Məntiq

Sillogizm aksiomu – Ensiklopedik bilgi

                                                       Sillogizm aksiomu Sadə qəti sillogizmdə müqəddimələrdən nəticə çıxarılması, yəni məntiqi keçid sillogizmin aksiomuna əsaslanır: bu və digər sinifin bütün predmetləri haqqında iqrar və...

Deduksiya nədir? – Ensiklopedik bilgi

                                          Deduktiv əqli nəticə nədir? Obyektiv gerçəkliyin dərk olunmasında və insanın baş vermiş hadisələr haqqında həqiqi biliklərə yiyələnməsində deduksiyanın mühüm rolu vardır, bunsuz təfəkkür prosesinin gedişini, onun bütün təfərrüatını izləmək...

Analogiya nədir? – Ensiklopedik bilgi

                          Analoji əqli nəticənin ümumi xarakteristikası Əqli nəticənin formalarının zənginliyi deduksiya və induksiyanın cürbəcür növləri ilə qurtarmır. Bunlarla yanaşı, əqli nəticənin əsas növlərindən biri də analogiyadır (hərfi mənası oxşarlıq deməkdir). Analoji əqli nəticə müəyyən bir predmet və ya predmetlər...