Eqo – Eqoizm nədir? // Fəlsəfə lüğəti

Post date:

Author:

Category:

EQO [Alm. Ich; ing. Myself, I; lat. Ego; osm. tr. ene; ər. ؤَأ .[
bir kimsənin şəxsiyyətini meydana gətirən təməl element, mən.
fərdi o biri varlıqlardan ayıran şüur. Freydə görə əsas və ən
primitiv mənlikdir. Ana qaynağı cinsəllik, aclıq kimi ehtiyacların
ən eqoistcəsinə doyurulmasıdır

EQOİZM [Alm. Egoismus; fr. Ègoisme; ing. Egoism; osm. tr.
hadkamlik; lat. ego – mən] – 1. Ümumi mənada: mən düşkünlüyü,
özünə düşkünlük, başqalarını hesaba qatmadan ancaq özünü
düşünmək, öz mənfəətini düşünmək. İnsanı cəmiyyətə və digər
adamlara münasibəti baxımından səciyyələndirən həyat prinsipi
və əxlaqi keyfiyyət.
EQOSENTRİZM [alm. Egozentrismus; fr. Egocentrisme;
osm. tr. li-l eneiyye; ər. حُائ – [َْٔsözün kökü latın dilindəki ―ego
– mən‖ kəlməsindən törəyib. – sentrizm əlavəsi isə ideya və
konsepsiyalarda artırılan şəkilçi mahiyyətini daşıyır. Centr –
mərkəz, ism – isə ideologiya mənasını ifadə edir. Ərəbcə variantı
isə mən – ؤٔأ sözünə ي – üçün şəkilçisi artırılmaqla düzəlmişdir.
―Mən‖i qərar və hadisələrin mərkəzinə yerləşdirmə, yaxud
insanın öz aləmini yüksəklərə qaldıraraq bütün dünya hesab edən
özünün maddi və mənəvi dəyərlərini bütün dünyaya müncər edən
dünyagörüşü forması.

 

Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti,2014

STAY CONNECTED

19,733FansLike
2,188FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

INSTAGRAM

Ziya Mehdiyev
AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİNDƏ TƏHSİL ALIR. ƏSASƏN FƏLSƏFƏ,PSİXATRİYA/PSİXOLOGİYA,TİBB BÖLMƏSİNDƏ MƏQALƏLƏR YAZIR. REZONANSIN İDEYA MÜƏLLİFİDİR.

Elekron necə kəşf edildi?

İlkin fikirlər Bizim eradan bir neçə əsr əvvəl qədim yunan alimləri yunla sürtülmüş kəhrəbanın yüngül cisimləri...

Beyin donması nədir?

Sizdə də heç belə olub? Soyuq, şirin, dadlı dondurma yeyirsiniz vəə... Budurr! sanki beyniniz donur! Nə baş verdi?

“Qara qızıl” – Neftin tarixi

Neftin fiziki və kimyəvi xassələri Neft, əsasən karbohidrogenlərin və digər üzvi birləşmələrin mürrəkkəb qarışığından ibarət spesifik iyə malik yanar mayedir....