Home Ensiklopediya

Ensiklopediya

Septima nədir? / Musiqi Terminləri

Septima (lat. septima - yeddinci) – 1. Yeddi pillə məsafəsində interval. 7 rəqəmi ilə işarə olunur. Kiçik septima – k7: həcmi 5 tona bərabərdir; Böyük septima – b7: həcmi 5½ tona bərabərdir. Əksildilmiş septima - əks.7: həcmi 4½ tona bərabərdir. 2. Verilmiş səsdən sonra yeddinci pillə. Mənbə: http://lugat.musigi-dunya.az/az/mt_az.pl?page=1&sym=1&razd=1

Seksta nədir? / Musiqi Terminləri

Seksta (lat. sexta - altıncı) – 1. Altı pillə məsafəsində interval. 6 rəqəmi ilə işarə olunur. Kiçik seksta – k6: həcmi 4 tona bərabərdir; Böyük seksta – b6: həcmi 4½ tona bərabərdir. Artırılmış seksta – art.6: həcmi 5 tona bərabərdir. Əksildilmiş seksta - əks.6: həcmi 3½ tona bərabərdir. 2. Verilmiş səsdən sonra...

Kvinta nədir? / Musiqi Terminləri

Kvinta (lat. quinta – beşinci ) – 1. 5 pillə həcmində interval, 5 rəqəmi ilə göstərilir. Xalis K. – 5 pilləli və 3½ tonlu interval; x.5 işarə olunur. Əksildilmiş K. (əks. 5) – 5 pilləli və 3 tonlu interval. Artırılmış K. (art. 5) – 5 pilləli və 4 tonlu interval. 2.Veriləndən beşinci pillə.   Mənbə:...

Kvarta nədir? / Musiqi Terminləri

Kvarta (lat. quarta – dördüncü) – 1. 4 pillə həcmində interval, 4 rəqəmi ilə göstərilir. Xalis K. – 4 pilləli və 2½ tonlu interval; x.4 işarə olunur. Əksildilmiş K. (əks. 4) – 4 pilləli və 2 tonlu interval. Artmış K. (art. 4) – 4 pilləli və 3 tonlu interval. 2.Veriləndən dördüncü pillə.

Tersiya nədir? / Musiqi Terminləri

Tersiya (lat. tertia - üçüncü) – 1. Üç pillə məsafəsində interval. 3 rəqəmi ilə işarə olunur. Kiçik tersiya – k3: həcmi 1½ tona bərabərdir;  Böyük tersiya – b3: həcmi 2 tona bərabərdir. Artırılmış tersiya – art.3: həcmi 2½ tona bərabərdir.  Əksildilmiş tersiya - əks.3: həcmi 1 tona bərabərdir. 2. Verilmiş səsdən sonra üçüncü pillə.   nədir?...

Sekunda nədir? / Musiqi Terminləri

Sekunda (lat. secunda - ikinci) – 1. İki pillə məsafəsində interval. 2 rəqəmi ilə işarə olunur. Kiçik sekunda – k2: həcmi ½ tona bərabərdir. Böyük sekunda – b2: həcmi 1 tona bərabərdir. Artırılmış sekunda – art.2: həcmi 1½ tona bərabərdir. Əksildilmiş sekunda - əks.2: həcmi 0 tona bərabərdir. 2. Verilmiş səsdən sonra ikinci...

Prima nədir? / Musiqi Terminləri

Prima (lat. prima - birinci) – 1. Bir pillə həcmində interval və ya iki eyniadlı səs arasında əmələ gələn interval. 1 rəqəmi ilə işarə olunur. Xalis prima – x1 - eyni səsin təkrarlanmasından əmələ gəlir (0 tona bərabərdir): məsələn, do – do; başqa sözlə, unison. Artırılmış prima – art.1 – eyniadlı səs arasında yarımton məsafəni bildirir:...

İnterval nədir? / Musiqi Terminləri

İnterval (lat. intervallum – məsafə, aralıq; həm də fərq) – musiqidə iki səs arasındakı münasibət; İntervalın aşağı səsi əsas, yuxarı səs – zirvə adlanır. İntervallar əsas və zirvə səslər arasındakı məsafənin kəmiyyət və ya pillə ölçüsünə görə adlandırılır: prima – 1; sekunda – 2; tersiya – 3; kvarta – 4; kvinta – 5; seksta – 6; septima – 7; oktava – 8; nona – 9; desima – 10; undesima – 11; duodesima – 12;...

Ton nədir? / Musiqi Terminləri

Ton (yun. tonos – gərginlik, vurğu) – 1. Müəyyən yüksəkliyə malik səs; 2.Bərabər-temperasiyalı səssırasında iki səsin yüksəklik münasibəti; iki yarımtona bərabər ton – bütöv ton. 3.köhnəlmiş mənada – lad. 4.Akkordun səsi: əsas ton, tersiya tonu, kvinta tonu, septima tonu, nona.   Mənbə: http://lugat.musigi-dunya.az/az/mt_az.pl?page=1&sym=1&razd=1

Tonallıq nədir? / Musiqi Terminləri

Tonallıq – müəyyən bir ladın tonikasının adı; adətən tonallıq dedikdə eynivaxtda lad və tonika, yəni ladtonallıq nəzərdə tutulur: məs., do minor, A-dur və s. Hər bir tonallıq öz açar işarələri ilə fərqlənir, yəni səslərin tərkibini müəyyənləşdirən alterasiya işarələrinə malikdir. Major-minor sisteminin və diatonik melodik ladların tonallıqları diyez və bemol işarəli olur. Açar...