Nisə Qulizadə

87 POSTS0 ŞƏRHLƏR
http://rezonanss.com

Neyroanatomiya: Cerebellum (Beyincik)

Beyincik hərəkətlərin kordinasiyasını, müvazinətin saxlanılmasını, orqanizmin məkanda yer dəyişməsini, ayrı-ayrı hərəkətlər zamanı əzələlərin işini və vegetativ funksiyaları tənzim edir. Arxa kəllə çuxurunda, körpü ilə uzunsov beynin arxasında və beynin ənsə paylarının altında yerləşir. Frontal ölçüsü- 3-5 sm və çəkisi 150 qramdır. Beyincik iki yarım...

Neyroanatomiya: Diencephalon (Ara beyin)

Orta beyin və beyin yarımkürələri arasında yerləşir. Arxa bitişməni (comissura posterior) məməciyəbənzər cisimləri (corpus mamillare) birləşdirən hüdudi xətt ilə orta beyindən, mədəciklərarası dəliklə (for. interventriculare-Monro dəliyi) görmə çarpazanı (chiasma opticum) birləşdirən xəttlə isə beyin yarımkürələrindən ayrılır. Ara beyin iki hissəyə bölünür: https://slideplayer.biz.tr/slide/3081068/...

Neyroanatomiya: Truncus Encephali (Beyin kötüyü)

Beyin kötüyü baş beyinlə onurğa beynini bir-birinə bağlayan anatomik bir quruluşdur. Beyin kötüyü yuxarıdan aşağıya doğru 3 hissədən təşkil olunub: Orta beyin (mesencephlaon)Beyin körpüsü (pons)Uzunsov beyin (medulla oblangata) http://www.dusunenmakine.com/noroanatomi/ Beyindən üzə və boyuna gedən kələ...

Neyroanatomiya:Mesencephalon (orta beyin)

Orta beyin körpü və ara beynin arasında yerləşir. Ortalama uzunluğu 2 sm-dir və beynin ən kiçik hissəsidir. Beyin körpüsünü orta beyindən ön səthdə körpü-ayaqcıq şırımı-sulcus pontocruralis, arxa səthdə isə n.trochlearis-blok sinirinin kökləri ayırır. Ara beyin (diencephalon) ilə sərhədini arxa bitişmə-comissura posterior ilə məməciyəbənzər cisimlərin- corpus mamillare aşağı...

Neyroanatomiya:Medulla oblangata (Uzunsov beyin)

Beyin kötüyünün (truncus encephali) aşağı bölümünü əmələ gətirir. Uzunluğu 25 mm, yuxarı ucunun eni 17-18 mm, aşağı ucunun eni isə 10-11 mm-ə bərabərdir. Birinci boyun fəqərəsinin yuxarısından başlayır, ənsə yamacına (clivus) qədər uzanır. Aşağıdan onurğa beyni, yuxarıdan isə körpü ilə qonşudur. Əlavə beyin qovuğunun-myelencephalon, törəməsidir. Yuxarı hüdudunu...

Neyroanatomiya: Pons (Beyin körpüsü)

Körpü (Varolii körpüsü)- Pons, beyin əsasında yerləşir. Köndələn yastıq şəklindədir. Uzunluğu 2,0-3,0 sm, eni 3,0-3,5 sm-ə bərabərdir. Beyinciyin iki yarımkürəsini bir-birinə bağlayan körpüyə bənzədiyi üçün belə adlanır. Yuxarıdan orta beyinlə, aşağıdan isə uzunsov beyinlə qonşudur və beyinciyin önündə yerləşir. Körpünün ön (ventral) və arxa (dorsal) səthləri var....

Neyroanatomiya: Enən yollar (Efferent yollar)

Tractus corticospinalis ve tractus corticonuclearis (corticobulbaris) piramidial yol, digər efferent (enən) yollar isə ekstrapiramidial yol olaraq adlandırılır. 1.TRACTUS CORTİCOSPİNALİS (TRACTUS PYRAMİDALİS)-PİRAMİD YOL və ya QABIQ ONURĞA BEYİN YOLU Ən böyük efferent yoldur.İradi və bacarıq tələb edən hərkətlərlə əlaqəlidir.Birinci neyronları mərkəzi...

Neyroanatomiya: Qalxan yollar (Afferent yollar)

Hissiyyatı nəql edən liflər implusları hissi mərkəzə və ya ümumi hissiyyatın qabıq mərkəzinə (gyrus postcenteralis (mərkəzarxası qırışıq) və lobulus paracenteralis (mərkəzyanı paycıq) arasında yerləşir.) daşıyarsa ekstroseptiv (səthi, şüurlu və ya iradi proprioseptiv) hissiyyat, beyinciyə daşıyarsa qeyri-iradi proprioseptiv (dərin, şüuraltı) hissiyyat adlanır.İmplusları medulla spinalisdən beyin kötüyü (truncus encephalicus),...

Neyroanatomiya: Medulla Spinalis (Onurğa beyni)

Onurğa beyninin uzunluğu kışilərdə 45 sm, qadınlarda 43 sm-dir Çəkisi yetkinlik dövründə 30-35 q, həcmi 33 sm3, en kəsiyinin sahəsi 63 mm2-ə bərabərdir. Onurğa beyni böyük dəlik vasitəsi ilə beyinlə birləşir. Onurğa beyninin yuxarı hüdudi piramid (uzunsov beyin) çarpazı və ya birinci boyun sinirinin çıxan yeri, skeletə...

Banklar yoxdan necə pul qazanır?

Banklar əsrlər boyu cəmiyyətlərin sosial quruluşunun mühüm rola malik hissəsi olmuşdur. Bank sözü bizə italyan dilidən gəlmişdir. Orta əsrlərdə italyan sərraflar işlərini yol kənarlarındakı skamyaların üzərində görərdilər. Hələ də parklarda, geniş və ağaclıq prospektlərin səki kənarlarındakı bu skamyalar, stollar italyan dilində "banco" adlanır. Bank sözü də bu "banco" sözündən...