan Dionisos kultunun mərkəzi Kitharon dağının zirvəsində rəqs edir. Amma Dionisos Naksos (Naxos) adasında arvadı Ariyadneni (Ariadne) sahildə yatarkən tapanda kraliçanı oyandırmamaq üçün Pan rəqsini sonlandırır. Reya Dionisosun Hind səfərinə qatılmasını istədiyi üçün bütün çöl tanrılarını toplayır və təbii ki, Panı da. Panın Hind səfərinə 12 oğluyla
(Kelaineus (Kelaineus), Arqennon (Argennon), Aiqikoros (Aigikoros), Yugenios (Eugeneios), Omester (Omester), Dafoineus (Daphoineus), Fobos (Phobos), Filamnos (Philamnos), Xantos (Xanthos), Qlaukos (Glaukos), Arqos (Argos) və Forbas (Phorbas)) birlikdə qatıldığı qeyd edilir.
Panın Demeterle əlaqəsi quran Pausaniasdır. Pausaniasın nəql etdiyinə görə, Poseydonun ona və Hadesin qızı Persefona təcavüz etməsindən sonra Demetra Olimpi tərk edir və özünü Telpusadakı (Thelpousa) heçkimin bilmədiyi bir mağaraya həbs edir. Demeterin yasa bürünüb təkliyə çəkilməsi dünyada da həyatı soldurur. Olimp tanrıları bu vəziyyət qarşısında narahat olurlar, lakin heç biri Demetranım harada olduğunu bilmir. Demetranı tapmaq ov ovlamaq üçün dağ-daş gəzən Pana qismət olur. Lakin Pan Demetranı sadəcə uzaqdan izləyir, ilahənin yanına gedib ona heç nə demir. Əvəzinə Olimpə çıxıb Zevsə olanları danışır. Zevs tale tanrılarını (Moray (Moirai)) Arkadiyaya yollayıb Demetranı yenidən evinə gətirir. Vaxt ötdükcə, Demeterin yası da, qəzəbi də azalır.
Panın mifologiyada Panlar( Panes) olaraq cəmlənməsi
Panı satirlərlə (satyr) qarışdırmamalıyıq. Pan bir satir deyil və keçi cildi ilə ümumiyyətlə, eşşək quyruqlu və eşşək qulaqlı təsvir edilən satirlərdən fərqlənir. Buna baxmayaraq, mifologiyada Panes adı verilən məxluqlar Panla eyni görünüşə sahibdir və sürülər, çobanlar, dağlıq ərazilərdəki çöl həyatı kimi mövzularda Panla kəsişirlər. Tək fərqləri Pan kimi bir tanrı deyil, bir “daimon”(cin) hesab olunmalarıdır. Yunan mifologiyasında Panes qrupuna daxil olub adlarını bildiyimiz cinlər və ya tanrılar bunlardır: Hermes ile Sose’nin oğlu, usta ovçu ve kahin Aqreus (Agreus), Hermes ile Penelopenin oğlu, çobanların ve sürülərin qoruyucusu Nomiyos (Nomios), Panın, Panla birlikte Hind Səfərinə qatılan “Paneides” deyə ifadə olunan 12 oğlu (adları yuxarıda verilib), Zevsin Tifonu (Typhon) məğlub etməsinə yardım edən və bunun qarşılığında Kaprikornus (Capricornus) (Oğlaq) olaraq bürclər arasına daxil olan Aqipan (Aigipan və ya Aegipan). Mifologiyada Pana aid olan hekayələrin, demək olar ki, hamısı qaynaqlarda Nomiyos üçün danışılmışdır. Nomiyos və Aqreus mifologiyada Panın iki fərqli cəhətinin bir-birindən (biri ovçu-kahin, digəri ehtiraslı- musiqiçi çoban) ayrılmasına qarşılıq düşən tanrılardır. Yunanların Italiyada Sibaris koloniyasına xas bir Pan olan Sibarios da Panes qrupuna daxil edilə bilər.
Pan kultu və ayinləri
Pan çöl tanrısı olduğundan Pan ayinləri məbədlərdə və ya məbədə bənzər yerlərdə yox, təbiətdə, açıq havada olan, mağaraya bənzəyən yerlərdə həyata keçirilmişdir. Bunun yeganə istisnası Heraya (Heraia) şəhərindəki Pan məbədidir. Pan kultunun mərkəzi Mora yarımadasındasının cənubunda yerləşən dağlıq Arkadiya ərazisidir. Kult zamanla buradan bütün Yunanıstana yayılmış, Afinada isə Marafon döyüşündən sonra geniş yayılmışdır. Arkadiya inancına görə, Pan çobanların, sürülərin, otlaqların, meşələrin tanrısıdır. Mağaralarda yaşayır, dağ keçisi kimi dağların zirvələrində, qayalıqlarda gəzir, bəzən pəriləri qovalayır, bəzən də onlarla rəqs edir. Pan hər gün günorta yatır, yuxusunu bölən olarsa çox qəzəblənir. Pastoral həyatın və ovçuluğun hər sahəsində olan Pan çöl musiqisi ilə də yaxından maraqlanır. Mifologiyaya görə, ustalıqla istifadə etdiyi çoban tütəyi və ya fleytanı da icad edən odur. Pan, eyni zamanda, sürü və çobanlara nəzarət edir. Panın səsi də görünüşü qədər qorxuducudur. Hətta Titanlar müharibəsində (Titanomaxiya) səsiylə titanları belə ürkütmüşdür. Tənha və dağlıq ərazidə Panın insanın qarşısına birdən çıxması insanda qorxu yaradır. Bizans lügətində qeyd edilir ki, Arkadiyadakı qədim ayinlərdə böyük bir gürültü ilə qışqıran qadınlara “Panikoi deimati” (Panik, (vahimə) dəhşət içərisindəkilər) deyilmişdir.
Panın kahin tərəfi də mövcuddur. Apollodorusa görə, Pan Apollonu belə bu mövzuda öyrətmişdir. Pan kultunda Pana inək, qoç, quzu qurban edilir, eyni zamanda süd və bal təqdim olunur. Pana sitayiş məqsədilə seçilən adlar, adətən, qəribə görünüşü və ya ona sitayiş edilən məkanların adları ilə bağlıdır.(Forbas (Phorbas), Sinoyes (Sinoeis), Haliplanktos (Haliplanktos) və s.) Pana həsr olunmuş məbəd və ibadətgahların yerləşdiyi ərazilər bunlardır: Attika (Afina (Athina), Oropos (Oropos), Pistalleya (Pystalleia), Marafon (Marathon), Anaflistos (Anaphlystos), Fokis (Phokis) (Parnassos Dağı) və s.
Pan və şeytan
Bəzilərinə görə, Pan xristianlıqdan sonra şeytanlaşdırılmışdır. Lakin bu fərziyyəyə dair inandırıcı sübutlar yoxdur, eyni zamanda, Orta əsrlər boyunca çəkilmiş şeytan təsvirlərinin də keçiylə çox oxşarlığı yoxdur. Orta əsrlərdə şeytan, adətən, buynuzlu, qanadlı, pəncə kimi iti dırnaqlarla təsvir olunurdu. Bu halda, Pan ilə şeytan arasında birbaşa bağlantı qurmaq əvəzinə şeytanın keçi ilə əlaqəsini araşdırmaq daha düzgün olardı. Ingilis antropoloqu Marqaret Murrayın (Margaret Alice Murray) “Qərbi Avropada cadugər inancı”(The Witch-Cult in Western Europe, 1921) adlı kitabında “şeytanın buynuzları arasında bir şamla, böyük bir qara keçi” cildində gəzdiyinə inanıldığı qeyd edilir.
Həmçinin, Ispan rəssam Qoyyanın (Fransisco de Goya) məşhur “Cadugərlər günü” əsərində belə bir fiqur təsvir edilmişdir. Birdə Levinin (Eliphas Levi) 1854-cü ildə çəkdiyi “Baphomet” rəsmi vardır. Xristianlıqdan uzun illər sonra şeytanlaşdırılmış olanın Pan deyil, keçi olması daha çox mümkün görünür. Bunun kökü Yaxın Şərqə uzanır. Məsələn, “günah keçisi” idiomunun haradan gəldiyinə bir nəzər salaq: Əhdi-ətiqdə bağışlanma günü ayinlərində yəhudilərin günahları simvolik olaraq keçiyə yüklənirdi. Bu keçi püşk yolu ilə seçilir və “Azazel” adlı pis ruhu sakitləşdirmək üçün Qüdsdən kənarda bir uçurumdan atılırdı. Azazel və ya Azazil şeytanın adlarından biridir. Herodot qədim Misirdə, Hendes şəhərində keçi formasında təsvir edilən bir tanrıya sitayiş olunduğunu nəql edir. Qoyanın əsəri ilə birgə şeytanın keçi formasını məşhurlaşdıran şəkil Levinin “Baphomet”i idi. Bu rəsm tarot kartlarındakı şeytan təsvirindən və Banebdjedetdən (Banebdjedet) ilham alınaraq çəkilmişdir.
Pan Qərbi Avropada, XVIII və XIX əsr romantizm cərəyanında vacib bir fiqura çevrilmişdir. Peter Pan adı ilə Pana işarə edir. Pan, eyni zamanda, məşhur “The piper at the gates of dawn” hekayəsinin ilham mənbəyidir.

Fransisko Xose de Qoyya “Cadugərlər günü”

Levi “Baphomet”

Mənbə: http://yunanmitolojisi.com/tags/pan.html

http://www.world-myth.com/greek/the-music-contests-of-apollo

https://www.greekmythology.com/Other_Gods/Pan/pan.html

Redaktə etdi: Lalə Yusifova

377 ŞƏRH

 1. I like to get my inspiration from really meaningful phrases said by truly great people like “He who is unable to live in society, or who has no need because he is sufficient for himself, must be either a beast or a god”, do you know where I can find thematic compiltaions of those?

  http://kwigbo.com/

 2. I’ve seen something similar in some other thread. You might find certain parts of that post useful, not everything of course, but I believe it is worth looking into.

 3. I am sorry for off-topic, I am considering about building an enlightening internet site for students. May probably start with publishing interesting facts such as”A spider’s web is not a home, but rather a trap for its food. They are as individual as snowflakes, with no two ever being the same. Some tropical spiders have built webs over eighteen feet across.”Please let me know if you know where I can find some related information such as here

  http://teentereastede.com/2017/09/11/cheap-papers-writing-service-7/

 4. I apologize for off-topic, I’m considering about making an instructive web site for kids. Will probably start with submitting interesting facts such as”A spider’s web is not a home, but rather a trap for its food. They are as individual as snowflakes, with no two ever being the same. Some tropical spiders have built webs over eighteen feet across.”Please let me know if you know where I can find some related info like right here

  http://fattaworks.com/?p=326

 5. I am sorry for off-topic, I’m considering about building an enlightening web-site for individuals. Will probably commence with submitting interesting information just like”More people are afraid of spiders than death. Amazingly, few people are afraid of Champagne corks even though you are more likely to be killed by one than by a spider.”Please let me know if you know where I can find some related information like here

  http://www.agrosrilanka.com/index.php/custom-essays-writing-service-44/

 6. I’m sorry for off-topic, I’m considering about making an instructive web-site for college kids. May possibly start with publishing interesting information such as”Fish that live more than 800 meters below the ocean surface don’t have eyes.”Please let me know if you know where I can find some related information like here

  http://hmocc.org/?p=2034

 7. Right now it sounds like Movable Type is the best blogging platform out there right now.
  (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

 8. Just want to say your article is as amazing. The clarity in your post is just nice and i
  can assume you’re an expert on this subject. Well with your
  permission allow me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post.
  Thanks a million and please carry on the rewarding work.

 9. I’m sorry for off-topic, I’m thinking about building an interesting website for individuals. May probably commence with posting interesting information such as”Grapes explode when you put them in the microwave. Go on, try it then”Please let me know if you know where I can find some related info like here

  http://sporting-clubs.info/?p=1349

 10. I simply want to mention I’m new to blogging and site-building and honestly enjoyed your page. More than likely I’m going to bookmark your site . You really come with amazing articles and reviews. Thanks for revealing your blog.

 11. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 12. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 13. I simply want to advise you that I am new to writing a blog and genuinely liked your review. Likely I am probably to store your blog post . You seriously have stunning article material. Like it for giving out with us the best domain article

 14. I apologize for off-topic, I am thinking about making an enlightening internet site as a student. May probably commence with posting interesting information just like”More people are afraid of spiders than death. Amazingly, few people are afraid of Champagne corks even though you are more likely to be killed by one than by a spider.”Please let me know if you know where I can find some related information and facts such as here

  http://lainmaculadaatletismo.com/essays-writing-services-producing-any-activity-4/

 15. Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I will definitely return.

 16. I am sorry for off-topic, I am considering about creating an interesting web-site for kids. Will probably commence with submitting interesting information like”More people are afraid of spiders than death. Amazingly, few people are afraid of Champagne corks even though you are more likely to be killed by one than by a spider.”Please let me know if you know where I can find some related information like right here

  http://filmesonlinevk.bl.ee/?p=1171

 17. Heya i’m for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you aided me.

 18. Hello, Neat post. There is a problem together with your website in internet explorer, might test this… IE nonetheless is the market leader and a big part of other folks will miss your magnificent writing because of this problem.

 19. Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such great information being shared freely out there.

 20. Pretty section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

 21. Hello! I know this is kinda off topic but I was wondering
  if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having
  difficulty finding one? Thanks a lot!

 22. What i don’t realize is if truth be told how you are no longer really a lot more well-favored than you may be right now. You are so intelligent. You already know therefore considerably in the case of this topic, made me for my part believe it from numerous varied angles. Its like women and men don’t seem to be fascinated unless it is one thing to accomplish with Woman gaga! Your personal stuffs nice. All the time maintain it up!

 23. My wife and i felt peaceful Peter could complete his web research from your precious recommendations he discovered from your very own web site. It’s not at all simplistic to just find yourself freely giving techniques which usually some other people have been making money from. Therefore we consider we’ve got the blog owner to thank because of that. The entire illustrations you’ve made, the easy website navigation, the relationships you make it possible to engender – it’s mostly incredible, and it is helping our son and us feel that the article is pleasurable, and that is pretty essential. Thank you for the whole lot!

 24. I like this weblog very much, Its a very nice billet to read and get information. “The mark of a good action is that it appears inevitable in retrospect.” by Robert Louis Stephenson.

 25. I just wanted to post a simple comment so as to appreciate you for all of the nice items you are posting on this site. My considerable internet search has finally been paid with brilliant strategies to exchange with my neighbours. I would say that we website visitors are very blessed to be in a fabulous network with many lovely individuals with great plans. I feel somewhat privileged to have come across your entire website page and look forward to some more enjoyable times reading here. Thank you once again for a lot of things.

 26. Recent research studies and recognition in the direction of natural solutions for
  weight loss has actually brought Garcinia Cambogia right into limelight.

 27. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 28. I¡¦m now not certain the place you are getting your information, but good topic. I must spend a while finding out much more or understanding more. Thank you for wonderful info I used to be in search of this info for my mission.

 29. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your website provided us with valuable info to work on. You have done a formidable job and our whole community will be thankful to you.

 30. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 31. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.

 32. Hullo there, just started to be receptive to your blog through Yahoo and bing, and discovered that it is very good. I will truly appreciate should you decide carry on this post.

 33. I really need to inform you you that I am new to having a blog and utterly liked your post. Very likely I am going to save your blog post . You really have lovely article material. Be Thankful For it for telling with us your favorite domain document

 34. Thanks , I have just been searching for information approximately this subject for a while and yours is the best I’ve came upon so far. But, what concerning the bottom line? Are you certain in regards to the supply?

 35. I wish to express my appreciation to the writer for rescuing me from this challenge. As a result of scouting through the world-wide-web and coming across ways which were not helpful, I believed my entire life was well over. Existing devoid of the solutions to the issues you have resolved by way of the site is a critical case, and the kind that might have badly damaged my career if I hadn’t come across your blog. Your main natural talent and kindness in maneuvering everything was very helpful. I don’t know what I would’ve done if I had not come upon such a step like this. I am able to at this time look forward to my future. Thanks for your time very much for this professional and amazing guide. I will not be reluctant to recommend your site to any individual who needs support about this topic.

 36. I apologize for off-topic, I’m thinking about building an enlightening internet site for individuals. Will probably start with posting interesting information like”The Beetham Tower cost over ВЈ150 million to build.”Please let me know if you know where I can find some related information and facts like here

  http://oknotrend.pl/?p=415&lang=pl

 37. I’ve recently started a website, the info you offer on this website has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work. “Her grandmother, as she gets older, is not fading but rather becoming more concentrated.” by Paulette Bates Alden.

 38. My spouse and i got really cheerful that Albert managed to complete his inquiry from your precious recommendations he grabbed using your blog. It is now and again perplexing to simply happen to be giving away guides that others might have been making money from. We really do understand we need the blog owner to appreciate for that. The illustrations you’ve made, the easy blog menu, the friendships you make it easier to create – it is many remarkable, and it’s really letting our son and the family know that that theme is entertaining, and that’s extremely essential. Thank you for everything!

 39. Someone necessarily assist to make severely posts I would state. This is the very first time I frequented your website page and to this point? I amazed with the analysis you made to create this actual put up incredible. Great activity!

 40. Hello there, I discovered your blog via Google at the same time as looking for a related subject, your site came up, it appears great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 41. I am sorry for off-topic, I’m thinking about building an enlightening site for college kids. May probably start with publishing interesting facts like”Intelligent people have more zinc and copper in their hair.”Please let me know if you know where I can find some related information like right here

  http://www.canalblock.com/?p=2709

 42. Sorry for off-topic, I’m considering about making an enlightening website for individuals. Will possibly commence with posting interesting facts such as”Possums have one of the shortest pregnancies at 16 days. The shortest human pregnancy to produce a healthy baby was 22 weeks, 6 days — the baby was the length of a ballpoint pen.”Please let me know if you know where I can find some related information and facts such as here

  http://www.megstudio.net/portfolio/availing-the-benefits-of-on-line-writing-services-39/

 43. I’m sorry for off-topic, I’m thinking about creating an instructive web-site as a student. May possibly commence with publishing interesting facts just like”The electric chair was invented by a dentist.”Please let me know if you know where I can find some related information such as here

  http://bobbynemati.com/?cat=138

 44. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 45. You could certainly see your enthusiasm within the work you write. The arena hopes for even more passionate writers such as you who aren’t afraid to say how they believe. Always go after your heart. “If you feel yourself falling, let go and glide.” by Steffen Francisco.

 46. I like what you guys are up also. Such clever work and reporting! Carry on the excellent works guys I¡¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my website 🙂

 47. of course like your web site however you need to check the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to inform the reality then again I’ll surely come again again.

CAVAB YAZ

Zəhmət olmasa şərhinizi daxil edin!
Zəhmət olmasa adınızı buraya daxil edin