Müstəqil Yazar

164 POSTS0 ŞƏRHLƏR
http://rezonanss.com

Angioqrafiya nədir? / Ensiklopedik bilgi

ANGİOQRAFİYA Adi rentgenoloji müayinədə damarların (arteriya, vena, limfa) təsvirini almaq qeyri-mümkün olduğundan, onların rentgenoloji şəklinin alınması üçün kontrast maddələrdən istifadə edilir. Maye şəklində yodun üzvi birləşmələrindən ibarət kontrast maddə arteriya damarlarına yeridildikdən sonra həmin zonanın rentgenoqramı aparılır. Bu metod anqioqrafiya adlanır. Kontrast maddənin hansı damarlara yeridilməsindən asılı olaraq arterioqrafiya, venoqrafiya və...

Tomoqrafiya nədir? / Ensiklopedik bilgi

TOMOQRAFİYA Tomoqrafiya üsulu ( tomos – qat, qraphen – yazmaq) – müayinə olunan obyektin ayrı-ayrı qatlarının rentgenoloji şəklinin alınmasına deyilir. Bu üsulu ilk dəfə 1921-ci ildə fransız həkimi Bokans (Bokade), 1930-cu ildə isə italiyalı rentgenoloq Vallebona (Vallebona) tətbiq etmişlər. Tomoqrafiya üsulunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, tomoqramda yalnız müayinə olunan seçilmiş qatın...

Komputer tomoqrafiyası (KT) nədir? /Ensiklopedik bilgi

KOMPÜTER TOMOQRAFİYASI Elmin və texnikanın sürətli inkişafı nəticəsində kliniki praktikada yeni bir rentgenoloji metod - kompüter tomoqrafiya tətbiq edilməyə başlandı. Makrabert Evanderin fikrinə görə rentgen şüalarının kəşfindən sonra təbabətdə ən böyük kəşflərdən biri kompüter tomoqrafiyanı hesab etmək olar. Bu metodla insan orqanizmində mövcud olan daxili üzvlərin vəziyyəti, ölçüləri, forması, quruluşu və...

Refleks nədir? / Ensiklopedik bilgi

Refleks- müxtəlif təsirlərə qarşı orqanizmin sinir sisteminin iştirakı ilə verdiyi cavab reaksiyasıdır. İstənilən reflektor reaksiyanı törədən amil orqanizmə xarici və ya daxili mühitdən təsir göstərən stimuldur (qıcıqdır). Refleksin sinir sisteminin ümumi cavab reaksiyası olması və onun xarici stimullarla əlaqədar olması haqqında ilk təsəvvürü fransız təbiətşünası-fiziki, riyaziyyatçısı və filosofu Rene Dekart (1596-1650)...

Rentgenoqrafiya nədir? / Ensiklopedik bilgi

RENTGENOQRAFİYA Rentgenoqrafiya üsulu müayinə edilən obyektin rentgen şüaları ilə şəklinin çəkilməsinə deyilir. Bu üsulun üstün cəhətlərindən biri odur ki, rentgenoskopiyada görünməyən kiçik və incə dəyişikliklər rentgenoqramda asanlıqla aşkar edilir. Ona görə də rentgenoqrafiyadan sümük-oynaq sistemində, ağciyərin və digər daxili üzvlərin kiçik patoloji hallarında istifadə olunur. Rentgenoqrafiya obyektiv üsul kimi patoloji proseslərin...

Rentgenoskopiya nədir? / Ensiklopedik bilgi

RENTGENOSKOPİYA Rentgenoskopiya üsulu müayinə edilən üzvlərin işıqlandırıcı ekranda əksinin alınmasına əsaslanır. Bu üsulla sağlam və xəstə adamları müxtəlif vəziyyətlərdə müayinə etmək olar. Rentgenoskopiya üsulu ilə üzvlərin topoqrafik anatomiyası, fiziologiyası və həmin üzvlərdə gedən patoloji proseslər öyrənilir. Bu üsulun üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, rentgenoskopiya zamanı bəzi üzvlərin fizioloji-funksional halı aydınlaşdırılır....

Yenidoğulmuşların sarılığı nədir? / Ensiklopedik bilgi

Yenidoğulmuşların sarılığı fizioloji prosesdir. Adətən yenidoğulma dövrünün ilk günlərində körpələrdə sarılıq müşahidə edilir və bu vəziyyət 10-15 gün ərzində keçib gedir. Lakin yarımçıq doğulmuş uşaqlarda sarılıq daha uzun müddət davam edə bilər. Sarılığın bu forması qlükuroniltransferaza fermentinin fəallığının yenidoğulma dövründə nisbətən az olması ilə izah edilir. Buna görə, yeni...

Sarılıq / Ensiklopedik bilgi

Sarılıq - Qanda bilirubinin qatılığının 1mq%-dən (17,1 mkmol/l)  artıq olması hiperbilirubinemiya adlanır; bilirubinemiyanın səviyyəsi 2mq%-dən (34,1 mkmol/l) artıq olduqda orqanizmin toxumalarına bilirubin toplanır, dəri və selikli qişalar sarı rəngə boyanır. Bununla əlaqədar olan simptomokompleks sarılıq adlanır. Müxtəlif xəstəliklər zamanı əmələ gələn sarılıqları 3 qrupa bölürlər. 1) qaraciyərdaxili (parenximatoz) sarılıq; 2) qaraciyəraltı (mexaniki...

Sperma transplantasiyası ilə yaradılan ilk meymun

Meymun üzərində bu üsulun uğurlu tətbiqi xərçəng müalicəsi nəticəsində "sonsuzluq" yaranmış oğlanların gələcək həyatlarında ata ola bilməsinə imkan verəcək. Beavertonda yerləşən Oregon Milli Primat Araşdırmaları Mərkəzində (Oregon National Primate Research Center) öz növündə yeganə olan Qredi (Grady) adlı Resus meymunu (lat. Rhesus macaque) intensiv nəzarət altında böyüməyə davam edir. Onun...

Sapioseksuallıq nədir?

Sapioseksuallıq nədir?  : XXI əsrdən etibarən və günümüzdə də sapioseksualizm get - gedə geniş kütlənin maraq dairəsinə daxil olur və genişlənir. Sapioseksualizm termin olaraq XXI əsrdə yaransa da, ta qədimdən hər zaman sapioseksual insanlar zəkaya, biliyə fiziki görünüşdən daha çox önəm vermiş və partnyorlarını ilk olaraq məhz bu yöndən...