Nisə Qulizadə

98 MƏQALƏLƏR0 ŞƏRHLƏR
http://rezonanss.com

Platon Mağara Alleqoriyası və Kinematoqrafiya

Platon, Mağara alleqoriyasında (Dövlət, e.ə 360) epistemologiya və inanc arasındakı nəzərə çarpacaq fərqi diqqət çəkici vizual ifadəylə gözlər önünə sərir. Bununla da bizə tarixin ilk filmini təqdim etmiş olur. Bu qısa pasaj fəlsəfə tarixində ən məşhur pasajlardan sayılır. Fəlsəfi tərəfdən...

Mutasiyalar və onların növləri/ Ensiklopedik bilgi

İrsi əlamətlərin sıçrayışla dəyişməsinə mutasiya deyilir. Mutasiyalarla əlaqədar olan dəyişikliklərə həm somatik, həm də cinsi hüceyrələrdə təsadüf edilir. Cinsi hüceyrələrdə yaranan mutasiyaların nəticəsi övladlarda təzahür edir və sonrakı nəsillərə ötürülür. Somatik hüceyrələrdə meydana çıxan mutasiya isə yalnız yarandığı orqanizmə təsir edir.

Faqositoz nədir?/ Ensiklopedik bilgi

Orqanizmə daxil olan iltihabtörədici mikroorqanizmlərin zərərsizləşdirilməsinin əsas mexanizmlərindən biri-faqositozdur. Faqositoz prosesi orqanizmlərin bəzi hüceyrələrinin mikroorqanizmləri və makromolekulyar təbiətli yad maddələri aktiv surətdə udmasmdan və məhv etməsindən ibarətdir. Bu prosesi ilk dəfə rus alimi İ.İ.Meçnikov müşahidə etmişdir. Faqositoz prosesi canlı aləmdə çox...

Tetanusun törədicisi-Clostridium tetani

Clostridium tetani 1884-cü ildə A.Nikolayer tərəfindən kəşf edilmiş, təmiz kulturasını ilk dəfə 1889-cu ildə S.Kitazato əldə etmişdir. Morfo bioloji xüsusiyyətləri. C.Tetani 4-8x0,4-1,0 mkm ölçüdə iri, qram müsbət çöpvari bakteriyalardır. Hərəkətlidir, peritrix flagellalara malikdir. Girdə, oval formalı sporaları terminal vəziyyətdə yerləşən, bakteriya hüceyrəsinə xarakter «təbil ...

Zərurət, təsadüf və qaçılmazlıq

Səbəb və nəticə arasındakı münasibət iki formada çıxış edə bilər: zəruri və təsadüfi. Zərurət mövcud şəraitdə mütləq baş verəcək şeyə deyilir. Təsadüfi belə xarakterizə etmək olar: təsadüf o şeydir ki, gerçəklikdə baş verə də bilər, verməyə də bilər. Zərurətin ali təzahür formasına qaçılmazlıq (labüdlük) deyilir.

Məkan və zaman anlayışı

Məkan və zaman məsələsi fəlsəfə tarixində müxtəlif mənalarda izah edilmişdir. Bir çox filosoflar məkan və zamanı varlığın obyektiv xüsusiyyəti hesab edirlər, başqaları isə onları bizim dünyanı qavramağımızı xarakterizə edən sırf subyektiv anlayışlar kimi göstərirlər. Elə filosoflar da olmuşdur ki, məkanın obyektivliyini qəbul...

Sufizm (Təsəvvüf) nədir?

VIII-IX əsrlərdə meydana gələn sufizm müsəlman Şərqində ən çox yayılmış dini-fəlsəfi, mistik dünyagörüşüdür. Təsəvvüfün həm Şərq, həm də Qərb tədqiqatçılarının çoxu bu fikirdədir ki, bu təlim islam dini zəminində meydana gəlib və onun iki əsas mənbəyi var: Quran və sünnət. Başqa kənar təsirlərin o qədər də...

Platon fəlsəfəsi

Platon hesab edirdi ki, bizim yaşadığımız və duyduğumuz dünya gerçək deyil, çünki dəyişkəndir. Bütün şeylərin əsl mahiyyəti onların görüntülərində yox, səbəblərində və ya ideyalardadır. Deməli, bu dünyada hər bir şey ideya ilə müqayisədə tanınır. İdeyalar sanki qəliblərə bənzəyir,hər şey onların formalarında olur. Eyni zamanda, duyğu aləmində...

XX əsrin müxalif incəsənəti-Dadaizm və ya Dada nədir?

"..Dada sonu olmayan dünya müharibəsi, başlanğıcı olmayan bir inqilabdır... " İncəsənət cərəyanları çox zaman tənqidçilər tərəfindən adlandırılır,ancaq dadaizm incəsənət cərəyanın elə bir növüdür ki, tarixdə birbaşa sənətkarların özləri tərəfindən adlandırılmışdır.Dada sözü fərqli dillərdə müxtəlif şəkildə tərcümə olunur.Məcazi mənada desək rabitəsiz uşaq...

Samoslu Pifaqor və Pifaqorçuluq məktəbi

Pifaqorun təliminə görə insanlar yetkinliyə doğru inkişaf etməlidir. Buna da yalnız gözəlliyə, eləcə də faydalı şeylərə yönəlməklə çatmaq mümkündür. Məhz, pifaqorçular Yunanıstanda ilk dəfə “Kamil insan” ideyasını irəli sürmüşdülər. Bu da sonralar başqa dinlərdə və fəlsəfi təlimlərdə təkrarlanmışdır.