Praqmatizm və Skeptisizm nədir?/ Fəlsəfə lüğəti

Praqmatizm [alm. Pragmatismus; fr. Pragmatisme; ing. Pragmatism; yun. Pragma – iş, hadisə, faydalı; tr. pragmaçilik] – düzgünlüyü və həqiqəti təktərəfli olaraq ancaq doğurduğu hərəkətlərin nəticələri və uğurları ilə dəyərləndirilən fəlsəfi təlim. müasir fəlsəfədə geniş yayılmış subyektiv idealist cərəyan.

Praqmatika-Semiotikanın bölməsi.

Skeptisizm [alm. Skeptizismus; fr. Scepticisme; ing. Scepticism; yun. Skeptesthal – gözləmək, incələmək; osm. tr. hisbaniye, reybiye; ər. خٍّجٌس – [dəqiq bir vəziyyətdə olmamaq, qərar verməmək, qərarsız davranmaq.

Mənbə:

Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti, 2014

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Read More

“Mən burjua təbəqəsindənəm” –

Burjua... Bu anlayış yaxın vaxta qədər sosial analizlərdə əsas yerlərdən birini tuturdu. İndi isə son eşitdiyiniz gündən hətta illər keçə bilər. Kapitalizm ən güclü dövrünü...

Оliqоfreniyа haqqında: Ensefalit, Epilepsiya, Daun

Оliqоfreniyа – ruhi хəstəlik yох, pаtаlоji hаldır və özünü nоrmаl psiхi və fiziki prоseslərin pоzulmаsı ilə büruzə verir. Belə insаnlаrdа reаl vаrlığın dəyişmiş fоrmаdа...

Pol Sezan ilə bir fincan qəhvə

İmpressionist rəssam Pol Sezan (Paul Cezanne) 1839-cu il, yanvarın 1-də Fransanın cənub əyaləti Provansda anadan olmuşdur. İmpressionizmdən çox postimpressionizmdə adı çəkilən, impresionizmlə kubizm arasında...

Recent

Tolstoy və Dostoyevski qarşı-qarşıya (I hissə)

Məqalənin adına aldanıb elə düşünməyin ki, biz burda kiminsə tərəfini tutub, kimi isə pisləyəcəyik. Xeyr! Biz bu məqalədə iki dahi rus yazıçısının həyatı, yaradıcılığı,...

Affekt nədir? // Fəlsəfə lüğəti

AFFEKT – insanın əhvaldan və ehtirasdan (hissdən) fərqli olaraq güclü, coşqun baş verən və nisbətən qısamüddətli olan emosional həyəcanı, qəzəbi, dəhşəti və s. Affekt kəskin...

Müşahidə

Alov neçə kilodur? Otağımızdakı işığı bir yerə yığsaq həcmi nə qədər olar? Dərsliklərdə maddələrin aqreqat hallarından bəhs edərkən: "Maddələr bərk, maye, qaz halında mövcuddurlar....