Cisim nədir? // Fəlsəfə lüğəti

0
10

CİSİM [alm. Körper; fr. Corps; ing. Body; lat. Corpus; ər.
جغى – [1. şüur xaricində özbaşına müstəqil olaraq kainatda yer tutan
hər hansı bir şey. 2. Fiziki baxımından götürdükdə isə bölünə
bilən və yer tutma qabiliyyəti olan maddə. Cisim sözündən törəyən.
Cismani isə maddi olan, cismə yaxud bədənə aid olan
deməkdir. Dilimizdə işlətdiyimiz cism sözü ərəbcədən bizə
keçmədir. .غى َج َfelinin [cəsəmə] məsdəridir. Bu feldən törəmə V
َج ّغَُ] təcəssəmə babda
َر [felinin məsdəri olan təcəssüm sözü də
işlənir. Fəzanın müəyyən bir qismini dolduran maddə, materiya,
şey; fəzada ayrıca şey. Bərk cisimlər. Maye cisimlər. Cisimlərin
düşmə qanunu. Göy cisimləri (planetlər, ulduzlar)

 

Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti,2014

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here