Etiket: Bilik nədir?

Bilik nədir? // Fəlsəfə lüğəti

BİLİK [alm. Erkenntnis; fr. Connaissance; ing. Knowledge, cognition; lat. Cognitio; osm. tr. Marifet, malumat; ər. ٌّ,يؼشفح يؼهىياخ – [bilinən, məlum olan şey, bilmək fəaliyyətinin yaxud prosesinin nəticəsi. Fəlsəfədə nəyinsə bir ...