Eukariotların prokariotlardan təkamülü və Endosimbioz Teorem

86

Təkamül prosesini nəzərdən keçirsək hər zaman daha ibtidai (sadə) canlılardan daha ali (mürəkkəb) canlıların təkamül etdiyini görərik. Üstəlik, istər fosil, istərsə də molekulların inkişafına baxdıqda bu keçid aydın şəkildə qarşımıza çıxır. İndiyədək tapılan tapıntılarda heç vaxt aralarında təkamül prosesi olduğu güman edilən iki canlıdan mürəkkəb olanın daha sadə quruluşa malik olandan qədim zamanda yaşadığına rast gəlinməyib. Hərçənd, bəzən mürəkkəb xüsusiyyətlərin (qabiliyyətlərin) (artıq lazım olmadığı üçün) uzun müddət ərzində itirildiyini görərik, ancaq ümumi olaraq nəzər yetirsək canlılar üzərində həmişə sadədən mürəkkəbə doğru bir təkamül (təkmil) gedir. Bu, Fizika və Biologiya qanunlarıyla sərhədləndirilmiş bir qaydadır. Ani dəyişmə həm xaos yaranmasına səbəbiyyət verəcəyi, həm də canlıların bu xaosa daha çətin öyrəşəcəyi üçün təkamül həmişə yavaş getmişdir. Bu, bir Biologiya qanunu olan Təkamülə Fizikanın təsirini bizə aydın şəkildə göstərir və bu kainat içərisində Fizika qanunlarının bu halda qalacağı müddətdə də Təkamülün həmişə gedəcəyini bizə xatırladır.

Bu yazımızda sizə sadə başlanğıcdan- prokariotlardan təkmilləşərək eukariotlar (və ya nüvəlilər) olaraq bilinən və çox geniş bir canlı qrupunu əhatə edən sahəni tanıdacağıq və bu sahənin təkamül prosesi keçirməsini izləyəcəyik.

İlk olaraq, Təkamül Prosesində prokariotlardan təkmilləşdiyini az qala dəqiq bildiyimiz eukariotları (və ya nüvəlilər) bakteriyaların və arxeyaların daxil olduğu prokariotlardan ayıran bəzi əsas xüsusiyyətlərə diqqət yetirək. Bu sayədə Təkamül Prosesi daxilində bu canlıların yaranmasını daha rahat müşahidə edə bilərik. Eukariotları (və ya nüvəliləri) ayıran bəzi xüsusiyyətləri belə sıralıya bilərik:

 • Eukariotların hüceyrə skeletləri (sitoskeleton) var, prokariotlarda bu quruluş yoxdur
 • Eukariotların hüceyrə səthləri prokariotlara nisbətən daha elastikdir
 • Eukariotların nüvəsi mövcuddur və bu nüvə içərisində genetik material(DNT) vardır. Eukariotları ayırmağın ən asan yolu nüvənin olub-olmamasına baxmaqdır.
 • Eukariotların həzm üçün vakuolları(qovuqcuq) vardır.
 • Bəlkə də, ən əsası, eukariotlarda bəzi orqanellər: endoplazmatik retikulum, sarkoplazmatik retikulum, Qolci kompleksi, lizosom, mitoxondri, nüvə, peroksisom, vakuol, sitoplazmatik qranullar, hüceyrə kisəcikləri (faqosomlar, avtoqagosomlar, klitoral örtüklü hissələri), ifrazat kisələri (sinaptosomlar, akrosomlar, melananosomlar, xromaffin qranulları) vardır. Bu orqanellərin heç biri prokariotlarda mövcud deyil.

Bu canlılara aid tipik hüceyrə quruluşuna baxmazdan əvvəl bir prokariot hüceyrəsinə baxaraq aradakı fərqləri nəzərdən keçirək.

Yuxardakı E. coli bakteriyasının elektronik mikroskopla çəkilmiş şəkli aşağıdakı şəkillə müqayisə edilərsə aradakı fərqlər aydın şəkildə görünür. Belə ki, ilk şəkildəki bakteriyanın orqanelləri pərdəylə əhatəli deyil və sitoplazma (hüceyrə içindəki maye) içərisində səpələnmişdir. Aşağıda eukariotik canlı olan protistanın şəklini görürük.

Yuxarıdakı protista nümunəsinə baxdıqda ortada iri bir şəkildə görünən nüvəni, əlavə olaraq da pərdəli orqanelləri də görmək mümkünür. Bunların heç birinə prokariotlarda rast gəlinmir. Protistalar tək hüceyrəli də ola bilərlər, çox hüceyrəli də. Ancaq Təkamül prosesi baxımından hələ çox hüceyrəliyə keçməmişik. Bu məqamda eukariotların ulu babaları təkamül etməkdədir. Hələlik bitki, heyvan, protista kimi ayrı qrup canlılarla rastlaşmırıq.

Aşağıda da bir göbələk zoospor hüceyrəsi görürük.

Yenə bütün orqanelləri aydın bir şəkildə görünür. Pərdəli orqanel deyildikdə nəzərdə tutulan özünə aid bir bölmə içərisində olan strukturlardır. Bu strukturların necə təkmilləşdiyi yazımızın əsas məğzidir. Mövzudan çox uzaqlaşmamış eyni quruluşun onlarda da olduğuna əmin olmaq üçün bitki və heyvan hüceyrələrinə də nəzər yetirək.

Yuxarıdakı bir bitki hüceyrəsinin mikrofotoqrafiyasıdır. Pərdəli orqanel strukturları açıq bir şəkildə görülür. Aşağıda isə Arabidopsis thaliana adlı bir bitki hüceyrələri daha yaxından bir mikroskop altında müşahidə olunmuş və orqanellərə adlar verilmişdir.

Heyvanlarda da eyni hal baş verir. Aşağıda heyvan hüceyrələrində görülən tipik orqanellər işarələnmişdir.

Bu arada bütün hüceyrələrin quruluş cəhətdən bir-birlərinə çox bənzədiyini və aralarında çox xırda fərqlərin olmasına, ancaq üst-üstə, alt-alta, yan-yana düzülmə nəticəsində heyvanlar arasında dağlar qədər fərqin meydana gəldiyinə də diqqət yetirmək lazımdır. Bu da ibtidai başlanğıcdan Təkamül Prosesi sayəsində nə qədər fərqli yönlərə inkişaf edə biləcəyinin aydın göstərməkdədir.

Eukariotlar necə meydana gəldi? Cavab: Endosimbioz teorem 

Eukariotların inkişafının necə olması uzun müddət sadəcə sual olaraq qalmışdı. Mövzunu izah etmək üçün müəyyən fərziyyələr irəli sürülsə də, onlardan heç biri suallara tam cavab verə bilmədiyi üçün müəyyən qədər əskiklikləri var idi.

Rus botanik Konstantin Mereşovski (Konstantin Mereschkowski) özündən əvvəlki elm adamlarının xloroplastlar üzərindəki tədqiqatlarını və öz tapıntılarını birləşdirərək 1905-ci ildə Endosimbioz teoremin (qayda) əsasını qoydu. Mereşovskidən əvvəl də Andriz Şimper (Andreas Schimper) adlı başqa bir botanik xloroplastlar üzərində tədqiqatlar aparmış və quruluşları ilə funksiyalarının sərbəst olaraq yaşayan bakteriya olan sianobakteriyalara olduqca çox bənzədiyinin fərqinə varmışdır. Şimper bir məqaləsində qeyd olaraq bitkilərin iki müxtəlif canlının ortaq həyata keçməsiylə təkmilləşmiş ola biləcəyini bildirmişdi.

Daha sonra, 1960-cı illərdə elektron mikroskop və genetik metodlardan istifadə edilməklə bəzi tədqiqatlarda xloroplastlar ilə sianobakteriyalar arasındakı əlaqəni, mitoxondrilərlə də Rickettsiales adlı proteobakteriyalar (ön bakteriyalar, ibtidai bakteriyalar) arasındakı oxşarlığı və genetik bütövlüyü göz önünə çəkmişdir.

Endosimbioz teoremə görə milyonlarla il ərzində hökm sürmüş bakteriyalar özlərindən kiçik bəzi bakteriyaları və ya protiobakteriyaları endositoz üsulu ilə yemək üçün daxillərinə almış, lakin həzm edə bilməmişdilər. Həzm prosesinin uğursuz olması nəticəsində iki bakteriya da əvvəlki vəziyyətlərindən daha üstün hala gəlmişdir, çünki böyük və ovçu olan bakteriya “yediyi”, lakin həzm edə bilmədiyi bu bakteriyanın hüceyrə içi bəzi işləri yerinə yetirməsini təmin edə bilmişdir. Buna qarşılıq olaraq ov olan kiçik bakteriya isə bu yeni hüceyrə içi mövqeyində əvvəl olduğundan daha təhlükəsiz yerdədir və ehtiyacı olduğu materialları daha asan əldə edir. Elə bu səbəbdən də Təbii Seçmə bu prosesi dəstəkləmiş və nəticədə ilk eukariotik hüceyrələr meydana gəlmişdir.

Üstəlik Endosimbioz teorem sadəcə bu orqanelləri izah etmir. Daha sonralar, 1981-ci ildə Lin Marqulis adlı bir elm adamı spiroxet növlü bakteriyaların digər bakteriyalar üzərində yaşamağa başlayaraq onların silləri və flaqellumlarına (qamçıya) çevrildiyini öyrənmişdir. Riçard Dokinz (Richard Dawkins)  “Əcdadın Hekayəsi: Həyatın mənşəyinə səfər” (“The Ancestor’s Tale – A Pilgrimage to the Dawn of Life”) adlı kitabında bu mövzudan geniş bəhs edir.

Oxşar şəkildə peroksisom adlanan orqanellərin də endosimbiotik əlaqələr nəticəsində təkmilləşmiş ola biləcəyi fərqli elm adamları tərəfindən irəli sürülmüşdür. Bu mövzudakı problem qamçıların və peroksisomun öz genetik materiallarının olmamasıdır. Ancaq transpozonal sıçramalar(Genetik dəyişiklik) ve mutasiyaları da fikirləşdikdə bu quruluşların zamanla genetik materiallarını itirmiş ola biləcəyi fikri yuxarıdakı “problemi” lazımı qədər açıqlaya bilir. Aşağıda bu mövzuya yenidən toxunacağıq.

İndilik sadəcə olaraq mitoxondri və xloroplastları, yəni aralarında Endosimbioz əlaqənin varlığından hardasa dəqiq əmin olduğumuz orqanelləri ələ alacağıq.

Endosimbioz teoremi dəstəkləyən faktlar:

 1. Mitoxondri və xloroplastlar amitoz bölünmə ilə artır. Bakteriyalar da bu yolla çoxalır.
 2. Eukariot hüceyrələrdə orqanellər iki və ya daha çox pərdə (membran) ilə örtülüdür. Bu pərdə peptidodoqlikan tərkiblidir. Beləliklə bu pərdənin endosimbioz birləşmədən əvvəl ayrı bir bakteriyaya aid olduğu təxmin edilir, çünki bakteriyaların membranları da bu formadadır.
 3. Mitoxondri və xloroplastların özlərinə aid DNT-ləri (DNA) olur. Bu DNT hüceyrə DNT-sindən fərqli olaraq bakteriyalardakı kimi plazmid formada, yəni kürəvi və kiçikdir.
 4. DNT-də aparılan tədqiqatlar hüceyrə nüvəsindəki əsas DNT-də mitoxondri və xloroplastlardan gəlmiş ola biləcək genlər tapıldığını ortaya çıxarmışdır. Endosimbioz əlaqə başladıqdan sonra hüceyrələr bir-birindən asılı hala gəldiyinə görə orqanelləri təşkil edəcək bakteriyalar bəzi genlərini nüvədəki əsas DNT-yə ötürmüşlər.
 5. Orqanellərdə olan 70S tipli ribosomlar ilə bakteriyalarda mövcud olan ribosomlar eynidir.
 6. Orqanellər tərəfindən istehsal olunan zülallar ilə bakteriyaların istehsal etdiyi zülallar başlanğıc amin turşusu olaraq eyni amin turşusu (N-formilmetiyonin) istifadə edir.
 7. Xloroplastlar içərisində olan xlorofillərin tilakoid quruluşu ilə sianobakteriyaların quruluşu son dərəcə oxşardır.
 8. Mitoxondridə istehsal edilən bəzi fermentlər bakteriyalarda istehsal olunanla çox bənzərdir.
 9. Mitoxondri və xloroplastların ölçüləri bir-birlərinə olduqca bənzəyir.

Siyahının daha da uzatmaq mümkündür, lakin mövzunu daha da uzatmamaq üçün burada bitirmək istədik. Endosimbioz Teorem artıq çox baxımdan dəstəklənən güclü bir teoremdir. İllər içərisində bu teoremə qarşı bir çox fikirlər söylənsə də asanlıqla izah edilib. Misal üçün, bir qrup elm adamı mitoxondri ilə xloroplastın hüceyrə xaricində tək olaraq həyatda qala bilməyəcəklərini, bu səbəbdən də Endosimbioz Teoremin doğruluğunun sual altında olduğunu bildirmişdilər. Lakin bu fikir ortaya atılarkən orqanellərin əlaqədən sonra əsas hüceyrədən asılı olması və genlərinin bir hissəsini itirdikləri nəzərdən qaçmışdır. Əlbəttə, buna görə orqanellər azad yaşaya bilməyəcəklər. Bildirilən belə bir-neçə gücsüz fikir də asanlıqla izah edilib.

Bunun xaricində ikinci, üçüncü və hətta dördüncü dərəcəli endosimbiozdan da bəhs etmək mümkündür. Bunlar da arxa-arxaya hüceyrələrin endosimbioz əlaqəyə girməsindən meydana gələr, kökü bəzi orqanellərin 3 qat pərdələrinin olmağına dayanar. Mövzudan kənara çıxmamaq üçün onun haqqında çox danışmayaq.

Eukariotların necə təkmilləşdiyini anladıqsa, xüsusiyyətlərilə davam edək.

Prokariotların hüceyrə səthi əsasən elastik deyil və əyilib-bükülmələri çox zaman çətinliklə olur. Ən qədim bakteriya fosilləri belə çöp şəklindədir və böyük ehtimalla günümüzdəkilər kimi məhdud elastikliyə sahibdir. Ancaq eukariotlar hüceyrə divarlarının içərisində olduqları mühitə uyğun bir şəkildə təkmilləşməsi sayəsində daha elastik bir quruluş əldə etmişdir. Bu sayədə prokariotlar müəyyən bir böyüklüyə qədər böyüyə bildiyi halda (səth-sahə-həcm-nisbət məhdudiyyətləri səbəbiylə), eukariotlar öz üstlərinə nisbətdə artaraq səth sahəsini artıra bilər və prokariotlardan daha böyük hala hətta minlərlə dəfə arta bilərlər. Günümüzdəki ən böyük eukariot hüceyrələr quş yumurtalarıdır. Hamımız toyuq yumurtasını tanıyırıq. Bu, tək bir hüceyrədir və eukariotikdir.

Ayrıca eukariotlar bəzi prokariot hüceyrələrin xüsusiyyətlərini də daşıyır. Üfüqi gen ötürüməsi (Horizontal gene transfer) prosesilə ibtidai eukariotlar da prokariotlardan gen ala bilmişlər. Bu da çox qədim zamanlardakı, xüsusən də, tək hüceyrəlilərdəki təkamül əlaqələrini aşkar etməyimizi çətinləşdirir.

Eukariotlar günümüzədək çox böyük müvəffəqiyyətlər qazanmışlar. Hər nə qədər Dünyanın hər tərəfinə yayılmış və sonsuz miqdarda növlərə bölünmüş olsalar belə hər şeyin başlanğıcının prokariotlar olduğunu yaddan çıxarmamaq lazımdır.

Bioloqlar arasında belə bir məşhur söz var:

Bütün insanlar (eukariot hüceyrələrə sahibdir) bir anda yox olsa, Dünyadakı növlərin 99%nin bundan xəbəri belə olmaz. Ancaq bakteriyalar bir anda yox olsa bir həftə içərisində Dünya üzərində heç bir canlı qalmaz.

Nəticədə prokariotlardan başlayaraq təxminən 2,7 milyar il əvvəl Endosimbiotik Teorem daxilində mürəkkəbləşməyə başlayan tək hüceyrə quruluşları qısa bir müddət ərzində Yer üzərində hakim ola bilmişlər. Bu eukariot canlıların təkmili çox uzun illər ərzində davam etmiş və günümüzə qədər uzanmışdır. Unutmamaq lazımdır ki, 2,7 milyard il əvvəl prokariotlardan ayrılaran eukariotlar geniş bir müxtəlifliyə doğru budaqlanaraq təkamül keçirmişlər. Bu təkamül nəticəsində əvvəlcə hüceyrələr daha da mürəkkəbləşmiş, sonra isə günümüzdən 900 milyon il əvvəl çoxalıb birləşmə nəticəsində ilkin çoxhüceyrəlilər yaranmışdır. Çoxhüceyrələrin təkamülü isə günümüzdəki müxtəliflikdə bir dönüm nöqtəsidir

 

Məqalə Evrim Ağacıdan tərcümə edilmişdir

Tərcümə: Əhməd İsmayıl

Redaktə etdi: Ziya Mehdiyev

86 ŞƏRH

 1. I simply want to mention I am just beginner to blogging and certainly enjoyed this web-site. Almost certainly I’m going to bookmark your blog . You absolutely have excellent article content. Kudos for revealing your web site.

 2. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 3. I simply intend to inform you you that I am new to online blogging and totally valued your information. Most likely I am likely to save your blog post . You really have memorable article blog posts. Delight In it for share-out with us your very own domain article

 4. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 5. great issues altogether, you just received a new reader. What would you recommend in regards to your post that you just made a few days in the past? Any certain?

 6. I simply couldn’t go away your website prior to suggesting that I extremely enjoyed the usual information an individual supply for your visitors? Is gonna be back often to investigate cross-check new posts.

 7. Nice read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he just bought me lunch because I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thank you for lunch! “Never let inexperience get in the way of ambition.” by Terry Josephson.

 8. My wife and i have been really comfortable that Raymond managed to round up his researching with the ideas he got from your weblog. It’s not at all simplistic just to choose to be offering ideas which other people may have been trying to sell. We really do know we need the blog owner to appreciate because of that. The type of explanations you made, the simple blog menu, the relationships you can help instill – it’s got many astonishing, and it’s assisting our son and the family reckon that the issue is amusing, which is certainly very pressing. Thanks for all!

 9. Definitely believe that which you said. Your favorite reason appeared to be on the web the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people think about worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 10. Thank you, I’ve just been searching for information approximately this topic for a long time and yours is the best I’ve came upon till now. However, what about the conclusion? Are you sure about the supply?

 11. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! However, how can we communicate?

 12. Simply a smiling visitant here to share the love (:, btw outstanding style and design. “Better by far you should forget and smile than that you should remember and be sad.” by Christina Georgina Rossetti.

 13. Thanks for all of your work on this blog. Kate enjoys doing investigations and it is obvious why. Many of us hear all of the lively medium you provide priceless strategies via the website and even boost participation from the others on this point while our own girl is now being taught a lot. Enjoy the remaining portion of the new year. You’re the one carrying out a pretty cool job.

 14. Awsome info and straight to the point. I am not sure if this is truly the best place to ask but do you people have any thoughts on where to hire some professional writers? Thanks in advance 🙂

 15. Thanks for every other informative blog. The place else may I am getting that type of info written in such a perfect means? I’ve a mission that I’m simply now running on, and I have been at the glance out for such info.

 16. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your website provided us with valuable information to work on. You have done a formidable job and our whole community will be thankful to you.

 17. Thank you for all of the labor on this website. Betty takes pleasure in carrying out internet research and it’s easy to see why. A lot of people know all of the powerful medium you produce worthwhile techniques via this web blog and even improve response from visitors on that theme and our own simple princess is without a doubt starting to learn a lot. Take advantage of the remaining portion of the new year. You’re conducting a good job.

 18. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good. I do not know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 19. Thanks for another informative web site. Where else may just I am getting that type of information written in such a perfect way? I have a venture that I’m simply now working on, and I have been at the glance out for such information.

 20. Simply desire to say your article is as astounding. The clearness in your post is simply great and i could assume you are an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the enjoyable work.

 21. Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the web the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people think about worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 22. I like what you guys are up too. Such clever work and reporting! Carry on the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my web site :).

 23. Great blog right here! Additionally your web site lots up fast! What host are you the usage of? Can I get your associate hyperlink to your host? I want my website loaded up as quickly as yours lol

 24. I’ve been surfing on-line more than 3 hours nowadays, but I by no means discovered any attention-grabbing article like yours. It is pretty price sufficient for me. In my view, if all site owners and bloggers made good content material as you did, the net can be much more useful than ever before.

 25. Good site! I really love how it is easy on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I might be notified whenever a new post has been made. I’ve subscribed to your RSS which must do the trick! Have a great day!

 26. Thank you for sharing superb informations. Your website is very cool. I am impressed by the details that you’ve on this website. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found just the information I already searched everywhere and just could not come across. What a perfect web site.

 27. Hi my family member! I wish to say that this article is amazing, great written and include almost all important infos. I’d like to see extra posts like this.

 28. Good website! I really love how it is easy on my eyes and the data are well written. I am wondering how I might be notified when a new post has been made. I’ve subscribed to your RSS feed which must do the trick! Have a nice day!

 29. You could certainly see your expertise in the work you write. The world hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to mention how they believe. At all times follow your heart.

 30. Hello, Neat post. There is a problem together with your web site in internet explorer, would test this¡K IE nonetheless is the market chief and a good portion of folks will leave out your magnificent writing due to this problem.

 31. It¡¦s actually a cool and helpful piece of information. I am satisfied that you simply shared this useful info with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

 32. I have been browsing on-line greater than 3 hours lately, but I never discovered any attention-grabbing article like yours. It is beautiful price sufficient for me. Personally, if all web owners and bloggers made excellent content material as you did, the internet will be much more useful than ever before. “When the heart speaks, the mind finds it indecent to object.” by Milan Kundera.

 33. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 34. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 35. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 36. A person essentially assist to make severely articles I’d state. This is the very first time I frequented your website page and up to now? I surprised with the analysis you made to make this actual submit amazing. Magnificent job!

 37. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is excellent blog. A great read. I’ll certainly be back.

 38. A person essentially help to make significantly articles I might state. That is the very first time I frequented your web page and up to now? I amazed with the research you made to create this particular post amazing. Fantastic process!

 39. Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch as I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thank you for lunch! “For most of history, Anonymous was a woman.” by Virginia Woolf.

 40. Thanks, I have recently been searching for information approximately this subject for a while and yours is the best I’ve found out till now. But, what in regards to the conclusion? Are you sure about the supply?

 41. I intended to send you that little word to be able to thank you over again relating to the extraordinary strategies you have contributed on this website. It’s simply unbelievably generous of you to give freely exactly what a few people could possibly have marketed for an e book to help with making some profit for their own end, most importantly considering the fact that you might well have done it in the event you considered necessary. The creative ideas likewise acted to become fantastic way to be sure that other people have a similar dreams like my own to learn a lot more on the topic of this condition. I am sure there are lots of more fun periods up front for people who go through your website.

 42. I have not checked in here for a while as I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 43. Generally I do not learn article on blogs, however I would like to say that this write-up very compelled me to check out and do it! Your writing style has been amazed me. Thank you, quite great article.

 44. Good blog! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I am wondering how I might be notified when a new post has been made. I’ve subscribed to your RSS which must do the trick! Have a nice day!

 45. Thanks for another informative site. The place else may I am getting that type of info written in such a perfect method? I’ve a challenge that I am just now running on, and I have been on the look out for such information.

 46. Enjoyed looking at this, very good stuff, regards . “It is well to remember that the entire universe, with one trifling exception, is composed of others.” by John Andrew Holmes.

 47. I precisely wished to thank you so much again. I do not know the things that I would have handled without the actual information discussed by you concerning my theme. It actually was a very horrifying circumstance in my circumstances, however , encountering the very expert way you handled the issue took me to weep with contentment. I will be grateful for this assistance and as well , hope that you realize what an amazing job you are always undertaking educating some other people through the use of your web blog. Most likely you haven’t encountered all of us.

 48. I’ve been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.

 49. But wanna comment on few general things, The website layout is perfect, the subject material is really good. “To establish oneself in the world, one has to do all one can to appear established.” by Francois de La Rochefoucauld.

 50. You are my breathing in, I have few blogs and sometimes run out from to post .I conceive this web site has some very excellent information for everyone. “To be able to be caught up into the world of thought — that is being educated.” by Edith Hamilton.

 51. Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just too magnificent. I actually like what you’ve acquired here, really like what you are stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it smart. I can not wait to read far more from you. This is actually a wonderful website.

 52. I like the helpful info you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here frequently. I am quite certain I will learn lots of new stuff right here! Good luck for the next!

 53. Undeniably believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the internet the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people consider worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

CAVAB YAZ

Zəhmət olmasa şərhinizi daxil edin!
Zəhmət olmasa adınızı buraya daxil edin