Eudaymonia – Eudomonizm nədir?// Fəlsəfə lüğəti

0
5

EUDAYMONİA [yun.eu-daimonia – yaxşı bir dayimonu olan
adam, insanın bütün həyatını ehtiva edən, onun fəaliyyətlərinin mərkəzində yer alan güc.] – ümumi mənada isə insan ruhunun yaxşı vəziyyətdə olmasına deyilir. Zamanla daha başqa mənalarda da istifadə edilmişdir. Misal üçün insanın xarici təzyiqlər nəticəsində müvəqqəti xoşbəxtliyinə verilən ümumi anlam kimi
götürülmüşdür.
EUDOMANİZM [alm. Eudämonismus; fr. Eudèmonisme;
ing. eudomonism; yun. Eudaimonismos; osm. tr. istisadiye] –
həyatın mənasını xoşbəxtlikdə görən, insanın bütün fəaliyyətlərinin son elementi olaraq xoşbəxliyi görən əxlaqi təlim

Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti,2014

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here