Home Fəlsəfə

Fəlsəfə

Sufizm (Təsəvvüf) nədir?

VIII-IX əsrlərdə meydana gələn sufizm müsəlman Şərqində ən çox yayılmış dini-fəlsəfi, mistik dünyagörüşüdür. Təsəvvüfün həm Şərq, həm də Qərb tədqiqatçılarının çoxu bu fikirdədir ki, bu təlim islam dini zəminində meydana gəlib və onun iki əsas mənbəyi var: Quran və sünnət. Başqa kənar təsirlərin o qədər də...

Platon fəlsəfəsi

Platon hesab edirdi ki, bizim yaşadığımız və duyduğumuz dünya gerçək deyil, çünki dəyişkəndir. Bütün şeylərin əsl mahiyyəti onların görüntülərində yox, səbəblərində və ya ideyalardadır. Deməli, bu dünyada hər bir şey ideya ilə müqayisədə tanınır. İdeyalar sanki qəliblərə bənzəyir,hər şey onların formalarında olur. Eyni zamanda, duyğu aləmində...

Samoslu Pifaqor və Pifaqorçuluq məktəbi

Pifaqorun təliminə görə insanlar yetkinliyə doğru inkişaf etməlidir. Buna da yalnız gözəlliyə, eləcə də faydalı şeylərə yönəlməklə çatmaq mümkündür. Məhz, pifaqorçular Yunanıstanda ilk dəfə “Kamil insan” ideyasını irəli sürmüşdülər. Bu da sonralar başqa dinlərdə və fəlsəfi təlimlərdə təkrarlanmışdır.

Amneziya nədir? Amneziyanın növləri və yaranma səbəbləri

Amneziya tarixi 1957-ci ildə iki alim Scoville və Milner H.M adlı xəstə üzərindəki müşahidələrində medial temporal lobunun amneziya ilə əlaqəli olduğunu kəşf etdi. Beyinin temporal lobu hipokampusu özündə saxlayan və beynin hər iki yarım kürəsində var olan lobdur....

Heraklit kimdir?

Heraklitin həyatı Yunan fəlsəfəsinin ilk dövrlərində bir çox filosoflar heç bir fəlsəfi məktəbə bağlı olmayaraq müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərmişdirlər. Onlardan biri də Heraklit (yun. təxminən m. ö. 530 – 470) olmuşdur. O, indiki Türkiyənin...

Milet məktəbi haqqında

Milet fəlsəfi məktəbi qədim yunan fəlsəfi məktəblərinin ilki olmuşdur. Milet şəhəri müasir Türkiyənin Qərbində, Ege dənizinin sahilində yerləşirdi. Bu məktəbi təmsil edən filosoflar ilk dəfə dini inanc və əsatirlərdə olan kosmoqonik (Kosmoqoniya-dünyanın yaranması haqqında nəzəriyyələrdir) və kosmoloji baxışlara elmi praktiki...

İdealizm, İrrasionalizm, Rasionalizm, Dramatizm nədir? – Fəlsəfə lüğəti

İDEALIZM fikirçilik-təsəvvürçülük: ideallıq, bir ideyaya bağlanmış olan və bu ideyadan fayda güdmədən bağlı qalan, düşüncənin əsl həqiqətolduğunu, bütün gerçəklərin əsası olduğunu, maddənin və əşyanın, zehin və düşüncənin bir məhsulundan ibarət olduğunu irəli sürən fəlsəfi bir baxımdır. İdealizm-fəlsəfi cərəyandır.İdealizm ruhi olanın, qeyri-maddinin birinciliyi və maddi olanın ikinciliyi...

Utopiya, Dualizm, Eksiztensializm nədir? – Fəlsəfə lüğəti

UTOPİYA -uydurulmuş və çox vaxt stastik, durğun sosial idealın təcəssümü olan cəmiyyət. DUALİZM – bir-birindən müstəqil, bir-birilə əlaqəsi çıxmayan yaxud da qarşısında olan iki ideyanın varlığını qəbul edən görüş. Duo-iki deməkdir. Həm dini inanc sistemində , həm də fəlsəfi...

Sofizm nə deməkdir və sofistlər

M. ö. V yüzillikdə tiranlıq və aristokratiya quruluşunun yerinə quldarlıq demokratiyası gəlmişdir. Bu quruluşda xalq yığıncaqları və azad məhkəmələrin böyük əhəmiyyəti olmuşdur. Ona görə də o zaman gözəl nitq söyləməyi və məntiqi mülahizələr irəli sürməyi bacaran adamlara ehtiyac yaranmışdır. Bu...

Stress və Emosional gərginlik

Stress insan bədənini və psixoloji vəziyyətinə birbaşa təsir göstərən gələcəkdə xəstəliklərin yaranmasına səbəb ola biləcək bir vəziyyətdir. Stress insanın gözlənilməz  gərgin şəraitlə qarşılaşarkən verdiyi emosional reaksiyadır. Biz həyatımızda həm mənfi, həm də müsbət stresslə qarşılaşırıq. Müsbət stress bizim həyatımızı daha da...