Əsas səhifə Elm İqtisadiyyat

İqtisadiyyat

Davranış iqtisadiyyatı: İstehlakçı olaraq verdiyimiz qərarlara nələr təsir edir?

                                                                    Davranış iqtisadiyyatı Dünya iqtisadi ədəbiyyatında “behavioral economics” adlanan sahə 2017-ci ildə Riçard Talerin (Richard Thaler) bu...

Quldarlıq dövründə ilk sivilizasiyaların yaranması və gəlməkdə olan feodalizmin varlığı

Qədim dövr: İlk sivilizasiyaların yaranması. Asiya və antik təsərrüfatçılıq modelləri İlk sivilizasiyaların formalaşdığı dövrü marksist yanaşma quldarlıq ictimai-iqtisadi formasiyası kimi nəzərdən keçirir. Xronoloji olaraq, quldarlığın zaman sərhədləri Avropada b.e.ə. III minillikdən b.e. IV əsrinin sonuna, Şərqdə isə b.e.ə. IV minillikdən b.e. VI əsrinin sonuna (Afrika,Asiya) qədər davam etmişdir. Eyni zamanda,...

İqtisadçı Adam Smit kimdir?

  İqtisadiyyatın xüsusiyyətlərinin araşdırılmasının bir elm olaraq ortaya çıxması Adam Smitlə başlayır. Adam Smit klassik siyasi iqtisad adlandırılan iqtisadi fikir sisteminin qurucusu olmuş və onun ideyaları zəmanəmizdə də iqtisadi düşüncənin özəyini təşkil edir. Adam Smit özünün iqtisadi sistemini 1767-1776-cı illərdə yazdığı "Xalqların sərvətinin təbiəti və səbəbləri haqqında tədqiqat" adlı əsərində yaratmışdı....

Karl Marksın iqtisadi təlimi – Dəyər və İzafi Dəyər

 MARKSIN İQTİSADİ TƏLİMİ   İzafi Dəyər və Dəyər. Karl Marks “Kapital”ın müqəddiməsində deyir: “Əsərimin son məqsədi, müasir cəmiyyətin, yəni kapitalizm cəmiyyətinin, burjua cəmiyyətinin iqtisadi inkişaf qanununu aşkara çıxarmaqdır”. Marksın iqtisadi təliminin məzmunu tarixcə müəyyən,mövcud cəmiyyətin istehsal münasibətlərini,bunların meydana gəlməsi,inkişafı və dağılması halında tədqiq etməkdən ibarətdir.Kapitalizm cəmiyyətində əmtəə istehsalı hökm sürür,buna görə də Marks əmtəənin...

Mərkəzi Bankların Meydana Gəlməsi və Bankçılığın Təkümülü

16 iyun 1583-cü ildə İsveçin Enköpinq adlı qəsəbəsində sonradan İsveçin yüksək vəzifəli kanslerlərindən biri olacaq Axel Gustafsson (Aksel Qustavson) dünyaya gəldi. İsveçin ən köklü ailələrindən birinə məxsus olan Axel, Almaniya universitetlərindən birində təhsil almışdı. 1609-cu ildə krallığın Məsləhət Şurasının üzvlərindən biri oldu. 6 noyabr 1632-ci ildə İsveç kralı II...

Mütləq Üstünlüklər Nəzəriyyəsi – Ensiklopedik Bilgi

Mütləq Üstünlüklər Nəzəriyyəsi - (ing. Theory of Absolute Advantage) yaradıcısı şotland iqtisadçı alim Adam Smith olmuşdur. O, özünün məşhur "Xalqların sərvətinin təbiəti və səbəbləri haqqında təlimat" əsərinin (1776) birinci bölməsinə bu fikirlərlə başlamışdır: "məhsuldar əmək qüvvələrinin inkişafındakı böyük tərəqqidə bacarıq, vərdiş və düşüncənin də əhəmiyyətli payı var, bu isə,...

Pul sistemi

  Restoranda nahar sifariş edərkən siz özlüyündə müəyyən dəyəri olan toxluq hissini duyacaqsınız. Göstərilən xidmətlərə görə hesablaşmaq üçün siz restoran sahibinə üzərində qəribə simvolların, hökumət binaların təsviri və görkəmli siyasi xadimlərinin portreti olan bir neçə kağızın bir az əzik vərəqlərini verəcəksiniz. Siz eyni ilə ona yalnız bankın adı və imzanız...

Elmi-Texniki İnqilab (ETİ)

  Elmi-Texniki İnqilab (ETİ) - ictimai istehsalın inkişafında elmin mühüm amilə çevrilməsi əsasında məhsuldar qüvvələrdə baş verən köklü keyfiyyət dəyişiklərdir. ETİ, həmçinin elm və texnikanın inkişafında əsaslı keyfiyyət dəyişikliyi, dərin sıçrayışdır. ETİ-nin ilkin elmi-texniki sosial şərtləri var. Onun hazırlanmasında XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəlində təbiətşünaslığın mühüm rolu olmuşdur. Elektronun, radiumun,...

Dünyada Ərzaq Təhlükəsizliyi

  Ərzaq təhlükəsizliyinin hüquqi əsasını ölkə konstitusiyası təşkil edir və hər bir ölkənin milli ərzaq müstəqilliyinə əsaslanır. Ölkənin milli ərzaq suverenliyi baş verə biləcək hər hansı fövqəladə vəziyyətlər zamanı, dövlətin əhalini ərzaq və qida məhsulları ilə təmin etmək imkanına, eləcə də hər kəsin ərzaq məhsulları əldə etmək üçün fiziki, sosial...

İnhisar və inhisarlaşma

İnhisar nədir? İnhisar (monopoliya yunanca monos – tək, poleo - satıram). Tək və ya qrup halında şəxslərin, firmaların, dövlətin, məhsulun, xidmətin istehsalına və ya mənimsənilməsinə , müəyyən malların ticarətinə müstəsna (inhisar) hüququdur. İnhisarlar niyə yaranır? İnhisarların yaranması haqqında mülahizə yürütdüyümüz zaman əsasən bu qeyd etdiyimiz müddəa əsas götürülür: Əgər firma özünə yaxın...