Home Elm Tibb

Tibb

Ekstrakorporal mayalanma nədir? –

Müasir dövrümüzdə ana və qismən ata dölsüzlüyünün qarşısını almaq üçün müxtəlif metodiki yanaşmalar üzərində işlər aparılır. Bunlardan daha uğurlusu və geniş yayılanı ovositlərin ekstrakorporal mayalanma metodu (OEM) (ana bətnindən kənarda, sınaq şüşəsində - in vitro) və bölünmə mərhələsində ananın uşaqlıq boşluğuna embrion köçürülməsi metodudur (EK).

Hipo-aplastik anemiya/ Ensiklopedik bilgi

Aplastik anemiya məfhumu altında sümük iliyinin funksional yetərsizliyi ilə xarakterizə olunan bir qrup patoloji vəziyyət nəzərdə tutulur. Bu anemiya zamanı xəstələrdə pansitopeniya və sümük iliyinin fəaliyyətində zəiflik və hemoblastoz əlaməti qeyd edilir. Bu növ anemiyaları əsasən 2 qrupa bölürlər: Anadangəlmə- hipoaplastik anemiya Qazanılma-...

Anemiya nədir və anemiyaların növləri/ Ensiklopedik bilgi

Anemiya – qan azlığı gedişinə görə həqiqi və yalançı (psevdoanemiya) şəklində müşahidə edilir. Eritrositin kütləsi və hemoqlobinin miqdarı azaldığı zaman həqiqi anemiya yaranır.  Normada qanın 1 mm-də 4,2 -5,0 milyon eritrosit olur. 24 saat ərzində normal eritrositin hasil olması 200 mlrd-a bərabərdir. Eritrositlərin yaşama müddəti isə 90-120...

Mutasiyalar və onların növləri/ Ensiklopedik bilgi

İrsi əlamətlərin sıçrayışla dəyişməsinə mutasiya deyilir. Mutasiyalarla əlaqədar olan dəyişikliklərə həm somatik, həm də cinsi hüceyrələrdə təsadüf edilir. Cinsi hüceyrələrdə yaranan mutasiyaların nəticəsi övladlarda təzahür edir və sonrakı nəsillərə ötürülür. Somatik hüceyrələrdə meydana çıxan mutasiya isə yalnız yarandığı orqanizmə təsir edir.

Faqositoz nədir?/ Ensiklopedik bilgi

Orqanizmə daxil olan iltihabtörədici mikroorqanizmlərin zərərsizləşdirilməsinin əsas mexanizmlərindən biri-faqositozdur. Faqositoz prosesi orqanizmlərin bəzi hüceyrələrinin mikroorqanizmləri və makromolekulyar təbiətli yad maddələri aktiv surətdə udmasmdan və məhv etməsindən ibarətdir. Bu prosesi ilk dəfə rus alimi İ.İ.Meçnikov müşahidə etmişdir. Faqositoz prosesi canlı aləmdə çox...

Təbii doğuş və fiziologiyası/ Ensiklopedik bilgi

Doğuş- dölün, ciftin , döl qişalarının və dölyanı mayenin doğuş yolu vasitəsilə uşaqlıqdan qovulmasını təmin edən fizioloji prosesdir. Fizioloji doğuş (partus maturus normalis) hamiləliyin başlanğıcından 10 mamalıq ayı (qəməri ay) sonra baş verir (orta he­sabla 280 gün, yaxud 40 həftə). 37-40 həftə­lik hamiləlik müddətində baş verən doğuş...

Mədə xərçəngi

Epidemiologiyası-Mədə xərçəngi onkoloji xəstəliklərin ən çox rast gəlinən formasıdır və bütün lokalizasiyalı bəd xassəli şişlərin 40% - ni təşkil edir. Həzm sisteminin bəd xassəli şişləri içərisində isə kişilərdə birinci, qadınlarda ikinci yer tutur. Ümumilikdə isə kişilərdə 2, qadınlarda 4-cü ən çox rast gəlinən xərçəng növüdür.Ən sıx...

Qidalanma meylinin pozulması; Anoreksiya

Psixiatriyada qidalanma meylinin pozuntusu; Nevrotik anoreksiya və bulemiya başda olaraq bu iki sindromun atipik formaları və patoloji iştahla özünü göstərən sindromlardan  ibarət diaqnostik qrupdur. Qidalanma meylinin pozuntusu artıq bir əsrdir ki, tanınmaqdadır və buna diaqnoz qoymaq çox asan hesab olunur. Ancaq qidalanma...

Tetanusun törədicisi-Clostridium tetani

Clostridium tetani 1884-cü ildə A.Nikolayer tərəfindən kəşf edilmiş, təmiz kulturasını ilk dəfə 1889-cu ildə S.Kitazato əldə etmişdir. Morfo bioloji xüsusiyyətləri. C.Tetani 4-8x0,4-1,0 mkm ölçüdə iri, qram müsbət çöpvari bakteriyalardır. Hərəkətlidir, peritrix flagellalara malikdir. Girdə, oval formalı sporaları terminal vəziyyətdə yerləşən, bakteriya hüceyrəsinə xarakter «təbil ...

Vestibulyar hissiyyat (Müvazinət) – Ensiklopedik bilgi

Dəhliz analizatoru görmə və kinestetik analizator ilə birlikdə insanın məkan oriyentasiyasında vacib rol oynayır. Dəhliz analizatoru bədənin düzxətli və yaxud fırlanma hərəkətinin sürətlənməsini və yaxud ləngiməsi, həmçinin başın vəziyyətinin dəyişməsi barədə informasiyanı qiymətləndirir.