Əsas səhifə Elm İqtisadiyyat

İqtisadiyyat

Merkantilizm nədir? / İqtisadiyyata giriş

Merkantilizm (it. merkante - "tacir") — iqtisadi fəaliyyəti, iqtisadi hadisə, prosesləri və qanunauyğunluqları sistemli öyrənən ilk nəzəri praktiki sistem İqtisadiyyatın həyatın bir istiqaməti olması, hələ onun elm kimi formalaşması demək deyil. Ayrı bir anlayış və tədqiqat sahəsi kimi, iqtisadiyyat yalnız insanlar arasında müəyyən...

Fransua Kene -“İqtisadi cədvəl”/ İqtisadiyyata giriş

Fransua Kene və "İqtisadi cədvəl" Kapital haqqında təlim təkrar istehsal prosesinin və bütövlükdə ictimai kapitalın tədavülünün təhlili Fransua Kene (fr. François Quesnay) üçün çıxış nöqtəsi idi. Siyasi iqtisad elmində o, ilk dəfə istehsalın və satışın daima "təkrar istehsalı" anlayışından istifadə etmiş və ümumiyyətlə, "təkrar...

Banklar yoxdan necə pul qazanır?

Banklar əsrlər boyu cəmiyyətlərin sosial quruluşunun mühüm rola malik hissəsi olmuşdur. Bank sözü bizə italyan dilidən gəlmişdir. Orta əsrlərdə italyan sərraflar işlərini yol kənarlarındakı skamyaların üzərində görərdilər. Hələ də parklarda, geniş və ağaclıq prospektlərin səki kənarlarındakı bu skamyalar, stollar italyan dilində "banco" adlanır. Bank sözü də bu "banco" sözündən...

Açıq Faktorinq (ensiklopedik məlumat)

AÇIQ FAKTORİNQ - faktorinq əməliyyatının formalarından biri. Açıq faktorinq zamanı kreditor tərəf faktor-banka və ya faktor-şirkətə borc sənədləri haqqında məlumat təqdim etdikdən sonra ikinci tərəf borc məbləğinin 80%-ni ona kredit formasında ödəyir. Kreditor tərəf borcalan tərəfdən bütün borc məbləğinin ödənişini əldə etdikdən sonra...

Açıq Devalvasiya (ensiklopedik məlumat)

AÇIQ DEVALVASİYA - milli valyutanın stabilliyinin təmin edilməsi məqsədilə müvafiq dövlət orqanları tərəfindən milli valyutaların məzənnəsinin digər ölkələrin möhkəm valyutalarına və beynəlxalq hesablaşma vasitələri vahidlərinə nisbətdə rəsmən endirilməsi, həmçinin milli valyuta vahidinin real qızıl məzmununun azaldılması. Açıq devalvasiya daxili bazarda əmtəə qiymətlərinin azalmasına, ixracın ucuzlaşmasına, idxalın isə...

Audit nədir?

Audit (lat. audieus - asma, dinləmə) əmtəə istehsalı və satışı, xidmət göstərilməsi və iş görülməsi ilə məşğul olan təsərrüfat subyektlərində mühasibat uçotunun, mühasibat və maliyyə hesabatlarının müstəqil yoxlanılmasını həyata keçirən auditorların (auditor firmalarının) sahibkarlıq fəaliyyəti növü. Bu fəaliyyət növünə mühasibat (maliyyə) hesabatının, hesablaşma-tədiyə sənədlərinin, vergi bəyannamələrinin...

Vergi nədir?

Vergi haqqında ümumi  anlayış. Vergi nədir? Vergi - dövlət və ya dövlət qurumlarının dövlət xərcləri üçün real və hüquqi şəxslərdən qanuni olaraq yığılan pul məbləğidir. Vergi dövlətin və digər ictimai qurumların dövlət xidmətlərinin maliyyələşdirilməsini əhatə etmək üçün insanlardan alınan...

Modernlәşmә nәzәriyyәsi vә Neoevolyusionizm konsepsiyası nədir?

Fransız mәnşәli istilah olaraq “modernlәşmә” (modernisation) birbaşa tәrcümәdә “yeni”, “müasir” anlayışlarını tәcәssüm etdirir. Semantik baxımdan istilahın mәna diapozonu daha geniş vә әhatәlidir. Ümumi texniki kontekstdә modernlәşmә tәkmillәşmә, yenilәşmә, yaxşılaşma, yeni tәlәb vә normalara, texniki şәrtlәrә vә keyfiyyәt göstәricilәrinә müvafiq olaraq obyektdә uyğunlaşdırma aparma kimi keyfiyyәtlәri ehtiva edir....

Niyə istehlak ilə bağlı olan günahkarlıq hissi hər şeyi istehlak edir?

Axırıncı dəfə Kaliforniya səfərim vaxtı dəhşət siqaret aludəçisi sloveniyalı dostumla bir professorun evində qonaqlığa getmişdik. Gecəyə az qalmış dostum məcbur şəkildə ev yiyəsinə siqaret çəkmək üçün eyvana çıxıb-çıxmayacağını soruşdu. Ev yiyəsi mədəni şəkildə bu təklifi rədd edəndə dostum əvəzində həyətə çıxmağı təklif etdi. Ev yiyəsi hər kəsin...

Kapitalizmin əli olmuş bir elm düşünün…

Yaxud, bir insan olaraq istehlak edib, zibil atan insana necə çevrildiyimizi düşünək. Elə nəticələrdən başlayaraq səbəbləri də araşdıraq. Maraqlıdır, görəsən, bir il ərzində orta statistik bir Azərbaycan ailəsində neçə dəfə lampa dəyişdirilir? Məişət və elektronika əşyalarımız niyə birdən-birə ömrünü...