Əsas səhifə Fəlsəfə Fəlsəfə lüğəti

Fəlsəfə lüğəti

Utopiya, Dualizm, Eksiztensializm nədir? – Fəlsəfə lüğəti

UTOPİYA -uydurulmuş və çox vaxt stastik, durğun sosial idealın təcəssümü olan cəmiyyət. DUALİZM – bir-birindən müstəqil, bir-birilə əlaqəsi çıxmayan yaxud da qarşısında olan iki ideyanın varlığını qəbul edən görüş. Duo-iki deməkdir. Həm dini inanc sistemində , həm də fəlsəfi...

Qadın və Kişinin bərabər ibadət etdiyi Ələvilik nədir?

Qadın və Kişinin bərabər ibadət etdiyi Ələvilik nədir? ƏLƏVİLİK [ər. حَػهى – [şiəliyə mənsub dini-fəlsəfi təlim. Əliallahilik isə [ər. حُهّآنُػه -[şiəlik təriqətidir. Orta əsrlərdə İranda, Azərb. və digər ölkələrdə geniş yayılmış dini-mistik cərəyandır. Ələvilik Türkiyədə sünnilikdən sonra ən çox mənsubu olan ikinci müsəlmançılıq inanc sistemidir. Əhli-sünnə məzhəbində Allah - Məhəmməd...

Eudaymonia – Eudomonizm nədir?// Fəlsəfə lüğəti

EUDAYMONİA – ümumi mənada isə insan ruhunun yaxşı vəziyyətdə olmasına deyilir. Zamanla daha başqa mənalarda da istifadə edilmişdir. Misal üçün insanın xarici təzyiqlər nəticəsində müvəqqəti xoşbəxtliyinə verilən ümumi anlam kimi götürülmüşdür. EUDOMANİZM – həyatın mənasını xoşbəxtlikdə görən, insanın bütün fəaliyyətlərinin son elementi olaraq xoşbəxliyi görən əxlaqi təlim Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti,2014

Etatizm nədir? // Fəlsəfə lüğəti

Etatizm nədir? ETATİZM . Ümumiyyətlə dövləti müasir politologiyada konsepsiya Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti,2014

Eskatalogiya nədir? // Fəlsəfə lüğəti

ESKATALOGİYA [alm.=Fr. Eschatologie; ing. Eschatalogy; yun. Eschaton – son, sonuncu; loqos – təlim, doktrina; osm. tr. ilm-ül ahiret; ər. خشجْآ ػهى - [Yunanca έσχατος yəni "son" kəlməsindən törəmiş teologiya və fəlsəfənin bir hissəsidir. İnsanlığın son taleyi və ya dünya tarixini nəticələndirən hadisələr, daha kobud bir təbirlə dünyanın sonu ilə məşğul...

Metafizika nədir ? // Fəlsəfə lüğəti

METAFİZİKA . Varlığın son təməlləri, özü və anlamı haqqında təlimlər. Aristotelin ilk fəlsəfə adını verdiyi ―bütün var olanlar üçün ortaq ideyaları araşdıran abidə. 1. ―M.termini e.ə. I əsrdə Aristotelin fəlsəfi irsinin bir hissəsini göstərmək üçün meydana gəlmişdir   Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti,2014

İdeal nədir ? // Fəlsəfə lüğəti

İdeal nədir ?   İDEAL – həqiqətdə real əsası olmayıb, ancaq düşüncədə qurulan, dizayn edilən şey. Yaxud da düşüncə ilə qavranıla bilən. İdeallıq isə obyektiv həqiqəti olan varlığın qarşısında ideal yaxud da qurulan bir varlıq anlayışıdır. İdeal sözü bəzən oxşarı-bənzəri olmayan, öz cinsində tam mükəmməl olan, hər şeyi yerli-yerində olan mənasını...

Materiya nədir ? // Fəlsəfə lüğəti

Materiya nədir? MATERİYA  deyilir.   Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti,2014

Təmayül nədir? // Fəlsəfə lüğəti

Təmayül . Bir obyektə bir varlığa qarşı hissedilən duyğuların təyin etdiyi vəziyyət. Hisslərin təsiri altında müəyyən bir məqsədə yönəlmə. Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti,2014

Teosofiya nədir? // Fəlsəfə lüğəti

Teosofiya – teologiya ilə və ya mistikanın dini etiqaddan kənar formaları ilə eyniləşdirilən anlayış. Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti,2014