ALMAN DILINDƏ FELLƏRİN TƏSRİFLƏNDİRİLMƏSİ

Fellərin təsrifləndirilməsi aşağıdakı kimidir .
gehen – getmək
ich gehe – mən gedirəm                                          wir gehen  – biz gedirik
du gehst – sən gedirsən                                           ihr geht   –  siz gedirsiz
                                                                                 sie gehen   – onlar gedirlər
er geht – o gedir ( kişi cinsi )
sie geht – o gedir ( qadın cinsi  )                             Sie gehen –  Siz gedirsiz ( hörmət mənasında )
es  geht  – o gedir ( orta cins )
 
Bəzi fellərdə isə hallanma zamanı dəyişikliklər olur . Bunlar qüvvətli fellərdir və felin kökü yalnız 2-ci ,3-сü şəxslərin təkində dəyişir .
schlafen – yatmaq
ich schlafe –  mən yatıram                                   wir schlafen  – biz yatırıq
du schläfst  – sən yatırsan                                    ihr schlaft –   siz yatırsız
                                                                             sie schlafen – onlar yatırlar
er schläft – o yatır
sie schläft – o yatır                                               Sie schlafen – siz yatırsız
es schläft – o yatır
sein ”  feli  dilimizdə ” olmaq ” mənasındadır. Ingilis dilində olan ” to be ” ilə eyni qrammatik xüsusiyyətə malikdir .
ich bin Arzt – mən həkiməm          wir sind Ärzte -biz həkimik
du bist Arzt – sən həkimsən            ihr seid Ärzte – siz həkimsiz
                                                        sie sind Ärzte – onlar həkimdirlər
er ist Arzt    – o həkimdir
sie ist Arzt  – o həkimdir                Sie sind Arzt – siz həkimsiz ( hörmət mənasında )
es ist Hund  -o itdir
————————————————————————————————————————–
LÜĞƏT
anmachen – [ anmaxen ]  – yandırmaq ( məsələn : TV , kompyuter )
ausmachen – [ ausmaxen ] – söndürmək ( məsələn : TV, kompyuter )
beschreiben – [ beşrayben ] – təsvir etmək
bringen – [ bringen ] – gətirmək
einkaufen – [ aynkaofen ]- almaq
fernsehen – [ fernzeyen ] – televizor izləmək
die Speisekarte – [ di: şpayzekarte ]  – menyu
die Leute –  [ di: loyte ] – insanlar
das Gedicht – [ das gedix’t ] – şeir
das Gespräch –  [ das geşprex’ ]- danışıq , söhbət

der Unfall – [ der unfall ] – hadisə

Əgər telefonla oxuyursunuzsa sözlər sətirdən – sətirə sürüşə bilər . Bunun qarşısını almaq üçün ekranı yana çevirib  oxuya bilərsiz .


Vüqar M.

Şərh yaz

Şərhinizi daxil edin!
Adınızı daxil edin