Ataraksiya nədir? // Fəlsəfə lüğəti

0
3

ATARAKSİYA [alm. Ataraxie; fr. Ataraxie; ing. Ataraxia;
yun. Ataraksia; osm. tr. itminan – i nefs; yun. Atarakia – təmkinlilik]
– ruhi rahatlıq və sakitlik vəziyyəti, bəzi qədim yunan
filosoflarının fikrincə ataraktiv hala mütəfəkkir, dühalar, sufilər
nail ola bilir. Xüsusilə də, Stoa fəlsəfəsində insanın davranışları
ilə psixoloji təlimin məqsədi, ideyası olaraq ortaya çıxan və
mütləq yaxşı olaraq xarakterizə edilən ruhi hüzur, sakinlik, dərdlərdən
arınmış olma halı. Ataraktiv vəziyyət günümüzdə daha çox
sufilərin asketik hallarına bənzəyir. Belə ki, bütün bu hal və
məziyyətlər əslində insan ruhunun maddi olanlardan arınaraq
onlardan üstün olan, onların fövqündə dayanan ruhi halları kəsb
etmədir. Yalnız bu formada insan özünün daxili məninə təskinlik
verir və maddi gərginliklərdən və sıxıntılardan xilas olur. Bu və
ya bu qəbildən olan təcrübə halları, psixoloji təlimlər həm islamda, həm digər səmavi dinlərdə, eləcə də qeyri-səmavi dinlərdə də
müxtəlif dövrlərdə fərqli formalarda təzahür etmişdir.

 

Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti,2014

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here