Aysu İslamlı

5 POSTS0 COMMENTS
http://rezonanss.com

İnsanın psixi fəaliyyəti: Əqli fəaliyyətin struktur əsasları və dinamikası

İnsanın psixi fəaliyyəti. İnsanın psixi fəaliyyəti qavrama, hissiyyat, təfəkkür, təsəvvür və ya təxəyyül, hafizə proseslərını özündə əks etdirir. Psixi fəaliyyət təfəkkür prosesinə xeyli dərəcədə əsaslanır. Psixi fəaliyyətin funksional sistemi. İnsanm psixi fəaliyyəti davranışda özünü göstərə bilər, habelə zahirən hiss olunmadan informasiya əsasında həyata keçə bilər. Bu fəaliyyət xüsusi funksional sistemlər tərəfindən...

Duyğu və Qavrayışın Pozuntuları

  Cisim və hadisələr hiss üzvlərimizə təsir edir və duyğu şəklində subyektiv effekt yaradır. Bu zaman subyekt əks etdirilən obyektə münasibətdə heç bir fəallıq göstərmir. Duyğular əsasında yaranan mürəkkəb proseslər qavramadır. Qavrama zamanı əşyaların həcmi, rəngi və digər xüsusiyyətləri bütövlükdə dərk olunur. Duyğu orqanları vasitəsilə obyektiv varlığın mərkəzi sinir sistemində əks...

Buz dağının iki tərəfi: şüur və şüuraltı

Psixologiya - insanı və onun psixi həyatını dərk etmək zərurətindən doğur. İnsan isə ruhi mövcudluqdur, ona görə də, onun hər hansı bir əqli istehsalı «yeni şüurun» formalaşmasına səbəbdir. «Yeni şüur» - dünyaya və özünə yeni münasibət modeli hazırlamaq hər bir cəmiyyətin ümdə vəzifəsidir. Ona görə də, böyük psixoloq L.S.Viqotski...

Rəssamlar Arasında Bir Sözsüz Şair: Mark Şaqal

Mark Şaqal ( Marc Chagall) 21 yaşında oxumaq üçün getdiyi Leon Bakstın evində onu qonaq edən xidmətçiyə “Adım Markdır. Daxili dünyamda çox həssas biriyəm və pulqabım boşdur. Lakin hər kəs mənim qabiliyyətli olduğumu söyləyir" - Mark Şaqal bunları deyirdi. Daha sonralar da Palais Garnierin tavanına heç bir ödəniş almadan 14...

Ara beyin (diensefalon) təkamülü, funksiyaları və önəmi

Ara beynin ümumi quruluşu   Beyin borusunun yuxarı nayihəsi hələ rüşeymin inkişafının ilk dövrlərində aşağılara nisbətən geniş olur. Bu genişlik sonralar girdə şəkli alıb, iki buğum vasitəsilə üç ilk beyin qovuqcuğunu verir. Bunlardan birincisi ön beyni (prosencephalon), ikincisi orta beyni (mesencephalon),üçüncüsü isə rombabənzər beyni (rhombencephalon) əmələ gətirir. Bir azdan sonra bu,...