Vüqar Məmmədli

13 POSTS0 COMMENTS

İntihar

İntihar tarixi İnsanların ilk dəfə nə vaxt intihar etmələri hələ də öz sirrini qoruyur. Çünki ölüm elə həyat qədər qədimdir. Ancaq bu da məlumdur ki, uzaq keçmişdə insanlar ölüm və ölümdən sonrası haqqında çox düşünüblər və nəticədə, özlərindən dəfələrlə güclü tanrılar və böyük insan kütlələrinə təsir edən dinlər yaradıblar. Günümüzdə haqqında...

Оliqоfreniyа haqqında: Ensefalit, Epilepsiya, Daun

Оliqоfreniyа – ruhi хəstəlik yох, pаtаlоji hаldır və özünü nоrmаl psiхi və fiziki prоseslərin pоzulmаsı ilə büruzə verir. Belə insаnlаrdа reаl vаrlığın dəyişmiş fоrmаdа qаvrаnılmаsı, əhvаl-ruhiyyənin dəyişilməsi və s. əlаmətlər müşаhidə оlunur. Оliqоfren uşаqlаr hаqqındа elmi təsəvvürlər dedikdə, bu pаtоlоjt hаlın təsir göstərdiyi sаhələrdə: intellektuаl inkişаfdа, emоsiаnаl irаdi sferаdа...

ALMAN DİLİ – Dərs #10 (Unterricht#10)

İsim Bir qrup isimlər vardır ki , onlar birbaşa müəyyən bir cinsə aid edilirlər . Kişi cinsinə aid olanlar : Fəsillər - der Frühling , der Sommer , der Herbst , der Winter Aylar - der Januar , der Februar , der März , der April , der Mai , der Juni , der...

HIV – Yeni Müalicə Üsulu

HIV: İmmunoqlobulin Terapiyası İmmunoqlobulin terapiyası  al yanaqlı meymunlarda müalicədən sonra da  SİV - in qarşısını alır .  *  HIV insanlarda  immun çatışmazlığı xəstəliyi olan QİÇS - in (Qazanılmış İmmun çatışmazlığı Sindromu )  törədicisidir . *   SİV    HİV - in mənbəyini aldığı və meymunlarda müşahidə olunan bir retrovirusdur . Bu virus...

ALMAN DİLİ – Dərs #9 (Unterricht#9)

İsim İsimlər alman dili söz ehtiyatının böyük hissəsinə sahibdirlər . İsimlər öz aralarında birləşərək də yeni sözlər yaradırlar . Druck , Zeitdruck , Leistungsdruck , Bluthochdruck Isimlərin digər bütün sözlərdən fərqi cümlədə harada gəlməyindən asılı olmayaraq böyük hərflə yazılmasıdır .   Dilimizdə olduğu kimi alman dilində də isimlər mənaca həqiqi      ( Gegenstandswörter )...

ALMAN DİLİ – Dərs #8 ( Unterricht #8 )

Sual Sözlərinin Hallanması     Nominativ     wer ? - kim ?     was ? - nə ? Genitiv         wessen ? - kimin ?,nəyin ? Dativ            wem? - kimə ?,nəyə ?    wo ? - harada ? Akkusativ      wen ? -...

ALMAN DİLİ – Dərs #7 ( Unterricht #7 )

der Artikel ( Fortsetzung - Davam )   " die " artiklının hallanması ( Qadın cinsi ) Nominativ         die                          die Kultur Genitiv              der                   ...

ALMAN DİLİ – Dərs #6 ( Unterricht #6 )

Artikl  - der Artikel  Alman dilində sözlərin hansı cinsə mənsub olduğunu göstərmək üçün 3 artikl vardır  .                   " der " , " die " ," das ".     " der "  kişi cinsinə mənsub olan sözləri müəyyən etmək üçün istifadə olunur.  der Junge -    -oğlan      " die "   qadın cinsinə...

ALMAN DİLİ – Dərs #5 ( Unterricht #5 )

 ALMAN DILINDƏ HAL -  der Kasus Dilimizdən fərqli olaraq alman dilində 4 hal vardır .    Nominativ       Genitiv       Dativ     Akkusativ Nominativ - azərbaycan dilində olan adlıq haldır . der  Spiegel  -  ayna   Hər iki söz adlıq haldadır . Genitiv -   dilimizdəki yiyəlik haldır . des Hauses - evin   Hər iki...

ALMAN DİLİ – Dərs #4 ( Unterricht #4 )

ALMAN DILINDƏ FELLƏRİN TƏSRİFLƏNDİRİLMƏSİ Fellərin təsrifləndirilməsi aşağıdakı kimidir . gehen - getmək ich gehe - mən gedirəm                                          wir gehen  - biz gedirik du gehst - sən gedirsən             ...