Etiket: FƏlsəfə

İmpressionist rəssam Edouard Manet və həyatı

İmpressionist rəssam Edouard Manet və həyatı

İmpressionizm cərəyanı 19-cu yüzillikdə Fransada ortaya çıxmış və rəssamların işlərinə yeni bir ölçü gətirmişdi. Rəssamlar artıq öyrədilmiş akademik bilgilərlə deyil, obyekti özləri gördükləri qaydada çəkməyə, beləliklə, rəsmlərinə şəxsi fikirlərini qatmağa ...

Epikürçülük Cərəyanı

Epikürçülük Cərəyanı

Epikürçülük insanda qorxu hissini yenməyi və xoşbəxtliyə yetişdirməyi hədəfləyən, e.ə. 342-270-ci illər arasında yaşamış antik yunan filosofu Epikürün düşüncələri əsasında ellinizm və Roma mədəniyyətlərinin hakim olduğu zamanda yayılmış fəlsəfi cərəyandır. ...

Fəlsəfi Skeptizm Antik Dövrdə

Fəlsəfi Skeptizm Antik Dövrdə

Skeptizm, başqa adı ilə Şübhəçilik hellinizm və Roma dönəmində geniş şəkildə yayılmış fəlsəfi məktəblərdən biri kimi təşəkkül tapmışdır. Bu görüşün ardıcılları obyektiv reallığın dərk olmasının mümkünlüyünü şübhə altında olduğunu irəli ...

Hermetizm: Tarixi Dini-Fəlsəfi Cərəyan

Hermetizm: Tarixi Dini-Fəlsəfi Cərəyan

"Hermetizm" sözü Misir tanrısı Tot, yunanların isə Hermes Trismagistus, yəni "Üç Dəfə Böyük Hermes" adlandırdıqları mifoloji fiqurla bağlıdır və ellinizim dövründə tarix səhnəsinə çıxmışdır. Antik Romada Hermes Merkurius tanrısı ilə ...

Cəhalət nədir?

Cəhalət nədir?

Cəhalət sözününün nə mənaya gəldiyi və bu anlayışın özündə nəyi ehtiva etdiyi haqqında çoxumuzun ümumən bilgisi var, baxmayaraq ki, bəziləri bu anlayışı öz subyektiv həqiqətlərinə uyğunlaşdıraraq izah verməyə çalışırlar. Bəs ...

Qısaca: Materializm Nədir?

Qısaca: Materializm Nədir?

Materializm - adından da göründüyü kimi təbiətdə və kainatda olan bütün hadisələrin maddə və onun törəmələri olduğunu və var olan hər şeyin fizika qanunları çərçivəsində baş verdiyini önə sürür. Yəni ...

Nihilizm və tarixinə qısa baxış

Nihilizm və tarixinə qısa baxış

Nihilizm fəlsəfi bir düşüncə tərzi olub, həyatın, ümumən varlığın obyektiv mənasının, məqsədinin və gerçək dəyərinin olmadığını, bütün varlığa mənanı, məqsədi və dəyəri yükləyənin bizlər olduğunu bildirir. Yəni məna, məqsəd və ...

Page 1 of 2 1 2