Əsas səhifə Fəlsəfə Psixologiya/Psixiatriya

Psixologiya/Psixiatriya

Stress və Emosional gərginlik

Stress insan bədənini və psixoloji vəziyyətinə birbaşa təsir göstərən gələcəkdə xəstəliklərin yaranmasına səbəb ola biləcək bir vəziyyətdir. Stress insanın gözlənilməz  gərgin şəraitlə qarşılaşarkən verdiyi emosional reaksiyadır. Biz həyatımızda həm mənfi, həm də müsbət stresslə qarşılaşırıq. Müsbət stress bizim həyatımızı daha da...

Qadın psixologiyasının tarixi

Psixologiya tarixi araşdırıldıqda digər sahələrdə olduğu kimi edilən əhəmiyyətli işlərin əksəriyyətinin kişilər tərəfindən və kişilər üçün olduğu bəllidir. Kişilərin lehinə olan ictimai quruluşa görə qadın və psixologiya anlayışları bir-birindən ayrı tutulmuş və psixologiya qadınlar üçün uyğun sahə olaraq görülməmişdir. Əvvəllər qadınların gördüyü əhəmiyyətli işləri ciddiyə almırdılarsa, son dövrlərdə qadınlar...

Cins anlayışının bioloji və sosial mahiyyəti

Cins anlayışının bioloji və sosial mahiyyəti Cinslə müəyyən edilmiş fərqlərin sərrast xarakteri, bəşər nəslinin iki böyük hissəyə – kişi və qadın hissələrinə bölünməsini təsdiqləyir. Bu, adi bir həqiqəti, elmi məlumatlar baxımından başqa bir müstəvidə qavramağa başlayırıq. Qadın və kişilərdə ümumilik olsa da, fərqli, özü də çox vacib olan psixoloji və fizioloji cəhətlər...

«Cins» və «gender» anlayışları

«Cins» və «gender» anlayışları XX əsrin 60-70-ci illərində qərbdə başlanan qadın hərəkatının qüdrətli dalğası yeni, indi «gender» adlanan tədqiqatlara təkan verdi. Müasir tədqiqatları (əsasən feminizmlə bağlı), xüsusi olaraq aparmayan hər bir kəs üçün, sosiomədəni cins kimi izah edilən «gender» anlayışının tərifi bir qədər qaranlıq olaraq qalır. Müasir cəmiyyətin mərkəzi və fundamental anlayışlarından biri...

Karen Horninin Neofreydizmi

Karen Horninin Neofreydizmi  Qız uşağına balacalığından kobud ya da ki ehtiyatla onun qeyri-mükəmməl olduğu fikrini aşılayırlar ki, bu da qızda müntəzəm olaraq maskulinlik kompleksi inkişaf etdirir. Klassik Freyd nəzəriyyəsi ilə əlaqədar narazılıq nəhayət ona gətirib çıxardı ki, 30-cu illərin ortalarında psixoanalizdə nümayəndələri əsas diqqəti insan şəxsiyyətinin formalaşmasını, onun davranış və daxili...

Neofreydizm, Karen Horni və qadın psixologiyası

Dövlət, qanunlar, mənəviyyat, din və elm - bütün bunlar kişilərin yaratdığıdır. Klassik Freyd nəzəriyyəsi ilə əlaqədar narazılıq nəhayət ona gətirib çıxardı ki, 30-cu illərin ortalarında psixoanaliz nümayəndələri əsas diqqəti insan şəxsiyyətinin formalaşmasını, onun davranış və daxili münaqişələrini müəyyən edən mədəni və sosial şəraitdə cəmləyən yeni bir cərəyan yarandı. Bu cərəyan...

Cinsi meylin pozuntuları.

Cinsi meylin pozuntuları. Cinsi meylin zəifləməsi – hiposeksuallıq depressiyalarda, şizofreniya xəstəliyinin bir sıra kliniki formalarında, mərkəzi sinir sisteminin orqanik pozuntularında, nevrasteniya zamanı və digər patoloji hallarda əlaqədar meydana cıxa bilər. Cinsi meylin zəifləməsinin xüsusi forması olan impotensiya (kişilərdə) və frikidlik (qadınlarda) “funksional xarakterli seksial pozuntular” mövzusunda təsvir edilmişdir. Cinsi...

Meyl pozuntuları

Meyl pozuntuları Meyllər insanlara və eyni zamanda digər canlılara məxsus olan ibtidai, həyati tələblərin (instiklərin) ödənilməsinə yönəldilən fəaliyyətdir. Lakin insanlar arasında bu tələblərin ödənilmə formaları intellektual inkişafla əlaqədar olaraq daima formalaşır və keyfiyyətcə heyvanlarda olduğundan fərqlənir. Instinklərin əsas formaları bunlardır: Həyatı davam etmək (yaşamaq) instinkti Nəsli davam etdirmə (cinsi) instinkti İnsan...

İradə pozuntuları

Qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaq əzminə iradə deyilir. Insan qarşısına hər hansı bir məqsəd qoyarkən onu şüurlu sürətdə təhlil edir, əsaslandırır. Motiv adlanan bu hadisə iradənin əsas cəhətidir. Insanın iradi hərəkətlərə meyli iki cür ola bilər: Meyli və ya instiktiv təlabat (qidaya, yuxuya və s.) Mənəvi və ya mədəni...

Sapioseksuallıq nədir?

Sapioseksuallıq nədir?  : XXI əsrdən etibarən və günümüzdə də sapioseksualizm get - gedə geniş kütlənin maraq dairəsinə daxil olur və genişlənir. Sapioseksualizm termin olaraq XXI əsrdə yaransa da, ta qədimdən hər zaman sapioseksual insanlar zəkaya, biliyə fiziki görünüşdən daha çox önəm vermiş və partnyorlarını ilk olaraq məhz bu yöndən...